شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني تبریز
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني يزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني ياسوج
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني همدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني مشهد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني مازندران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني لرستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني گيلان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني گناباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني گلستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کرمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کردستان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني کاشان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني قم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني قزوين
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني فسا
دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني شيراز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني شهر کرد
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني شاهرود
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني سمنان
داشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني سبزوار
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتي درماني زنجان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زاهدان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبريز
دانشگاه علوم پزشکیو خدمات بهداشتی درمانی تبريز
دانشگاه علوم پزشکی وخدات بهداشتی درمانی بيرجند
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بابل
دانشگاه علوم پزشکی وخدات بهداشتی درمانی ايلام
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ايران
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اردبيل
دانشگاه علوم پزشکی وخدملت بهداشتی درمانی ارومیه
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اراك
معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي
آموزش
روش شناسي پژوهش هاي كاربردي در علوم پزشكي
مراكز ثبت كارآزمائي باليني اوليه
ثبت كارآزمائي باليني شبكه اطلاعت پزشكي بيمارستانهاي دانشگاهي ژاپن
كارآزمائيهاي باليني ايالات متحده آمريكا
ثبت كارآزمائي باليني تصادفي سازي شده بين المللي كارنت انگلستان
ثبت كارآزمائي ملي هلند
ثبت كارآزمائي باليني سريلانكا
ثبت كارآزمائي باليني چين
ثبت كارآزمائي باليني هند
ثبت كارآزمائي باليني استراليا
 
مراكز آموزشي تحقيقاتي پزشكي كشور