پنج‌شنبه - ۴ دي ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 7205   

 

تعداد 2537 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201108287432N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقایسه اثرات روش ترکیبی گاباپنتین و توپیرامات با روش تک دارویی گاباپنتین یا توپیرامات در درمان نوروپاتی دردناک دیابتی مي باشد. در اين مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 150 بیمار از بین بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت كرمانشاه که برای شروع درمان نوروپاتی دردناک دیابتی مراجعه می کنند و تشخیص نوروپاتی دردناک دیابتی داشته باشند، به طور تصادفی به سه گروه 50 نفره تقسیم می شوند. در گروه اول داروی توپیرامات با دوز mg 50 شروع و به ترتیب در زمان های روز 15، روز 30، روز 60 و روز 90 بیماران از نظر پاسخ درمانی و تحمل درمان بررسی و درصورت نیاز دوز دارو به ترتیب به 100، 200، و حداکثر mg 400 افزایش می یابد. در گروه دوم داروی گاباپنتین با دوز mg 300 شروع و مانند گروه اول در زمان های فوق الذکر مورد بررسی قرار می گیرند. درگروه سوم توپیرامات mg 25 و گاباپنتین با دوز 100 در روز شروع و بر اساس پاسخ به درمان (و تحمل بیمار) دوز دارو افزایش داده میشود. در پایان میزان بهبودی نورپاتی دردناک دیابتی، تغييرات HbA1c ، تغييرات کلسترول و تری گلیسرید و تغييرات وزن بيماران در سه گروه مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012061710055N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: اعمال جراحی قسمت فوقانی شکم، موجب تغییرات تست های عملکرد ریه بعد از عمل میشوند. لاپاروسکوپی نیز موجب تغییرات فیزیولوژیک در سیستم تنفسی می شود و عملکرد دیافراگم بعد از لاپاروسکوپی ، به طور قابل توجهی مختل می شود. عواملی که باعث تشدید اختلالات محدودکننده ریه می شوند خطر عوارض ریوی پس از عمل را بالا می برند.هدف طرح ،بررسی حداکثر جریان بازدمی (Peak Expiratory Flow) قبل و بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپیک و روش باز است.مسلم است که عملکرد ریوی مناسب تر منجر به کاهش عوارض ریوی ناشی از عمل جراحی خواهد شد. متغیر پیامد اصلی حداکثر جریان بازدمی است. طراحی و نحوه انجام: مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 30 بیمار با کوله سیستیت مزمن به علت سنگ کیسه صفرا با طبقه بندیASA یک و دو انجام می شود. بیماران به روش تصادفی به دو گروه 15 نفره کوله سیستکتومی باز (گروه یک) و کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک (گروه دو) تقسیم شده و حداکثر جریان بازدمی روز قبل از عمل، در اتاق ریکاوری، 24 و 48 ساعت بعد از عمل در حالت نیمه نشسته ثبت و داده ها با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 17 تجزیه و تحلیل میشوند. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن 20 تا 60 سال، سنگ کیسه صفرای علامت دار، طبقه بندیASA یک و دو و معیارهای خروج از مطالعه شامل BMI بالاتر از 30، جراحی اورژانس ، سنگ مجاری صفراوی، کوله سیستیت حاد، تاریخچه قبلی بیماری ریوی مزمن، بیمارانی که بعد از کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک مجبور به انجام روش باز می شویم و بیماران با سابقه اعمال جراحی وسیع قسمت فوقانی شکم است. مداخله انجام شده در گروه مداخله عمل جراحی کوله سیستکتومی لا پاروسکوپیک و در گروه کنترل عمل جراحی کوله سیستکتومی باز است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108301475N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمابی بالینی ارزیابی دو سو کور فرم نانوليپوزومي موضعي پارامومايسين 10% در میزان بهبودی ضایعات سالک با عامل لیشمانیا ماژور در مقايسه با دارونما می باشد. شرایط عمده ورود به مطالعه و شرایط عمده عدم وروود به مطالعه شامل سن 60-12 سال وجود ضایعه فعای سالک با عامل L.major بر پایه آزمایشات انگل شناسی شامل گستره مستقیم، کشت، .PCR سالم بودن (بجز سالک) بر اساس مصاحبه و معاینه بالینی، طول مدت ضایعه کمتر از 3 ماه تعداد ضایع حداکثر 5 ضایعه وسعت زخم کمتر از 30 میلی متر در یک قطر، داوطلب شرکت در مطالعه و امضای فرم رضایت نامه. معيارهای عدم ورود به مطالعه: حاملگي، شيردهي، استفاده از روش درماني ديگر در طي دوره درمان، بيماري زمينه‌اي جدي يا شديد مثل بيماريهاي قلبي، كليوي و كبدي بر اساس معاینه بالینی و آزمایشات داشتن شکل لوپوئید یا مقاوم به درمان سالک تعداد ضایع بیش از 5 ضایعه اندازه زخم بیش از 30 میلی متر در یک قطر، شرکت در کارآزمایی بالینی دیگری در 6 ماه گذشته. تعداد کل بیماران 144 بیمار در دو باز و هر بازو شامل 72 نفر بیمار می باشد. بیماران بصورت اتفاقی و دو سوکور یا شکل موضعی نانولیپوزومهای حاوی پارومومایسین و یا گول دارو دو بار در روز و به مدت 4 هفته دریافت می کنند. بیماران در هفته 4 و در هفته 8 و در 3 ماه و 6 ماه بعد از شروع درمان از نظر میزان بهبودی ضایعه سالک معاینه میشوند. اولين پارامتر به عنوان موثر بودن درمان، بازسازي مجدد و کامل اپيتليال پوست در محل تمامي ضايعات و بهبود زخم ها مي باشد. در هر ویزیت شرائط ضایعه شامل اندازه زخم، سفتی، جوشگاه در پرسشنامه مخصوص یادداشت میشود و در زمان آنالیز اطلاعات ضایعه بین گروه بیماران مورد مداخله که داروی موضعی دریافت کرده اند با گروه کنترل که گول دارو دریافت کرده اند مقایسه می شود. پیامد اولیه بهبودی کامل کلیه ضایعات (همراه يا بدون باقي گذاشتن اسکار).
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109187493N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده غیرکور است که هدف از انجام آن بررسی تاثیر افزودن عصاره سیر به رژیم استاندارد سه دارویی ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری است. جمعیت مورد مطالعه شامل کلیه بیمارانی هستند که با علایم دیس پپسی یا اولسر پپتیک به درمانگاه گوارش بیمارستان بوعلی سینا قزوین مراجعه می کنند و تست اوره آز آنها از نظر هلیکوباکتر پیلوری مثبت میباشد. بیماران دچار خونریزی گوارشی حاد و کسانی که اخیرا با آنتی بیوتیکها یا مهارکننده های پمپ پروتون درمان شده اند از مطالعه خارج میگردند. نمونه گیری از اول تیرماه 1391 لغایت 31 مردادماه 1391 انجام میگردد. روش نمونه‌گیری به صورت پیاپی میباشد. بیماران واجد شرایط ورود به مطالعه به صورت تصادفی شده به دو گروه درمان و شاهد تخصیص می یابند. در هر دو گروه رژیم درمانی آموکسی سیلین، کلاریترومایسین و پنتوپرازول به عنوان پایه درمان تجویز میگردد. در گروه مداخله قرص سیر به صورت روزانه به رژیم درمانی افزوده میگردد. در هر گروه 37 بیمار در نظر گرفته می‌شوند. پیامد مورد مطالعه ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری است که با انجام تست تنفسی اوره 6 هفته پس از پایان درمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از چک لیست انجام می‌گیرد که توسط پزشک برای بیماران پر می‌شود. پس از جمع آوری داده ها یافته ها تجزیه و تحلیل گشته، در قالب جداول آماری، نمودار و شاخصهای عددی ارائه میگردند. ملاحظه اخلاقی مهم در مورد این طرح فراهم آوردن درمان لازم برای بیماران تشخیص داده شده مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری است که با توجه به درمان پایه با رژیم سه دارویی استاندارد در هر دو گروه شاهد و درمان این مشکل مرتفع می‌گردد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109034224N17
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در دندانپزشکی اطفال پس از شکست تمامی روش های کنترل رفتاری، درمان تحت بیهوشی عمومی توصیه می شود. استرس، ترس قبلی کودک و ناشتا بودن او در زمان شروع درمان می تواند سبب تغییرات سطح قند خون در کودک گردد و تغییرات شدید قند خون میتواند منجر به آپنه، سنکوپ، تأخیر در به هوش آمدن و... درکودک شود. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی کور نشده تصادفی طراحی شده است و هدف از آن تعیین و مقایسه میانگین قند خون قبل از شروع عمل و القا بیهوشی، پس از القا بیهوشی و لوله گذاری تراشه، در پایان عمل و در نهایت قبل از ترخیص، با استفاده از تکنیک بیهوشی وریدی با پروپوفول و بیهوشی استنشاقی با ایزوفلوران در کودکان سن 4 تا 6 سال مراجعه کننده به بخش دندانپزشکی بیمارستانی دانشکده دندانپزشکی اصفهان می باشد. کودکان در صورت داشتن سلامت عمومی کامل، نداشتن سابقه جراحی طی یک سال گذشته و نداشتن منع استفاده از ایزوفلوران و پروپوفول جهت مطالعه انتخاب می گردند. سپس از والدین رضایت نامه اخذ می گردد و دستورات قبل از عمل و ناشتائی در همه به صورت یکسان داده می شود. پس از مراجعه، کودک از نظر سلامت عمومی مجدد ارزیابی شده و در صورتی که منعی برای شروع کار نداشته باشد، تعویض لباس شده و به اتاق جراحی برده می شود. کودک به صورت تصادفی در یکی از گروه های بیهوشی وریدی (با پروپوفول) یا بیهوشی استنشاقی (با ایزوفلوران) قرار می گیرد. سپس در صورت همکاری آی وی.لاین گرفته می شود. در غیر این صورت کودک با ترکیب گازی 50 درصد نیتروس اکساید، 50 درصد اکسیژن و 5 درصد ایزوفلوران آرام بخشی شده و زمانی که به محرک کلامی پاسخ نداد اقدام به رگ گیری می کنیم. سپس القای بیهوشی در گروه ایزوفلوران با 6 میلی گرم بر کیلوگرم تیوپنتال سدیم، 1 میکروگرم بر کیلوگرم فنتانیل و 0.8 میلی گرم بر کیلوگرم آتروکوریوم و در گروه پروپوفول با 2.5 تا 3.5 میلی گرم بر کیلوگرم پروپوفول، 1 میکروگرم بر کیلوگرم فنتانیل و 0.8 میلی گرم بر کیلوگرم آتروکوریوم انجام می شود. نگهداری بیهوشی در گروه ایزوفلوران با 50 درصد نیتروس اکساید ، 50 درصد اکسیژن و 1.5 درصد ایزوفلوران و در گروه پروپوفول با 50 درصد نیتروس اکساید، 50 درصد اکسیژن و 9 میلی گرم بر کیلوگرم بر ساعت پروپوفول انجام می شود. قندخون در این کودکان به وسیله دستگاه گلوکومتر (آکو_چک) طی چهار مرحله قبل از شروع عمل و القا بیهوشی (قبل از تعویض لباس)، پس از القا بیهوشی و لوله گذاری تراشه، در پایان عمل و قبل از ترخیص، پس از ضدعفونی کردن انگشت و با استفاده از یک قطره خون اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067482N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ازاین مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی مقایسه اثر متفورمین و پیوگلیتازون در کاهش میزان hsCRP در بیماران با دیابت تیپ II میباشد. در این مطالعه 40 بیمار دیابتی که واجد معیارهای ورود و خروج مطالعه میباشند، بطور تصادفی در یکی ازگروههای مصرف کننده متفورمین یا پیوگلیتازون قرار می گیرند. گروه اول متفورمین 500mg/bd به مدت سه ماه به صورت خوراکی و گروه کنترل پیوگلیتازون 30 mg/daily به مدت سه ماه به صورت خوراکی دریافت می کنند. میزان کاهش hsCRP در پایان مطالعه در دو گروه با هم مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109057479N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور، کنترل شده با دارونما اجرا می شود. افراد شرکت کننده در مطالعه شامل سالمندان 60 تا 75 سال هستند که از نظر بالینی مبتلا به بی خوابی بوده و دریافت روزانه منیزیم رژیمی آنها کمتر از 75% RDA است. همچنین منیزیم سرمی کمتر از mmol/L 0.95 دارند. از بین داوطلبان دارای شرایط ورود به مطالعه، افرادی که دارای شاخص توده بدنی بالاتر از kg/m2 35، سابقه بیماری روانی، افسردگی و استرس شدید، سوء مصرف الکل یا مواد مخدر، سفرهای هوایی بلند مدت در 6 هفته اخیر، مصرف دیورتیک یا داروهای هورمونی و ابتلا به نارسایی حاد قلبی، نارسایی کلیه، سندرم پای ناآرام و آپنه شدید باشند از مطالعه خارج می شوند. تعداد 46 نفر از افراد باقی مانده به صورت تصادفی به دو گروه مکمل یاری و دارونما تقسیم می شوند. این افراد به مدت 8 هفته روزانه دو عدد قرص 250 میلی گرمی منیزیم اکساید یا دارونمای نشاسته دریافت می کنند. جهت بررسی تاثیر مکمل یاری در شروع و پایان مداخله شاخص شدت بیخوابی، مدت زمان خواب، منیزیم سرم، رنین سرم، کورتیزول سرم و ملاتونین سرم آنها اندازگیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067491N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقایسه اثر تزريق پريتونئال بوپی واكائين 5/0 درصد وتزريق زير جلدي آن بر درد پس از عمل آپاندكتومي مي باشد. اين مطالعه يك کارآزمایی بالینی تصادفی شده مي باشد كه بر روي 126 بيمار در سنین 15 تا 45 سال كه با درد شكم به بيمارستان شهيد بهشتي كاشان مراجعه نمايند انجام خواهد شد. پس از گرفتن شرح حال وانجام معاينه فيزيكي و آزمايشات پاراكلينيك مويد تشخيص آپانديسيت حاد ، بيماران كانديد آپاندكتومي شده و وارد مطالعه خواهند شدند. بیماران در سه گروه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت: گروه الف: انفیلتراسیون پریتونئال بوپی واکائین 5/0%دريافت خواهند نمود. گروه ب: انفیلتراسیون زیر جلدی بوپی واکائین 5/0% دريافت خواهند نمود. گروه ج: بدون تزریق بوپی واکائین. شدت درد بیماران در ساعت های 6، 12و24 بعد از عمل در هر سه گروه بر اساس معیار Visual Analogue Scale ارزیابی خواهد شد. میزان مصرف پتیدین در 24 ساعت بعد از عمل ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067499N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی، دو نیمه صورت، تک مرکزی می‏باشد. هدف از این مطالعه مقایسه اثر بخشی داروی گیاهی "پمادآرنبیا اوچورما" و وازلین برترمیم زخم ناشی از لیزر فراکشنال دی اکسید کربن در بیماران مبتلا به اسکار آکنه دو طرفه صورت می باشد. در این مطالعه 40 بیمار مرد و زن دارای سن 65-20 سال دارای اسکار آکنه دو طرفه صورت که برای درمان اسکار از لیزر فراکشنال استفاده کرده اند بعد از گرفتن رضایت نامه آگاهانه وارد مطالعه می شوند. بیمارانی که حامله باشند؛ بیمارانی که در حال مصرف ایزوترتینوئین باشند؛ بیمارانی که همزمان داروهای موضعی دیگر استفاده نمایند از مطالعه خارج می شوند. بیماران پس ازلیزر فراکشنال دو طرفه صورت وارد مطالعه شده و برای ترمیم زخمهای ناشی از لیزر. در یک طرف صورت داروی گیاهی آرنبیا به عنوان گروه مداخله و در طرف دیگر وازلین را به عنوان گروه کنترل روزانه 4 بار( صبح، ظهر، عصر وشب) به مدت یک هفته استفاده می‏نمایند. برای بررسی بهبود بالینی( قرمزی، ورم، پوسته ریزی،اروزیون) از پرسشنامه 4 نمره ای بصری و گرفتن عکس دیجیتال در روز مداخله و روز دوم و چهارم و یک هفته بعد از مداخله استفاده می‏شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109067497N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی تاثیر آموزش تن آرامی ودلبستگی بر اضطراب دوران بارداری و دلبستگی به جنین وهمچنین دلبستگی مادر به نوزاد. پژوهش حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده که روی 126 نفر مادر باردار بود. برای گروههای آزمایش(تن آرامی ودلبستگی ) به ترتیب چهار جلسه 90 دقیقه ای آموزش های تن آرامی و رفتارهای دلبستگی مادر با جنین بر گزار شد. گروه کنترل مداخله ای نداشت. پس از اتمام مداخله سه گروه مجددا پرسشنامه دلبستگی مادربا جنین و اضطراب را تکمیل نمودند و سپس در اولین شیر دهی رفتار دلبستگی مادر با نوزاد درهمه گروه ها مشاهده گردید. معيارهاي ورود : شکم اول ، داشتن سن بين 35-18 ، حداقل سواد سوم راهنمائي ، سن بارداري بين 35-32 هفته ، نداشتن مشكل مامايي ، تک قل ، حاملگی خواسته و داشتن نمره اضطراب کم تا متوسط بر اساس مقیاس اضطراب اسپیلبرگربود. معيارهاي خروج : سابقه ناراحتی قلبی ، بیماری روانی شدید ویاابتلا به عوارض بارداری مانندخونریزی، دیابت، فشار خون وزایمان زودرس بود.
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>