يک‌شنبه - ۹ خرداد ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10694   

 

تعداد 4153 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201108167342N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
استفراغ ناشی از گاستروانتریت می تواند باعث عوارض زیادی شود.داروهای گوناگونی برای درمان استفراغ استفاده شده است.در طب اطفال بررسی در زمینه استفاده از پیریدوکسین در درمان تهوع و استفراغ نشده است. در اين مطالعه بر آن شديم تا اثر پیریدوکسین در كنترل استفراغ ناشي از گاستروانتريت حاد در کودکان را بررسی کنیم.این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سو کور با دارونما و تک مرکزی می باشد. بيماراني كه با تشخیص گاستروانتریت در بیمارستان امیرکبیر در تابستان و پاییز 1390بستری می شوند و معيارهاي ورود به مطالعه را داشته باشند در گروههاي شاهد و مورد قرار می گیرند. حجم کل نمونه 140 نفر می باشد.در بيماران گروه شاهد مايع درماني وريدي همراه با پلاسبو(آب مقطر) استفاده می شود. در بيماران گروه مورد ، مایع درمانی همراه با پیریدوکسین به صورت وريدي تزریق می شود.از زمان بستری تا سه روز پس از شروع درمان تعداد دفعات استفراغ بيماران و علائم خاص دیگر تا زمان ترخيص از بيمارستان ، در فرم جمع آوري اطلاعات ثبت می شود.در پایان میزان پاسخ به درمان در دو گروه مقایسه می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108177357N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه ی اثر گیاه افتیمون و اسطوخدوس با درمانهای رایج افسردگی در بیماران بستری در بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. طراحي انجام مطالعه: تصادفي، سه سويه كور،بدون كنترل با دارو نما، تك مركزي، مرحله دو كارآزمايي الف- جمعيت مورد مطالعه: تمامی بیمارانی که با تشخیص افسردگی توسط حداقل دو روانبزشک بر اساس معیار هامیلتون و بک و DSM IVدر بیمارستان های آموزشی بستری می گردند وارد طرح می گردند و اگر مشکل زمینه ای دیگری داشته باشند یا نیازمند درمان با الکتروشوک باشند از مطالعه حذف می گردند. حجم نمونه:3 گروه 57 نفره ب‌-مداخله يا مداخلات مورد مطالعه:این مطالعه کارآزمایی بالینی و از نوع مداخله ای می باشد که تاثیر دو داروی ذکر شده در طب سنتی را با داروهای رایج و استاندارد افسردگی مقایسه می کند. ج‌-زمان مداخله:8 هفته د‌-پيامد اوليه يا پيامدهاي مورد مطالعه :بیماران پس از گذشت 8 هفته از نظر روند بهبودی با معیار بک و هامیلتون بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109107518N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به منظور بررسی تأثیر حب الشفا در کنترل علائم محرومیت ترک اعتیاد مواد افیونی برای مدت 21 روز طراحی شده است. تعداد 90 نفر معتاد متقاضی درمان، پذیرش شده و جهت کارآزمایی بالینی تصادفی و دو سو کور و کنترل مثبت، بطور تصادفی و با استفاده از لیست کامپیوتری اعداد تصادفی به سه گروه پلاسبو، حب الشفا و کلونیدین اختصاص داده می شوند. مطالعه در پائیز 1390 ه.ش در مرکز ترک اعتیاد تولد دوباره (مرکز عمده ترک اعتیاد وابسته به اداره بهزیستی ایران) انجام خواهد شد. بیماران قبل از پذیرش با نوار قلب و تاریخچه پزشکی و معاینات فیزیکی ارزیابی خواهند شد و بعد از پذیرش نیز جهت ایشان آزمایشات بیوشیمیائی شامل شمارش سلول های خونی، قند و چربی و اوره و کراتینین و تست های کبدی و سدیم و پتاسیم درخواست خواهد شد. برنامه درمانی مشترک برای سه گروه شامل: روز اول هر بیمار یک کپسول بنفش و چهار کپسول صورتی، روز دوم دو کپسول بنفش و چهار کپسول صورتی، روز سوم تا هفتم سه کپسول بنفش و چهار کپسول صورتی، روز هشتم تا یازدهم سه کپسول بنفش و سه کپسول صورتی، روز دوازدهم تا هجدهم سه کپسول بنفش و دو کپسول صورتی، روز نوزدهم دو کپسول بنفش و یک کپسول صورتی، روز بیستم یک کپسول بنفش و یک کپسول صورتی دریافت خواهند نمود. برای گروه پلاسبو تمام کپسول ها محتوی شکر می باشند. برای گروه حب الشفا کپسول های بنفش محتوی شکر و کپسول های صورتی هر کدام محتوی 750 میلیگرم حب الشفا می باشند. برای گروه کلونیدین کپسول های بنفش هر کدام محتوی0/2 میلیگرم کلونیدین و کپسول های صورتی هر کدام محتوی شکر می باشند. متغیرهایی که در طی مطالعه بررسی می شوند شامل: ماندگاری در درمان و میزان موفقیت سم زدائی، علائم کلینیکی و عینی و ذهنی محرومیت، شدت وسوسه، علائم افسردگی بک و هامیلتون، عوارض داروئی حب الشفا و کلونیدین می باشند که روزانه توسط محقق چک شده و در فرم های مربوطه ثبت می شوند. ارزیاب مطالعه، رزیدنت سال چهارم طب سنتی ایران می باشد که در رابطه با استفاده از مقیاس های مورد نظر آموزش لازم را دیده و نسبت به نوع گروه های درمانی نیز بی اطلاع است. تمام بیماران قبل از ورود به مطالعه فرم رضایت نامه شرکت در مطالعه را تکمیل و امضاء خواهند نمود. بیماران هر زمان که تمایل داشتند می توانند از مطالعه خارج شده و به درمان سم زدائی معمول ارجاع داده شوند. مطالعه بر طبق اعلامیه هلسینکی انجام خواهد شد و به تأیید کمیته اخلاق دانشگاه شاهد و کمیته تحقیق دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد نیز رسیده است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108196973N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که هدف از آن بررسی تاثیر تکنیک استروکینگ سطحی بر شدت درد بیماران آرتروسکوپیک زانو بستری در بخش های ارتوپدی می باشد. بدین منظور 60 بیمار وارد مطالعه شدند و شدت درد بیماران در ابتدا و به دنبال 20 دقیقه ماساژ استروکینگ سطحی مورد بررسی قرار گرفت. جهت گرد آوري اطلاعات و اندازه گيري شدت درد از يك پرسشنامه دو قسمتي (شامل اطلاعات دموگرافيك و ابزار سنجش شدت درد10 عددي) استفاده گرديد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108193930N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه ی جاری یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور بررسی اثر اسید فولیک بر روی پرخاشگری بیماران مبتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی می باشد. کودکان مبتلا به اختلا بیش فعالی کم توجهی و پرخاشگری می باشند. که این دارو به درمان نهایی معمول اختلالات مذکور اضافه می گردد و گروه کنترل صرفاً داروهای معمول را دریافت می نمایند و همراه آن دارونما دریافت می کنند. مدت مطالعه دو ماه می باشد و ارزیابی به فاصله یکماه است که بر اساس گزارش والدین و بوسیله پرسشنامه ارزیابی پرخاشگری اشکار و پرسشنامه ارزیابی اختلال بیش فعالی کم توجهی می باشد. معیار ورود ابتلا به اختلال بیش فعالی کم توجهی همراه با پرخاشگری است.از معیارهای خروج از مطا لعه شامل عدم تمایل به شرکت در مطالعه و بیماری طبی جدی است. چهل بیمار به صورت تصادفی در یکی از دو گروه بیمار و کنترل قرار می گیرند. گروه بیمار اسید فولیک 5 میلی گرم روزانه و گروه کنترل صرفاً داروهای معمول را دریافت می نمایند و همراه آن دارونما دریافت می کنند. ارزیابی هر یکماه طی دو ماه انجام می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108197302N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر اضافه نمودن داروی ان استیل سیستین بررژیم موجود استاندارد ریشه کنی میکروب هلیکو باکتر پیلوری در یک نمونه از جمعیت ایران است. در این مطالعه بیماران مبتلا به سو هاضمه که واجد معیار های ورود و خروج بوده و جهت اندوسکوپی به بیمارستان امام رضا وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مرا جعه می کنند، انتخاب و وارد مطالعه میشوند. بیماران مراجعه کننده در روزهای زوج به عنوان گروه مداخله با استفاده از تست اوره آز سریع و هیستولوژی جهت اثبات میکروب هلیکو باکتر بررسی و در صورت اثبات وجود میکروب تحت درمان با آموکسی سیلین 1000 میلی گرم دو بار در روز، کلاریترو مایسین 500 میلی گرم دو بار در روز و امپرازول 20 میلی گرم دو بار در روز و بیماران مراجعه کننده در روزهای فرد به عنوان گروه کنترل رژیم فوق را بعلاوه استیل سیستین 600 میلی گرم دو بار در روز قرار می گیرند. طول درمان در دو گروه دوهفته می باشد. چهار هفته پس از اتمام درمان مجددا تستهای تشخیصی فوق جهت اثبات وجود میکروب هلیکو باکتر پیلوری در هر دو گروه تکرار و از نظر میزان ریشه کنی میکروب و عوارض دارویی بررسی و با هم مقایسه می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108197373N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور، بررسی اثر آسپیرین در درمان اسکیزوفرنی می باشد. در این مطالعه، 60 بیمار اسکیزوفرنیک که واجد معیارهای ورود وخروج مطالعه باشند، بطور تصادفی در یکی از گروههای مداخله یا کنترل قرار می گیرند. بیماران در گروه مداخله 1000میلیگرم درروز آسپیرین دریافت خواهند کرد و در گروه کنترل دارونما با شکل و دوز مشابه دریافت خواهند نمود. نمرات PANSS در دو گروه اندازه گیری و مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108202195N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثر آیمود در علائم باليني و شاخصهای التهابی در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکمیک حاد می باشد. در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بیمارانیکه با تشخیص سکته مغزی ایسکمیک حاد طی 24ساعت از شروع علایم بستری می‌شوند به دو گروه به طور تصادفي تقسيم ميشوند. بیماران با نقص نورولوژیک قبلی به هر علت، سرطان یا هر بیماری شدید دیگر، بهبود بالینی سریع در علایم قبل از شروع درمان، NIHSS پایه کمتر از5 یا مصرف همزمان داروهای سرکوبگر/تنظیم کننده ایمنی از مطالعه خارج خواهند شد. بیماران گروه کنترل تحت درمان روتین بر اساس پروتکل بخش و بیماران گروه مداخله تحت درمان روتین بعلاوه انفوزیون آیمود بمدت هفت روز قرار خواهند گرفت. سطح تی ان اف آلفا، اینترلوکین1، اینترلوکین6، سلولهای سفید خون، پلاکت و CRP در روزهای اول، چهارم و هفتم اندازه گیری شده تغییرات آنها ثبت خواهد شد. پیگیری بیماران بمدت 3 ماه صورت گرفته و NIHSS و MRS روز اول، روز هفتم و انتهای ماه سوم تعیین می‌شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108207219N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بروش کارآزمایی بالینی مداخله ای بر روی بیماران دچار پرکاری عضله مایل فوقانی مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی دانشگاهی شهر کرمان بمدت 2 سال به منظور بررسی اثر بخشی تکنیک جراحی تضعیف درجه بندی عضله مایل فوقانی بر روی این یافته می باشد میزان پرکاری بر اساس درجه بندی استاندارد، A پترن با دویومتری، درجه چرخش به داخل با فوندوسکپی مشخص خواهد شدو معیار ورود به مطالعه وجود پرکاری عضله مایل فوقانی در یک یا هر دو چشم و معیار خروج از مطالعه سابقه هر گونه عمل جراحی بر روی عضله مایل فوقانی خواهد بود. عمل جراحی تضعیف درجه بندی بر اساس درجه پرکاری عضله و میزان چرخش بداخل فوندوسکپی با کمک افتالموسکوپی غیر مستقیم انجام خواهد شد. بیماران حداقل بمدت 6 هفته پس از عمل پیگیری می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108202963N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف بررسی تاثیردوز کم کلونیدین خوراکی در زمان قبل از عمل بر میزان درد بعد از عمل جراحی هیسترکتومی ابدومینال تحت بیهوشی عمومی در بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام می شود. در این مطالعه ی کارآزمایی بالینی دو سو کور از بین زنان 65-40 ساله با کلاس ASA یک و دو که تحت عمل جراحی غیر اورژانس قرار می گیرند، 60 بیمار بطور تصادفی در دو گروه 30 نفره قرار گرفته که در گروه اول 2 ساعت قبل از عمل 100 میکرو گرمکلونیدین و در گروه دوم در همان زمان پلاسبو به بیماران داده می شود. میزان درد بیماران بر اساس VAS در زمانهای 12، 6، 2و 24 ساعت بعد از عمل جراحی، و متغیرهای همودینامیک (تعداد ضربان قلب،فشار خون سیستولیک) در زمان های قبل از القا بیهوشی و سپس بلافاصله و 5 و 30 دقیقه پس از لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه اندازه گیری و ثبت می شود. زمان اولین درخواست ضد درد توسط بیمار و میزان مصرف مخدر مصرفی و وجود عوارض شایع دارویی (سرگیجه، سردرد و خارش) در 24 ساعت بعد از عمل در دو گروه مشخص و مقایسه می شود
خلاصه مطالعه
   


<<  64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74  >>