سه‌شنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 9878   

 

تعداد 4601 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201205079664N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه و هدف: در بيماران تحت تهويه مكانيكي بدليل داشتن لوله داخل تراشه، توليد موكوس و ترشحات زياد مي باشد. به همین دلیل ساکشن داخل تراشه در این بیماران امري ضروري می باشد. به منظور تسهیل خروج ترشحات راه هوایی و بهبود تبادلات گازی می توان از روشهای فیزیوتراپی قفسه سینه نظیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساكشن داخل تراشه استفاده نمود. این پژوهش به منظور تعیین تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساكشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی بيماران تحت تهويه مكانيكي انجام شد. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی با طرح متقاطع می باشد. نمونه های پژوهش شامل 50 بیمار تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستانهای ولیعصر(عج)و آیت اله موسوی زنجان بودند. بیماران به روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب شدند. بروی هر کدام از بیماران دو مداخله ساکشن داخل تراشه با و بدون فشردن قفسه سینه در زمان بازدم انجام شد و بین دو مداخله حداقل 3 ساعت فاصله وجود داشت. تکنیک فشردن قفسه سینه به مدت 5 دقیقه قبل از ساکشن داخل تراشه انجام شد. Spo2، 5 دقیقه قبل از ساکشن داخل تراشه، 15و25 دقیقه بعد از آن اندازه گیری شد. ابزار گرداوری داده ها یک برگه ثبت اطلاعات بود. داده ها با استفاده از آزمون تی زوجی توسط نرم افزار 16 spss تجزیه و تحلیل شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205079670N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی تاثیرات درمانی استروئید سیستمیک متعاقب جراحی جدا شدگی شبکیه در میزان جذب مایع زیر ماکولا و دید نهائی است. در یک مطالعه کارآزمائی بالینی تصادفی دوسو کور و تک مرکزی تعداد 72 بیمار بدون محدودیت سنی و جنسی مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان چشم نیکوکاری تبریز که مبتلا به جداشدگی شبکیه هستند وارد مطالعه میشوند. معیارهای اصلی ورود شامل داشتن دکولمان شبکیه همراه با دکولمان ماکولا؛ داشتن مایع زیر رتین در هفته اول بعد از عمل و معیارهای اصلی خروج شامل داشتن دکولمان راجعه؛ افرادیکه نتیجه جراحی آنها موفقیت آمیز نبوده؛ و بیمارانی که دارای سوراخ ماکولا باشند، میباشد. در ابتدا تمام بیماران قبل از عمل تحت یک معاینه کامل چشمی قرار می گيرند که شامل موارد زیر است: اندازه گیری میزان حدت بینایی، فشار داخل چشم، وسعت دکولمان، وضعیت لنز، محل و تعداد پارگی شبکیه، وضعیت ماکولا. سپس بیماران بعد از عمل بصورت تصادفی به 2 گروه مداخله و شاهد تقسیم شده و به ترتیب تحت درمان با كورتون (گروه مداخله) mg/kg 1 براي مدت 10 روز بعد از يك هفته از عمل و یا پلاسبو (گروه شاهد) قرار خواهند گرفت. میزان حدت بینایی، فشار داخل چشم، وسعت دکولمان، میزان مایع تجمع یافته و Optical Coherence Tomography در هفته اول و دوم، سپس ماه هاي اول، دوم، ششم بعد از عمل مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با هم مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205289889N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی شده است که بر روی 120 نفر از زنان یائسه شهر اهواز (40 - 60 سال) انجام میشود که هدف کلی این مطالعه سنجش تاثیر استفاده از سیستم پیام کوتاه یا روش پزشکی از راه دور برای ارسال اطلاعات مربوط به فعالیت فیزیکی و اصلاح انتخاب های غذایی بر افزایش سطح فعالیت فیزیکی و بهبود اندازه های آنتروپومتریک و همچنین اصلاح انتخاب های غذایی آنان میباشد. معیار های ورود به این مطالعه: یائسه بودن، شاخص توده بدنی بیشتر از 25 و دارا بودن یک تلفن همراه شخصی است. همچنین معیار های خروج از مطالعه استفاده از دارو های شیمیایی کاهش وزن حداقل به مدت 1 سال گذشته و منع پزشکی برای انجام همه نوع فعالیت فیزیکی است. در این مطالعه متن پیامک های ارسالی با استفاده از راهنما های فعالیت فیزیکی منتشر شده توسط سازمان جهانی بهداشت و همچنین دستور العمل های فعالیت فیزیکی ذکر شده در پایگاه های جهانی معتبر برای خانم های یائسه، استخراج شده و پس از بررسی توسط متخصصین تیم تحقیقاتی به طور یکروز در میان برای افراد گروه مداخله ارسال میشوند. همچنین هفته ای یک عدد پیامک در رابطه با اصلاح انتخاب های غذایی افراد (انتخابهای سالم، مزایا، روش ها و...) ارسال میشود. به طور کلی به مدت 4 ماه برای این افراد پیامک ارسال خواهد شد. پس از 4 ماه اندازه گیریهای آنتروپومتریک و میزان فعالیت فیزیکی در گروه کنترل و مداخله با استفاده از پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی (IPAQ) سنجیده خواهدشد. برای سنجش تغییر در انتخاب های غذایی از پرسشنامه استاندارد بسامد غذایی استفاده خواهدشد. دقیقا عین مطالبی که برای افراد گروه مداخله به صورت پیامکی ارسال میشود برای افراد گروه کنترل به صورت برگه چاپ شده و ماهی یک بار به درب منزلشان با پست ارسال خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201206011483N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دو سوکور انجام می گیرد. شرکت کنندگان افراد وابسته به مواد 60-18 ساله ای هستند که تحت درمان نگهدارنده با متادون در بیمارستان شفا قرار داشته و بر اساس پرسشنامه اندکس کیفیت خواب پترزبورگPSQI و مصاحبه بالینی توسط روانپزشک مبتلا به بی خوابی می باشند. برای بیمارانی که معیارهای ورود به مطالعه را دارند (30 نفر) پس از توضیح کامل طرح، رضایتنامه کتبی کسب شده و بصورت تصادفی در دو گروه قرار می گیرند. برای هر گروه در ابتدا پرسشنامه دموگرافیک پر شده و تست غربالگری ادرار از نظر مواد (اپیوم – مت امفتامین - بنزودیازپین) انجام می شود. گروه درمان تحت رفتار درمانی شناختی به مدت 8 هفته ، (توسط کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ) هر هفته یک جلسه 45 دقیقه ای قرار می گیرند و گروه کنترل تحت رفتار درمانی پلاسیبو (توسط دستیار) قرار می گیرند. هر هفته از بیمار تست ادراری از نظر سوء مصرف مواد گرفته می شود و در پایان هفته چهارم و هفته هشتم پرسشنامه PSQI (توسط دستیار دیگری که نسبت به تخصیص گروهها کور است) پر می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205098117N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
30 نفر فوتبالیست حرفه ای غیر آسمی انتخاب شده و در یک طرح cross over در دو مقطع از زمانی به طور تصادفی تقسیم میشوند .سپس به هر دوگروه نحوه استنشاق صحیح اسپری آموزش داده میشود .لازم به یادآوری است که دو نوع اسپری داریم یکی محتوی سالبوتامول ودیگری ماده خنثی بی ضرری که همان طعم وبوی اسپری سالبوتامول رادارد(پلاسبو)15پانزده دقیقه قبل از انجام تستهای اختصاصی ورزشکاران هر دو گروه به صورت تصادفی دو سویه کور از اسپری استفاده کرده و سنجش ها انجام می پذیرد.با رعایت یک دوره پاکسازی دارو از بدن(wash out ( که بر اساس نیمه عمر سالبوتامول استنشاقی تعیین شده، مجددا آزمون شوندگان مورد ارزیابی به دنبال استنشاق اسپری قرار می گیرند با این تفاوت که این بار جای گروه های دارو و دارونما عوض میشود.(بدیهیست که نه آزمونگر و نه آزمودنی از محتوی اسپری بی اطلاع هستند
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304284686N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی تجویز همزمان تزریق آتروپین وهیوسین عضلانی بر روند پیشرفت زایمان در زنان شکم اول میباشد. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دوسکور و کنترل شده با پلاسبو میباشد. جمعیت مورد مطالعه زنان باردار شکم اول در انتظار زایمان مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک میباشد. معیار های ورود:حاملگی اول, نمایش سفالیک, سن حاملگی 42 – 37 هفته, دیلا تاسیون 4-3 سانتی متر,کیسه آب پاره دارای مایع شفاف, عدم استفاده از داروهای قلبی – عروقی, عدم استفاده از مسکن معیارهای خروج:مایع آمینون آغشته به مکلونیوم, حساسیت یا واکنش دارویی,عدم تناسب سر ولگن, ماکرو زرمی تعداد 216 نفر نمونه گیری شده و به 4 گروه (مداخله و کنترل) تقسیم میشوند.گروه اول( 54 نفر ) آتروپین 0/01mg/kg ماکزیمم( 0/5mg ) به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.گروه دوم (54نفر) هیوسین به میزان 20mg به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.گروه سوم (54 نفر) آب مقطر به میزان 1 سی سی به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.گروه چهارم (54 نفر) همزمان آتروپین و هیوسین به میزان اتروپین 0/01mg/kg ماکزیمم 0/5mg و هیوسین به میزان 20mg به صورت تک دوزعضلانی دریافت میکند.معاینه واژینال در ابتدای معاینه و یک ساعت بعد از تزریق انجام میشودو سرعت پیشرفت زایمان اندازی گیری میگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205129708N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه تصادفی کار آزمایی بالینی ,بر روی 92 مادر بستری دراتاق زایمان بیمارستان شهید صدوقی انجام شد.هدف این مطالعه بررسی اثر رطب بر خونریزی بعد از زایمان بود. شرایط ورود به مطالعه شامل :سن مادر بین 20-35سال؛ پریتی کمتر از 5؛ حاملگی ترم؛ وجودجنین زنده تک قلو با پرزانتاسیون سر؛ وزن جنین بین 2500-4000 گرم؛ نداشتن سابقه ای از بیماریهای طبی و بالاخره طبیعی بودن طول مرحله دوم و سوم زایمان بود. شرایط خروج از مطالعه خونریزی شدید بعد از زایمان ؛ پلی هیدرامنیوس و سابقه عمل جراحی بر روی رحم است. بعد از خروج جفت برای هر دو گروه انفوزیون 20 واحد اکسی توسین در هزار سی سی سرم دکستروز 5٪ و کلريد سدیم o.9٪ با سرعت 2 سی سی در دقیقه انجام شد. در گروه مداخله ، علاوه برانجام اقدام فوق 100 گرم رطب مضافتی بم همراه با یک لیوان اب گرم در اختیار مادر قرار گرفته و از وی خواسته می شد که در عرض 10 دقیقه میل نماید .سپس یک شان با پوشش پلاستیکی ووزن مشخص زیر مادر پهن و برای جمع اوری خون دفع شده یک پد بر روی پرینه مادر قرار می گرفت. کلیه شان و پد ها بوسیله ترازوی دجيتال ژاپني "AND" با حساسیت 1گرم قبل و بعد از استفاده وزن و برای ارزیابی میزان خونریزی , اختلاف وزن انها هر یک ساعت محاسبه و هر گرم افزايش وزن معادل يك سي سي خون در نظر گرفته می شد. کنترل علائم حیاتی مادر نیز هر نیم ساعت انجام شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205131556N43
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر سیمواستاتین به عنوان درمان کمکی در درمان اختلال افسردگی اساسی طی یک کارازمایی 6 هفته ای دوسویه کور کنترل شده با دارونما است . 40 بیمار سرپایی یا بستری که واجد ملاکهای DSM-IV-TR برای اختلال افسردگی اساسی باشند در این کارازمایی وارد خواهند شد. بیمارانی که نمره آنها در مقیاس درجه بندی هامیلتون در ابتدای مطالعه 22 یا بیشتر باشد به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. 20 نفر روزانه 40 میلیگرم فلوکستین و 20 میلیگرم سیمواستاتین و 20 نفر روزانه 40 میلیگرم فلوکستین و دارونما دریافت خواهند کرد. بیماران توسط روانپزشک در ابتدای مطالعه و هفته 2 ، 4 و 6 بعد از شروع مطالعه ارزیابی خواهند شد. اثربخشی به صورت تغییر نمره مقیاس درجه بندی هامیلتون برای افسردگی تعیین می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022611945N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه ی کارازمایی بالینی، مقایسه ی اثر ماساژ درمانی و رفلکسولوژی بر دیسمنوره ی اولیه در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه شیراز است.96 دختر با دیسمنوره ی اولیه انتخاب و به صورت تصادفی در یکی از سه گروه، ماساژ، رفلکسولوژی و کنترل قرار خواهند گرفت.معیار های ورود شامل:دانشجویان مبتلا به دیسمنوره ی 5 و بالاتر، عدم وجود بیماری سیستمیک و بیماری در ارگان تناسلی و معیار های خروج شامل:استفاده از داروهای شیمیایی و گیاهی کاهش درد، حساسیت به عصاره ی روغنی اسطوخودوس.گروه ماساژدرمانی بعد از شروع دیسمنوره 30 دقیقه ماساژ قسمت فوقانی ناف را دریافت خواهند کرد.میزان درد قبل و بعد از ماساژ در روز اول و روز دوم و میزان اضطراب 24 ساعت بعد از ماساژ سنجیده خواهد شد. گروه رفلکسولوژی،20 دقیقه در هر پا، مجموعا 40 دقیقه رفلکسولوژی پا دریافت خواهند کرد.در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نخواهد گرفت.درد در گروه کنترل ورفلکسولوژی در روز اول و روز دوم شروع دیسمنوره ، قبل و بعد از 30 دقیقه سنجیده خواهد شد. سطوح اضطراب 24 ساعت بعد از سنجش درد در روز دوم سنجیده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205139585N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارازمایی بالینی ما در پی یافتن بهترین روش کنترل درد بعد از عمل سزارین هستیم. این مطالعه یک مطالعه سه سو کور می باشد بر روی 120زن حامله که برای سزارین در بیمارستان افضلی پور کرمان پذیرش شده باشند. معیارهای خروج از مطالعه: بیمارانی که از ادامه شرکت در مطالعه منصرف شوند ، شدت درد به حدی رسد که نیاز به استفاده از ضد درد های مخدر یا سایر مسکن ها باشد ، خونریزی ، مدت زمان عمل طولانی و یا هر اتفاق غیر قابل پیش بینی دیگر. معیارهای ورود: سن بین 20 تا 45سالگی، وزن 60 تا 80کیلوگرم، حاملگی اول، نداشتن حساسیت یا بیماری خاص. به تمام بیماران معیار آنالوگ چشمی آموزش داده میشود، سپس تحت بیهوشی عمومی با تیوپنتال سدیم واسکولین قرار میگیرند . در حین عمل آتراکوریوم و فنتانیل داده خواهد شد ودر نهایت بیهوشی با ایزوفلوران و N2Oادامه خواهد یافت. بعد از عمل بیماران به گروههایی تقسیم می شوند. مداخلات شامل دادن شیاف ایندومتاسین100میلیگرم در گروه یک، ناپروکسن500میلیگرم در گروه دوم،استامینوفن325میلیگرم در گروه سوم ودیکلوفناک 100میلیگرم در گروه چهارم میباشد که به صورت رکتال و در زمانی که بیمار درد داشت استفاده می شوند. در زمان ورود بیمار پرستاری که نسبت به دارو نا آگاه می باشد، علایم حیاتی و میزان درد بیمار را با استفاده از معیار انالوگ چشمی ارزیابی میکند . بعد از تجویز شیاف، 15دقیقه ویک ساعت بعد از تجویز نیز علایم حیاتی و درد مجددا کنترل می شود. این داده ها در فرمهایی ثبت شده وداده های مربوط به این چهار گروه در نرم افزار SPSSکد داده شده وانالیز میشود. فرد انالیز کننده نسبت به گروهها نا آگاه می باشد. کد ها توسط مدیر پروژه باز می گردد و اطلاعات تفسیر خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  >>