يک‌شنبه - ۱۲ مهر ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 8906   

 

تعداد 4075 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201205139737N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی است كه در سال 1390 در بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر وابسته به دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام می گیرد هدف از این مطالعه تعیین و مقایسه تأثیر د و روش آرامسازی بنسون و ماساژ استروک سطحی پشت برسطح اضطراب و علائم حیاتی بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار بستری دربخش ccu می باشد بدین منظور 114 بیمار با تایید تشخیص آنژین صدری ناپایدار و بر اساس مشخصات واحدهای مورد پژوهش انتخاب می گردند و سپس به طور تصادفی به 3 گروه (هر گروه 38 نفر) تقسیم میشوند قبل از هرگونه مداخله شدت اضطراب و علائم حیاتی بیماران در هر گروه اندازه گیری و ثبت شده وسپس مداخله(آرامسازی بنسون به مدت 20- 15دقیقه وماساژ استروک سطحی پشت به مدت 10 دقیقه در دو روز اول بستری ) در دو گروه آزمون صورت می گیرد در گروه کنترل هیج گونه مداخله ای انجام نمی شود بعد از پایان مداخله مجددا شدت اضطراب و علائم حیاتی اندازه گیری و ثبت میشود و نهایتا نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه میشوند ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد که شامل 3 بخش (بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم تست اضطراب موقعیتی اسپیل برگر و بخش سوم چک لیست ثبت علائم حیاتی ) است بعداز جمع آوری داده ها اطلاعات توسط نرم افزار spssمورد بررسی قرارمی گیرد جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی و شاخصهای آماری نظیر میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات و آزمونهایی نظیر آزمون آنو وا و آزمون توکی استفاده می گردد .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205158177N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این مطالعه را به منظور بررسی تاثیر عسل اورگانیک در ترمیم زخم سوختگی درجه دو طراحی کرده ایم. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که برروی 60 بیمار انجام می گیرد. شرایط ورود: بیماران سن 18-60 سال; سوختگی با وسعت کمتر از 10%; مراجعه در 24 ساعت اول پس از وقوع سوختگی; تکمیل فرم رضایت آگاهانه. شرایط خروج: بیماری زمینه ای; سوختگی در ناحیه صورت، انگشتان، پرینه; داشتن سوختگی الکتریکی، شیمیایی، تنفسی. بیماران بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم خواهند شد. زخم بیماران در گروه مداخله توسط لایه نازکی از عسل اورگانیک که نتایج آزمایشات کیفی و کمی آن مطابق استاندارد ملی 92 بوده و آزمایشات میکروبی آن نیز منفی شده است، پانسمان می شود. زخم بیماران در گروه کنترل توسط لایه نازکی از پماد سیلورسولفادیازین (پانسمان معمول) پانسمان می شود. پانسمان زخمها در دو گروه به صورت روزانه تا التیام کامل زخم ادامه خواهد یافت. در روزهای 1، 7 و 14 از زخمها نمونه جهت کشت میکروبی برداشته می شود و در روز 14 نمونه جهت پاتولوژی گرفته خواهد شد. ضمن مشاهده روند التیام و علایم عفونت، زخمها به طور روزانه عکسبرداری می شوند و میزان درد هنگام پانسمان ارزیابی خواهد شد. 6ماه پس از اولین مراجعه محل زخم بیمار از نظر بروز اسکار ارزیابی می گردد. در هر دو گروه زخمها از نظر سرعت التیام، میزان عفونت، شدت درد، اسکاربه جا مانده، هزینه پانسمان و ایندکسهای پاتولوژی باهم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012062010076N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه: اختلالات خواب دربیماران مرحله آخرکلیوی شایع است. شیوع بالای اختلالات خواب در بیماران همودیالیز نیازمند توجه اختصاصی است؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز طراحی شده است. روش: این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی می باشد. 82 نفر از بیماران همودیالیزی بیمارستان ولیعصر اراک، به روش تصادفی ساده انتخاب گریده و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله(41n=) و کنترل(41n=) قرار می گیرند و کیفیت خواب هر دو گروه با کمک شاخص کیفیت خواب بررسی می شود. پژوهشگر اقدام به آموزش بهداشت خواب به گروه مداخله نموده، پس از یک ماه کیفیت خواب نمونه ها در هر دو گروه مجددا" بررسی می نماید و نتایج بررسی کیفیت خواب بیماران قبل و بعد از مداخله با هم مقایسه می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205159763N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارآزمایی بالینی، تاثیر برنامه منظم ورزشی بر میزان افسردگی بیماران تحت همودیالیز بررسی میشود. جامعه پژوهش شامل تمام بیماران همودیالیز شهر کرمانشاه می باشد. تعداد 70 نفر از بیمارانی که معیارهای ورود را داشته باشند نمونه های پژوهش را تشکیل می دهند. در ابتدا با استفاده از تست افسردگی بک میزان افسردگی بیماران سنجیده می شود و در ادامه نمونه ها به روش تصادفی ساده به دو گروه مورد و کنترل تقسیم می شوند. برنامه ورزشی منظم از طریق پوستر و توسط توسط پژوهشگر به گروه آزمون آموزش داده می شود. این برنامه به مدت 10 هفته و هفته ای 3 جلسه 35 دقیقه ای توسط گروه مذکور در منزل انجام می شود، حداقل هفته ای یکبار روند انجام صحیح مطالعه توسط پژوهشگر بررسی می شود. در پایان مجددا" میزان افسردگی در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از تست افسردگی بک سنجیده می شود، و داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205209768N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر تک دوز 80 میلی گرمی آتوروستاتین بر بروز انفارکتوس میوکارد پس از انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر است. در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی کنترل شده شاهد دار سه سو کور طراحی شده است، 190 بیمار کاندید انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر که واجد معیارهای مطالعه باشند، به طور تصادفی بین دو گروه مداخله و کنترل تقسیم خواهند شد. در بیماران گروه مداخله، 80 میلی گرم آتوروستاتین به صورت خوراکی طی 24 ساعت پیش از انجام آنژیوپلاستی تجویز خواهد شد و بیماران گروه شاهد نیز به همین روش دارو نما می گیرند. سطح آنزیم های قلبی شامل کراتین کیناز نوع قلبی (CK-MB) و تروپونین I پیش از انجام فرآیند آنژیوپلاستی و سپس 6 و 12 ساعت بعد سنجیده شده و بیماران از نظر بروز MI مقایسه خواهند شد. بروز انفارکتوس میوکارد به صورت سه برابر شدن آنزیم های قلبی تعریف شده است. در نهایت با انجام عملیات آماری، میزان بروز انفارکتوس میوکارد بین دو گروه و فاکتورهای موثر بر آن مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205159766N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
گاسترو انتریت حاد در دوران کودکی با مرگ و میر بسیاری همراه است. یکی از عوارض آن دهیدراسیون است که باید بخوبی مدیریت شود. ما در این مطالعه به بررسی میزان اثر متوکلوپرامید در تعداد استفراغ کودکان مبتلا به گاسترو انتریت حاد با دهیدراسیون متوسط پرداخته ایم. در این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، 240 کودک 1تا 7 ساله مبتلا به گاستروانتریت حاد ویروسی همراه با استفراغ به طور تصادفی در دو گروه سرم تراپی (شاهد) و متوکلوپرامید (مورد) تقسیم بندی شدند. برای گروه مورد سرم تراپی بوسیله سرم دکستروز واتر 5 درصد بهمراه مدیریت الکترولیتها و برای گروه شاهد علاوه بر سرم تراپی 1/0 mg/kg متوکلوپرامید داخل سرم تجویز شد و بیماران طی 4 روز مورد شمارش دفعات استفراغ قرار گرفتند. سپس داده ها بوسیله آزمون های پراکندگی ، t-test و chi-square تفسیر شدند .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205159762N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی آینده نگر است . در این مطالعه اثر آگونیست هورمون آزاد کننده گنادوتروپین با پروژسترون واژینال بر میزان پروژسترون سرم در فاز لوتئال در سیکلهای تحریک تخمک گذاری و تلقیح داخل رحمی اسپرم در نازایی با علت نامشخص مقایسه می شود.242 بیمار (نازایی با علت نا مشخص مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان میرزاکوچک خان) طبق معیارهای ورود(سن کمتر از 40 سال؛FSH کمتر از 10Iu/ml ؛ مدت نازایی در هر بیمار حداقل یکسال باشد؛ عکس رحم 6 ماه قبل نرمال باشد ؛ آنالیز اسپرم بر اساس معیارهایWHO نرمال باشد؛ سیکل قاعدگی منظم با پروژسترون بالای10ng/mدر فاز میانی لوتئال در سیکل های قبلی )و معیارهای خروج ( سابقه جراحی تخمدان ؛ دارای یک تخمدان باشد؛ تخمدانها ی با نمای پلی کیستیک در سونوگرافی ؛ هیپوگنادیسم هیپوگنادوتروپیک )انتخاب خواهند شد. در همه بیماران سونوگرافی واژینال در روز سوم قاعدگی انجام می شودو سپس تحریک تخمک گذاری با کلومیفن روزی 100 مبلبگرم از رو ز 3تا 7 سیکل قاعدگی انجام خواهد شد. سپس گنادوتروپین با دوز 75 واحد عضلانی روز 7و 8 سیکل تجویز خواهد شد. پاسخ تخمدان از روز 10 هر سیکل با سونوگرافی واژینال ارزیابی می شود.وقتی یک فولیکول غالب به 18میلیمتر رسید،HCG با دوز10000واحد عضلانی جهت تحریک تخمک گذاری تجویز خواهد شد.36 ساعت بعد از تزریقHCG ،تزریق داخل رحمی اسپرم با کاتتر مخصوص انجام خواهد شد . سپس همه سیکلها به دو گروه تقسیم می شوند.در گروه اول فاز لوتئال با 400 میلیگرم شیاف پروژسترون روزانه تا 14 روز بعد از تلقیح داخل رحمی اسپرم حمایت خواهد شد..درگروه دوم 4 روز پس از تلقیح داخل رحمی اسپرم یک دوز آگونیستGNRH(تریپتورلین) 0.1mg زیر جلدی دریافت خواهند کرد.سپس در هردو گروه میزان پروژسترون سرم 10 روز پس از تلقیح داخل رحمی اسپرم اندازه گیری خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205169664N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه و هدف: خارج کردن لوله قفسه سینه (CTR) یک پروسیجر دردناک می باشد. با توجه به نامشخص بودن اثرات استفاده توام روش های دارویی و غیر دارویی در تسکین درد این مطالعه با هدف تعیین تاثیر کاربرد سرما در ترکیب با شیاف ایندومتاسین در درد CTR بیماران تحت جراحی قلب باز انجام گردید. روش بررسی: در مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی شده یک سوکور 66 بیمار تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان عالی نسب تبریز با لوله قفسه سینه در پلور انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. در هر دو گروه یک ساعت قبل از CTR شیاف ایندومتاسین mg100 تجویز شد. در گروه مداخله پک ژل سرد با دمای 4درجه سانتیگراد و در گروه کنترل پک ژل با دمای معمولی اتاق در گاز پیچیده شده و اطراف محل لوله به مدت 20 دقیقه قبل از CTR گذاشته شد. جهت تعیین شدت درد درک شده از ابزارVAS در سه نوبت 20 دقیقه قبل از CTR، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از خروج لوله قفسه سینه استفاده شد. واژگان کلیدی: درد، سرما درمانی، ایندومتاسین، لوله قفسه سینه
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205165445N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور موازی است، که با هدف مـقایسه اثـر زعـفران و دیـازپـام در کـاهش اضـطراب قبـل از عـمل جـراحـی هــرنیـورافــی به مدت 6 ماه در سال 1391 در بیمارستان آموزشی درمانی 15 خرداد شهر گناباد برروی 60 بیمارکاندید جـراحـی هــرنیـورافــی انجام خواهد گرفت. پیامدهای مورد مطالعه عبارتند از میزان تاثیر دیازپام و زعفران بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی هرنیورافی. 3 ساعت قبل از اعزام بیمار به اتاق عمل ابتدا پرسشنامه اسپیلبرگر توسط بیمار تکمیل می شود سپس کپسول محتوی دارو به همراه 100 سی سی آب به بیمار خورانده و در هنگام ورود به اتاق عمل مجددا پرسشنامه را تکمیل می کند. کار ارائه پرسشنامه توسط کارشناس هوشبری صورت می گیرد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: 1- تمایل به شرکت در پژوهش را داشته باشند. 2- کاندید عمل جراحی هرنیورافی باشند. 3- در کلاس ASA 1و 2 قرار دارند. 4- سن 18-50 سال. معیارهای حذف از مطالعه عبارت بودند از: 1- تمایل به شرکت در پژوهش را نداشته باشند. 2- هر بیماری همراهی که موجب تغییر ASA کلاس گردد. نحوه کور سازی: شخص تحویل دهنده و بیمار و پرسشگر از نوع دارو بی اطلاع هستند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه "مداخله" (کپسول حاوی عصاره هیدروالکلی زعفران به میزان 30 میلی گرم) و "کنترل" (کپسول حاوی دیازپام به میزان 5 میلی گرم) تخصیص داده می شوند. کپسول ها در هر 2گروه به شکل و وزن یکسان طراحی شده و در پاکت هایی تحویل همکاران طرح می شود به نحوی که فقط فرد بسته بندی کننده از محتویات آنها با خبر است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205198177N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این مطالعه را به منظور بررسی اثر نوشیدنی گياهي مليسا بر کاهش استرس، اضطراب، بيخوابي و همچنین افزايش سطح توتال آنتي اکسيدان هاي بدن بيماران دچار سوختگي طراحی کرده ایم. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی 36 بیمار انجام می گیرد. شرایط ورود: سن 18 تا 70 سال، سوختگی 35 الی 55 درصد، نیاز به بستری بودن. شرایط خروج: حاملگی، شیردهی، قصد حاملگی در طول درمان، استفاده از دارو های ضد اضطراب یا آنتی دپرسانت و سداتیو 10 روز قبل از بررسی، دیابت، آسم، هایپوتیروئیدی یا هایپرتیروئیدی، افسردگی، اسکیزوفرنی یا سایکوز و استفاده از داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین. بیماران انتخاب شده بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه 18 نفره تقسیم می شوند. سپس به گروه تحت درمان روزی 250 سی سی از چای ملیسا دو نوبت (صبح ها و عصرها) وبه گروه کنترل روزی 250 سی سی چای سیاه دو نوبت (صبح ها و عصر ها) به مدت20 روز داده می شود. افسردگی، اضطراب و بی خوابی به ترتیب از طریق پرسشنامه بک، پرسشنامه کتل و پرسشنامه پترزبورگ یک نوبت در ابتدای مداخله و یک نوبت 20 روز بعد از شروع مداخله در هر دو گروه اندازه گیری می شود. آنتی اکسیدان های توتال بدن با استفاده از تکنیک اسپکتروفوتومتری در هر دو گروه یک نوبت در ابتدای تحقیق و یک نوبت دیگر 20 روز بعد اندازه گیری می شود. سپس نتایج در هر دو گروه با هم مورد مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  >>