شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14948   

 

تعداد 7542 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201204271556N41
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این کارازمایی بالینی تصادفی دوسویه کور کنترل شده با دارونما آزمون این فرضیه است که افزودن اوندانسترون به فلووکسامین در بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری سبب بهبود علایم وسواس می شود. روش کار: 40 بیمار دچار اختلال وسواسی-جبری به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 100 میلیگرم) و اوندانسترون( روزانه 8 میلی گرم) و گروه دوم(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 100 میلیگرم) و دارونما به مدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. اثربخشی براساس تغییر نمره بیماران در مقیاس یل-براون از هفته صفر تا پایان مطالعه تعیین خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201204289568N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مشخص کردن این موضوع است که آیا هیپوتیروئیدی نوزادی با به کار بردن محلولهای ضد عفونی کنندۀ ید دار در هنگام آمادگی برای زایمان سزارین رابطه ای دارد یا نه.معیار ورود:تمام مادرانی که در مدت 12 ماه در اورژانس بیمارستان ولیعصر زایمان کرده اند معیار خروج: مادران و یا نوزادانی که در مدت مطالعه از ماده ضد عفونی کننده ید دار و یا داروهای تیروئیدی استفاده کرده باشند؛مادران و یا نوزادانی که بیماری سیستمیک داشته باشند؛ مادرانی که حاملگی پر خطر داشته باشند. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی غیر تصادفی است که در بیمارستان ولیعصر انجام خواهد شد و ما به مدت6 ماه متوالی جهت شستشو و آمادگی برای زایمان مادران کاندید سزارین از کلرهگزیدین و 6 ماه متوالی بعدی از پوویدون یداین استفاده خواهیم کرد. ما سطح TSH و T4 ( به روش ELISA ) را در بند ناف و در نوزادانی که در 5-3 روزگی جهت بررسی زردی مجددا مراجعه می کنند بررسی خواهیم کرد.حجم نمونه در هر گروه 300 مورد براورد شده است. در صورت هیپو تیرویید بودن نوزاد در 2 و 4 هفتگی نیز T4 , TSH و همچنین وضعیت عملکرد تیرویید مادر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205069564N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف طرح -تعیین اثر تسکینی گاباپنتین و ایبوپروفن بر درد بعد از درمان اندودنتیک ومقایسه میزان درد بعد از درمان اندو در گروه های مورد مطالعه فرضيات: گاباپنتین درکاهش اثر درد به دنبال درمان اندودنتیک از ایبوپروفن مؤثرتر است طراحي انجام مطالعه:مطالعه کارآزمایی بالینی ،تصادفي، دوسويه كور، بدون كنترل با دارو نما جمعيت مورد مطالعه: بیماران مراجعه کننده به بخش اندو کلینیک عصر دانشکده دندانپزشکی بابل حجم نمونه :40بیمار شرایط ورود بیمار: سن 15< درد متوسط تا شدید حین پذیرش mm 40 < VAS تشخیص بالینی پولپیت حاد برگشت ناپذیردر دندان مولر اول پایین شرایط خروج بیمار: مصرف AB طی هفته گذشته ، مصرف ضد درد در 6 ساعت گذشته ، سابقه بیماری روانی ،سابقه تشخص تشنج ،مصرف هر داروی ضد تشنج ، بیماری سیستمیک (زخم معده و دیابت و ...) از مطالعه خارج می شوند. گروه case mg 600 دوز بارگذاری اولیه h 1 قبل از درمان ریشه و سپس mg 300 گاباپنتین در دوزهای منقسم هر 6 ساعت طی 1 روز پس از درمان ریشه دریافت می کند. گروه کنترل mg 800 ایبوپروفن h 1 قبل از درمان ریشه و سپس mg 400 در دوزهای منقسم هر 6 ساعت طی 1روز پس از درمان ریشه دریافت می کند. چگونگي استفاده از نتايج: ایبوپروفن در بیماران با مشکلات گوارشی منع مصرف دارد در صورت موثر بودن گاباپنتین در این بیماران می توان از آن استفاده کرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201205289894N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارآزمایی بالینی هدف ، بررسی تأثیر پانسمان با کرم آلوئه ورا بر ترمیم زخم پای دیابتی می باشد.این مطالعه به صورت تصادفی و دو سو کور انجام شد. پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه از بیماران، تعداد 34 بیمار دیابتی تایپ 2 با زخم پای دیابتی درجه 1و2در ناحیه کف پاها، انگشتان ، پاشنه و روی پنجه پاها انتخاب شدند. تعیین درجه زخم با استفاده از طبقه بندی وگنر انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه 17 نفری تقسیم شدند. ابتدا زخم درهردو گروه به روش پانسمان روتین شستشو داده شد. سپس برای گروه شاهد از دارونما و برای گروه مورد از کرم آلوئه ورا استفاده گردید.نمونه ها از محتوای کرم مورد استفاده بی اطلاع بودند.این کار دو بار در روز برای هر هر دو گروه شاهد و مورد انجام شد و زخم بیماران به مدت یک ماه پیگیری شد و در پایان هر هفته زخم بیماران بر اساس چک لیست ارزیابی زخم پای دیابتی ارزیابی و نمره دهی گردید.فرد ارزیابی کننده زخم از اینکه بیمار در کدام گروه شاهد یا مورد می باشد،بی اطلاع می باشد. شرايط ورود به مطالعه: داشتن سن 80-30 سال و HbA1C در محدوده طبیعی(HbA1C<6.5) می باشد و شرايط خروج از مطالعه: سرطان و مصرف داروهای سایتو توکسیک ، مصرف ايمنوساپروسيوها و ابتلا به بيماري مزمنی غير از ديابت كه بر روند ترميم زخم‌ها مؤثر باشد مانند بیماری‌های عروقي شدید، لوپوس ، آرتريت روماتوئید،نارسایی کلیه می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201204287821N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه اثر ضد باکتریایی دهانشویه های کلرهگزیدین، ماتریکا و نرمال سالین در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه است. این مطالعه یک کارازمایی بالینی شاهدار یک سو کور است که بر روی 40 بیمار که به ICU بیمارستان 5 آذر گرگان پذیرفته شده بودند و معیارهای ورود به مطالعه را دارند، انجام می شود. بیماران به طور تصادفی در سه گروه "کلرهگزیدین، دهانشویه ماتریکا، نرمال سالین" قرار می گیرند. در هر سه گروه تمام سطح دهان، لثه، زبان، حلق و سطوح دندان ها به دقت به مدت 6 دقیقه با 10 سی سی از محلول دهانشویه ها سواب می شوند. دهانشویه هر 8 ساعت تا 48 ساعت انجام می شود. نمونه ها در زمان صفر (قبل از شروع مداخله ) و (48) ساعت بعداز شروع مداخله جمع آوری می شود. از هر فرد جمعا سه سواب گرفته می شود. سواب ها را به لوله حاوی 5/0-1 میلی لیتر محیط ترانسپورت انتقال داده می شود. در آزمایشگاه نمونه در محیط بلاد آگار، بایل اسکولین، EMB و MSA کشت داده می شوند. محیط بلاد آگار در جار شمعی و به همراه بقیه محیط ها در انکوباتور 37 درجه به مدت 24ساعت قرار می گیرد، بعد از 24 ساعت پلیت ها بر اساس رشد باکتری جهت تشخیص باکتری های استاف آرئوس، پنوموکوک، انتروکوک، سودوموناس، ای کولای"بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201204296403N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی غیرتصادفی، بررسی اثر بخشی ایجاد روزنه و تونل به وسیله سرسوزن در درمان ایندوراسیون تاخیری ناشی از حجیم سازی با فیلر پلی آکریل آمید می باشد. در این مطالعه 20 بیمار که از طریق شرح حال ، معاینه بالینی و بررسی سونوگرافی تشخیص ایندوراسیون تاخیری ژل تایید گردید در مطالعه قرار خواهند گرفت. بیمارانی که حامله، دارای اختلالات انعقادی و ایندوراسیون حاوی عروق خونی باشد از مطالعه کنار گذاشته می شوند. ابترا بیحسی موضعی انجام داده و سپس با استفاده از سوزن شماره 16 روزنه و تونل ایجاد می گردد ودر خاتمه با اعمال2-3 بار squeezing یا فشار sliding روی ایندوراسیون منجر به خروج درناژ کامل و از بین رفتن ایندوراسیون می گردد. پیگیری بیماران جهت بهبودی و عوارض احتمالی همانند هماتوم، عفونت و عود انجام گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201204302016N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف مقایسه ی میزان موفقیت دو محلول بی حسی موضعی برای درمان ریشه دندانهای مولر اول فک بالا با تشخیص پالپیت برگشت ناپذیر انجام می گردد مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سویه کور بر روی 50 بیمار انجام می شود. بیماران به طور تصادفی در دو گروه 25 نفره قرار داده میشوند. افرادی که شامل موارد زیر باشند از مطالعه خارج می شوند:دارای بیماری سیستمیک ،حساسیت به لیدوکائین و آرتیکایین. بیماران سالمی که مولر اول ماگزیلا با پالپیت برگشت ناپذیر و نمای رادیو گرافی پری اپیکال نرمال ،بدون درد خود به خود که نیاز به درمان اورژانس داشته باشند ، وارد مطالعه می شوند. در گروه اول بیماران یک تزریق انفیلتراسیون باکال بصورت 1.8 میلی لیتر لیدوکایین 2% با اپی نفرین 1/80000 و در گروه دوم یک تزریق انفیلتراسیون باکال بصورت 1.8 میلی لیتر آرتیکایین 4% با اپی نفرین 1/100000 دریافت می کنند. قبل از شروع درمان و در طی درمان نمودارVAS جهت اندازه گیری درد به بیماران استفاده می شود. نتایج بدست امده توسط آزمون مجذور کای و Tow way repeated measure ANOVA آنالیز می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013102015078N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه ،مقایسه ی دو تکنیک پالپ کپ مستقیم با داروي Mineral Trioxide Aggregateبه تنهایی‌ و به کمک لیزر Er:YAG میباشد. این مطالعه یک مطالعه ی غیر تصادفی،یک سوی کور، کنترل شده با دارو نما و مربوط به فاز ۲-۳ کارآزمایی بالینی می‌باشد. معیار های ورود: بیماران بالای ۱۰ سال ؛ با دندان‌هایی‌ با پوسیدگی عمیق با فاصله ی کمتر از ۱ mm تا پالپ. معیار های خروج : هر نوع علامت که نشان دهنده ی التهاب برگشت ناپذیر پالپ باشد؛ براکسیسم ؛ تاریخه ی شیمی‌ درمانی یا رادیوتراپی.تعداد کّل بیماران ۲۸ نفر، ۱۴ نفر در هر گروه مي باشد. این مطالعه روی بیمارانی‌ انجام میشود که به دنبال پوسیدگیهای عمیق در دندانهای دائمی نیازمند پالپ کپ هستند.بیماران در دو گروه قرار میگیرند :در گروه اول پالپ کپ با استفاده از تکنیک قدیمی‌ (با استفاده ازMineral Trioxide Aggregate) انجام میشود، و در گروه دوم از تکنیک پالپ کپ به کمک لیزر استفاده میشود( با استفاده از لیزرEr:YAG ) بیماران به منظور پیگیری پس از ۱ ماه،پس از ۳ ماه و پس از ۶ ماه خواسته میشوند.در دوره‌های پیگیری زنده بودن دندانها با استفاده از تست‌های وایتالیتی و کلیشه ی رادیوگرافی چک میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201204304655N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف تعیین اثر طب فشاری بر اضطراب و علايم حياتي و دیس ریتمی های قلبی در بيماران تحت کاتتریسم قلبی انجام شد. مطالعه کار آزمایی بالینی دو سو کور بر روی 60 بیمار واجد شرایط با سن کمتر از65 سال و با ثبات همودینامیک انجام شد. واحد های پژوهش که داروهاي آرام بخش مصرف کرده و سابقه عمل جراحی قلب و آنژیوگرافی و سکته قلبی و اختلالات غده تیروئیدی داشتند، ازمطالعه حذف شدند. اضطراب با مقياس استاندارد اسپیلبرگر و دیس ریتمی های قلبی با چک لیست ارزیابی شد. نمونه ها به روش تصادفی به دو گروه طب فشاری حقیقی ( 30 نفر) ، طب فشاری غیر حقیقی ( 30 نفر) اختصاص یافتند. ماساژ به صورت دوراني با گوی با قطر يک سانتي متر در نقاط شن من گوش و نقطه يين تانگ ابروها (چشم سوم) درخط وسط ناحيه ريشه بيني انجام شد. نقاط غير حقيقي با فاصله 3-1 "کان" دور از نقاط حقيقي, به طوري که در مسير جريان انرژي قرار نگيرد. قبل،1 دقیقه و 30 دقیقه بعد از مداخله، اضطراب، دیس ریتمی های قلبی وعلائم حیاتی در گروه های مطالعه اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201204309597N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: بررسي اثر استامینوفن وریدی و فنتانیل بر درد پس از اعمال جراحی اورولوژي. طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور. نحوه انجام: بیماران داراي انديكاسيون جراحي اورولوژی که در سال 92 به بیمارستان شهید بهشتی همدان مراجعه خواهند كرد. شرایط ورود به مطالعه: (الف) بر اساس تقسیم بندی انجمن بیهوشی آمریکا (ASA ) بیمار در کلاس 1 یا 2 باشد؛ (ب) سن 18 تا 65 سال. شرایط خروج از مطالعه: (الف) سابقه بیماری کبدی یا کلیوی؛ (ب) سابقه مصرف داروهای روان گردان و مخدر؛ (ج) حساسیت به استامینوفن؛ (د) منع بی حسی اسپاینال. گروه مداخله: 40 بیمار مقدار 1000 میلی گرم استامینوفن ( پاراستامول) به صورت وریدی در 15 دقیقه پایانی جراحی دریافت خواهند کرد. گروه کنترل: 40 بیمار مقدار 2 میکرو گرم بر کیلو گرم وزن بیمار فنتانیل به صورت وریدی در 15 دقیقه پایانی جراحی دریافت خواهند کرد. پیامد اولیه: (الف) شدت درد 1، 6، 12، 18، و 24 ساعت پس از عمل بر اساس روش ارزیابی دیداری (VAS)؛ (ب) مقدار دوز مخدر مصرفي (ميلي گرم) 1، 6، 12، 18، و 24 ساعت پس از عمل؛ (ج) وضعيت همودینامیک 1، 6، 12، 18، و 24 ساعت پس از عمل. پیامد ثانویه: (الف) عوارض سيستميك (تهوع و استفراغ)؛ (ب) احتباس ادرار
خلاصه مطالعه
   


<<  132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142  >>