شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14948   

 

تعداد 401 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT138806221254N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه براي بررسي اثرات مفيد احتمالي ورزشهاي ثبات دهنده گردني بر اصلاح Forward head posture طراحي شده است. 50 دانشجوي دختر دانشگاه علوم پزشكي سمنان مبتلا به FHP پس از اخذ رضايت نامه از ايشان با توجه به معيارهاي ورود و خروج بطور تصادفي در يكي از دو گروه آزمايشي 1نجام ورزشهاي chin tuck به تنهايي (25 نفر) و انجام ورزشهاي Chin Tuck همراه با ورزشهاي ثبات دهنده (25 نفر) قرار مي گيرند. پروتكل درماني در هر دو گروه آزمايشي شامل انجام ورزشها به تعداد 10 مرتبه (10 ثانيه انجام حركت و 10 ثانيه استراحت) و به ميزان 2 بار در روز و بمدت 4 هفته مي باشد. حركت ورزشي افراد گروه كنترل شامل انجام حركت Chin tuck (غبغب گرفتن) است كه بايد طبق آموزش صحيح داده شده انجام دهند. در حاليكه افراد گروه آزمايشي هنگام غبغب گرفتن بايد حركت ورزشي ثبات دهنده ستون فقرات گردني را طبق دستورالعمل انجام دهند. قبل و بعد از مداخله ميزان جابجايي سر به جلو نيز با اندازه گيري فاصله مركز گوش از خط شاغولي بدن در حالت ايستاده كامل اندازه گيري مي شود. از اين ميزان جابجايي براي بيان ميزان Forward Head posture استفاده مي گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138809052777N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
جهت مقایسه رژیم سه دارویی استاندارد واجد کلاریترومایسین و رژیم سه دارویی واجد ازیترومایسین در ریشه کنی میکروب هلیکوباکتر پیلوری بیماران واجد شرایط بطور تصادفی در دو گروه آ و ب قرار داده میشوند. حجم نمونه برای هر گروه حد اقل 75 نفر محاسبه شد. در گروه آ بمدت ده روز امپرازول 20 میلیگرم کلاریترومایسین500 میلیگرم وآموکسی سیلین یک گرم همه دو بار در روز و در گروه ب بمدت ده روز ازیترومایسین (تا 4 روز 250 میلی گرم دو بار در روز و سپس روزانه) امپرازول 20 میلی گرم وآموکسی سیلین یک گرم هر دو دو بار در روزداده میشود. سپس بیماران بمدت یکماه روزی چهل میلی گرم فاموتیدین دریافت می کنند. ده روز بعد برای بیمارانی که مطالعه را کامل کرده اند تست اوره از تنفسی بعمل می آید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138808202370N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بیماری انتهایی کلیه بیماری است که در آن بدلیل عدم کارآیی کلیه مواد سمی در بدن تجمع می یابند و بیماران باید به منظور دفع این مواد از روشهای جایگزینی کلیه استفاده کنند که یکی از این روشها همودیالیز می باشد. در این بیماران بدلیل واکنشهای التهابی میزان بروز بیماریهای عروقی بخصوص آترواسکلروز بیشتر است بطوریکه مهمترین علت مرگ و میر این بیماران نارسایی قلب و حوادث کاردیوواسکولار می باشد. روشهایی که بتوانند روند التهابی را به تأخیر اندازند یا باعث بهبود این فرآیند شوند، قادر خواهند بود طول عمر و امید به زندگی این بیماران را بهبود بخشند. استفاده از مکملهای منیزیمی به عنوان یکی از روشهای به تعویق انداختن این فرایند مورد توجه قرار گرفته است. برای ارزیابی فرآیند آترواسکلروز یکی از دقیق ترین روشها اندازه گیری ضخامت اینتیما و مدیای کاروتید با روش سونوگرافی داپلر می باشد.این مطالعه به منظور بررسی اثر منیزیم اکساید بر ضخامت اینتیما مدیای کاروتید در بیماران مبتلا به بیماری انتهایی کلیه در بیمارستان الزهرا است که حداقل بمدت 3 ماه روي همودياليز قرار گرفته باشند، سن بالاي 18 سال، فاقد نارسايي قلبي كلاس 4 يا باي پاس كرونر باشند وبدون برنامه پيوند، عدم تحمل دارو يا منيزيم سرم بالاي 4 باشند. در اين مطالعه 27 نفر در گروه دارو و 27 نفر در گروه دارونما قرار ميگيرند و ميزان IMT آنها قبل و پس از 6 ماه مصرف دارو يا دارونما اندازه گيري مي شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138809042770N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر تمرين مقاومتي با شدت ملايم و شديد بر برخي فاکتورهاي خطرساز قلبي عروقي بود. بدین منظور 30 دانشجوی جوان سالم بدون سابقه فعالیت ورزشی منظم در دو سال اخیر و یا معالجه با داروی مشخص و نیز نداشتن سابقه بیماری های مزمن و در محدوده سنی 20 الی 26 سال انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه تجربي 1، گروه تجربي 2 و کنترل تقسيم شدند . گروه های تجربي 1 و 2 به مدت 6 هفته تحت تمرين های مقاومتي متوسط و شدید و به مدت سه جلسه و هر جلسه بمدت دو ساعت قرار گرفتند. در گروه سوم هیچ نوع مداخله ای انجام نشده و به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی و فاکتورهای التهابی نظیر ApoB ،ApoA ،LDL ،HDL ، HS-CRP، ليپوپروتئين ليپاز، تري گليسيريد، کلسترول و فیبرینوژن قبل و پس از انجام تمرینات ورزشی از طریق اندازه گیری مقادیر مربوطه در پلاسما یا سرم افراد مورد مطالعه بررسی و با گروه کنترل مقایسه گردید. فشار خون سیستولی و دیاستولی و نیز شاخص توده بدنی افراد قبل و بعد از انجام مطالعه بررسی گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138809251766N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اين مطالعه مقايسه اثربخشي تزريق استروئيد به فضاي اپيدورال بر روي شدت درد بيماران داراي فتق ديسك مهرهاي كمري بيماراني است كه در MRI دارا يا فاقد تنگي كانال نخاعي هستند.50 نفر از بيماراني كه داراي درد مزمن كمري هستند و داراي شواهدي به نفع فتق ديسك كمري با (25 نفر )يا بدون تنگي كانال نخاعي (25 نفر ) ميباشند بصورت موازي در دو گروه قرار ميگيرند. براي كليه بيماران دو گروه 80 ميلي گرم متيل پردنيزولون استات (دپومدرول)از طريق سوزن يكبار مصرف 16G به فضاي اپيدورال كمري(L3-L5) تزريق ميشود. براي دستيابي و شناسائي فضاي اپيدورال از دو روش قطره آويزان يا از بين رفتن مقاومت استفاده ميشود. تزريق در يك اتاق عمل تميز انجام ميشود. پس از تزريق به بيماران توصيه ميشود كه بمدت 24 ساعت استراحت كنند . درد بيماران به دو روش گفتاري و بصري در 5 زمان: قبل از تزريق ؛48 ساعت ؛يك هفته ؛يك ماه و دو ماه بعد از تزريق اندازه گيري و ثبت ميگردد و دو گروه بيماران از لحاظ ميزان مصرف مسكن نيز با هم مقايسه ميگردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138810112952N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه تعیین تأثیر بروملین خوراکی بر شدت درد و بهبود زخم اپی زیاتومی در زنان نخست زا می باشد. در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 100 زن نخست زا با معیارهای ورود به مطالعه، به صورت تصادفی قرص بروملین خوراکی 2 ساعت پس از زایمان با دوز 100 میلی گرمی بروملین در هر قرص، سه بار در روز بمدت شش روز پس از زایمان يا دارونما دریافت نمودند. دوز آغازین، 2 ساعت پس از زایمان شروع شد. افراد یکعدد قرص را سه بار در روز بمدت 6 روز پس از زایمان مصرف کردند. درد پرینه با مقیاس واز در 24 ساعت اول، روزهای 3، ‌7 و 14 پس از زایمان و میزان بهبودی زخم توسط مقیاس ریدا در روزهای 3،‌ 7 و 14 پس از زایمان اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138810152995N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه اثرات اوتراسوند همراه با استرچ با متد تمرینات Hold-Relax روی کوتاهی همسترینگ بود. 36 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی سمنان که سالم بوده و دچار کوتاهی عادی دوطرفه عضلات همسترینگ بوده (اس ال آر کمتر از °65) و مایل به همکاری بودند در این مطالعه شرکت نمودند. بیماران توسط پزشک برای درمان به کلینیک فیزیوتراپی ارجاع شده و فرم رضایت نامه را تکمیل کردند. بعد از تکمیل فرم نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند بر روی گروه اول روش درمانی التراسوند تحت استرچ و بر روی گروه دوم روش هولد ریلکس انجام شد و گروه سوم گروه شاهد بوده که در طول دوره درمان غیر از فعالیتهای عادی و روزمره فعالیت خاصی را انجام ندادند. برنامه درمان شامل سه روز در هفته بمدت چهارهفته انجام گرفت. متغیرهای مورد نظر برای ارزیابی شامل اس ال آر پسیو و اکستانشن پسیو زانو بودند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138811143180N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این کارآزمایی بالینی متقاطع دو سویه کور، جهت بررسی اثر ترکیبی پنج گیاه دارویی "اسپند، مازو، قره قاط، هندوانه ابوجهل و عدس الملک " بر قند خون درافراد بزرگسال مبتلا به دیابت نوع دوم مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان امام خمینی ساری طراحی گردید . جمعیت مورد مطالعه شامل 20بیمار است که به صورت اتفاقی به دو گروه تقسیم میگردند.یک گروه 500 میلیگرم از پودر آماده شده دارو(میوه مازو.دانه عدس الملک ومیوه قره قاط هر کدام 125mg ومیوه هندوانه ابو جهل ودانه اسپند هر کدام 62.5mg )و گروه دیگر دارونما به مدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. پس از یک هفته wash out بمدت 8 هفته دیگر دارو و دارو نما جابجا خواهند شد.فشارخون ، قند ناشتا ،انسولین سرم و هموگلوبین گلیکوزیله در شروع هر دوره اندازه گیری خواهندشد.پس از4،2،1 و8 هفته ،بیماران توسط یک پزشک عمومی که از نوع درمان اطلاعی ندارد تحت معاینه قرار خواهند گرفت . تعداد داروهای باقیمانده شمارش شده و و عوارض جانبی ثبت خواهند شد .در هر دوره ،اندازه گیری قند ناشتا پس از 4و8 هفته وانسولین سرم و هموگلوبین گلیکوزیله پس از 8 هفته تکرار خواهدشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138811033139N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر به منظور تعیین اثر مکملیاری ویتامین E و روی بر استرس اکسیداتیو در این بیماران تالاسمیک طراحی گردید. یک مطالعه کار آزمایی بالینی دو سویه کور بر روی 120 نفر بیمار با سن بیشتر از 18 سال طراحی شد. بیماران بطور تصادفی با روش در 4 گروه 30 نفری قرار گرفتند. گروه اول مکمل روی به مقدار 50 میلیگرم، گروه دوم مکمل ویتامین E به مقدار 400 میلیگرم، و گروه سوم هر دو مکمل با مقدار مشابه و گروه چهارم هیچ کدام از مکمل ها را بمدت 3 ماه مصرف کردند. مکملیاری در بیماران فوق بلافاصله بعد از اولین خونگیری شروع شد و بعد از سه ماه خاتمه پیدا کرد. خونگیری در ابتدا و بعد سه ماه قبل از انجام ترانسفوزیون انجام شد تا توسط آن اثرات مکملیاری بر روی سطح سرمی ویتامین E و روی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گلوتاتیون پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، ظرفیت کل آنتی اکسیدانی، و نمایه توده بدن تعیین گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012065330N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
کهیر مزمن بیماری پوستی است که با بول های خارش دار واریتماتو که بیش از 6 هفته طول بکشد مشخص می گردد. دراغلب موارد ایدیوپاتیک است .هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی ریشه کنی هلیکوباکتر پیلوری دربهبود علائم بیماران مبتلا به کهیر مزمن وعفونت هلیکوباکتر پیلوری است . کلیه بیماران 4 تا 20 ساله مراجعه کننده با کهیر مزمن وارد مطالعه خواهند شد.عفونت هلیکوباکتر پیلوری توسط تست اوراز تنفسی مثبت مشخص خواهد شد .شدت کهیر مزمن توسط یک پزشک طبقه بندی خواهد شد . درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری با استفاده از پروتکل ( آموکسی سیلین 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم ومترونیدازول 30 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم، امپرازول یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم بمدت 2 هفته برای بیماران مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری با تست تنفسی مثبت اجرا می شود. تمام علائم بالینی و نشانه های کهیر مزمن در بدو مراجعه در چک لیستی ثبت شده و پس از 2 ماه از درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری مجدداً تست تنفسی برای بیماران انجام و نتیجه درمان در بیمارانیکه که ریشه کنی عفونت انجام شده است ارزیابی می شود. کنترل بیماری از نظر علائم بالینی کهیر در فاصله 3 تا 6 ماه انجام و نتایج گزارش خواهد شد. نتیجه نهایی ، ارزیابی تعداد بیماران بهبود یافته مبتلا به کهیر مزمن ایدیوپاتیک بدنبال درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری خواهد بود. که این ارزیابی براساس تعداد و اندازه ضایعات کهیری (Wheal , Flare) تعریف شده در پرسشنامه خواهد بود.
خلاصه مطالعه
   


<<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  >>