جمعه - ۷ شهريور ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6574   

 

تعداد 2003 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2013051213299N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارآزمایی بالینی دوسوکور که با هدف بررسی تاثیر آتورواستاتین برفشارخون شریان ریوی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه طراحی شده است 70 بیمار مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه بر اساس معیارهای اسپیرومتری و افزایش فشار شریان ریوی (بیش از 25 میلیمتر جیوه) انتخاب و بصورت تصادفی (شماره زوج گروه مداخله و شماره فرد گروه شاهد) در دوگروه مداخله (35 نفر، کپسول آتورواستاتین 40 میلیگرم روزانه برای 3 ماه) و شاهد (روزی یک کپسول پلاسبو برای 3 ماه) قرار می گیرند. بیمار و پزشکان مسئول معاینه و انجام تست از نوع داروی دریافتی بی اطلاع می باشند (دوسوکور). اطلاعات دموگرافیک، نتایج بررسی های اکوکاردیوگرافیک بطن راست (سایز بطن راست و کسرتخلیه ای آن) و تست طی مسافت طی 6 دقیقه (فشارخون سیستولی و دیاستولی، درصد اشباع اکسیژن خون شریانی قبل و بعد از انجام تست و کل مسافت طی شده) قبل از مداخله و 3 ماه بعد از شروع مداخله انجام شده و بین دوگروه مقایسه می شود. حساسیت به آتورواستاتین، بیماری های قلبی و سکته مغزی در 3 ماه اخیر و شعله ور شدن بیماری انسدادی ریوی از معیارهای خروج است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201305253813N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه:مقايسه اثر بخشي سلكوكسيب، سلكوكسيب-كافئين و ايبوپروفن در كنترل درد پس از جراحي افزايش طول تاج معیارهای ورود: عدم تاریخچه ای از بیماری های سیستمیک، حداقل 48 ساعت قبل از خوردن داروی مورد مطالعه داروی ضد دردی دریافت نکرده باشد. معیارهای عدم ورود: بیماران با هرگونه جراحی پریودنتال طی 6 ماه گذشته. چند عدد کپسول ژلاتینی مشابه تهیه شده و محتویات کپسول های سلکوکسیب و ایبوپروفن و ترکیب سلکوکسیب با کافئین در این کپسول ها قرار داده می شود کپسول ها توسط شخص سومی آماده و کدگذاری می گردند و در پاکت هایی مشابه قرار داده شده و روی هر پاکت کد مربوط به آن دارو نوشته می شود طوری که درمان کننده و بیمار هیچ کدام از نوع داروی مصرفی اطلاعی ندارند و داروها و دستور مصرف توسط فرد مسئول کدگذاری آن ها به بیماران داده می شود.(دوسو كور) بیماران پس از تکمیل پرسشنامه وارد مطالعه می شوند. بیماران توسط دانشجویان تخصصی پریو تحت درمان قرار می گیرند و تقسیم بیماران بین دانشجویان یکسان سازی می شود. جهت یکسان نمودن در نتایج به دست آمده تمامی جراحی ها در یک ناحیه از دهان بیماران صورت می گیرد. 45 نفر از افراد واجد شرایط انتخاب شده و به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم می شوند گروه اول بروفن mg 400، گروه دوم سلکوکسیب mg 150 و گروه سوم سلکوکسیب mg150 + کافئین mg30 نحوه مصرف داروها: به هر فرد5/0ساعت قبل از جراحی یک دوز از داروی مربوطه تجویز می شود بین ساعت اول، هشتم، شانزدهم و بیست و چهارم پس از عمل دوزهای بعدی داروی هر گروه تجویز می شود. نتیجه تغییرات VAS در ساعت های 1 و 2 و 4 و 8 و 16 و 24 و 48 پس از عمل در فرم های مربوطه ثبت می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013042112129N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: تعیین تاثیر برنامه خودمراقبتی اورم بر خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران سوختگی. معیارهای اصلی ورود به مطالعه: 1)داشتن سوختگی حداقل 10 درصد از سطح بدن 2)پس از ترخیص از بیمارستان تا بازتوانی کامل 3)عدم ابتلا به بیماری روانی تایید شده و عقب ماندگی ذهنی و سایر بیماریهای مزمن. معیارهای اصلی خروج از مطالعه: 1)مرگ بیماران 2)وقوع حادثه ای استرس زا در حین انجام پژوهش به جز سوختگی 3)شرکت در هر گونه برنامه آموزشی و یا مشاوره ای دیگر به موازات این طرح. طراحی انجام مطالعه: تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد. جمعیت مورد مطالعه: بیماران سوختگی مراجعه کننده به درمانگاه سوختگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. حجم نمونه: 110 بیمار(56 نفر در گروه آزمون و 54 نفر در گروه شاهد). مداخلات مورد مطالعه و زمان مداخله: برای گروه آزمون و همراهان،برنامه خودمراقبتی به صورت 5 جلسه آموزشی تئوری و عملی 90-75 دقیقه ای بر اساس نیازهای خودمراقبتی اجرا شد و با تماس تلفنی هر 15 روز و چک لیست به مدت هشت هفته نحوه پیروی از برنامه پیگیری شد.پیامدهای اولیه این مطالعه خودکارآمدی و کیفیت زندگی بیماران بوده است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013042212398N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
یکی از مشکلات عمده محدود کننده دوز شیمی درمانی، نوتروپنی است که منجر به ایجاد بیماریهایی در کنار کانسر می شود.هدف اصلی این مطالعه اثبات تأثیر داروی جدید فیلگراستیم (اکتوستیم) در پیشگیری از بروز نوتروپنی ناشی از شیمی درمانی در مقایسه با ترکیب اصلی آن (نئوپاژن) در بیماران مبتلا به کانسر پستان است و اهداف دیگر آن نشان دادن ایمنی و تحمل پذیری این فرآورده می باشد.140 خانم 18 تا 70 ساله مبتلا به کنسر پستان stage 2 شدید و بیشتر که نیاز به شیمی درمانی دارند به صورت تصادفی در دو گروه مساوی قرار می گیرند. در سیکل اول برای بیماران واجد شرایط 24 ساعت بعد از خاتمه شیمی درمانی 4 تزریق اول فیلگراستیم توسط پرستار آموزش دیده با دوز MIU/kg/day 0.5 به صورت تزریق زیرجلدی واحد انجام می شود. از سیکل دوم به بعد در صورت حصول اطمینان از توانایی بیمار یا همراهانش در انجام تزریق می توان داروهای حاوی Label را به او تحویل داد تا برای سه تزریق بعدی در منزل اقدام شود. نتایج پس از آنالیز 6 ماه پس از آغاز مطالعه در قالب گزارش میانی (پس از اتمام مراحل مطالعه برای 50 درصد حجم نمونه) و گزارش نهائی ( پس از اتمام مطالعه برای 100 درصد حجم نمونه) جهت بهره برداری تهیه و ارائه خواهد گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304221675N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر تمرین های کششی استاتیک با ویبریشن بر شاخص های ثبات وضعیتی در زنان سالم بود. اين کارآزمايي باليني تصادفی در سال 1390 در دانشگاه علوم پزشکي زاهدان انجام شد. چهل و پنج دانشجوی دختر سالم از طريق نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از: سن بین 25-18، عدم احساس درد در مفاصل مچ پا، عدم انجام فعالیت ورزشی خاص طی مطالعه، نداشتن سابقه اختلال حسی و حرکتی در اندام تحتانی، عدم وجود سابقه مواردی همانند بیماری های عصبی عضلانی، دامنه حرکتی غیرطبیعی و دفرمیتی در اندام های تحتانی، سرگیچه، آسیب مفصل مچ پا، جراحی، اختلال تعادل و بیماری های قلبی، نورولوژیک، تنفسی و روماتولوژیکی. شرايط خروج از مطالعه عبارت بودند از: احساس درد در مفصل مچ پا طی مطالعه، ناتوانی در انجام آزمون های قبل و پس از مداخله، انجام تمرین های موثر در بهبود تعادل و کامل نشدن جلسات مداخله. افراد بصورت تصادفي در سه گروه مساوی تمرین های کششی استاتیک، ویبریشن و کنترل قرار گرفتند. گروه اول تمرین های کششی استاتیک 5 ثانیه ای به مدت 4 هفته، هر هفته 5 روز و هر روز به مدت 20 دقیقه دریافت کرد. گروه دوم ویبریشن با فشار متوسط، فرکانس بالا و سرعت 2500 دور در دقیقه بمدت 20 دقيقه با همان دوز دریافت کرد. برای گروه کنترل مداخله ی انجام نشد. شاخص های ثبات کلی، قدامی- خلفی و جانبی با سیستم تعادلی بایودکس در وضعیت های مختلف، قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013042313100N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در سالهای اخیر استفاده از تحریک مغناطیسی مغز برای بازتوانی شناختی و بهبود عملکردهای حرکتی در بیماران مبتلا به بیمارهای مختلف سیستم عصبی مورد توجه قرار گرفته است. TMS شیوه¬ای غیر تهاجمی و بدون درد است که برای تحریک قشر مغز به کار می¬رود. بیماران مبتلا به MS از اختلالات متفاوت شناختی مانند اختلال در سرعت پردازش اطلاعات و حافظة کاری و همچنین اختلالات حرکتی رنج می¬برند. تصویرسازی ذهنی حرکتی که جزء عملکردهای عالی شناختی است نیز در بیماران MS دچار اشکال می¬شود. بین تصویرسازی ذهنی حرکتی و آماده¬سازی حرکتی و انجام حرکت هم از نظر مناطق قشری فعال شده و هم دوره فعالیت ارتباط نزدیکی وجود دارد و نشان داده شده که بهبود تصویرسازی ذهنی حرکتی در عملکرد حرکتی تأثیر مثبت دارد. از آنجایی که هیچ درمان قطعی برای این بیماری موجود نیست و اتیولوژی ناشناخته¬ای نیز دارد، با توجه به اثر تحریکی rTMS در قشر حرکتی اولیه، پژوهش حاضر بر آن است در راستای بازتوانی بیماران MS و جلوگیری از ناتوان شدن آنها، از این تکنیک برای بهبود تصویرسازی ذهنی حرکتی و عملکرد حرکتی در این بیماران استفاده کند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201305072438N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: تعیین تاثیر روی به عنوان درمان کمکی در اطفال و شیرخواران مبتلا به پنومونی بستری در مرکز آموزشی و درمانی 17 شهریور رشت طراحي انجام مطالعه: تصادفي، دوسويه كور، كنترل با دارو نما جمعيت مورد مطالعه: اطفال 2 ماهه تا 5 ساله ی بستری به علت پنومونی در بیمارستان 17 شهریور رشت معيارهاي اصلي ورود به مطالعه: اطفال 2 ماهه تا 5 ساله ی بستری شده در بیمارستان 17 شهریور رشت- ایران که با علایم تب (درجه حرارت زیر بغلی 5/37 درجه سانتی گراد یا بیشتر) + سرفه + تاکی پنه یا رال بستری شده اند، برای ورود به مطالعه مد نظر می باشند. معيارهاي اصلي خروج از مطالعه: سابقه مشکلات ریوی شامل آسم اثبات شده، مشکلات قلبی یا سایر بیماریهای مزمن یا نقص ایمنی، ریفلاکس معده- مری پاتولوژیک اثبات شده، سوءتغذیه یا اختلال رشد، و درمان با روی یا مکملهای دارویی حاوی روی طی 3 ماه گذشته. حجم نمونه: 120 نفر (60 نفر در هر گروه) ب‌- مداخله يا مداخلات مورد مطالعه و زمان آن: پس از کسب رضایت کتبی و آگاهانه از والدین، از کلیه بیماران اطلاعات ضروری اولیه شامل اطلاعات دموگرافیک، درجه حرارت بدو بستری و تعداد تنفس در دقیقه گرفته شده و در پرسشنامه ثبت می گردد. بیماران واجد شرایط به شیوه fixed block method وارد دو گروه روی و دارونما می شوند. توسط پرستاران به گروه اول داروی خوراکی روی و به گروه دوم دارو نما تجویز می گردد. البته درمان استاندارد شامل تجویز آنتی بیوتیک مناسب برای هر دو گروه انجام خواهد گرفت. سپس بیماران توسط دستیار کودکان که نسبت به درمان کمکی انجام گرفته بی اطلاع خواهد بود، از نظر پاسخ به درمان پیگیری می شوند. د‌- پيامد اوليه يا پيامدهاي مورد مطالعه : پاسخ یا پیامد اولیه، قطع تب و طبیعی شدن تعداد تنفس و پیامد نهایی یا ثانویه ترخیص از بیمارستان یا فوت می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304255445N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی دوسویه کور موازی است، که با هدف مـقایسه اثـر سافرانال و دیـازپـام در کـاهش اضـطراب قبـل از عـمل جـراحـی به مدت 6 ماه در سال 1392 در بیمارستان آموزشی درمانی 15 خرداد شهر گناباد برروی 60 بیمارکاندید جـراحـی واریکوسل انجام خواهد گرفت. پیامدهای مورد مطالعه عبارتند از میزان تاثیر دیازپام و سافرانال بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی واریکوسل. 3 ساعت قبل از اعزام بیمار به اتاق عمل ابتدا پرسشنامه اسپیلبرگر توسط بیمار تکمیل می شود سپس کپسول محتوی دارو به همراه 100 سی سی آب به بیمار خورانده و در هنگام ورود به اتاق عمل مجددا پرسشنامه را تکمیل می کند. کار ارائه پرسشنامه توسط کارشناس هوشبری صورت می گیرد. علایم حیاتی بیماران ثبت خواهد شد. معیارهای ورود: 1- تمایل به شرکت در پژوهش را داشته باشند. 2- کاندید عمل جراحی واریکوسل باشند. 3- در کلاس ASA (American Society of Anesthesiologists) 1و 2 قرار دارند. 4- سن 18-50 سال را داشته باشند. معیارهای خروج: 1- وجود هر نوع بیماری همراه که بیمار را در کلاس ASA غیر از 1و 2 قرار دهد. 2- عدم تمایل برای شرکت در پژوهش، 3- سابقه حساسیت به زعفران داشته باشند. نحوه کور سازی: شخص تحویل دهنده و بیمار و پرسشگر از نوع دارو بی اطلاع هستند. نمونه ها به صورت تصادفی به دو گروه "مداخله" (کپسول حاوی سافرانال به میزان 15 میلی گرم) و "کنترل" (کپسول حاوی دیازپام به میزان 5 میلی گرم) تخصیص داده می شوند. کپسول ها در هر 2گروه به شکل و وزن یکسان طراحی شده و در پاکت هایی تحویل همکاران طرح می شود به نحوی که فقط فرد بسته بندی کننده از محتویات آنها با خبر است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013042813159N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: بررسی اثر سولفات منیزیم برهمودینامیک بیماران حین جراحی انوریسم مغزی ومیزان وازواسپاسم پس از عمل. طراحی: مداخله ای، تصادفی، یکسویه کور (پژوهشگران بی اطلاع بودند)، حجم نمونه کل: 46 نفر. نحوه انجام: در گروه منیزیوم میزان 20 میلیگرم بر کیلوگرم سولفات ‏منیزیوم 50 درصد (ساخت انسیتو پاستور ایران) رقیق شده در ‏‏100 سی سی نرمال سالین طی مدت 15 دقیقه قبل القاء بیهوشی به ‏بیماران انفوزیون می گردد و در ادامه 10 میلیگرم برای هر ‏کیلوگرم در ساعت تا پانزده دقیقه پس از پایان تعبیه کلیپس ‏به بیماران انفوزیون می گردد در صورت کاهش فشار متوسط ‏شریانی از 80 میلیمترجیوه انفوزیون پروپوفول وفنتانیل و ‏سولفات منیزیم کاسته یا قطع می شود تا فشار متوسط شریانی ‏در زمان قبل از کلیپس گذاری در محدوده 80-100 میلیمترجیوه ‏حفظ گردد.در گروه نرمال سالین همین حجم از محلولهای سولفات ‏منیزیوم ذکر شده به بیمار نرمال سالین داده می شود. مایع ‏درمانی حین عمل به روش استاندارد (قانون 4-2-1) و جبران ‏خونریزی با سه برابر آن با نرمال سالین 0.9% صورت می گیرد شرکت کنندگان شامل شرایط ورود به مطالعه:‏ کاندید عمل جراحی آنوریسم مغز پس از 3 روز از خونریزی انوریسم، سیستم طبقه بندی وضعیت فیزیکی (‏‎(ASA‏ کلاس دو و سه شرکت کنندگان شامل شرایط خروج از مطالعه: ‏ پاتولوژی سیستم قلبی-عروقی؛ نارسایی قلبی کسر تخلیه ای کمتر از ‏‎40%‎؛ پرفشاری خون ‏قبلی؛ بیماری کبدی یا کلیوی (آزمون عملکرد کبد مختل) و میزان تصفیه گلومرولی کمتر از 50؛ بیماریهای عصبی و حرکتی و عضلانی، اختلال انعقادی، زمان ‏پروترومبین بیشتر از 16؛ نسبت نرمال بین المللی بیشتر از 1.5؛ زمان ‏ترومبوپلاستین نسبی بیشتر از 35؛ هایپرمنیزیومی؛ سن بیشتراز 60 سال؛ سابقه ‏حساسیت به هر یک ازداروهای مورد استفاده درطرح؛ چاقی (توده بدنی بیشتر از 30)‎؛ سابقه مصرف قبلی ‏بلوک کننده کلسیم؛‎ ‎ بلوک دهلیزی بطنی. گروه مداخله: سولفات منیزیوم 50 درصد‏، ‏20 میلیگرم بر کیلوگرم، طی مدت 15 دقیقه قبل القاء بیهوشی ‏و ‏10 میلیگرم بر کیلوگرم در ساعت تا پانزده دقیقه پس از پایان ‏تعبیه کلیپس. گروه کنترل: نرمال سالین 0.9%، مایع درمانی حین عمل به روش استاندارد (قانون 4-2-1) و جبران خونریزی با سه برابر آن با نرمال سالین 0.9%صورت می گیرد‏. ‏ ‏متغیر پیامد اولیه: وازواسپاسم، روزانه بعد از مداخله، توسط انژیوگرافی و ترانس کرانیال داپلر
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013042710327N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
دیسمنوره اولیه یا قاعدگی دردناک در غیاب بیماری های مشخص لگنی یکی از شایعترین شکایات در طب زنان می باشد که سبب کاهش کارایی زنان در محیط کار و منزل میگردد.اين طرح پژوهشي با هدف مقايسه تاثير ورزش ايروبيك با ورزش كششي بر پيشگيري از ديسمنوره اوليه طراحي شد. اين كارازمايي باليني بر روي دانشجويان دختر كه از ديسمنوره اوليه رنج مي برند صورت مي گيرد. مشاركت كنندگان بطور تصادفي به سه گروه ورزش ايروبيك، كششي و گروه كنترل تقسيم خواهند شد. دو گروه مداخله سه بار در هفته به مدت هشت هفته ( دو سيكل قاعدگي) ورزشهاي ايروبيك و كششي را انجام مي دهند. این تمرین ها برای گروه کششی شامل تمرین کششی شکم، لگن و کشاله ران و برای گروه ایروبیک استفاده از تردمیل است. ابزار سنجش شدت ديسمنوره يك پرسشنامه تعديل شده است كه چندين علائم ديسمنوره را مورد ارزيابي قرار خواهد داد. با آزمون اناليز واريانس تجزيه و تحليل بين گروهي و درون گروهي اطلاعات انجام مي شود.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>