چهارشنبه - ۵ آذر ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 7023   

 

تعداد 2159 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2013041713039N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: بررسی و مقایسه تاثیر دو سطح فشار منفی ساکشن داخل لوله تراشه به روش باز بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان الزهراء اصفهان در سال 1392، طراحي انجام مطالعه: کارآزمایی بالینی با طرح موازی است. جمعيت مورد مطالعه: بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان، شرایط عمده ورود به مطالعه: سن بالای 18 سال؛ تمایل به مشارکت در مطالعه؛ عدم ابتلا به بیماریهای مختل کننده انعقاد خون؛ عدم ابتلا به بیماریهای مزمن تنفسی؛ حداقل 48 ساعت و حداکثر یک هفته از زمان اینتوباسیون بیماران گذشته باشد. معیارهای عمده خروج از مطالعه: انصراف از شرکت در مطالعه؛ خارج شدن لوله تراشه بیمار در جریان مطالعه؛ وخیم شدن حال بیمار شامل برادیکاردی، آریتمی، سیانوز، افت شدید میزان اکسیژن شریانی.تعداد نمونه:60،مداخله يا مداخلات مورد مطالعه: در گروه یک، ساکشن لوله تراشه با فشار منفی 100 میلی متر جیوه و در گروه دو با فشار منفی 200 میلی متر جیوه انجام می شود،زمان مداخله: ساکشن با فشار منفی 100 و 200 میلی متر جیوه در دو گروه 30 نفره انجام می شود و متغیرهای مطالعه در مراحل بلافاصله قبل، حین، 5 و 20 دقیقه بعد از ساکشن اندازه گیری خواهد شد. پيامد اوليه يا پيامدهاي مورد مطالعه: تغییرات شاخص های فیزیولوژیک.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304174076N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر نوع تبلیغات(فیلم و پوستر)، و سطوح جاذبه ترس(کم، متوسط، و زیاد)، بر رفتار پیشگیرانه در مورد بیماری ایدز انجام شده است. این پژوهش یک مطالعه تجربی (آزمایشی) است. در این پژوهش، 298 نفر از نوجوانان کانون اصلاح و تربیت شهر تهران به عنوان آزمودنی مورد مطالعه قرار گرفتند، که این افراد به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده به گروه های کنترل و آزمایش تقسیم شدند. داده‏های گردآوری شده از طریق پرسشنامه به روش پیش آزمون و پس آزمون، به وسیله ی آزمون‏های آماری متناسب شامل مدل یابی معادلات ساختاری(SEM)، و تحلیل واریانس چندطرفه (MANOVA)، با استفاده از بسته های نرم افزار آماری SPSS، LISLER و PLS مورد تحلیل قرار گرفته است. با توجه به مقایسه میانگین های بدست آمده از ابزارهای تبلیغات و سطوح جاذبه ترس در پیش آزمون و پس آزمون، پخش فیلم نسبت به پوستر و جاذبه ترس متوسط نسبت به جاذبه های ترس کم و زیاد، تأثیر بیشتری بر متغیرهای شدت خطر، احتمال ابتلا و نگرش نسبت به تبلیغات داشته است. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده، میان ادراک مخاطب از احتمال ابتلا و ترس ادراک شده، همچنین میان ادراک مخاطب نسبت به شدت بیماری و ترس ادراک شده، میان ترس ادراک شده و نگرش و میان نگرش و نیت رفتاری در سطح اطمینان 99% رابطه مستقیم و معناداری یافت شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013042312510N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
- هدف مطالعه:1- بررسی تاثیر تجویز سیستمیک زینک سولفات در پیشگیری از بروز موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در بیماران مبتلا به لوسمی2- طراحی انجام مطالعه: این مطالعه 6 ماهه بر روی دو گروه مورد و شاهد از بیماران مبتلا به لوسمی مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان شهید قاضی تبریز انجام خواهد شد. 3- معیارهای ورود به مطالعه: بیماران 18-71 ساله بستری در بخش انکولوژی بیمارستان شهید قاضی تبریز که به علت ابتلا به لوسمی تحت شیمی درمانی قرار دارند. 4- معیارهای خروج از مطالعه: ابتلا به بیماریهای سیستمیک دیگر به جز لوسمی ، وجود هر گونه زخم دهانی و موکوزیت قبل از شروع شیمی درمانی، وجود سابقه حساسیت دارویی. 5- حجم نمونه: 140 بیمار مبتلا به لوسمی که به دو گروه مساوی تفسیم خواهند شد. 6-مداخلات مورد مطالعه در گروه مورد: تجویززینک سولفات با دوز 220mg/kg طی شیمی درمانی7-زمان مداخله: طی شیمی درمانی8- پیامد های مورد مطالعه: تغییرات شدت و شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304302575N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهدف :مقايسه نتايج افزودن هورمون لوتئينيزه كننده نوتركيب به هورمون تحريك كننده فوليكولي نوتركيب با هورمون تحريك كننده فوليكولي نوتركيب به تنهایی بر ميزان بارداري در بيماران نابارور با پاسخ طبيعي در روش هاي درمان كمك باروري طراحي مطالعه: تصادفي، كور نشده، بدون كنترل با دارونما، تك مركزي، كارآزمايي باليني جمعيت مورد مطالعه: زنان نابارور مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد معیارهای ورود به مطالعه: زنان نابارور جوانتر از 35 سال، سطح هورمون تحريك كننده فوليكولي سرم در روز3 كمتر از 10، ناباروری با علت مردانه یا ناباروری با علت ناشناخته، و شاخص توده بدني (BMI) کمتر از 30 معیارهای خروج از مطالعه: آزواسپرمی، میوم رحمی، اندومتریوز خفیف، هیدروسالپنکس، سابقه لقاح آزمايشگاهي قبلی (موفق یا ناموفق)، سابقه بیماری های غدد درون ریز از قبیل اختلالات تيروئيد يا دیابت و بیمارانی که عمل جراحی هیستروسکوپی به دلیل ضایعات داخل رحمی مانند میوم زیر مخاطی رحم و یا چسبندگی های داخل رحمی داشتند. حجم نمونه:40 بيمار مداخله مورد مطالعه: گروه 1 (20 نفر) با پروتکل استاندارد طولاني (long ) ( اگونیست GnRH و r-FSH به تنهایی) گروه 2 (20 نفر) با پروتکل استاندارد طولاني (long ) ( اگونیست GnRH و r-FSH بعلاوه r-LH) تحت تحریک تخمک گذاری قرار مي گيرند و نتایج با آنالیزهای آماری مقایسه مي شود. زمان مداخله: در تمام بیماران جهت تخمک گذاری از پروتکل لوتئال طولاني (long luteal ) استفاده مي شود. آمپول سوپرفکت از روز 21 سیکل تزريق مي شود و با شروع قاعدگی ادامه پیدا مي كند و آمپول گنادوتروپین از روز دوم قاعدگی شروع می شود. بعد از تنظیم کاهشی با آگونیست هورمون آزاد كننده گونادوتروپين(GnRH)، در 40 خانم با تخمک گذاری طبیعی تا هنگامی که فولیکول غالب 14 میلیمتری یافت شود فقط از هورمون تحريك كننده فوليكولي (FSH) به تنهایی استفاده می شود و سپس بیماران بطور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه علاوه بر 75 واحد هورمون تحريك كننده فوليكولي نوتركيب، 75 واحد هورمون لوتئينيزه كننده نوتركيب نیز دریافت می کنند و حداکثر تا 10 روز قبل از تخمک کشی ادامه مي یابد. گروه دیگر هیچ داروی اضافی دیگری دریافت نمی کنند. پيامدهاي مورد مطالعه : ميزان استراديول سرم، ميزان بارداري، ميزان سقط
خلاصه مطالعه
   


IRCT201307302751N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه تاثیر کپسول خوراکی بابونه وعلف چای بر گرگرفتگی و اختلال خواب زنان در دوران یائسگی میباشد.این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی ،دوسوکور وکنترل بادارونمامی باشد . نمونه ها شامل زنان یائسه 45تا60 ساله می باشد. معیارهای ورود شامل: داشتن علائم یائسگی حداقل 3ماه ،عدم دریافت هورمون درمانی در 3 ماه گذشته ، عدم ابتلا به هر گونه بیماری سیستمیک، عدم مصرف داروهای ضداضطراب ، ضدانعقاد و خواب آور ،عدم استعمال دخانیات .معیارهای خروج شامل: مصرف داروهای ضداضطراب ،خواب آور ،ضد انعقاد ، فیتواستروژن ها و هورمون تراپی ،ابتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم و هر گونه بیماری سیستمیک در حین مطالعه می باشد. حجم نمونه شامل 123نفر و مدت زمان مداخله 8هفته می باشد. ابتدا پرسشنامه دموگرافیک ،فرم ثبت روزانه گرگرفتگی وپرسشنامه خواب پیتس بورگ یک هفته قبل از شروع مداخله توسط نمونه ها تکمیل می شود . افراد به صورت تصادفی در یکی از سه گروه قرار می گیرند . داروها توسط داروساز به سه گروه 1،2،3 دسته بندی شده اند . یک گروه (کپسول بابونه مجموع دوز روزانه 540میلی گرم2بار در روز) گروه دیگر ( کپسول علف چای مجموع دوز روزانه 900میلی گرمی 2بار در روز ) و گروه کنترل (کپسول حاوی نشاسته 2بار در روز ) به مدت 8هفته دریافت می کنند. در پایان هفته 4و 8 ، افرادمجددا مراجعه کرده و پرسشنامه ها را تکمیل می کنند. پيامد مطالعه بهبود و سازگاري هر چه بيشتر زنان با اختلالات یائسگی با استفاده از طب گیاهی و مکمل مي باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013041913064N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی توانمندسازی زنان مبتلا بی اختیاری استرسی در اصلاح کیفیت زندگی می باشد. مدت مداخله 1 ماه. 64 زن در دو گروه مداخله و شاهد به صورت تصادفی قرار می گیرند. مطالعه با انجام پیش آزمون شروع می شود. گروه کنترل مداخله ای دریافت نمی کند. مداخله شامل تشکیل جلسات آموزشی بر اساس گامهای الگوي توانمندسازی خانواده محور شامل 1)افزایش تهدید درک شده (در طی 2 جلسه بحث گروهی 45 دقیقه ای حساسیت و شدت درک شده نسبت به موضوع بالا می رود)، 2)حل مساله(در قالب دو جلسه بحث گروهی 45 دقیقه ای در آنها عملا با مشکل و فرایند حل مشکل آشنا می شوند)، 3)مشارکت آموزشی (مطالب آموزشی به کمک پمفلت از طریق زنان به عضو فعال خانواده منتقل می شود)، 4)ارزشیابی فرایند با پرسش های شفاهی در ابتدا و اتمام هر جلسه و ارزشیابی پایانی با انجام پس آزمون انجام می گیرد. شرایط عمده ورود به مطالعه: ابتلا به بی اختیاری استرسی درجه 1 و 2؛ عدم نیاز به جراحی برای اصلاح بی اختیاری استرسی ادرار؛ داشتن سن 60-20 سال؛ داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن؛ تمایل بیمار به شرکت در پژوهش؛ تمایل عضو فعال خانواده در گروه آزمون به شرکت در پژوهش؛ عدم بارداری؛ نداشتن بیماری های روانی مانند افسردگی؛ ناتوانی حرکتی؛ صدمه نخاعی و MS؛ گذشت حداقل یک سال از زمان زایمان. شرایط عمده خروج از مطالعه: حضور نامرتب و غیر مؤثر در جلسات آموزشی؛ بروز بارداری در طی برنامه؛ بروز آسیب جسمی در طول برنامه.پیامدها شامل افزایش کیفیت زندگی از طریق توانمندسازی زنان در اصلاح بی اختیاری ادرار با کاهش عوارض و بیماریهای مرتبط با آن
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013050813267N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی: ایمنی و اثر درمان با سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان در افراد ضایعه نخاعی ارزیابی خواهد شد. طراحی: 30 بیمار مبتلا به آسیب نخاعی انتخاب خواهد شد و به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. در حدود 10 میلیون سلول ( سه بار ) تزریق خواهد شد ،ام آر آی و ارزیابی فیزیکی قبل و بعد از سلول درمانی انجام خواهد شد توسط یک پزشک که گروه بندی را نمیشناسد. روش کار: سلول از مغز استخوان بیمار در شرایط استریل جدا شده، سلول ها در محیط کشت دی ام ای ام با گلوکز بالاکشت میشوند برای تکثیر و نوع آنها با رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی شناسایی میشود. سلول های نهایتا به فضای تحت عنکبوتیه بیمار تزریق می شود. شرکت کنندگان و معیارهای انتخابی: بیماران باید 13-60 ساله بوده ، تب، تشنج و مننژیت و هر بیماری عفونی دیگر را نداشته باشند، وضع سلامت بیماران باید پایدار باشد، بیمار باید تنفس ارادی داشته باشد، وقوع هر گونه عوارض جانبی مثل تب، تشنج و یا تومور باعث حذف بیمار از مطالعه میشود. مداخلات: بیماران یک پونکسیون مغز استخوان و سه تزریق زیر عنکبوتیه از سلول های بنیادی هر بار 10 میلیون را دارند. متغیرهای اصلی: بهبود در حس و عملکرد حرکتی، اندازه آسیب و نوع آن ، نتایج معاینات فیزیکی، اثر هر یک از تزریق در بهبود، اثر سن بر بهبود ، کنترل بر ادرار کردن و دفع مدفوع ، تومور ، تب و تشنج و هرعارضه یا عوارض جانبی ارزیابی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304203106N13
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پسوريازيس يک بيماري خود ایمنی ، عود کننده ، التهابي و مزمن پوستي است که متاثر از زمينه ژنتيکي و عوامل تشديد کننده مي باشد. بيماري در تمام سنين1 تا 3 % افراد جامعه را درگير مي كند.اگرچه پسوریازیس توسط طیف وسیعی از داروهای سیستمیک و موضعی قابل درمان است اما این داروها دارای عوارض جانبی فراوانی هستند .از اين رو تصميم به فرموله نمودن عصاره گیاه زردچوبه به صورت میکروامولسیون موضعی گرفتیم. قبل از مرحله فرمولاسیون، عصاره هیدروالکلی از ریزوم گیاه زردچوبه گرفته شد و استانداردسازی ماده موثره آن براساس کورکومین انجام شد. تاثیرات کلینیکال این فرمولاسیون بر روی 36 بیمار خانم و آقا مبتلا به پسوریازیس خفیف تا متوسط در مطالعه ای به صورت مزدوج ، دوسکور و پلاسبو کنترل انجام شد. بیماران از دارو و پلاسبو در سمت راست و چپ بدن استفاده می نمودند و سپس مورد ارزیابی قرار می گرفتند. بیماران مختار خواهند بود در صورت نیاز از سایر داروهای موضعی خود استفاده نمایند و سپس آن را گزارش نمایند. ارزیابی توسط پرسشنامه تعیین کیفیت زندگی، بررسی قرمزی ، ضخامت ، پوسته ریزی و سطح درگیری ضایعات (پاسی) و عکس از ضایعات بیماران قبل ، در طی درمان و بعد از درمان جهت ارزیابی انجام شد. در پایان مطالعه عوارض احتمالی دارو و دارونما ثبت و مقایسه شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304204438N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر بستن شکم بند بر شدت درد و میزان رضایت مندی بیماران بستری پس از عمل جراحی شکم می باشد. معیارهای ورود شامل: انجام عمل جراحی لاپاراتومی درمانی (برش مدلاین)؛ شرکت کنندگان از هر دو جنس زن و مرد. نداشتن بیماری روانی شناخته شده؛ نداشتن اعتیاد به اپیوئیدها یا ضد دردهای قوی؛ نداشتن درد شدید به دلیل ماهیت بیماری(سرطان)؛ نداشتن اعمال جراحی در سایر نواحی بدن به جز عمل جراحی شکم؛ نداشتن سابقه جراحی قبلی شکم و معیارهای خروج شامل: بروز عوارض حاد بعد از عمل (خون‌ریزی و شوک) وانتقال به واحد مراقبت‌های ویژه بعد از عمل جراحی بود این پژوهش، به روش کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی برروی 48بیمار (24مداخله و 24 کنترل)که تحت عمل جراحی لاپاراتومی درمانی با برش مدلاین قر ارگرفته بودندانجام شد. درد و رضایتمندی به این صورت اندازه گیری شدند که در سه روز اول بعد از عمل بیماران در گروه مداخله قبل از اولین حرکت در صبح به کمک پژوهشگرشکم بند بسته و سپس از تخت پایین آمده و راه رفتند و به محض اینکه روی تخت قرار گرفتند، پرسشنامه مربوط به درد و رضایت مندی تکمیل ‌شد و بیمارانی که در گروه کنترل قرار گرفته بودند بدون هیچ مداخله ای میزان درد و رضایت مندی آنها بعد از راه رفتن و قرار گرفتن روی تخت اندازه گیری شد. در این مطالعه متغیر پیامد اصلی درد و رضایتمندی است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201304203930N22
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
کار ازمایی بالینی6 هفته ای تصادفی بررسی اثر لواستاتین بر روي علائم اختلال افسردگی اساسی در 60 بیمار است. یک گروه Fluoxetine (up to 40mg/day)+lovastatine (30mg/day) و گروه دیگر Fluoxetine (up to 40mg/day)+Placebo به صورت خوراکی دریافت میکند. علائم بیماری بوسیله Hamilton Depression rating scale ارزیابی می شود.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>