چهارشنبه - ۳ ارديبهشت ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 5833   

 

تعداد 1730 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2013051813364N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1)اهداف : در اين مطالعه ميزان بي دردي بوپيواكايين اينتراپلورال با كرايوآنالژزي، پس از عمل توراكوتومي مقايسه گردیده و همچنين تاثیر این دو روش بی دردی بر روی FEV1 و FVC مورد بررسی قرار می گیرد. (2) طراحی : این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی بر روی 50 بیمار با ASA Class I , IIو سن 50 تا 70 سال که کاندیدجراحی توراکوتومی الکتیو بوده و بطور تصادفی به دو گروه 25 نفری تقسیم شدند, انجام میگردد. (3) نحوه انجام : در گروه اول بعد از عمل جراحي از طريق كاتتراينتراپلورال به فواصل هر 6 ساعت ml40 بوپيواكايين 25/0 درصد تزريق شده و در گروه دوم در انتهاي عمل جراحي, اعصاب بين دنده اي در محل برش و 2 فضا بالاتر و 2 فضا پايين تر محل برش, تحت كرايو قرارمیگیرد. score درد بيماران براساس visual-analogue score (VAS)به مدت 24 ساعت پس از جراحی ثبت می شد. چنانچه بيماري نياز به بي دردي بيشتر داشته باشد mg30 مپريدين وريدي تزريق و دفعات آن ثبت می گردد. هر بيمار قبل، 48 ساعت و يك هفته بعد از عمل جراحي تحت اسپيرومتري قرار گرفته و در پايان تمام اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار رايانه اي SPSS و آزمونهاي t-test و Mann-whitney test آناليز می گردند. تفاوت در هر نقطه بين داده ها با 05/0p< معني دار تلقي میشود. (4) شرکت کنندگان شامل شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان : شرایط ورود به مطالعه;. -محدوده سني 20 الي 70 سال -بدون بیماری زمینه ای یا با بیماری زمینه ای کنترل شده -بیمار کاندید جراحی الکتیو توراکوتومی شرایط حذف از مطالعه;. - محدوده سنی زیر 20 سال یا بالای 70 سال -مبتلا به بیماریهای زمینه ای کنترل نشده -جراحی توراکوتومی اورژانس -سابقه اعتیاد به مواد مخدر -سابقه هر نوع بیماری اعصاب و روان (5) مداخلات : در گروه اول بعد از عمل جراحي از طريق كاتتراينتراپلورال به فواصل هر 6 ساعت ml40 بوپيواكايين 25/0 درصد تزريق شده و در گروه دوم در انتهاي عمل جراحي, اعصاب بين دنده اي در محل برش و 2 فضا بالاتر و 2 فضا پايين تر محل برش, تحت كرايو قرارمیگیرد. (6) متغیرهای پیامد اصلی :میزان درد پس از عمل توراکوتومی
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013051813363N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
آرتریت روماتوئید یک بیماری مزمن است و دارای بالاترین شیوع در بین بیماری های التهابی است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تکنیک آرامسازی پیشرونده عضلانی بر کیفیت زندگی بیماران آرتریت روماتوئید می باشد. 62 بیمار به طور تصادفی در 2 گروه مداخله و کنترل وارد شدند. هر شرکت کننده ای از نظر کیفیت زندگی بررسی شدند. گروه آزمون این تمرین را برای 8 هفته ، هر روز یکبار(کلا60 جلسه ) انجام دادند درحالی که برای گروه کنترل مداخله ای انجام نشد. پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36قبل و بعد از مداخله پرشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201305148505N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
1)اهداف: این مطالعه با هدف مقايسه اثرات روش نقشه‌مفهومی و وب‌کوئست در تدریس بیماری دیابت بر یادگیری دانشجویان پرستاري انجام گرفته است. 2)طراحی: در این مطالعه‌ی نيمه تجربي، 72 نفر از دانشجويان پرستاري، به طور تصادفي به دو گروه نقشه مفهومی (38 نفر) و وب‌کوئست (34 نفر) تقسيم شدند. 3)نحوه انجام: پس از اجرای پیش‌آزمون، دو گروه تحت آموزش قرار می گیرند. محتواي آموزشي شامل تعریف، تشخيص، عوارض و درمان بیماری دیابت و آموزش به بیمار می باشد که در قالب 4 جلسه‌ی کلاسی به روش نقشه مفهومی و 4 جلسه به روش وب كوئست برای هر کدام از گرو‌ها ارائه می شود. 2 هفته بعد از مداخله آموزشي، پس‌آزمون گرفته خواهد شد. 4)شرکت کنندگان؛ شرایط ورود: اخذ واحد درسی داخلی‌جراحی 3؛ عدم دريافت آموزش قبلي در زمينه بیماری دیابت؛ گذراندن واحد درسی فناوری اطلاعات. شرایط خروج: عدم شركت در پیش آزمون؛ غیبت در يك جلسه‌ کلاسی نقشه مفهومی؛ عدم تحویل به موقع تکالیف وب‌کوئست 5)مداخلات: روش تدریس نقشه مفهومی و وب کوئست 6)متغیرهای پیامد اصلی: قبل و دو هفته پس از اتمام مداخلات، میزان یادگیری دانشجویان پرستاری، با استفاده از از يك آزمون پيشرفت تحصيلی، سنجیده می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013051313315N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مصرف نادرست داروهاي ضد فشارخون یکی از دلايل اصلي است که درصد کمی از بیماران به کنترل فشار خون موفق می گردند، هدف این مطالعه سنجش تأثیر ارسال پیام کوتاه یادآور مصرف دارو بر تبعیت مصرف دارو در بيماران مبتلا به فشارخون بالا است. این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی است. جامعه پژوهش بیماران مبتلا به فشارخون بالا است که برای معالجه به کلینک قلب دکتر اعظیم زاده شهر کرمان مراجعه می کنند. معیارهای ورود به مطالعه: بیماران با سابقه فشار خون بالا به مدت حداقل شش ماه (بالای 180 فشار سیستولیک یا 110 برای فشار دیاستولیک)، داشتن تلفن همراه . معیارهای خروج از مطالعه: ابتلا به بیماری های دیگر که نیاز به مصرف داروهای به جز داروهای ضد فشار خون، مانند دیابت دارد. استفاده از درمان های مکمل مانند داروهای گیاهی، سیگار کشیدن و بیماری عروق کرونر و یا هر وضعیت دیگر است که با خطر سکته مغزی همراه است. فرم رضایت نامه توسط بیماران تکمیل و شماره تلفن همراه خود را ثبت می کنند. 380 نفر به صورت تصادفی به 2 گروه تقسیم می گردند. پیام یادآوری روزانه به گروه مداخله به جریان دنبال کردن پیروی برنامه مصرف دارو برای یک دوره 6 ماهه ارسال می گردد. برای گروه شاهد هیچ پیام ارسال نخواهد شد. فشار خون در هر دو گروه در شروع مطالعه و ماهانه اندازه گیری و در پرونده بیمار ثبت می‌گردد. در پایان این مطالعه، تغییرات در فشار خون در هر دو گروه از بیماران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013051413336N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: اپی‌زیاتومی برش عضلات پرینه، با هدف تسریع تکمیل مرحله دوم به منظور بهبود نتیجه در مادر و نوزاد می‌باشد. داروهاي داراي اثرات ضدالتهابي، ضدباكتريايي و فعاليت آنتي‌اكسيدانتي، كانديدهاي مناسبي براي ترميم زخم مي‌باشند. عصاره بابونه همه اثرات مذكور را دارا مي‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسي تأثير کرم بابونه بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی انجام گرفته است. مواد و روش ها: این مطالعه کارازمایی بالینی سه سوکور بر روی 106 زن مراجعه کننده به بیمارستان ام البنین شهر مشهد می‌باشد. زنان نخست زا با سن بین 18-35 سال، دارای جنین واحد با نمایش سفالیک که سابقه بیماریهای مختل کننده بهبود زخم نداشته و از داروهای موثر بر بهبود زخم نیز استفاده نمی کردند، به روش در دسترس انتخاب و سپس با استفاده از بلوکهای تصادفی در دو گروه مداخله(کرم بابونه)وکنترل(کرم دارونما)قرار گرفتند. سپس مراحل زایمانی انها کنترل و اطلاعات مربوط به این مراحل ثبت شد. در صورت وجود اختلال در پیشرفت زایمان، زایمان با اسباب(واکئوم، فورسپس)،وجود گسترش طول محل برش و یا وجود پارگی بجز پارگی اپیزیاتومی واحد پژوهش از مطالعه حذف می شد. واحدهای پژوهش 2 ساعت پس از اتمام ترمیم پرینه، مقدار یک بند انگشت از کرم تجویز شده(بابونه یا دارونما)را روزانه دو مرتبه تا 10 روز، روی ناحیه بخیه ها قرار دادند. فرم کنترل ترمیم پرینه(ریدا) روزهای1،7،10و14 پس از زایمان و همچنین فرم کوتاه شده درد مک گیل بلافاصله قبل از مداخله و سپس روز1،7،10 و 14پس از زایمان توسط پژوهشگر تکمیل شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201305159855N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعات مختلف نشان داده است استفاده از کوانزیم کیو10 بعنوان پیشگیری و درمان بیماریهای مختلف مرتبط با استرس اسیداتیو موثر می باشد.کوآنزیم کیو10( Co Q10) یکی از اجزای اصلی زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری سلولهاست و در فرآیند تولید ATP و انرژی در بدن نقشی کلیدی دارد. کوآنزیم کیو10همینطور به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی به حساب می آید. این ترکیب در داخل بدن به طور طبیعی سنتز شده و مقداری نیز از طریق رژیم غذایی دریافت می شود ولی میزان آن در بدن با افزایش سن، کاهش می یابد.در اين پژوهش كه به صورت کارازمایی بالینی دو سو کور خواهد بود. کلیه بیماران مبتلا به پنومونی اکتسابی از جامعه بطور تصادفی به 2گروه الف و ب تقسيم ميشوند.گروه الف علاوه بر درمان معمول(بر اساس گاید لاین انجمن بیماریهای عفونی امریکا)، روزانه 200 میلیگرم کوانزیم کیو-10 بمدت 14 روز دریافت کرده و در گروه ب نيز علاوه بر درمان معمول(بر اساس گاید لاین انجمن بیماریهای عفونی امریکا)، پلاسبو دريافت خواهند كرد. همچنین دو گروه بصورت گروهی همسان خواهند شد(GROUP MATCHING )اطلاعات بیماران در دو گروه شامل اطلاعات دموگرافیک تغییرات علائم بالینی و ازمایشگاهی(شامل CBC,ESR,quantitative CRP,ABG ) که در روز شروع درمان وروز سوم و روز هفتم و چهاردهم بررسی خواهد شد با استفاده از پرسشنامه جمع اوری و نهایتا داده های بدست امده با کمک نرم افزار SpSS و با استفاده از ازمون مجذور کای و فیشر تست , و استیودنتTتست ونسبت شانس انجام خواهد شد و P-value کمتر از 5./. معنی دار در نظر گرفته می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201305179855N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در مورد درمان تب مالت رژیمهای مختلف دارویی وجود دارد روش داکسی سیکلین(6 هفته) + ریفامپین(6هفته) + جنتا مایسین(یک هفته) تقریبا از سایر روشهای درمانی بیشتر استفاده می شود همین رژیم است با توجه به اهمیت داروی ریفامپین در درمان سل و از طرفی شیوع بالای بیماری تب مالت در کشور و استان مرکزی و همجنین شیوع بیماری سل در کشور عدم استفاده از داروی ریفامپین و جایکزین کردن ان با داروی دیگر که تحمل بهتر و عوارض کمتری داشته باشد ضروری است . این بررسی که بصورت دو سو کور انجام می شود کلیه بیماران مبتلا به تب مالت که شرایط ورود به مطالعه را دارند بصورت راندوم در یکی از گروهها ی درمانی الف شامل داکسی سیکلین(6هفته) + ریفامپین(6هفته) + جنتامایسین(یک هفته) یا گروه ب شامل داکسی سیکلین(6هفته) +قرص سیر(6هفته روزانه 3قزص 400 میلیگرمی) + جنتامایسین(یک هفته) قرار می گیرند سپس از نظر سیر بهبود علائم بالینی شامل تب ، ارترالژی ، ضعف و بیحالی ، کاهش CRP و کاهش تیتر رایت و دومرکاپتو اتانول و از نظر عود علائم تا شش ماه با هم مقایسه می شوند . کلیه اطلاعات بیماران توسط پرسشنامه جمع اوری و نهایتا با استتفاده از نرم افزار اماری Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد در این مطالعه از اندازه کیری میانگین و نسبت و ازمونهای کای دو و تست فیشر و T-تست برای بیان نتایج استفاده می شود و P-value < 0.05 معنی دار در نظر گرفته می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013062013722N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ازاین مطالعه بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس بر کیفیت خواب سالمندان می باشد. معیارهای ورود شامل سن حداقل 60 سال، داشتن کیفیت خواب نامناسب، داشتن وضعیت شناختی مناسب، نداشتن سابقه ی آسم وآلرژی به گل ها، نداشتن سابقه ی اختلالات روانی، استفاده نکردن از داروهای گیاهی درهفته ی گذشته و تمایل به شرکت در مطالعه می باشد. شرکت کنندگانی که دچار بیماری بشوند و یا علایم حساسیت به اسانس اسطوخودوس را نشان بدهند از مطالعه خارج می شوند. این مطالعه از نوع کارازمایی بالینی است که بر روی 100 سالمند بازنشسته ی شهر کاشان انجام می پذیرد. شرکت کنندگان به روش تصادفی ساده به دو گروه مداخله و کنترل (50 نفر) تقسیم می شوند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه ی کیفیت خواب پیتزبرگ است که توسط هردو گروه ، قبل و بعد از رایحه درمانی تکمیل می گردد. در گروه مداخله از اسانس اسطوخودوس و در گروه شاهد از آب مقطر به عنوان پلاسبو استفاده می شود. شرکت کنندگان هر شب و به مدت هفت شب ، قبل از رفتن به بستر دو قطره از ماده ی مورد نظر( اسانس لاواند یا آب مقطر) را بر روی یک تکه پنبه ریخته ودر زیر پوشش خارجی بالش قرار می دهند. در هر دو گروه پس از پایان مداخله شب هفتم، پرسشنامه ی کیفیت خواب پیتزبورگ توسط شرکت کنندگان تکمیل می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013062013727N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
باتوجه به شیوع روزافزون دیابت در کشور و توصیه متخصصان کمیته دیابت در سازمان بهداشت جهانی در مورد بررسی بیشتر در مورد داروهای گیاهی به عنوان یک روش برای درمان دیابت و همچنین تمایل بیشتر مردم به استفاده از داروهای گیاهی به جای داروهای شیمیایی این مطالعه به بررسی اثر عصاره گیاه گزنه بر قندخون، پروفایل چربی و مقاومت انسولینی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می پردازد.این مطالعه یک کارازمایی بالینی دوسو کور است که با مشارکت 60 بیمار دیابتی انجام خواهد شدکه به مدت 8 هفته به طول انجام خواهد کشیدکه این بیماران از افراد مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت خواهند بود.معیارهای ورود به مطالعه شامل:سن بالای 30 سال در هر دو جنس،مصرف داروهای رایج دیابت(مت فورمین و گلی بنگلامید)،عدم ابتلا به اختلالات و بیماری های کلیوی،قلبی عروقی،عدم مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی(NSAIDS)،عدم مصرف داروهای استروژنی و پروژسترونی.از بیماران درخواست میشود در طول مدت مطالعه میزان فعالیت بدنی و رژیم غذایی خود را تغییر ندهند و عصاره گزنه و دارونما را 3 مرتبه در روز بعد از وعده های اصلی غذایی مصرف نمایند.نحوه مصرف به صورت 100 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن در سه وعده مصرف است.همچنین برای پذیرش بهتر طعم عصاره و دارونما توسط بیماران به ان ها شیرین کننده ساخارین هم داده میشود که با هر بار مصرف عصاره یک دانه از ان را داخل اب بیاندازند.داورنما نیز به صورت آب و رنگ سبز خوراکی مجاز تهیه میگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013051713354N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1)هدف: هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر عصاره کلاله و گلبرگ زعفران با داروی ایبوپروفن بر کنترل درد دندان پس از درمان کانال ریشه بصورت کلینیکی میباشد. (2)طراحی: این مطالعه به صورت تصادفي و سه سويه كور انجام میشود. (3)نحوه انجام: از بین بیماران مراجعه کننده به بخش اندو دانشکده دندانپزشکی زاهدان افراد بالای 18 سال که با درد متوسط تا شدید در یک دندان تک کانال مراجعه کرده باشند انتخاب میشوند و به صورت تصادفی به یکی از 3 گروه عصاره کلاله، عصاره گلبرگ و ایبوپروفن وارد میشوند. (4)شرایط ورود و خروج بیماران: این بیماران نباید سابقه آلرژی به زعفران یا هر ماده غذایی دیگر و یا سابقه هر یک از بیماریهای قلبی عروقی, خونی, هورمونی و یا کبدی و کلیوی و یا دیابت را داشته باشند. با توجه به مطالعات قبلی و با استفاده از فرمول حجم نمونه و با در نظر گرفتن احتمال وقوع drop out عده ای از بیماران, حجم نمونه 60 نفر (20 نفر در هر گروه) در نظر گرفته شده است. (5)مداخلات: بعد از انجام درمان ریشه به هر یک از افراد دو گروه یک بسته حاوی 5 کپسول یک شکل داده خواهد شد. بیمار بعد از مصرف یک کپسول بلافاصله بعد از درمان تا 48 ساعت و با فاصله زمانی 6،12،24،48 ساعت پس از درمان به مصرف کپسول ها ادامه میدهد. (6)متغیر پیامد اصلی: بیماران در هر دوره زمانی میزان درد خود را ثبت مینماید و در نهایت میانگین شدت درد سه گروه در دوره های زمانی مختلف با هم مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>