دوشنبه - ۲۷ دي ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 12484   

 

تعداد 4211 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201302174438N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثير آموزش رو در رو و استفاده از کتابچه بر معیارهای وضعیت سلامت قلب بيماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستري در بيمارستان می باشد. معیارهای ورود و خروج از مطالعه به ترتیب شامل: 1- معیارهای ورود: زنان و مردان زير 70 سال كه اولين بار به انفارکتوس میوکارد مبتلا شده، داراي سواد خواندن و نوشتن باشند؛ مبتلا به بیماری های شناخته شده اضطرابی و سایکوزها نباشند. 2- معیارهای خروج: سن بالای 70 سال برای هر دوجنس زن و مرد، ابتلا به انفارکتوس میوکارد بیش از یک بار، عدم داشتن سواد خواندن و نوشتن. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل مي باشد كه در آن 120 بيمار انفاركتوس ميوكارد زير 70 سال به صورت مستمر و تصادفي انتخاب خواهد شد و تقسيم بندي افراد در 2 گروه آزمون و كنترل به صورت همسان سازي براساس سن وجنس انجام می گیرد و پژوهشگر ابتدا شاخص هاي رفتارهاي سلامتی شامل استعمال سيگار، سطح کلسترول، ميزان شاخص توده بدني، ميزان اضطراب، ميزان فشار خون سيستول و دياستول را در بيماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد که اولين بار اين تشخيص برايشان مطرح شده است تعيين خواهد نمود و در گروه آزمون آموزش خود را اجرا و سپس متغير هاي ذکر شده را 4 ماه بعد ازآموزش مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین به مقايسه چگونگی این رفتارها بعد از آموزش در دو گروه آزمون و کنترل می پردازد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و متغيرهاي مورد مطالعه (شاخص توده بدني، مصرف سيگار، میزان کلسترول و میزان فشارخون سيستوليک و دياستوليک) و پرسشنامه اضطراب بك استفاده خواهد شد و همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار SPSS نسخه 15 استفاده خواهد شد و با بكار گيري آزمون هاي آماري مناسب مقايسه بين دو گروه انجام می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021812510N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
1- هدف مطالعه: بررسی تاثیر تجویز سیستمیک پالیفرمین در پیشگیری از بروز موکوزیت ناشی از شیمی درمانی در کودکان مبتلا به ALL 2- طراحی انجام مطالعه: این مطالعه 6 ماهه بر روی دو گروه مورد و شاهد از کودکان مبتلا به ALL مراجعه کننده به بخش انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز انجام خواهد شد. 3- معیارهای ورود به مطالعه: کودکان 5-15 ساله بستری در بخش انکولوژی بیمارستان کودکان تبریز که به علت ابتلا به ALL تحت شیمی درمانی قرار دارند. 4- معیارهای خروج از مطالعه: ابتلا به بیماریهای سیستمیک دیگر به جز ALL ، وجود هر گونه زخم دهانی و موکوزیت قبل از شروع شیمی درمانی، وجود سابقه حساسیت پوستی -تنفسی . 5- حجم نمونه: 90 کودک مبتلا به ALL که به دو گروه مساوی تفسیم خواهند شد. 6-مداخلات مورد مطالعه در گروه مورد: تجویز پالیفرمین با دوز 60mc/kg/day قبل و بعد از شیمی درمانی 7-زمان مداخله: 3 روز قبل و 3 روز بعد از شیمی درمانی 8- پیامد های مورد مطالعه: تغییرات شدت و شیوع موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013021812521N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر مصرف کراتاگوس گیاهی و تمرین هوازی بر عوامل خطر قلبی عروقی در بیماران قلبی آنژین صدری پایدار می باشد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی بوده که به روش میدانی انجام می گیرد. نمونه آماری این تحقیق حدوداً 80 نفر از بیماران قلبی آنژین صدری پایدار 45 تا 65 ساله مراجعه کننده به پلی کلینیک فوق تخصصی امام علی شهرکرد می باشند که از تاریخ 15/2/1392 تا 15/5/1392 به مدت سه ماه به طور تصادفی انتخاب می شوند م همچنین بصورت تصادفی و دوسویه کور در 4 گروه قرار می گیرند ، نحوه قرار گرفتن آزمودنی ها در گروهها بصورت سه گروه تجربی (1) مصرف داروی گیاهی کراتاگوس (2) تمرین هوازی و پلاسبو (3) مصرف داروی گیاهی کراتاگوس و تمرین هوازی ،و یک گروه کنترل می باشد. در این مطالعه بیمارانی که قبلاً مورد تست آنژیوگرافی کرونری قرار گرفته اند و بیماری عروق کرونر در آنها تأئید شده است ولی تنگی قابل ملاحظه نداشته اند مورد مطالعه قرار می گیرند. همچنین بیماران با نارسایی قلبی و تحت درمان با دیگوکسین ، داروهای ضد انعقاد، داروهای ضد آریتمی و سیزاپراید از مطالعه حذف خواهند شد. اثرات مفید احتمالی این دارو و ترکیب آن با فعالیت بدنی متدی است که می توان به طور ویژه به آن تأمل کرد از آنجا که تعداد تحقیقات مرتبط با فعالیت بدنی و گیاه دارویی به عنوان روش مفید ، در سراسر جهان رو به فزونی می باشد به گونه ای که شاید بتوان بهره گیری از این دو عامل را بعنوان یک استراتژی جدید در پیشگیری ،درمان و همچنین مکمل داروهای ضدالتهابی همراه با عوارض توصیه و پیشنهاد کرد ، فلذا اهمیت این موضوع و دستیابی به نتایج اثربخش ، محقق را بر این داشت تا به بررسی اثر این داروی گیاهی (کراتاگوس) و یک دوره تمرین هوازی بر فرآیندها و فاکتورهای موثر بر آترواسکلروزیس و عوامل قلبی عروقی بپردازد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022012540N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه شیاف مورفین با شیاف دیکلوفناک بر درد بعد از عمل کله سیستکتومی لاپاروسکوپی می باشد. این مطالعه بصورت مداخله ای و دو سویه کور در بیمارانتحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک انجام خواهد شد.پس از کسب رضایت آگاهانه کتبی از بیماران واجد شرایط و گرفتن موافقت از کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازتعداد 88 بیماردر دو گروه تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپی قرار خواهند گرفت. شرایط عمده ورود به مطالعه : کلاس 1 و 2 ASA؛ بیماران سن 50 - 20 سال شرایط عمده خروج از مطالعه : سابقه مصرف داروهای خواب آور یا مخدر در طی 24 ساعت قبل از عمل جراحی؛منع مصرف مورفین یا دیکلوفناک؛ نارسایی کلیوی یا کبدی؛ بیماری پپتیک اولسر یا آرتریت روماتوئید گروه " یک" و "دو" به ترتیب 100میلی گرم شیاف دیکلوفناک و10 میلی گرم شیاف مورفینپس از اتمام جراحی دریافت خواهند کرد. شدت درد و همچنین نیاز به مسکن در ساعات 1, 2, 3, 4, 6, 8 پس ازعمل بررسی می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302211965N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تعيين و مقایسه تاثير برنامه خود مراقبتي برمیزان کيفيت زندگي بيماران دارای ضربان ساز دائمی با گروه کنترل شرایط نمونه ها جهت ورود به مطالعه: کلیه بیماران نیازمند به تعبیه ضربان ساز دائمی قلب مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی قلب و عروق شهید رجائی تهران میباشد شرایط نمونه ها جهت خروج از مطالعه: بيماران نبايستي سابقه بيماري اختلالات رواني مانند:افسردگي اساسي ؛اختلال دو قطبي؛ سابقه اعتياد به مواد و ساير اختلالات نورولوژيکي داشته باشند؛نمونه هایی که مبتلا به بیماری مزمن شامل :(صرع، سکته مغزی، سرطان ... ) باشند؛نمونه هایی که به معلولیتها و ناتوانیهای جسمی مبتلا باشند(نابینا، ناشنوا)؛بیمارانی که سابقه عمل جراحی بزرگ (قلب، مغز و لگن ...) در 6 ماه قبل را داشته باشند؛ بیمارانی که دچار معلولیت ذهنی میباشند؛بیمارانی که حین تعبیه ضربان ساز دچار عوارض و سپس بستری طولانی مدت می شوند؛ محدوده سنی 16 سال به بالا. جمعیت مورد مطالعه بیماران نیازمند به تعبیه ضربان ساز دائمی می باشند وحجم نمونه 80 نفر است که به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند( هر گروه 40 نفر)، مداخله ای که صورت میگیرد آموزش خود مراقبتی می باشد و پیامد اولیه بررسی تاثیر آن بر کیفیت زندگی و پیامد ثانویه تاثیر بر روی مراقبت از خود می باشد. که مداخله بوسیله آموزش با استفاده از نمایش فیلم و دفترچه آموزشی بوسیله پژوهشگر به بیمار و یکی از نزدیکانش که با او زندگی میکند قبل از تعبیه ضربان ساز توضیح داده می شود و بعد از ترخیص بیمار هفته ای یکبار با او تماس گرفته میشود و به سوالاتش پاسخ داده میشود. قبل از شروع مداخله و یک ماه بعد از مداخله، پرسشنامه مراقبت از خود و پرسشنامه کیفیت زندگی مکنیو برای بیماران در هر دو گروه مداخله و کنترل تکمیل میگردد. اطلاعات بدست آمده بوسیله spss آنالیز می‌گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302218177N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این مطالعه را به منظور بررسی تاثیر فیبروبلاست جنینی در ترمیم زخم نیمه ضخامت پوست طراحی کرده ایم. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور است که بر روی 10 بیمار نیازمند به جراحی پیوند پوست، انجام می گیرد.تهیه و آماده سازی فیبروبلاست جنینی- شرایط ورود: زنان باردار با سن بالاتر از 18 سال که مجبور به سقط باشند، جنین سقط شده با سن 11-14 هفته، تکمیل فرم رضایت آگاهانه. شرایط خروج: مادر باردار با سن کمتر از 18 سال، جنین سقط شده با سن کمتر از 11 هفته و بالاتر از14 هفته، بیماریهای عفونی (HIV-HBV-HCV)، مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی. پس از تهیه جنین سالم و مناسب یک قطعه پوست 10×10 برداشته شده و جهت کشت وآماده سازی سلول فیبروبلاست جنینی به پژوهشگاه رویان ارسال می گردد. انجام قسمت بالینی- شرایط ورود : بیماران سن 20-60 سال، نیاز به عمل جراحی پیوند پوست، تکمیل فرم رضایت آگاهانه. شرایط خروج: وجود بیماری زمینه ای. پس از برداشتن گرافت پوستی، سه منطقه 5×5 سانتیمتر در مدیال، قدام و لترال محل دهنده پوست در نظر گرفته می شود. این مناطق به طور تصادفی یک قسمت با آمنیون آسلولار پوشیده شده با سلول فیبروبلاست جنینی، قسمت دوم با آمنیون آسلولار و قسمت سوم با گاز وازلین پانسمان می شوند. جراح نسبت به نوع آمنیونی که در اختیارش قرارخواهد گرفت مطلع نبوده و کور می باشد. در کلیه بیماران، سه ناحیه زخم از نظر متغیرهای سرعت ترمیم، شدت درد، میزان عفونت، اسکار به جا مانده و ایندکسهای پاتولوژی باهم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022112552N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: بررسی تاثیر تجویز بوپرنورفین به همراه لیدوکائین در مقایسه با لیدوکائین به تنهایی در بیماران کاندید عمل جراحی سزارین برای کاهش درد پس از جراحی معیارهای کلیدی ورود و خروج: تمامی زنان باردار کاندید سزارین به روش بیهوشی نخاعی در سنین 18 الی 45 سال ASA class I شرایط خروج: کنترااندیکاسیون مادری، کنترا اندیکاسیون جنینی،اورژانس بودن،کنترااندیکاسیونهای بیهوشی نخاعی، مصرف داروهای غیر مجاز یا بدون نسخه، مصرف داروهای ضد درد، الکل، اعتیاد، داروهای ضد صرع،مشکلات روانی، اختلالات شخصیتی، بیماریهای داخلی کنترل نشده جمعیت مورد مطالعه: کلیه زنان باردار کاندید سزارین 18 تا 45 ساله حجم نمونه: 400 نفر مداخله مورد مطالعه، زمان آن و پیامدهای اولیه: افراد در دو گروه کنترل (روش بیهوشی نخاعی استاندارد،Lidocaine) و گروه مورد ( روش بیهوشی نخاعی Lidocaine and Bupernorphine ) بصورت تصادفی ساده تقسیم شده و پس از القای بیهوشی نخاعی توسط دستیار تخصصی رشته بیهوشی (blind) به مدت یک هفته از نظر اثرات ویا عوارض پیگیری میشوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022112551N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی تاثیر ورزش مقاومتی بر میانگین فشار خون بیماران قلبی عروقی است . 40 نفر از مراجعه کنندگان به واحد بازتوانی پژوهشکده قلب و عروق در صورت داشتن هایپرتنشن؛ بیماری عروق کرونری و سابقه جراحی عروق کرونری به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه یک روز قبل از شروع مداخله پرسشنامه مشخصات دموگرافیک تکمیل و فشار خون، نمونه خون جهت قند خون ناشتا و پروفیل لیپیدی نمونه ها گرفته شد.هچنین یک روز بعد از اتمام مداخله مجددا فشار خون کنترل و ثبت و نمونه خون گرفته شد. مدت مداخله 8 هفته بصورت 2 جلسه 45 تا 60 دقیقه ای در هفته بود. گروه کنترل در طی این مدت تنها در جلسات ورزش روتین که ورزش هوازی بود، شرکت داشتند. گروه مداخله علاوه بر ورزش روتین، ورزش مقاومتی هم انجام دادند. در جلسه اول وزنه مورد نظر برای افراد گروه مداخله تعیین شد.تعداد تکرار در دامنه حرکتی مفاصل شانه،ارنج و زانو در ابتدا 10تکرار درنظرگرفته شدکه بتدریج به 15 تکرار رسید بعد از اتمام هر ست با 15 تکرارمیزان وزنه 3 تا 5 درصد و تعداد ست افزایش یافت .
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022312573N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه با هدف مقایسه ویسکوزیته سرم خون بدنبال تجویز آلبومین 5% در مقایسه با نرمال سالین افراد در محدوده سنی 20 تا 50 سال با وضعیت قلبی – عروقی نرمال بدون بیماری های زمینه ای عمده مانند پرفشاری خون ،دیابت ، ایسکمی قلبی، اختلال انعقادی و بدون سابقه دریافت داروهای ضدانعقاد و ضد پلاکت و باBMI کمتر از 30 و جراحی های کمتر از 2 ساعت که همراه با ازدست دادن شدید خون نباشند وارد طرح می شوند. 56 نفر از مراجعین به اتاق عمل بیمارستان سینا جهت جراحی در دو گروه 28 نفره بصورت تصادفی تقسیم می شوند. از کل افراد قبل از تجویز مایعات 10 سی سی خون داخل یک سرنگ آغشته به 1000 واحد هپارین( 100 واحد به ازای هر سی سی خون) گرفته می شود،سرنگ حاوی خون مدتی بدون حرکت و ساکن قرار داده شده تا فاز سرم آن جدا گرددوسپس 5 سی سی از سرم داخل سرنگ 20 سی سی کشیده شده و داخل دستگاه پمپ انفوزیون قرار گرفته و با سرعت 60 سی سی بر ساعت(1 سی سی در دقیقه) پمپاژ می گردد. در مسیر خروج سرم سه راهی تعبیه شده ودر مقابل یک خروجی آن سر سوزن G23 و در مقابل خروجی دیگر ستون مایع تعبیه شده است. فشار ستون مایع ثبت شده و بر اساس فرمول : 'η= (π p r4)/(8' Q l) ویسکوزیته سرم قبل از دریافت سرم و یک ساعت پس از دریافت سرم ( یک لیترسرم آلبومین 5% یا نرمال سالین) اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302249759N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس روغني رز داماسك بر درد و علائم حیاتی بیماران دچار سوختگی بعد از انجام پانسمان. طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور. نحوه انجام: بیماران با معيارهاي زیر وارد مطالعه خواهند شد؛ الف) سن 18الی 65 سال؛ ب) درجه سوختگی 2یا 2و3 و با سطح سوختگي 15 تا 45 درصد؛ ج) عدم سوختگی استنشاقی یا الکتریکی؛ د) نداشتن سابقه آلرژی و بیماری های تنفسی؛ ه) عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا سوء مصرف دارو. معیارهای خروج نیز شامل: الف) عدم همکاری بیمار در حین مداخله به هر دلیلی؛ ب) بوجود آمدن شرایط خطرناك بیماری در حین مداخله؛ ج) حساسیت به استنشاق اسانس رز داماسک در طی مداخله. مداخلات: مداخله 1، در اولین روز علائم حیاتی و میزان درد پایه بیماران 30 دقیقه قبل از ورود به اتاق پانسمان كنترل و بيماران به مدت 20 دقیقه از 5 قطره اسانس رز داماسک 40 درصد محصول شرکت هیراد تهران ريخته شده بر روی گاز 10×10 سانتيمتري چسبانده شده به يقه پیراهن بيمار را استنشاق و سپس به اتاق پانسمان خواهند رفت. در دقایق 15 و 30 بعد از خروج از اتاق پانسمان، درد و علائم حیاتی بيماران مجددا كنترل خواهد شد. مداخله 2، در اولین روز علائم حیاتی و میزان درد پایه بیماران 30 دقیقه قبل از ورود به اتاق پانسمان كنترل و بيماران به مدت 20 دقیقه از 5 قطره آب مقطر (دارونما) ريخته شده بر روی گاز 10×10 سانتيمتري چسبانده شده به يقه پیراهن بيماران استنشاق و سپس به اتاق پانسمان خواهند رفت. در دقایق 15 و 30 بعد از خروج از اتاق پانسمان درد و علائم حیاتی بيماران مجددا كنترل خواهد شد. در روز دوم هر دو مداخله به روش فوق الذكر اجرا خواهد شد. اندازه گيري پیامد اصلی: درد توسط معیار بصری سنجش درد و علائم حیاتی بصورت دستي و توسط دستكاه سنجش فشار خون اندازه گيري خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>