شنبه - ۱۰ مرداد ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 8505   

 

تعداد 2703 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201303172266N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
آموزش روانشناختي خانواده بيماران مبتلاء به اسكيزو فرنيا از موثرترين روشهاي مداخله براي پيشگيري از عود بيمار است. اين مطالعه بمنظور مقایسه میزان عود اسکیزوفرنیا، وضعیت عملکرد بیمار،کیفیت زندگی بیماروکیفیت زندگی اعضائ خانواده بیمار در دو روش اموزش مبتنی بر نیازسنجی (گروه مطالعه )و اموزش به روش جاری(گروه مقایسه) خانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا انجام میشود. اين مطالعه بصورت يك مطالعه clinical trial Randomized است .نمونه مورد نياز جهت مطالعه از بين بيماران مبتلاء به اسكيزوفرنيا و خانواده آنها خواهد بود. دو گروه(خانواده بیماران) با دو روش جاری(كنترل) و مبتنی بر نیاز سنجی(گروه مداخله) مورد آموزش قرار میگیرند و تاثیر این آموزشها بر میزان عود اسکیزوفرنیا، وضعیت عملکرد بیمار،کیفیت زندگی بیماروکیفیت زندگی اعضائ خانواده بیمار مورد سنجش و مقایسه با ابزارها و روشهای آماری مربوطه قرار خواهند گرفت. هر دو گروه تحت 10 جلسه آموزشي در طي شش ماه قرار ميگيرند و سنجشها با ابزارهاي PANSS, GAF, WHO-QOL-Brief, SQLSانجام ميشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031710244N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهدف: دیابت یکی از شایعترین بیماری های متابولیک مزمن درجهان و ازجمله کشورماست. این بیماری درمان پذیر نیست اما می توان آن راکنترل کرد. جهت کنترل مناسب دیابت رعایت رژیم درمانی که شامل رژیم دارویی، رژیم غذا یی وفعالیت ورزشی می باشد الزامی است. که این کاربا آموزش به کودک و خانواده می تواند امکان پذیر باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین تاٌثیر برنامه آموزشی الگوی توانمندسازی خانواده محور برای رعایت رژیم درمانی کودکان مدرسه ای می باشد. طراحی: پژوهش حاضر، مطالعه ای کارآزمایی بالینی می باشد که برروی کودکان 12-7ساله مبتلابه دیابت نوع1و خانواده آنها انجام شده است. نحوه انجام: تعداد 50 نفر از بیماران و والدین مراجعه کننده به کلنیک تخصصی دیابت بیمارستان گلستان انتخاب شده و بطورتصادفی به دوگروه مداخله وشاهد تقسیم شدند. شرایط ورود و خروج شرکت کنندگان:حداقل سن 7سال وحداکثر 12سال، دوماه از تشخیص بیماری آنها گذشته باشد، قبلاٌ درکلاس های آموزشی شرکت نکرده باشد، درطی مطالعه دچار بیماری حاد دیگری نشود. شرایط عمده خروج: درصورت تمایل می توانند از مطالعه خارج شوند، مطالعه هیچگونه ضرر مالی برای آنها ندارد، همراه از مراقبین اصلی بیمار باشد. مداخلات:بیماران و والدین گروه مداخله بوسیله برنامه آموزشی الگوی توانمندسازی خانواده محور طی 4جلسه 2 ساعته تحت آموزش قرارگرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه، اطلاعات دموگرافیک، فعالیت ورزشی، دانش، تبعیت از رژیم غذایی وتبعیت از رژیم درمانی می باشدکه قبل از مداخله در هر دوگروه، بلافاصله پس از اتمام مداخله و 2ماه بعد از مداخله، در گروه مداخله تکمیل شدند و داده ها بوسله نرم افزار spss20 و تست های آماری توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303252417N12
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
کمبود ویتامین D در سطح جامعه و در بین بیماران مبتلا به بیماری انتهایی کلیه مشکل شایعی است. عملکرد ویتامین D در بدن انسان مورد بررسی قرار گرفته است و کارآیی های متفاوتی برای آن در نظر گرفته می شود. یکی از اثرات آن، تاثیر بر سلولهای قلب است که باعث کاهش هایپرتروفی قلب می شود. یکی از معیارهای هایپرتروفی قلب، سطح سرمی pro B-type natriuretic peptide (pro-BNP است که در نارسایی قلب مقدار آن افزایش می یابد. در این مطالعه سطح سرمی Pro BNP بدنبال مصرف ویتامین D ارزیابی می شود. تعداد 84 بیمار تحت دیالیز صفاقی که به مدت سه ماه تحت همودیالیز صفاقی قرار دارند و رضایت از حضور در مطالعه دارند و فاقد شرح حالی از بدخیمی یا سکته ی قلبی یا نارسایی قلب در 3 ماه قبل هستند وارد مطالع می شوند و در صورتیکه سطح سرمی ویتامین D بالاتر از ng/mL 30 باشد یا حاصلضرب کلسیم و فسفر سرم بالاتر از 55 باشد از مطالعه حذف می شوند. به بیماران گروه دارو(42 نفر) پرل 50000 واحدی ویتامین D،ساخت کارخانه ی زهراوی داده می شود که اگر سطح سرمی ویتامین D کمتر از 10ng/mL باشد به مدت 12 هفته و اگر سطح سرمی ویتامین D بین 30-10 باشد به مدت 8 هفته دارو داده می شود. به گروه دارونما(42 نفر) هم پرل پلاسبو ساخت کارخانه ی زهراوی داده می شود. در ابتدا و انتهای مطالعه سطح سرمی pro BNP اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303264545N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه بررسی اثر شکلات تلخ بر سطوح سرمی پروتئین واکنشی-C، آنزیم های کبدی، فاکتور هسته ایی کاپا بی، مالون دی آلدهید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی در بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی می باشد. این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور و کنترل شده بر روی 42 بیمار انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه مورد 30 میلی گرم در روز شکلات تلخ دریافت نمودند و گروه شاهد شکلاتی بدون دریافت شکلات تلخ بودند. دوره مداخله به مدت 12 هفته بود. متغیرهای مورد بررسی اعم از شاخص های آنتروپومتریک، فشارخون، فاکتورهای التهابی، آنزیم های کبدی، قند خون ناشتا و پروفایل لیپیدی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303287373N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی اثر توپیرامات دردرمان اسکیزوفرنی می باشد .این مطالعه بصورت کار آزمایی بالینی تصادفی سه سوکور وکنترل شده با پلاسبو می باشد .جمعیت مورد مطالعه بیماران اسکیزوفرنیک سرپایی وبستری مراجعه کننده به بیمارستان امیرکبیر وکلینیک امام رضا می باشد . شرایط ورود:محدوده سنی 50-15 سال ؛داشتن ملاکهای DSM4-TR برای تشخیص اسکیزوفرنی؛تائید تشخیص توسط روانپزشک در مصاحبه بالینی ؛رضایتنامه کتبی آگاهانه ؛حداقل نمره 60 در PANSS شرایط خروج از:حاملگی ؛شیردهی ؛سومصرف مواد؛بیماری جسمی شدید ؛صرع ؛مصرف داروهای ضدصرع ؛منع مصرف توپیرامات حجم نمونه 60 نفر می باشد .نمونه ها به دو گروه مساوی (مداخله وکنترل )تقسیم می شوند .هردوگروه بمدت 12هفته تحت درمان با یکی از داروهای آنتی پسیکوتیک آتیپیک قرار می گیرند. علاوه بر آنتی پسیکوتیک بیماران گروه مداخله 200 میلیگرم درروز توپیرامات وبیماران گروه کنترل پلاسبودریافت میکنند.زمان مداخله بمدت 12 هفته می باشد.پیامد اولیه مداخله تغییر در نمرات PANSS می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013033112825N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: در مطالعه حاضر هدف تعیین تاثیر افزودن اسید فولیک به رژیم درمانی (سیتالوپرام) در درمان بیماران مبتلا به افسردگی است. سطح مطلوب این ویتامین برای عملکرد طبیعی مغز و بدن ضروری است. اخیرا بررسی ها بر روی تاثیر اسید فولیک در اختلالات شناختی متمرکز شده اند. مطالعات جدیدتر اثبات کرده اند که سطح پلاسمایی فولات افراد مبتلا به اختلالات خلقی نظیر افسردگی کمتر از حد مطلوب است. هدف اصلی: تعیین تاثیر افزودن اسیدفولیک به رژیم دارویی (سیتالوپرام) در پاسخ به درمان بیماران افسرده. طراحی: این مطالعه کارازمایی بالینی است. ٦٠ بيمار مبتلا به افسردگى ارجاع شده به بيمارستان فارابى كرمانشاه با استفاده از روش در دسترس انتخاب و به دو گروه مساوى تقسيم مى شوند. در گروه مطالعه داروی سیتالوپرام با دوز درمانى ٦٠میلی گرم در روز به همراه اسید فولیک با دوز ٥ میلی گرم داده می شود، در حالى كه گروه کنترل داروی سیتالوپرام با همان دوز و به همراه دارونما دريافت مى كنند. حداکثرهمانند سازی بین گروههای مطالعه و کنترل رعایت مى شود. ارزيابى شدت علايم با استفاده از پرسشنامه استاندارد بك توسط كارشناس روانشناسى بالينى بى اطلاع از نحوه درمان انجام مى گيرد. این پرسشنامه شامل ٢١ سوال است و چهار درجه افسردگی را مشخص می کند. دامنه نمره کل بین ٠ تا ٦٣ است. نحوه امتیاز دهی به سوالات بدین صورت است که نمره ١ تا ١٠، طبیعی؛ ١١ تا ١٦، کمی افسرده؛ ١٧ تا ٢٠، نیازمند مشورت با پزشک؛ ٢١ تا ٣٠، به سمت افسردگی شدی؛ ٣١ تا ٤٠، افسردگی شدید؛ و بیشتر از ٤٠، افسردگی بیش از حد. روش اجرا: در این مطالعه بیماران در دو گروه مطالعه و کنترل مورد بررسی قرار می گیرند. سعی خواهد شد حداکثر همانندسازی بین گروههای مطالعه و کنترل رعایت شود. روش نمونه گیری به روش در دسترس خواهد بود. بیماران در طی بررسی ٥ بار به وسیله آزمون بک طی مصاحبه های بالینی در فواصل زمانی صفر و دو هفته بعد، و سپس ١، ٢، و ٣ ماه بعد، مورد بررسی قرار می گیرند. در هر مرحله و در پایان بررسی، ارزیابی نشانه ها، میزان بهبود، و عوارض دارو درمانی توسط پزشک متخصص انجام می شود. این مطالعه، تصادفی و دو سوکور است که با کنترل دارو نما انجام می گردد. معیارهای ورود: داشتن سن بیشتراز ١٨ سال؛ وجود اختلال افسردگی. معیارهای خروج:بیماران عقب مانده ذهنی (بهره هوشى كمتر از ٧٠)؛ موارد منع مصرف اسیدفولیک؛ بارداری؛ اختلالات پزشکی و نورولوژیکى شديد؛ بیماریهای گوارشی و کلیوی؛ کم خونی؛ و اسكيزوفرنى. در این مطالعه تاثیر افزودن اسیدفولیک به سیتالوپرام در پاسخ به درمان بیماران افسرده مورد بررسی قرار می گیرد، مدت نمونه گیری دو سال و پیامد مورد انتظار افزایش پاسخ به درمان در مصرف کنندگان فولات می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303315486N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD ) یکی از معضلات جدی و رو به رشد پزشکی است. محدودیت تنفسی یکی از مشکلات جدی در بیماران مزبور می باشد اما تنها عامل کاهش دهندۀ توان فیزیکی در این بیماران نیست. یافته های حاصل از بررسی های اخیر موید خستگی زودرس عضلات اسکلتی به عنوان اصلی ترین عامل محدود کننده توانایی این بیماران برای انجام فعالیت های فیزیکی و امور روزمره به حساب می آید که در صورت عدم توجه منجر به معلولیت بیماران مذکور می شود. هدف از اجرای این کار آزمایی بالینی تصادفی ، ارائه روش ورزشی نوین ، موثر وکارآمد جهت بازتوانی بیماران مبتلا بیماری های مزمن انسدادی ریه وارتقاء کیفیت زندگی آنان با استفاده از تمرینات اکسنتریک است. شرایط ورود به پژوهش شامل ابتلا بهCOPD با شدت خفیف ،متوسط و شدید بر اساس معیار GOLD ، با سن بالای 40 سال ، توانایی انجام فعالیت بدنی برای گروه اول، شرایط پایدار از نظر پزشکی و عدم وجود بیماری های قلبی و نیز عدم ابتلا به بیماری های ارتوپدیک و روماتولوژیکی و بیماریهای نورولوژیکی وعدم وجود سابقۀ جراحی ریه و مصرف کومادین است وشرایط خروج از پژوهش شامل ابتلا بهCOPD بسیار شدید ، بروز هر گونه اختلال سیستمیک بنا به گفته بیمار و تأیید پزشک ، تمایل بیمار برای خروج از پژوهش ،ناپایداری علایم حیاتی طی انجام برنامه های ورزشی برای افراد گروه تمرینات اکسنتریک و عدم اتمام برنامه های درمانی و ارزیابیها می باشد در این تحقیق بیماران در دو گروه درمانی ، گروه اول با برنامه ورزشی اکسنتریک (درمان های دارویی همراه با برنامه ورزشی اکسنتریک روی تردمیل به مدت 10 هفته) وگروه دوم با روش معمول درمان دارویی ( گروه کنترل ) شرکت خواهند داشت . در این مطالعه علاوه بر مشخصات دموگرافیک بیمار ، سابقه مصرف سیگار ، نوع بیماری COPD ، سابقه بیماریCOPD، هم چنین میزان ضربان قلب ، فشار خون ، شاخص FEV1 توسط انجام اسپیرومتری ، پرسش نامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران ریوی(SGRQ) ، تست های عملکردی Timed up & Go test ، پیاده روی 6 دقیقه ای(6MWT) و تست بالا رفتن از پله قبل و بعد از انجام مداخله در هر دو گروه بیماران مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013033112879N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه تعیین تاثیر مراقبت خانواده محور بر مدیریت کنترل قند خون کودکان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت همدان می باشد. طراحی انجام مطالعه: طرح نیمه تجربی تک گروهی قبل – بعد از مداخله، جمعیت مورد مطالعه: کلیه کودکان مبتلا به دیابت وابسته به انسولین مراجعه كننده به مرکز تحقیقات دیابت همدان به همراه مراقب اصلی، معیارهای ورود به مطالعه: 1- کودک بین 14-10 سال باشد. 2- کودک به بیماری مزمن دیگری مبتلا نباشد. 3- كودك و مراقب او به بيماري رواني يا شناختي مبتلا نباشد. 4- مراقب اصلی کودک سواد خواندن و نوشتن داشته باشد. معیارهای خروج از مطالعه: 1- یکی از اعضای خانواده عضو تیم بهداشتی باشد. 2-کودک و مراقب اصلی اش بیش از یک جلسه از حضور در جلسات آموزشی غیبت کنند. اندازه نمونه: 40 كودك ديابتيك به همراه مراقب اصلي. مداخلات مورد مطالعه: 4 جلسه آموزشی براي هر گروه متشكل از 10 كودك ديابتيك به همراه مراقب اصلي اجرا خواهد شد. لذا، 16 جلسه آموزشي برگزار خواهد شد. مدت هر جلسه بين 30 تا 40 دقیقه خواهد بود. آموزش به روش سخنرانی، بحث گروهی، پرسش و پاسخ و ایفای نقش انجام خواهند شد. پیامدها: توسط پرسشنامه های که یک هفته قبل و یک ماه بعد از مداخله توسط کودک و مراقب اصلی اش تکمیل خواهد شد، رعایت برنامه رژیم غذایی، رعایت اصول انسولین درمانی، نحوه اندازه گیری قند خون و انجام فعالیت های بدنی مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013033112877N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اسفنکتروتومی محدود و سپس دیلاتاسیون آندوسکوپیک پاپیلا بوسیله بالون, روشی کم خطر در درمان سنگ مجرای مشترک صفراوی است, ولی مدت زمان مناسب دیلاتاسیون مشخص نیست و در این مطالعه دوزمان کوتاه پنج ثانیه و یک دقیقه مقایسه می شوند. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سویه کور, تصادفی و تک مرکزی است. بيماران با محدوده سنی 16 تا 90 سال با سنگ مجرای مشترک صفراوی, بدون بیماری دیگری در کبد, مجاری صفراوی و سایر اورگانها وارد مطالعه می شوند. در صورت عدم رضایت, عدم توانایی کانولاسیون مجرا یا نیاز به پرکات, بیمار از مطالعه خارج می شود. 60 بیمار وارد شده و بطور تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تقسیم میشوند. آزمایشات اولیه گرفته می شود. برای بیماران کلانژيوپانکراتوگرافي اندوسکوپیک رتروگرید انجام شده, بيشترين قطر مجرای مشترک صفراوی, تعداد سنگ, اندازه بزرگترين سنگ ثبت می شود. اسفنکتروتومی محدود انجام میشوند. در گروه مداخله بمدت پنج ثانیه و در گروه شاهد بمدت یک دقیقه دیلاتاسیون آندوسکوپیک پاپیلا بوسیله بالون انجام می شود. سپس با بالون اکستراکتور سنگ خارج می شود. اگر سنگ خارج شد, عمل موفق بوده و اگر خارج نشد, نا موفق ثبت می شود. آمیلاز سرم دو ساعت بعد از عمل چک می شود. تا 48 ساعت بعد از عمل, بیمار از نظر عوارض شامل درد شکم, پانکراتیت, سوراخ شدگی, خونریزی و تب پیگیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013032712865N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک برنامه تقویتی عضلات ثبات‌دهنده مرکزی بدن در آب بر روی میزان شدت درد و لوردوز کمر دانشجویان دختر بود. (معیارهای انتخاب نمونه‌ها به تحقیق: دانشجوی یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر تهران; داشتن سلامت ذهنی و روانی; داشتن لوردوز کمری; داشتن کمردرد; دارای سن 18ـ 25 ; ;داشتن رضایت کامل) (معیارهای خروج: داشتن کمردرد اختصاصی; بارداری; عفونت، تومور، بیماری‌های روماتوئیدی و سابقه کانسر; دارای شکستگی و جراحی در ستون‌فقرات و لگن و پوکی استخوان; داشتن دفورمیتی شدید پوسچرال و ناهنجاری مادرزادی فقرات; اسپاینابیفیدا و اسپوندیلولیزیز; درد تیرکشنده به پاها و درد شدید شبانه; وجود افسردگی و سابقه مشکلات روحی و روانی; وجود بیماری‌های مجاری ادرار و زنان و داشتن بیماری‌های عفونی; داشتن ترس از آب و سابقه ورزش منظم و کنترل وزن; مصرف داروهای ضدالتهاب و ضددرد در دوره پژوهش) پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی که به شکل میدانی و در شهر تهران انجام شد. تعداد 43 نفر (22 نفر در گروه‌ تجربی و 21 نفر در گروه کنترل) با دامنه سنی 18 تا 25 سال با سابقه کمردرد به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. گروه‌ تمرینات آب درمانی به مدت 12 هفته (هفته‌ایی سه جلسه) برنامه تمرینی را تحت نظر محقق انجام دادند و گروه کنترل در این مدت هیچ‌گونه تمرینی را انجام ندادند. نتایج بر اساس پرسشنامه کبک (شدت دردکمر) و خط‌کش منعطف (درجه لوردوز کمر) در روز اول و آخر برای هر آزمودنی‌ها جمع‌آوری گردید.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>