شنبه - ۱ آبان ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 11814   

 

تعداد 3953 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2013022112551N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی تاثیر ورزش مقاومتی بر میانگین فشار خون بیماران قلبی عروقی است . 40 نفر از مراجعه کنندگان به واحد بازتوانی پژوهشکده قلب و عروق در صورت داشتن هایپرتنشن؛ بیماری عروق کرونری و سابقه جراحی عروق کرونری به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه یک روز قبل از شروع مداخله پرسشنامه مشخصات دموگرافیک تکمیل و فشار خون، نمونه خون جهت قند خون ناشتا و پروفیل لیپیدی نمونه ها گرفته شد.هچنین یک روز بعد از اتمام مداخله مجددا فشار خون کنترل و ثبت و نمونه خون گرفته شد. مدت مداخله 8 هفته بصورت 2 جلسه 45 تا 60 دقیقه ای در هفته بود. گروه کنترل در طی این مدت تنها در جلسات ورزش روتین که ورزش هوازی بود، شرکت داشتند. گروه مداخله علاوه بر ورزش روتین، ورزش مقاومتی هم انجام دادند. در جلسه اول وزنه مورد نظر برای افراد گروه مداخله تعیین شد.تعداد تکرار در دامنه حرکتی مفاصل شانه،ارنج و زانو در ابتدا 10تکرار درنظرگرفته شدکه بتدریج به 15 تکرار رسید بعد از اتمام هر ست با 15 تکرارمیزان وزنه 3 تا 5 درصد و تعداد ست افزایش یافت .
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022312573N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه با هدف مقایسه ویسکوزیته سرم خون بدنبال تجویز آلبومین 5% در مقایسه با نرمال سالین افراد در محدوده سنی 20 تا 50 سال با وضعیت قلبی – عروقی نرمال بدون بیماری های زمینه ای عمده مانند پرفشاری خون ،دیابت ، ایسکمی قلبی، اختلال انعقادی و بدون سابقه دریافت داروهای ضدانعقاد و ضد پلاکت و باBMI کمتر از 30 و جراحی های کمتر از 2 ساعت که همراه با ازدست دادن شدید خون نباشند وارد طرح می شوند. 56 نفر از مراجعین به اتاق عمل بیمارستان سینا جهت جراحی در دو گروه 28 نفره بصورت تصادفی تقسیم می شوند. از کل افراد قبل از تجویز مایعات 10 سی سی خون داخل یک سرنگ آغشته به 1000 واحد هپارین( 100 واحد به ازای هر سی سی خون) گرفته می شود،سرنگ حاوی خون مدتی بدون حرکت و ساکن قرار داده شده تا فاز سرم آن جدا گرددوسپس 5 سی سی از سرم داخل سرنگ 20 سی سی کشیده شده و داخل دستگاه پمپ انفوزیون قرار گرفته و با سرعت 60 سی سی بر ساعت(1 سی سی در دقیقه) پمپاژ می گردد. در مسیر خروج سرم سه راهی تعبیه شده ودر مقابل یک خروجی آن سر سوزن G23 و در مقابل خروجی دیگر ستون مایع تعبیه شده است. فشار ستون مایع ثبت شده و بر اساس فرمول : 'η= (π p r4)/(8' Q l) ویسکوزیته سرم قبل از دریافت سرم و یک ساعت پس از دریافت سرم ( یک لیترسرم آلبومین 5% یا نرمال سالین) اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302249759N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس روغني رز داماسك بر درد و علائم حیاتی بیماران دچار سوختگی بعد از انجام پانسمان. طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور. نحوه انجام: بیماران با معيارهاي زیر وارد مطالعه خواهند شد؛ الف) سن 18الی 65 سال؛ ب) درجه سوختگی 2یا 2و3 و با سطح سوختگي 15 تا 45 درصد؛ ج) عدم سوختگی استنشاقی یا الکتریکی؛ د) نداشتن سابقه آلرژی و بیماری های تنفسی؛ ه) عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا سوء مصرف دارو. معیارهای خروج نیز شامل: الف) عدم همکاری بیمار در حین مداخله به هر دلیلی؛ ب) بوجود آمدن شرایط خطرناك بیماری در حین مداخله؛ ج) حساسیت به استنشاق اسانس رز داماسک در طی مداخله. مداخلات: مداخله 1، در اولین روز علائم حیاتی و میزان درد پایه بیماران 30 دقیقه قبل از ورود به اتاق پانسمان كنترل و بيماران به مدت 20 دقیقه از 5 قطره اسانس رز داماسک 40 درصد محصول شرکت هیراد تهران ريخته شده بر روی گاز 10×10 سانتيمتري چسبانده شده به يقه پیراهن بيمار را استنشاق و سپس به اتاق پانسمان خواهند رفت. در دقایق 15 و 30 بعد از خروج از اتاق پانسمان، درد و علائم حیاتی بيماران مجددا كنترل خواهد شد. مداخله 2، در اولین روز علائم حیاتی و میزان درد پایه بیماران 30 دقیقه قبل از ورود به اتاق پانسمان كنترل و بيماران به مدت 20 دقیقه از 5 قطره آب مقطر (دارونما) ريخته شده بر روی گاز 10×10 سانتيمتري چسبانده شده به يقه پیراهن بيماران استنشاق و سپس به اتاق پانسمان خواهند رفت. در دقایق 15 و 30 بعد از خروج از اتاق پانسمان درد و علائم حیاتی بيماران مجددا كنترل خواهد شد. در روز دوم هر دو مداخله به روش فوق الذكر اجرا خواهد شد. اندازه گيري پیامد اصلی: درد توسط معیار بصری سنجش درد و علائم حیاتی بصورت دستي و توسط دستكاه سنجش فشار خون اندازه گيري خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201302271760N21
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پروتکلهای آگونیست GnRH موجب جلوگیری از تخمک گذاری زودرس و تشکیل زودرس جسم زرد میباشند و از معایب آن مصرف دوز بالای گنادوتروپینها و تحریک طولانیتر برای پاسخ بهتر تخمدانها در نهایت تخمکهای کمتر و با کیفیت پائینتری بازیافت میگردد. اخیرا از آنتاگونیست GnRH در وسط سیکل برای جلوگیری از peak زودرس LH در اوایل فاز فولیکولار و همراه با مصرف کمتر گنادوتروپینها و کاهش طول مدت تحریک تخمدان در مطالعاتی استفاده شده است. در این مطالعه، تاثیر آنتاگونیستهای GnRH و استفاده از پروتکل طولانی آگونیستهای GnRH در بیماران با پاسخ ضعیف تخمدان مقایسه میشود. 100 بیمار نابارور طبق معیارهای ورود (تعداد تخمکهای بازیافتی کمتر از 5 و ...) و معیارهای خروج (وجود بیماری های مزمن و ...) انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آنتاگونیست GnRH و آگونیست GnRH تقسیم میشوند. بیماران در گروه آگونیست GnRH ، از روز 3-2 شروع سیکل به مدت 21-14 روز مصرف روزانه یک قرص LD داشته و در روز 21 سیکل Busereline 500 µg (سوپرفاکت) زیرجلدی خواهند داشت. بعد از down regulation، تحریک با HMG شروع و تا رسیدن حداقل 2 فولیکول به قطر بیش از mm 18 ادامه خواهد داشت. سوپرفاکت روزانه تا زمان تزریق IU 1000 HCG ادامه خواهد داشت.بیماران در گروه آنتاگونیست GnRH از زمانی که قطر فولیکول به mm 10 برسد و تا روز تزریق HCG، دریافت روزانه Cetrorelix 0.25 mg به صورت زیرجلدی خواهند داشت. 14روز پس از استخراج تخمک، آزمایش βHCG انجام و حاملگی پس از سونوگرافی در هفته 7-6 و دیدن ساک حاملگی تائید میگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013022712644N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1)اهداف مقایسه ی تاثیر کرم واژینال هیالورونیک اسید و کرم واژینال استروژن کونژوگه (پرمارین) در درمان آتروفی واژن (2)طراحی تصادفی، کورنشده، تک مرکزی، فاز3-2 کارآزمایی بالینی (3)روش انجام افراد به 2گروه دریافت کننده کرم واژینال هیالورونیک اسید (تعداد=28)و کرم واژینال استروژن کونژوگه (تعداد=28) برای 8 هفته ؛تقسیم می شوند. (4)شرکت کنندگان شامل شرایط ورود وخروج اصلی شرکت کنندگان شرایط عمده ورود به مطالعه: زنان متاهل و یائسه دارای علائم؛ عدم استعمال سیگار؛ عدم استفاده از داروهای ضد انقعادمانند هپارین؛ خشکی و درد متوسط تا شدید در ناحیه ی واژن هنگام مقاربت؛ عدم استفاده از داروهای واژینال هورمونی و غیر هورمونی30 روز قبل از آغازدرمان؛ عدم وجود تاریخچه ی شناخته شده یا مشکوک از بیماریهای وابسته به هورمون مثل (سرطان پستان؛ موارد ناشناخته ی خونریزی واژینال و...) شرایط عمده خروج ازمطالعه: عفونت واژینال نیازمند به درمان؛ حساسیت (راش،اریتم،التهاب ...) به دارو و یا ترکیبات آن؛ عدم تمایل به ادامه ی همکاری جمعیت نمونه : 56 نفر (5)مداخلات: داروی کرم واژینال استروژن کونژوگه (پرمارین) به یک گروه از بیماران، هشت هفته، دو هفته ی اول متوالی و شش هفته ی باقیمانده همان دوز دوبار درهفته. داروی کرم واژینال هیالورونیک اسید به یک گروه از بیماران / هشت هفته (6)متغیرهای پیامد اصلی: بلوغ واژن، اندازه گیری قبل وبعد از انجام مداخلات ازطریق درصد سلولهای محاسبه شده در پاپ اسمیر PH واژن، اندازه گیری قبل وبعد از انجام مداخلات بااستفاده از نوار PH سنج
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030212642N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر تجویز محلولهای کریستالویید درپیشگیری از افت فشارخون در بیحسی نخاعی میباشد.مطالعه بر روی زنان باردار 15تا45سال بدون سابقه بیماری طبی که کاندید سزارین غیراورژانس میباشند انجام خواهدشد.در گروه مداخله 15سی سی به ازای هرکیلوگرم وزن بدن محلول رینگر لاکتات،20-10 دقیقه قبل از انجام عمل جراحی، تجویز می کنیم و درگروه دیگر محلول رینگر لاکتات، تجویز نخواهدشد(گروه کنترل).سپس تغییرات فشار خون و ضربان قلب مادر هر 3دقیقه تا خروج نوزاد و سپس هر 15 دقیقه تا اتمام عمل جراحی و زمان شروع برگشت حس اندام تحتانی ثبت می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030212668N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی مطالعه ما بررسی اثربخشی تادالافیل در کاهش شدت علائم زنان مبتلا به مثانه بیش فعال است. روش انجام مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه سو کوراست.جمعیت مورد مطالعه زنان 18 تا 50 سال غیر یائسه مراجعه كننده به کلینیک ارولوژی زنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز كه مبتلا فوريت ادراري با يا بدون بي اختياري ادراري هستند و اولین تظاهر بیماریشان است . معيار هاي حذف شامل كشت ادرار مثبت، سونوگرافي غير طبيعي، ديابت، هرنوع بيماري نرولوژيك ثابت شده و سابقه درمان دارویی قبلی است. پس از توضيح در مورد اهداف پژوهشي طرح و رضايت آگاهانه، بيماران وارد مطالعه خواهند شد. مطالعه با حجم نمونه 90 نفر انجام خواهد شد. مداخله اصلي شامل استفاده از قرص تادالافيل خوراكي است و همچنین دو گروه مقایسه که با قرص تولترودین و پلاسبو تحت مداخله قرار میگیرند . ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه ICIQ-OAB است که به زبان فارسی معتبرسازی شده است.شدت علائم بیماران قبل و بعد از چهار هفته درمان دارویی به وسیله پرسشنامه اندازه گیری میشود. کاهش شدت علائم بعد از 4 هفته درمان به عنوان پیامد اولیه در نظر گرفته میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030312672N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه ازنوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده متقاطع دوسوکورمیباشد که اساس آن بر مبنای سنجش اثر بخشی مکمل یاری ویتامین ث بر سطح هورمونهای زنان نابارور با رژیم متعادل انجام می شود. معیار ورود به مطالعه شامل: داشتن 2 معیار از 3 معیار روتردام؛ زنانی که حداقل یکسال قبل از ورود به مطالعه تلاش ناموفق جهت بارداری داشتند؛ زنان سنین 35-18 سال و معیار خروج از مطالعه نیز: عدم تمایل به ادامه همکاری؛ حساسيت به ويتامين c؛ بروز خونريزي غير طبيعي می باشد. در این مطالعه 56زن نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک مراجعه کننده به بیمارستان مادر وکودک وارد مطالعه می شوند.این ۵۶ زن به ۲گروه ۲۸ نفره تقسیم شده وهر دو گروه در روز 3 سیکل پریودی آزمایش هورمونی(استرادیول، دهیدرو اپی آندرستندیون، تستوسترون، پروتین باند شده به هورمون جنسی، هورمون لوتئیزاسیون، هورمون فولیکولار) انجام شده و سپس به یک گروه پلاسبو وگروه دیگر ویتامین ث به مدت یک ماه داده شده ودر روز ۲۲ پریودی آزمایش پروژسترونی انجام می گیرد و دارو قطع شده و مجدد در روز 3 پریودی آزمایش هورمونی انجام گرفته و جای دو گروه عوض شده و گروه کنترل در این ماه بعنوان گروه مداخله وگروه مداخله بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته می شود و در روز 22 آزمایش انجام شده و دارو قطع شده ودر روز 3 پریودی بعدی نیز آخرین آزمایش انجام می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031112790N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
سلامت جنسی یکی از مهمترین موضوعات در بهداشت زنان است و اختلال آن می تواند سبب کاهش کیفیت زندگی و اثر بر روابط زناشویی شود. اگرچه اختلالات عملکرد جنسی در خانم ها یک مشکل شایع در کل جمعیت است ولی بیشتر در بیماران یوروژنیکولوژی دیده می شود. در این مطالعه تأثیر روشهای جراحی و فیزیوتراپی کف لگن در بهبود اختلالات جنسی بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. تعداد 90 بیمار با شرایط ورود به مطالعه ، سن 25 تا 55 سال ،داشتن سابقه ی زایمان های قبلی واژینال ، شکایت از اختلال عملکرد جنسی ، اختلالات کف لگن در یک کارآزمایی بالینی به صورت تصادفی در 2 گروه قرار گرفتند و سپس تمایل جنسی ، تهییج جنسی ، ارگاسم و درد موقع نزدیکی بعد درمان در دو گروه بر اساس پرسشنامه معتبر FSFIمقایسه شدو سابقه بیماری سیستمیک و اعصاب وروان، نداشتن همسر، سابقه ی جراحی های کف لگن، مصرف داروهای روان گردان شل کننده ی عضلانی و پرولاپس درجه ی III و IV از موارد خروج از مطالعه بودند .
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030412691N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
منیربیماری مزمن گوش داخلی با اپیزودهای متناوب سرگیجه,کاهش شنوایی حسی-عصبی ,تینیتوس واحساس فشار در گوش است. پاتو‍‍ژنر بيماری هيدروپس اندولنفاتيك است. VEMP vestibular Evoked Myogenic potential- - ارزيابي ميزان Relaxationعضله SCM در پاسخ به محرك صوتی است ,وفعالیت ساكول ، عصب وستيبولار تحتانی و ارتباطات وستيبولار را ارزيابی می نمايد..بر اساس مطالعات میزان موفقیت دگزامتازون اینتراتمپانیک در کنترل سرگیجه 82% در مقایسه با Placebo می باشد.. هدف از این مطالعه بررسی این تغییرات با استفاده از تست VEMPاست. در این مطالعه بیماران مبتلا به منیر قطعی یکطرفه بالاتر از 18 سال با سرگیجه که به درمان (محدودیت مصرف نمک,دیورتیک و بتاهیستین)بعد از سه ماه پاسخ نداده اند , وارد مطالعه میشوند. .معیارهای خروج از مطالعه عبارتند از ابتلا به بیماریهای سیستم عصبی عضلانی , بیماریهای طناب نخاعی وCNS , ,کاهش شنوایی هدایتی ,منیر دو طرفه(انجام تست VEMPو تفسیر آن در این بیماران مختل است) وبیماران با شنوایی یک گوشear) only- hearing (پرفوراسیون پرده تیمپان. زیرا انجام تست VEMP و شنوایی سنجی در این گروهها با تداخلاتی همراه خواهد بود. پرسشنامه حاوی مشخصات دموگرافیک و نتایج ادیومتری برای بیماران تکمیل خواهد شد. .قبل از تزریق دگزامتازون بیماران تحت VEMP قرار میگیرند.پس از بیحسی لوکال با پماد لیدوکایین –پی، دگزامتازون 1cc/4mgبا نیدل اسپاینال در ناحیه Ant-Sup TM تزریق میشود. سه تزریق به صورت هفتگی انجام می شود.2-4W بعد از تزریق VEMP انجام میشود.بیماران هر 6W به مدت 6m-1y پیگیری خواهند شد.با توجه به نتایج VEMPو vertigo scale تاثیر دگزامتازون انالیز می شود. از بیماران بابت انجام تست VEMPهزینه ای دریافت نمیشود
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>