جمعه - ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10468   

 

تعداد 3448 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201303058288N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اين مطالعه تعيين مقايسه تاثير دهانشويه با ماتريكا و كلرهگزيدين بر روي بروز پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در بيماران بخش هاي مراقبت ويژه مي باشد. معيارهاي ورود عبارتند از: سن بالای 18 سال، تحت تهویه مکانیکی بیش از 48 ساعت، عدم ابتلا به پنومونی، عدم وجود ترومای دهان و عدم وجود بيماريهاي تضعيف کننده سيستم ايمني. معيارهاي خروج: اگر بیماری کمتر از 48 ساعت از دستگاه تهویه مکانیکی جدا شود. مطالعه بر روي دو گروه 30 نفري صورت ميگيرد كه با سطح معني داري 5 درصد و توان آماري 90 درصد تعيين شده است. بر روي بيماران گروه مداخله دو بار در روز به مدت يك هفته دهانشويه با محلول ماتريكا و در گروه كنترل نيز دهانشويه با محلول كلرهگزيدين 2/0 درصد به همين روش انجام ميگيرد. در هر دو گروه قبل و بعد از مداخله وجود پنوموني مرتبط با ونتيلاتور توسط شاخص باليني عفونت ريوي بررسي ميگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303052417N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در بیماری انتهایی کلیه حالتی است که در آن التهاب نقش مهمی در آسیب به بافتها به خصوص عروق خونی را ایجاد می کند. امگا 3 از طریق اجزای ایکوزاپنتانوئیک اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید روغن ماهی در کاهش التهاب نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی امگا 3 بر روی پارامترهای التهابی است. در این مطالعه 40 بیمار با سن حداقل 18 سال که روی دیالیز صفاقی حداقل برای سه ماه هستند و در صورتیکه دچار اسهال مزمن، بدخیمی، کمبود پلاکت ( کمتر از 100000در میلی متر مکعب)، اختلال انعقادی، نیاز به داروی ضد انعقاد باشند از مطالعه حذف می شوند. به گروه اول (20 نفر) کپسول امگا 3 هر کدام 1000 میلی گرم و ساخت کارخانه ی زهراوی به تعداد سه عدد در روز به مدت دو ماه داده می شود. به گروه دوم روزی سه عدد کپسول پلاسبو ساخت کارخانه ی زهراوی به مدت دو ماه داده می شود. سطح اینترلوکین 6 و c-reactive protein(CRP) در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030512710N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تزریق جزء آن دسته از اعمال دندانپزشکی است که بزرگترین پاسخ منفی را در کودکان ایجاد می کند و کاهش درد ناشی از آن یکی از معضلات بزرگ در دندانپزشکی اطفال می باشد . از راهکارهای موجود می توان به آماده سازی بیمار از لحاظ روحی- روانی، مصرف برخی داروهای ضد اضطراب پیش از مراجعه به مطب و استفاده از بی حسی سطحی قبل از تزریق اشاره کرد. استفاده از بی حسی سطحی یکی از مهم ترین راهکارها پیش از تزریق است. هدف از این تحقیق مقایسه دو نوع ماده بی حس کننده سطحی، ژل بنزوکائین 20% و اسپری لیدوکائین 10%، در کاهش درد ناشی از ورود سوزن در مخاط کام دندانهای مولر اول بالا است. روش کار: در این مطالعه تجربی- بالینی 50 نفر از دانشجویان دندانپزشکی که از لحاظ جسمی سالم باشند و بیماری سیستمیک و حساسیت دارویی خاص نداشته باشند انتخاب میشوند. برای هر فرد در ابتدا چگونگی کاربرد مقیاس VAS توضیح داده میشود. سپس در یک طرف مخاط کام دندان مولر اول بالا ژل بنزوکائین 20% بر طبق دستور کارخانه سازنده به کار برده شده بعد از آن سر سوزن با گیج 27 به اندازه چند میلی متر وارد بافت میگردد اما هیچ گونه تزریق ماده بی حسی صورت نمیگیرد. با فاصله زمانی 1 دقیقه در طرف دیگر مخاط کام اسپری لیدوکائین 10% بر طبق دستور کارخانه سازنده به کار برده شده و سر سوزن با گیج 27 به اندازه چند میلی متر وارد بافت میگردد و هیچ گونه تزریق ماده ی بی حسی صورت نمیگیرد. افراد میزان درد را با توجه به مقیاس VAS بیان کرذه و داده ها توسط آزمون t-student با ضریب اطمینان 95% مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار میگیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030612726N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ساکشن لوله ی داخل تراشه یک مداخله ی پرستاری ضروری است که به فراوانی در بخش های مراقبت ویژه انجام می شود . این عمل شامل خارج کردن ترشحات از مجرای تنفسی بیماری است که دارای راه هوایی مصنوعی می باشد . فراهم آوردن روش های مناسب جهت تسهیل پاک سازی ترشحات راه هوایی مصنوعی و ذخیره کردن حجم ریوی مناسب و فراهم آوردن تمهیداتی در جهت به حداقل رساندن عوارض ناشی از آن ، یکی از مهمترین بخش های مراقبت پرستاری از بیماران دارای لوله داخل نای در بخش های مراقبت ویژه محسوب می شود . از مهمترین عوارض ساکشن هیپوکسی هیپوکسمیک است . به علت قطع اکسیژن دریافتی حین ساکشن به روش باز و همچنین افزایش میزان اکسیژن مصرفی ، این اقدام موجب کاهش اکسیژناسیون بافتی می گردد . هایپراکسیژناسیون ، هایپراینفلاسیون و ترکیب این دو، از روش های پیشگیری از کاهش اکسیژن خون شریانی وابسته به ساکشن هستند . لذا با توجه به اهمیت کاهش اکسیژن خون شریانی حین ساکشن و نظر به اینکه اطلاعات دقیقی در مورد کیفیت و اثربخشی هر یک از این روش ها در دست نیست ، در پژوهش های انجام شده ی پیشین نتایج ضد و نقیض و متفاوتی در این باره مشاهده می شود و به اثبات نرسیده است که هر کدام از این روش ها چه تاثیری روی شاخص گازهای خون شریانی و فیزیولوژیک به دنبال ساکشن لوله ی داخل تراشه دارند ، لذا بر آن هستیم تا با انجام تحقیق وشناسایی مزایا و معایب احتمالی و مقایسه تاثیر هر کدام از روش های هایپراکسیژناسیون و ترکیب هایپراکسیژناسیون و هایپراینفلاسیون ، قبل و بعد از ساکشن لوله ی داخل تراشه بر شاخص گازهای خون شریانی و شاخص های فیزیولوژیک بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه ی بیمارستان باهنر شهر کرمان ، پرستاران را درانجام یک ساکشن بهتر و کم عارضه تر کمک کنیم . این مطالعه از نوع کارازمایی بالینی ( ( Cross over است 36 بیمار بستری در بخش مراقبتهای ویژه که معیارهای ورود به مطالعه ر اداشته باشند به طور تصادفی ساده به دو گروه تقسیم خواهند شد. در روش هایپراکسیژناسیون بیمار قبل و بعد از ساکشن به مدت 2 دقیقه با استفاده از کلیدO2 flush که روی دستگاه تهویه مکانیکی وجود دارد اکسیژن با غلظت 100 % دریافت می کند . در روش ترکیب هایپراکسیژناسیون و هایپراینفلاسیون قبل و بعد از ساکشن ، به طور همزمان به مدت 2 دقیقه ، حجم جاری دستگاه تهویه ی مکانیکی را به 150% میزان پایه افزایش و تعداد تنفس را به 8 تنفس در دقیقه کاهش می دهیم و به بیمار اکسیژن 100% نیز می رسانیم . سپس محقق با گرفتن نمونه خون شریانی از بیماران قبل از ساکشن ، بلافاصله بعد از ساکشن و 30 دقیقه بعد از آن تاثیر هر کدام از این مداخلات ، را بر شاخص های فیزیولوژیک (, HR, MAP, BP ,) و برخی از شاخص های گاز خون شریانی ( PH ,Pao2 , O2Sat , PaCo2 وHCO3-) بر روی 36 بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه ی بیمارستان باهنر شهر کرمان بررسی می کند . ابزار جهت جمع آوری اطلاعات فهرست وارسی (چک لیست) که شامل 2 قسمت مشخصات دموگرافیک و جداولی جهت ثبت نتایج نمونه خون شریانی و پارامترهای موجود در مانیتورینگ مداوم بیمار است . نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030612722N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: تعیین تاثیر به کارگیری نظریه کینگ بر خودکارآمدی مراقبت از خود بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی. طراحي این مطالعه نیمه تجربی به صورت پیش آزمون- پس آزمون دارای گروه کنترل می باشد. جمعيت مطالعه: کلیه مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی بستری در بخش انکولوژی مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد. معیارهای پژوهش: داشتن سواد خواندن و نوشتن؛ 18-65 سال؛ نداشتن سابقه بیماری روانی. معیارهای خروج: عدم ادامه مشارکت می باشد. تعداد 60 بیمار بعداز کسب رضایت نامه کتبی، به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون قرار داده می شوند. در ابتدا سطح خودکارآمدی مراقبت از خود بیماران توسط پرسشنامه استراتژی های ارتقای سلامت بیمار تعیین می شود. گروه کنترل تحت مراقبت ها و آموزش های روتین هستند. اما برای گروه آزمون علاوه بر مراقبت ها و آموزش های روتین، فرایند پرستاری براساس نظریه کینگ انجام خواهد شد که دارای این مراحل می باشد: 1- بررسي پرستاری (شناسایی نیاز و اهداف بیمار) 2- برنامه ریزی با مشارکت بیمار (تعیین تشخیص های پرستاری، تعیین 5-3 هدف، اولویت بندی اهداف و طرح جلسات آموزشی)؛ 3- انجام اقدامات (برگزاری 10-6 جلسه تعاملی 10 الی 15 دقیقه ای بین پرستار – بيمار طی 2 هفته، ارایه محتوای آموزشي به بیماران) 4- ارزشيابي (تعیین ميزان دستيابي به اهداف با توافق بیمار توسط مقياس دستیابی به هدف). خودکارآمدی مراقبت از خود بیماران پس از دو هفته و نیز دو ماه بعد از مطالعه مجدداً توسط پرسشنامه استراتژی های ارتقای سلامت بیمار تعیین و مقایسه می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303076342N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی اثر اسانس اسطوخودوس بر شدت درد حین وارد نمودن سوزن های عروقی در بیماران همودیالیزی طراحي انجام مطالعه: متقاطع معيارهاي اصلي ورود به مطالعه: افراد بالای18 سال، عدم حساسیت به تست پوستی و رایحه اسطوخودوس، صحت حس بویایی، عدم مصرف آرامبخشها، سداتیوها و ضد دردها از 6 ساعت قبل معيارهاي اصلي خروج از مطالعه: افراد باردار، سابقه آسم، برونشیت، بیماریهای مزمن تنفسی، اعتیاد، مصرف سیگار نمونه های مطالعه 30 نفر هستند که هر یک از آنها چهار بار تحت آزمون قرار میگیرند (روش روتین، استنشاق اسطوخودوس، تماس موضعی اسطوخودوس و پلاسبو) . برای بار اول تحت شرایط روتین بخش وارد نمودن سوزن شریانی همودياليز انجام میشود. برای دفعات بعدی بر اساس قرعه نوع مداخله انتخاب میشود تا همه نمونه ها به هر چهار روش تحت آزمون قرار گیرند. در روش استنشاقی، شرکت کنندگان یک گاز 4×4 که به 6 قطره اسطوخودوس آغشته شده و به یقه لباس بیمار متصل شده است را به مدت 5 دقیقه استشمام خواهند کرد. در روش تماس موضعی اسطوخودوس، در داخل ویالی اسانس اسطوخودوس را ریخته و برای افراد 3 پاف بر روی محل ورود سوزن پاشیده شده و به مدت 5 دقیقه در محل باقی میماند. در روش پلاسبو، 3 پاف آب بر روی محل ورود سوزن پاشیده شده و به مدت 5 دقیقه در محل باقی میماند. میزان شدت درد پس از وارد نمودن سوزن شریانی، قبل از وارد نمودن سوزن وریدی به وسیله مقیاس عددی شدت درد (NRS) ارزیابی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303209014N16
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تعيين اثر سوکرالفیت و کیندامایسین موضعی بر کاهش درد پس از عمل جراحی تانسیلکتومی در كودكان 4 تا 12 ساله. طراحي: كارآزمايي باليني تصادفي شده سه سو كور. نحوي انجام: بيماران 4 تا 12 ساله كانديد عمل جراحي تانسیلکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومی كه در سال 1392 به درمانگاه گوش و حلق و بيني بيمارستان بعثت همدان مراجعه خواهند نمود. شرايط ورود به مطالعه: (الف) بیماران کاندید عمل جراحی تانسیلکتومی با یا بدون آدنوئیدکتومیك؛ (ب) سن بین 6 تا 12 سال از هر دو جنس. شرايط خروج از مطالعه: (الف) حساسیت به کلیندامایسین، سوکرالفیت و یا به هر کدام از آنتی بیوتیک های گروه ماکرولید؛ (ب) هرگونه بیماری شناخته شده سیستمیک نظير ناهنجاري مادرزادي، بيماري‌هاي خونريزي دهنده، ديابت نوع يك. گروه مداخله 1: شستشوي دهان به مدت يك دقيقه توسط سرم نرمال سالین حاوی کلیندامایسین با غلظت 3 گرم در120 میلی لیتر، بلافاصله قبل و پس از اتمام عمل جراحی به میزان 10 سی سی و سپس روزی 3 بار، به مدت 3 روز گروه مداخله 2: شستشوي دهان به مدت يك دقيقه توسط سرم نرمال سالین حاوی سوكرالفيت با غلظت 3 گرم در120 میلی لیتر، بلافاصله قبل و پس از اتمام عمل جراحی به میزان 10 سی سی و سپس روزی 3 بار، به مدت 3 روز گروه كنترل: شستشوي دهان به مدت يك دقيقه توسط سرم نرمال سالین حاوی پلاسبو (سلولز) با غلظت 3 گرم در120 میلی لیتر، بلافاصله قبل و پس از اتمام عمل جراحی به میزان 10 سی سی و سپس روزی 3 بار، به مدت 3 روز پيامد اوليه: بررسي میزان درد گلو تا 5 روز پس از عمل جراحي به صورت روزانه به وسیله سیستم Faces Pain Scale Revisedكه از صفر تا 10 درجه ‌بندي خواهد شد. پيامد ثانويه: بررسي عوارض جراحي در 5 روز اول بعد از عمل شامل: (الف) تهوع؛ (ب) استفراغ؛ (ج) خونریزی؛ (د) دفعات استفاده از استامینوفن؛ (هـ) تعداد موارد بیدار شدن از خواب در شب؛ (و) وجود بوی بد دهان؛ و (ز) اتالژی.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031011885N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کار آزمایی بالینی دوسو کور تصادفی می باشد که در ساری در سال 2014-2015انجام می پذیرد. هدف مطالعه،تعیین اثر افزودن دونپزیل به سرترالین در درمان اختلال افسردگی عمده است وقراراست اثر این افزودن روی حافظه وافسردگی بررسی شود. 40 بیمار سرپایی دچار اختلال افسردگی اساسی بر اساس معیارهایDSM-IV-TRدرصورت عدم سابقه بیماری های عمده جسمی و روانپزشکی بجز افسردگی وارد مطالعه می شوند. بیماران بطور تصادفی در گروه دونپزیل 5میلیگرم روزانه یا پلاسبو که یه سرترالین افزوده می شوند قرار می گیرند. در ابتدای مطالعه ، آزمون حافظه وکسلر و پرسشنامه افسردگی همیلتون انجام می شود. طی مدت 3ماه درمان علایم هرچهارهفته باپرسشنامه افسردگی همیلتون و آزمون حافظه وکسلردرپایان طرح و سه ماه پس از پایان آن انجام می شود. عوارض دارویی با پرسش مستقیم و مشاعده عوارض اصلی ارزیابی می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2015031021412N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این تحقیق به روش کارازمایی بالینی تصادفی شده با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه و تمرین ورزشی هوازی بر استرس اکسیداتیو پس از منطبق کردن بیماران بر اساس معیارهای ورود نظیر افراد دارای سن بیش از 50 سال و مصرف داروهای شایع کنترل کننده قند خون و معیارهای خروج از طرح نظیر افراد دارای بیماری کلیه ای، بیماری های کبد و یا عدم همکاری بیمار بر روی جمعیتی شامل 72 نفر بیمار زن دیابتیک نوع 2، تحت پوشش انجمن دیابت شهرستان شاهرود که به صورت تصادفی به سه گروه مداخله، گروه مداخله تحت تمرین هوازی و گروه شاهد تقسیم می شوند صورت می پذیرد که گروه شاهد شامل 24 نفر از خانم های دارای دیابت نوع دو،‌گروه مداخله به تعداد 24 نفر دارای دیابت نوع دو و تحت درمان هشت هفته ای با گزنه و گروه مداخله تحت تمرین ورزشی به تعداد 24 نفر دارای دیابت نوع دو و تحت درمان هشت هفته ای با عصاره گزنه و تمرین ورزشی خواهند بود. افراد گروه مداخله و گروه مداخله تحت تمرین ورزشی به میزان دوز 5 سی سی از عصاره هیدروالکلی گزنه سه بار در روز استفاده می کنند. خون گیری از افراد هر گروه یکبار قبل از شروع و یکبار در انتهای هفته هشتم برای سنجش استرس اکسیداتیو صورت می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030912762N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، تعیین اثرکلسیتریول بر پیشروی و اکتیویتیه گلومرولونفریت در بیماران مبتلا به لوپوس می باشد. پنجاه بیمار مبتلا به لوپوس که نفریت لوپوسی آن ها با بیوپسی کلیه تأیید شده و از لحاظ بالینی بیماری در آن ها خاموش است، فراخوانده شده و به صورت تصادفی وارد یکی از دو گروه درمانی و گروه کنترل خواهند شد. بیماران گروه درمانی روزانه یک عدد پرل خوراکی کلسیتریول با دوز ثابت 25/0 میکروگرم و بیماران گروه کنترل روزانه یک عدد دارونمای خوراکی که مشابه کلسیتریول طراحی شده است به مدت یک سال دریافت خواهند کرد. در طول مطالعه عملکرد کلیوی بر حسب معیار های پاسخ کلیوی کالج آمریکایی روماتولوژی، میزان پالایش گلومرولی، پروتئینوری، اندکس اکتیویته لوپوس اریتماتوی سیستمیک و برخی فاکتورهای التهابی سرم ارزیابی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>