جمعه - ۶ آذر ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 9273   

 

تعداد 2987 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2015031021412N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این تحقیق به روش کارازمایی بالینی تصادفی شده با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه گزنه و تمرین ورزشی هوازی بر استرس اکسیداتیو پس از منطبق کردن بیماران بر اساس معیارهای ورود نظیر افراد دارای سن بیش از 50 سال و مصرف داروهای شایع کنترل کننده قند خون و معیارهای خروج از طرح نظیر افراد دارای بیماری کلیه ای، بیماری های کبد و یا عدم همکاری بیمار بر روی جمعیتی شامل 72 نفر بیمار زن دیابتیک نوع 2، تحت پوشش انجمن دیابت شهرستان شاهرود که به صورت تصادفی به سه گروه مداخله، گروه مداخله تحت تمرین هوازی و گروه شاهد تقسیم می شوند صورت می پذیرد که گروه شاهد شامل 24 نفر از خانم های دارای دیابت نوع دو،‌گروه مداخله به تعداد 24 نفر دارای دیابت نوع دو و تحت درمان هشت هفته ای با گزنه و گروه مداخله تحت تمرین ورزشی به تعداد 24 نفر دارای دیابت نوع دو و تحت درمان هشت هفته ای با عصاره گزنه و تمرین ورزشی خواهند بود. افراد گروه مداخله و گروه مداخله تحت تمرین ورزشی به میزان دوز 5 سی سی از عصاره هیدروالکلی گزنه سه بار در روز استفاده می کنند. خون گیری از افراد هر گروه یکبار قبل از شروع و یکبار در انتهای هفته هشتم برای سنجش استرس اکسیداتیو صورت می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013030912762N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، تعیین اثرکلسیتریول بر پیشروی و اکتیویتیه گلومرولونفریت در بیماران مبتلا به لوپوس می باشد. پنجاه بیمار مبتلا به لوپوس که نفریت لوپوسی آن ها با بیوپسی کلیه تأیید شده و از لحاظ بالینی بیماری در آن ها خاموش است، فراخوانده شده و به صورت تصادفی وارد یکی از دو گروه درمانی و گروه کنترل خواهند شد. بیماران گروه درمانی روزانه یک عدد پرل خوراکی کلسیتریول با دوز ثابت 25/0 میکروگرم و بیماران گروه کنترل روزانه یک عدد دارونمای خوراکی که مشابه کلسیتریول طراحی شده است به مدت یک سال دریافت خواهند کرد. در طول مطالعه عملکرد کلیوی بر حسب معیار های پاسخ کلیوی کالج آمریکایی روماتولوژی، میزان پالایش گلومرولی، پروتئینوری، اندکس اکتیویته لوپوس اریتماتوی سیستمیک و برخی فاکتورهای التهابی سرم ارزیابی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303115866N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی با هدف مقایسه تاثیرساكشن لوله تراشه باسه روش نرمال سالین،ان-استیل سیستیین و بدون آنها برروی پارامترهای فیزیولوژیک و حجم ترشحات بیماران انتوبه بستری دربخش های مراقبت ویژه است. که بر روی 54 بیمار به روش نمونه گیری غیراحتمالی با تخصیص تصادفی انجام خواهد شد . از چک لیست جهت گردآوری اطلاعات استفاده می شود.در همه بیماران هر سه روش ساکشن با نرمال سالین بدون آن و با ان استیل سیستیین انجام می شود معيار ورود، سن بیش از 15سال، دارای لوله تراشه، عدم افزایش فشار داخل جمجمه، وضعیت همودینامیکی ثابت ، نداشتن نارسایی شدید قلبی،نداشتن بیماری انسدادی مزمن ریه، نداشتن سابقه اعتیاد به مواد مخدر.معیارخروج از مطالعه ، انجام تراکئوستومی، استفاده از داروهای اینو تروپیک، انجام برونکوسکوپی در زمان پروسیجر، شواهدی دال بر شوک سپتیک، نیاز به ساکشن در فواصل کمتر از 2ساعت خواهد بود . در همه بیماران هر سه روش ساکشن مورد استفاده قرارمی گیرد و نمونه های پژوهش کنترل خودشان به حساب می آیند.قبل از ساکشن با اکسیژن صد در صد هیپر اکسیژنه می شوند،میزان اشباع اکسیژن خون شریانی وفشارخون و تعداد ضربان قلب و تنفس قبل،2و5دقیقه بعد ازساکشن درهر سه روش ثبت وحجم ترشحات نیز بعد از هر روش ساکشن ثبت واندازه گیری می شود.فاصله زمانی بین هر ساکشن حداقل 2 ساعت می باشد و برای اطمینان از انجام مراحل ساکشن؛سه روش ساکشن برای هر بیمار برای سه نوبت متوالی تکرار می شود.و نتایج گروه ها با یکدیگر مقایسه می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031112783N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر یک مطالعه نيمه تجربي با دو گروه آزمون و یک گروه کنترل می باشد . هدف اصلی مطالعه: تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر اینترنت بر ارتقای سلامت و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان، و مقایسه آموزش متداول در کلاس با روش های نوین آموزش بهداشت. معیار ورود: سن 18 تا 25 سال، فاقد هر گونه بیماری های مزمن یا اسکلتی عضلانی، دارای آدرس پست الکترونیکی. معیار خروج: بارداری، غیر فعال شدن پست الکترونیکی. جمعیت مورد مطالعه: دانشجویان دختر مشغول تحصیل در دانشگاه های غیر علوم پزشکی. حجم نمونه: حجم مورد نیاز برای هر گروه 84 نفر می باشد و در مجموع 252 دانشجو. مداخله مورد مطالعه: دانشجویان در آموزش گروهی، در مجموع در 4 جلسه کلاس آموزش پوکی استخوان که هر هفته برگزار می شود شرکت می کنند و هر جلسه 45 تا 60 دقیقه زمان می برد. گروه آزمون دوم ( آموزش با استفاده از ایمیل) هر هفته 4 نامه الکترونیکی در مورد استئوپروز به مدت 4 هفته دریافت می کنند. بعد از سه ماه دانشجویان پس آزمون را کامل میکنند. مداخلات از 1 خرداد تا 7 تیر انجام می شود. پیامد های اولیه: تاثیر کلاس های آموزشی پوکی استخوان و آموزش با استفاده از نامه های الکترونیکی بر آگاهی از پوکی استخوان، خودکارآمدی پوکی استخوان، و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031212796N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر فعالیت بدني هوازی اینتروال دویدن بر تغییرات حساس ترین شاخص التهابی پیشگویی کننده بیماری قلبی-عروقی (HS-CRP) در دختران داراي اضافه وزن بود. این مطالعه به صورت نیمه تجربی بود. تعداد 26 دانشجو با اضافه وزن با میانگین وزن 6/5±5/82 کیلوگرم و سن 1/2±2/21 سال به صورت هدفمند انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل هر کدام 13 نفر تقسیم شدند. شرایط ورود به مطالعه، برخورداری آزمودنی ها از سلامت جسمی و روحی، عدم استفاده از داروی موثر بر سطوح CRP و عدم مصرف سیگار و شرایط خروج از مطالعه شامل دارا بودن شاخص توده بدني كمتر از kg/m2 28 و شرکت در فعاليت هاي منظم ورزشي بود. ازمودنی ها در برنامه تمرینی که به صورت 2 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته به همراه نمونه گیری خون قبل و بعد از تمرین در محل سالن ورزشی که شامل دوهای فزاینده هوازی اینتروال بود شرکت کردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031312801N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به شیوع بالای آبسه سینوس پیلونیدال و با توجه به این که صرف نظر از تظاهر، طبیعت دردناک این حالت سبب موربیدتی چشمگیر می شود که اغلب با اختلال طولانی فعالیت های عادی همراه است و از آنجایی که هنوز در انتخاب روش درمانی ارجح جراحی در مورد سینوس پیلونیدال و باز یا بسته بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد این مطالعه طراحی گردید. این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده انجام می گیرد. کلیه بیمارانی که با تشخیص سینوس پیلونیدال از طریق درمانگاه جراحی بستری خواهند شد و پس از اخذ رضایت نامه کتبی، بصورت تصادفی در دو گرمیم اولیه و ثانویه قرار خواهندگرفت. تعداد حجم نمونه ها برای هر یک از دو گروه 37 نمونه محاسبه گردیده است در گروه ترمیم به روش اولیه (بسته) سینوس ها، تراکت ها و کیست های موجود با حاشیه بافت سالم حدود 2-3 میلی متر برداشته خواهد شد. و نقص ایجاد شده به شکل اولیه با روش فلاپ با نخ نایلون ترمیم خواهد شد. ضمناً در فضای مذکور یک درن همواک تعبیه خواهد شد که طی 24 الی 48 ساعت خارج خواهد شد. در گروه ترمیم ثانویه( روش باز) برداشتن بافت ها بدون ترمیم صورت خواهد گرفت و نقص ایجاد شده بدر روزهای مکرراً شستشو داده خواهد شد. در هر دو گروه بیماران در روز بعد از جراحی و زمان مراجعه بعدی و هفت و پایان ماه اول و ششم پس از جراحی از نظر مواد زیر بررسی می شود:مدت زمان بستری در بیمارستان،مدت زمان بهبودی کامل زخم، مدت زمان دروی از کار.عفونت محل زخم جراحی و عود بیماری. تمام اطلاعات ثبت و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار خواهد گرفت.در تمام موارد میزان P کوچکتر یا مساوی 05/0 از لحاظ آماری معنی دار تلقی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303287373N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی اثر داروهای آنتی توکسودردرمان اسکیزوفرنی می باشد.روش مطالعه بصورت کارآزمائی بالینی تصادفی سه سوکور وکنترل شده باپلاسبو می باشد .چمعیت مورد مطالعه بیماران اسکیزوفرنیک بستری بیمارستان امیرکبیر می باشد. ملاک های ورود: رضایت نامه کتبی آگاهانه ؛ تشخیص اسکیزو فرنی براساس ملاک های DSMIV _ TR و مصاحبه بالینی توسط روانپزشک؛ حداقل نمره 60 در مقیاس PANSS ؛محدوده سنی 55 – 15 سال ملاک های خروج : بارداری؛شیر دهی؛ سوء مصرف مواد؛ بیماری جسمی شدید ؛منع مصرف کوتریموکسازول 200 بیمار به دو گروه مساوی (مداخله وکنترل )تقسیم می شوند.هردو گروه بمدت 8 هفته تحت درمان باریسپریدون 6 میلیگرم درروز قرار می گیرند. علاوه برریسپریدون ،گروه مداخله کوتریموکسازول 960 میلیگرم دوبار درروز ،وگروه کنترل پلاسبوبمدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. پیامد اولیه ،تغییر در نمرات PANSS می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303144224N20
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف : تغییر ناگهانی قند خون حین اعمال دندانپزشکی ناشي از اضطراب بيمار، استرس جراحي و تزريق بي حس کننده حاوي اپي نفرين مي باشدكه مي تواند مشکلاتی را هم برای بیمار و هم برای دندانپزشک ایجاد می کند. بنابراین مونیتورینگ قند خون حین جراحی و کنترل آن امری مفید فایده به نظر می رسد. طراحی: این مطالعه کارآزمایی بالینی و آینده نگر تصادفی است. نحوه انجام: 33 بیمار سالم کاندید ایمپلنت دندانی در دو گروه مطالعه میشوند. آرام بخشی بیدار در یک گروه با میدازولام و گروه دیگر با پروپوفول صورت میگیرد. اضطراب قبل از عمل و قند خون در 4 مرحله ی قبل از عمل ، 2 دقیقه پس از تزریق بی حسی موضعی، 10 دقیقه پس از شروع عمل و پایان عمل اندازه گیری میشودو سپس نتایج تجزیه و تحلیل میشوند. شرکت کنندگان شامل شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: کلیه افراد مطالعه باید ASAI,II، سن بین 60-35سال، نداشتن بیماری دیابت، عدم مصرف کورتون، رضایت نامه در خصوص آرام بخشی و اندازه گیری قند خون، نیاز به 2یا 3 ایمپلنت، نداشتن منع استفاده از میدازولام و پروپوفول داشته و در صورت عدم رضایت بیمار،نیاز به کار جراحی استخوان یا سینوس، داشتن بیماری سیستمیک، بروز مشکلات پزشکی حین کار، زمان عمل بیش از 1.5ساعت از مطالعه خاج میشوند. مداخلات:در این مطالعه از دو داروی آرام بخشی داخل وریدی میدازولام در یک گروه از بیماران و از پروپوفول در گروه دیگر استفاده میشود. متغیر های پیامد اصلی: قند خون بیماران در 4 زمان مختلف طی عمل اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013031512820N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه ای مداخله¬ای ، بر روی 20 خانم مراجعه کننده به مرکز تحقیقات مغز و اعصاب ، در محدوده سنی 18 تا 55 سال . این بیماران بر اساس معیارهای مک دونالد 2010، مبتلا به انواع بیماری مالتیپل اسکلروزیس که دچار علایم ادراری تحتانی شده و بر اساس یورودینامیک ، مبتلا به دیس¬سینرژی اسفنکتر-دترسور یا هایپر اکتیویتی دترسور مقاوم به درمان می باشند. . تمامی بیماران در صورت UTI حذف خواهند شد.بیماران با سابقه جراحی اوروژنیتال ، سنگ کلیه، بارداری، بیماری قلبی-ریوی شدید، بیمارانی که ناتوانایی جسمی آنها مانع ازانجام شود،دیابت، بیماریهای دیگر سیستم عصبی مرکزی و یا عدم رضایت می باشند،واردمطالعه نمیشوند. بیمارانی که دچار تشدیدعلایم ادراری ویادچار حمله جدیدی از بیماری گردند که منجر به تشدید علایم ادراری شود، و نیز آنهایی که به طور کامل مراجعه نکنند، از مطالعه حذف می شوند. بیماران 12 نوبت تحت تحریک عصب تیبیال خلفی قرار خواهند گرفت. تحریک به مدت 30 دقیقه و یک بار در هفته در یک پا با یک سوزن مونوپولار شماره 38 با زاویه 60 درجه، 5 سانتی¬متر بالای مالئول داخلی و مختصری پشت استخوان تیبیال انجام خواهد شد. این تحریک با جریان 5/0 تا 9 میلی آمپر با مدت زمان تحریک 200 میکرو ثانیه با فرکانس 20 هرتز بر اساس پاسخ حرکتی و حسی پلانتار فلکشن پا، انجام خواهد شد. علایم ادراری بیماران به صورت هفتگی ثبت می گردد.در انتهای دوره (پس از 12 هفته)مجددا از بیمارPVR وUDS به عمل آمده و نتایج حاصله با نتایج اولیه پیش از مداخله مقایسه می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201303164794N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: بررسی تاثیر دو دوز مکمل ید بر وضعیت تغذیه ای ید مادران شیرده و کودکانشان و مقایسه آن با کودکان شیر خشک خوار طراحی: کارآزمایی بالینی چند مرکزی روش انجام: الف- جمعیت مورد مطالعه- معیارهای اصلی ورود به مطالعه: مادران شیرده، کودکان شیر مادر خوار و شیر خشک خوار- معیارهای اصلی خروج از مطالعه: تشخیص بیماریهای تیروئیدی در مادر و هیپوتیروئیدی نوزادی- حجم نمونه:208 ب- مداخلات مورد مطالعه: مکمل ید 150 و 300 میکروگرم ج- زمان مداخله: بررسی تغییرات غلظت ید شیر مادر و ادرار کودک و مادر در زمانهای بدو تولد، 1، 2، 4، 6، 9 و 12 ماهگی د- پیامدهای مورد مطالعه: غلظت ید ادرار و شیر
خلاصه مطالعه
   


<<  130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140  >>