شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14948   

 

تعداد 950 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201108116420N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه که از نوع کارازمایی بالینی موازی، غیر تصادفی و کور نشده می باشد، جهت بررسی اثر اضافه کردن فاکتور محرک کولونی گرانولوسیت ها به درمان استاندارد بیماران با اندومتر نازک در سیکلهای انتقال جنین برگشت از فریز، طراحی شده است . ضخامت اندومتر در روز 13 سیکل انتقال جنین برگشت از فریز با سونوگرافی واژینال اندازه گیری می شود و 40 بیمار با اندومترنازک کمتر از 7 میلیمتر، در مطالعه شرکت داده می شوند. سن بیماران بین 40-20 سال بوده و بیماران مبتلا به اختلالات رحمی، بیماری های سیستمیک و اندومتریوز شدید از مطالعه خارج می شوند. در روز 13سیکل درمانی، به 20 بیمار به عنوان گروه مورد، تزریق فاکتور در داخل رحم صورت می گیرد و در 20 بیمار گروه کنترل درمان استاندارد ادامه می یابد. 2 روز بعد، ضخامت اندومتر مجددا اندازه گیری می شود و در صورت ضخامت حداقل 7 میلی متر، بیمار به مدت 3 روز، روزانه 100 میلیگرم امپول پروژسترون عضلانی دریافت میکند. سپس انتقال جنین صورت میگیرد. پیامد اولیه بررسی میزان افزایش ضخامت اندومتر 2 روز بعد از تزریق فاکتور است. پیامدهای ثانویه، حاملگی شیمیایی است که 14 روز بعد از انتقال جنین با استفاده از تست بتا اچ سی جی خون مشخص می شود و حاملگی کلینیکی است که با دیدن ساک حاملگی در سونوگرافی واژینال، 28 روز بعد از انتقال جنین مشخص می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108116420N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه :تحریک تخمکگذاری از مهمترین مراحل روش کمک باروری است هدف مطالعه :مقایسه اثر دو فرم مختلف اگونیست GnRH، فرم طولانی اثر و کوتاه اثر در روش کمک باروری میباشد . روش کار:100 زن کاندید روشهای کمک باروری بصورت راندوم به دو گروه تقسیم میشوند. در گروه اول بیماران یک تزریق از 1.87 میلیگرم تریپتورلین در مرحله میانی فاز لوتئال دریافت میکنند و در گروه دوم بیماران روزانه 0.1 میلیگرم دکاپپتیل از فاز میانب لوتئال دریافت میکنند.. در نهايت پيامد هاي مطالعه شامل: تعداد فوليكولها و اووسيت ها، ميزان حاملگي شيميايي و باليني و ميزان لانه گزيني در دو گروه اندازه گيري و مقايسه مي شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108174306N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه کارآزمائی بالینی ، بیماران نابارور با تخمدان پلی کیستیک در سیکل اول درمان که کاندید ICSI هستند مطالعه می شوند . 100 بیمار بصورت آسان و در دسترس انتخاب و این افراد به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم می شوند . برای گروه شاهد ، درمان روتین مرکز و برای گروه مورد تجویز دگزامتازون انجام می شود گروه مورد و شاهد از نظر سن (35-20 سال ) و مدت نازائی (کمتر از 5 سال) یکسان در نظر گرفته خواهند شد (Matching) . جهت درمان بیماران ازروز سوم سیکل قاعدگی قرص ضد بارداری HD شروع میشود . سپس پروتکل القای تخمک گذاری جهت تکامل فولیکولهای متعدد با استفاده از شروع اگونیستهای GnRh در وسط فاز لوتئال سیکل شروع میشود همزمان با شروع GnRh آگونیست به گروه مورد 2 عدد قرص دگزامتازون 5/0 میلی گرم داده می شود و بعد پایش رشد فولیکول ها با استفاده از سونوگرافی واژینال انجام خواهدگرفت و در صورت لزوم تعداد آمپول ها افزایش می یابد در صورت وجود حداقل سه فولیکول با قطر 18 میلی متر تزریق 000/10 واحد HCG انجام میگیرد . برداشت اووسیت 36-34 ساعت پس از تزریق HCG در اتاق عمل و تحت بیهوشی سبک انجام میشود. دگزامتازون تا روز برداشت اووسیت ادامه می یابد . اووسیت ها در محیط ازمایشگاه با روش ICSI بارور شده و انتقال جنین در روز سوم با هدایت سونوگرافی شکمی با مثانه پر انجام خواهد شد . حمایت فاز لوتئال با تجویز روزانه شیاف واژینال سیکلوژست 400mg انجام میشود سپس نمونه خون در 16 روز بعد از انتقال جنین جهت اندازه گیری به روش Elisa بررسی شده ودر صورت تیتر بیشتر از25iu/lit تست مثبت تلقی میشود.حاملگی بالینی بر اساس تشخیص ضربان قلب جنین 2هفته پس از مثبت شدن تست HCG تعریف میشود . دو گروه بر اساس پارامتر های مختلف مثل تعداد فولیکول غالب و تعداد اووسیت بدست آمده ، دوز گنادو تروپین ، میزان لقاح و میزان سقط و BMI با یکدیگر مقایسه میشوند پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل نهایی با نرم افزار آماری Spss و تست های آماری chi-square , T-test صورت خواهد گرفت .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108207380N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
احتباس حاد ادراري عموماً بعد از روشهاي جراحي و کاتتريسم قلبي شايع بوده و نياز به سونداژ بيماران را ايجاب مي کند. شيوع عفونتهاي ادراري متعاقب سونداژ ضرورت اقدامات غيرتهاجمي پرستاري را لازم مي‌داند. با توجه به تأثير پوستي پياز بر رفع احتباس ادراري در طب سنتي، قرار است مطالعه‌اي با هدف تعيين تاثير تماس پوستي پياز بر احتباس حاد ادراري بيماران مرد پس از كاتتريسم قلبي انجام گردد. روش کار: اين مطالعه از نوع كار آزمايي باليني با گروه كنترل خواهد بود. تعداد 62 بيمار مرد پس از کاتتريسم قلبي که دچار احتباس حاد ادراري می شوند، به روش بلوک متعادل در دو گروه آزمون (گاز آغشته به پياز) و کنترل (گاز مرطوب) قرار خواهند گرفت، و رفع يا عدم رفع احتباس حاد ادراري در دو گروه بررسي و در فرم ثبت اطلاعات جمع آوري خواهد گرديد. در صورت وجود اختلالات ادراری و بزرگی پروستات نمونه‌ها از مطالعه حذف خواهند گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108237407N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه : بسیاری از زنانی که نابارور هستند استرس های روانشناختی متعددی را تجربه میکنند.رویکرد های روانشناختی نتنها از ایجاد مشکلات روانی پیشگیری میکند , بلکه نقش مثبتی بر سلامت فیزیکی و میزان باروری دارد.دف عمده این مطالعه بررسی تاثیر روان درمانی معنایی گروهی بر استرس ادراک شده و نگرانی های زنان نابارور دریافت کننده درمانهای کمک باروری است در این مطالعه کارازمایی بالینی , جامعه پژوهش را كليه زنان نابارور مراجعه كننده به درمانگاه هاي زنان و زايمان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي جهرم كه تعداد تقريبي ايشان به 800 نفر مي رسد را به خود اختصاص دادند، پس از بررسي ليست افراد، تعدادي كه ساكن جهرم بوده (امكان شركت جهت جلسات روان درماني براي ايشان فراهم باشد)، بيماري مزمن جسمي و يا رواني نداشته ، ناباروري اوليه داشته و سابقه سقط و مرده زايي نداشتند انتخاب و صورت تصادفی به دو گروه تقسيم شده، و جهت يكي از گروه ها روان درماني معنايي به مدت 12 جلسه انجام گردید. ه. در این مطالعه جامعه هدف را 800 زن نابارور مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم تشکیل دادند. ناباروری با عدم باروری پس از یکسال بدون استفاده از وسایل پیشگیری تعریف گردید. کلیه افرادی که واجد شرایط ورود به مطالعه هستند وارد مطالعه شده که این شرایط ورود عواملی چون عدم ابتلا به بیماری های جسمی و روانی ,ساکن شهر, سنین 20-40 سال,دارای موبایل شخصی, سواد خواندن و نوشتن و حضور منظم در جلسات گروهی به مدت 10-15 جلسه را شامل میشود. از بین 800 نفر مراجعه کننده افراد واجد شرایط وارد مطالعه شده و از بین آنها افرادي كهواجد شرایط هستند كه تعداد تقريبي ايشان به 80 نفر ميرسد به صورت تصادفی به دو گروه مورد وشاهد تقسیم شده و گروه مورد به مدت 12 جلسه معنا درمانی گروهی را به مدت 3 ماه و در قالب جلسات هفتگی دو ساعته دریافت مينمايند. اهداف جلسات روان درماني معنايي يا معنادرماني شناختي موارد زير را شامل مي شود. 1. تعيين اهداف و قوانين جلسات، آشنايي اعضا، تعريف و بيان معني درماني و توجه به معني در زندگي 2. شناخت ويژگي ها و توانمندي هاي خويش 3. آگاهي از مسئوليت پذيري و پيگيري مجدانه امور درماني به عنوان راز موفقيت 4. شناخت عوامل ايجاد كننده اضطراب، استرس، راه هاي مقابله با آن 5. شناخت راه كارهاي درماني كمك باروري و ارائه آگاهي در خصوص انواع روش هاي مطرح 6. لزوم حفظ هويت فرد به صورت شخصي و نحوه تعامل با ديگران به عنوان راهي جهت يافتن معني عشق 7. نحوه برقراري ارتباط خوب با همسر و فاكتورهاي تقويت كننده آن (استفاده از رويكردهاي هيجان مدار (عشق درماني) راهي جهت تحكيم خانواده و جستجوي معني در محيط خانواده 8. بررسي معناي رنج (يافتن معناي نهفته در مشكل ناباروري وتاكيد بر فلسفه زندگي مشترك) 9. شناخت ارزش هاي خلاق: نوعي كار كه با عمل آفريدن و خدمت به ديگران مي توان بر زندگي معني داد. (كمك به مؤسسات خيريه ، اهداي عضو ، ...) 10. شناخت ارزش هاي تجربي: بيان معني زندگي و ارزش هاي آن در پرداختن به طبيعت هنر، عمق بخشيدن به زندگي از طريق ايجاد تعامل با طبيعت، پرداختن به هنر و علاقمندي هاي فردي مرتبط با هنر 11. ارزش هاي گرايشي: بحث در مورد موقعيت هايي كه انسان مقابله با آن را نداشته وناچار مي بايست آنها را بپذيرد و در برابر آن صبر و شكيبايي داشته باشد. پذيرش اين نكته كه گاهي اوقات راهكارهاي درماني قادر به برآوردن نيازهاي ، انسان چاره اي جز پذيرش آن را نداشته و مي بايست معني زندگي را در مورد ديگري پيدا كند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه حالت پن و استرس ادراک شده اسفاده گردید.داده ها بوسیله آزمون های توصیفی و سپس تحلیلی شامل تی استیودنت وآنالیز واریانس (آنکوا) مورد تحلیل قرار خواهندگرفت. . جهت جمع آوري اطلاعات از آزمون های هنجار شده نگراني حالت پن و استرس ادراک شده جهت بررسي ديسترسهاي روانشناختي در دو مرحله قبل و بعد استفاده خواهد شد. متغير هاي مستقل اين تحقيق معني درماني شناختي و متغيير هاي مستقل آن نگراني و استرس ادراك شده زنان نابارور خواهد بود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108247407N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه :با توجه به میزآن بالای اختلالات روآنی در زنآن نابارور به نظر میرسد که متخصصین زنآن , روآنشناسآن و روآنپزشکآن میبایست بیش از پیش به اهمیت آن توجه کرده و نسبت به درمآن آن اقدام کنند.این مطالعه با هدف بررسی تاثیر گروه درمآنی شناختی الکترونیک و خود افشایی بر سلامت روآن زنآن دریافت کننده درمآنهای کمک باروری آنجام شده است. روش کار: کلیه افرادی که واجد شرایط ورود به مطالعه باشند وارد مطالعه شده که این شرایط ورود عواملی چون عدم ابتلا به بیماری های جسمی و روانی ,ساکن شهر, سنین 20-40 سال,دارای موبایل شخصی, سواد خواندن و نوشتن و ارسال پیام بوده و به صورت منظم در جلسات گروهی به مدت 10-15 جلسه را شامل میشود. از بین 800 نفر مراجعه کنندهافراد واجد شرایط وارد مطالعه شده و از بین 80 نفر فرد واجد الشرایط افراد به صورت راندومتصادفی به دو گروه مورد وشاهد تقسیم خواهند شد. .گروه مورد به مدت 12 جلسه درمانهای شناختی – رفتاری را به مدت 3 ماه و در قالب جلسات هفتگی دریافت خواهند نمود. درمانهای شناختی – رفتاری شامل استفاده از تکنیک هایی است که به فرد کمک میکند تا با غلبه بر افکار منفی توانایی شناخت ترس از واقعیت , بازسازی شناختی و توقف افکار منفی است . در بعد رفتاری از تمرینات آرام تنی, تصور سازیو بیوفیدبک به صورت جلسات هفتگی دو ساعته به مدت 12 جلسه دو ساعته انجام میشود .همه افراد پیام های مثبت انرژی بخش شامل شیو ه های توقف افکار منفی و نحوه تغییر آن به افکار مثبت را دریافت کرده و خاصه ای از نکات مهم جلسات قبلی برای ایشان مرور خواهد شد و در 30 دقیقه آخر افراد اقدام به خود افشایی کرده و در قالب بیان احسساسات مثبت و منفی افکار خود را تخلیه کرده و ضمن نوشتن آن در قالب تکالیف نوشتاری ,در صورت تمایل در گروه بیان کرده و گروه به آنها بازخورد لازم را ارئه خواهند داد.در برخی از جلسات افراد در قالب هنر درمانی افکار خود در ارتباط با خانواده و آینده را نقاشی و به صورت فردی و یا گروهی از طریق فرد متخصص به آنها بازخود لازم ارئه ميگردد. در طی دو جلسه جداگانه نیز ضمن استفاده از انیمیشن های تعاملی در خصوص بارداری و درمانهای کمک باروری به سئوالات ایشان توسط فرد متخصص پاسخ داده خواهد شد. . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه افسردگی- اضطراب و استرس و همچنین پرسشنامه نگرآنی حالت پن استفاده خواهد شد. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير رويكردهاي شناختي - رفتاري بر ديسترس هاي روانشناختي زنان نابارور و همچنين بر نگراني حالت ايشان بوده است. متغير مستقل ايت تحقيق را رويكرد هاي شناختي- رفتاري و متغير وابسته را استرس هاي روانشناختي و نگراني حالت تشكيل داده اند. کلمات کلیدی:درمآنهای کمک باروری- درمآنهای شناختی- رفتاری-دیسترس های روآنشناختی- استرس- زنآن نابارور
خلاصه مطالعه
   


IRCT201109163386N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
چكيده سابقه و هدف: ناباروری 10 تا 15 % زوجها را در سنین باروری گرفتار می کند و تحریک تخمک گذاری کنترل شده و سپس تلقیح داخل رحمی مایع منی(COS + IUI) شایعترین روش درمانی مورد استفاده در بین زوجهای نابارور ( ناباروری با علت ناشناخته یا عامل مردانه ) است .علی رغم تفاوتهای موجود در نوع ، محتویات و فعالیت گنادو تروپین ها و استفاده گسترده از آنها و همچنین رژیمهای درمانی مختلف جهت COS، مطالعات محدودی صورت گرفته است . در این مطالعه دو رژیم درمانیClomiphane Citrate + HMGHuman menopausal gonadotropin) و CC + rFSH(recombinant follicule stimulating hormon )در سیکلهایIUI مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: مطالعه به صورت کار آزمائی بالینی تصادفی در دو گروه CC + HMG( 82 سیکل ) و CC + rFSH( 60 سیکل) انجام شد . زوجهای نابارور که به دلیل ناباروری با علت ناشناخته یا عامل مردانه کاندیدIUI شدند ، به صورت تصادفی در یکی از دو گروه درمانی قرار گرفتند . از روز سوم سیکل به مدت 5 روز 100 میلی گرمCC و از روز هفتم روزانه 75 واحدHMG یاrFSH ( در صورتی که بیشتر از 35 سال داشتند 150 واحد ) تجویز شد. با ظهورحداقل یک فولیکول 16 میلی متری 10000 واحدHCG تزریق و 36 ساعت بعدIUI انجام شد. دو هفته بعد ازIUI ،HCGßچک شد . در صورت مثبت بودن سونوگرافی ترانس واژینال در سن حاملگی 7 هفته جهت رویت ضربان قلب جنین انجام می شد و تا 12 هفتگی پیگیری می شدند .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108277407N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: هدف این مطالعه بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی – رفتاری بر سرسختی روانشناختی و میکانیسم های سازشی زنان نابارور دریافت کننده شیوه های کمک است مواد وروشها:در این مطالعه تجربی از افراد مراجعه کننده به درمانگاههای زنان و زایمان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم استفاده شد و جهت انتخاب زنان نابارور با زمینه ناشناخته از 800 زن دریافت کننده روش های کمک باروری استفاده شد.در طراحی تحقیق از روش یکسان سازی نمونه ها استفاده شدو 31 نمونه انتخاب و به دو گروه 15 نفره (گروه تجربی) و 16 نفره (گروه کنترل) تقسیم گردید.افراد گروه تجربی 15 جلسه گروه درمانی دریافت کردند.جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقابله با استرس بیلینگ و موس و پرسشنامه سرسختی اهواز استفاده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108292080N11
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به اينكه امروزه عمل جراحي ارتوپدی بسیار شایع است و درد بعد از عمل ارتوپدی نیز شدید بوده و پيدا كردن راهي جهت كنترل ان نيز امري ضروري است، در اين مطالعه تاثير بوپرنورفین در كنترل درد بعد از عمل جراحي ارتوپدی ارزيابي ميشود. از جمله محاسن اين دارو اين است كه هم زیر زبانی استفاده ميشود و هم اينكه نياز به داروهاي مسكن ديگر را كاهش ميدهد. از جمله عوارض اين دارو تهوع واستفراغ وسردردوسرگیجه می باشد.186 نفر به صورت تصادفي انتخاب شده و به 3 گروه 62 نفري تقسيم ميشوند. معيارهای ورود،بیماران کاندید اعمال جراحی ارتوپدی اندامهاوگروه سني15-65 سال و ASA class I,IIميباشد . معيارهاي خروج از مطالعه:1-سابقه مصرف مسكن و مخدرقبل ازعمل 2-سابقه بيماري قلبي ريوي مزمن3- سابقه مصرف كورتيكو استروييد 4 -سابقه مصرف بنزودیازپین میباشد.در گروه اول بوپرنورفین0.4mg، زیر زبانی نیم ساعت قبل از عمل داده شده و در گروه دوم بوپرنورفین0.4mg ، زیر زبانی نیم ساعت بعد از عمل تجويز مي گردد.در گروه کنترل بیماران25mg پتیدین بعد از عمل دریافت می کنند. هر3 گروه تحت يك نوع بيهوشي قرار ميگيرندوهر 2 ساعت تا 12 ساعت از نظر شدت درد و عوارض و ميزان نياز به داروي مسكن بررسي مي گردند. نهايتا نتايج در چك ليست ثبت ميشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108297440N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثر بخشی درمان مرور زندگی با رويكرد معنوي بر بهبود كيفيت زندگي بيماران سرطاني در بيمارستان شهيد بهشتي كاشان انجام مي شود. از بین تمامی بیماران سرطانی بیمارستان شهید بهشتی کاشان که بین 20 تا 75 سال سن داشته، تحت درمان با شیمی درمانی قرار داشته باشند و وضعیت حاد یا مشکلات جسمی و روانی که شرکت آنان را در مطالعه غیر ممکن سازد، وجود نداشته باشد، یک نمونه 80 نفره با تخصیص تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل قرار داده شده و مورد بررسي قرار مي گيرند. گروه آزمایش و کنترل از نظر جنسیت، سن و مدت ابتلا به بیماری همتاسازی می شوند. این پژوهش از نوع مداخله ای از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. ابتدا، در هر دو گروه پرسشنامه EORTC QLQ - C30 به منظور سنجش کیفیت زندگی اجرا می شود. آن گاه براي گروه آزمايش ، شش جلسه مشاوره فردي درمان مرور زندگي با رويكرد معنوي به مدت يك ساعت، هفته اي يك بار و در طول شش هفته برگزار می گردد. در اين مدت هيچ گونه مداخله اي در گروه كنترل به عمل نمی آید. در پايان، در هر دو گروه مجددا پرسشنامه EORTC QLQ - C30 به منظور سنجش کیفیت زندگی اجرا می شود. داده هاي جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


<<  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  >>