پنج‌شنبه - ۲ مرداد ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6376   

 

تعداد 2170 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201105146484N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه تعیین تاثیر کیسه یخ بر شدت و کیفیت درد ناشی از خارج کردن لوله سینه ای است. طرح مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی متقاطع و یک سوکور می باشد. هر واحد پژوهش، کنترل خودش می باشد. شدت درد با مقیاس دیداری درد در سه مرحله قبل، بلافاصله و 15 دقیقه بعد از خارج کردن لوله سینه ای و کیفیت درد با پرسشنامه کوتاه و تعدیل شده درد مک گیل در دو مرحله قبل و بلافاصله بعد از خارج کردن لوله سینه ای سنجیده می شود. شدت و کیفیت درد توسط کمک پژوهشگر سنجیده می شود وی از روشی که برای هر لوله استفاده می شود، بی اطلاع است. شرکت کنندگان این مطالعه را 51 بیمار تحت جراحی قلب تشکیل می دهند. معیارهای ورود شامل: رضایت به شرکت در مطالعه؛ دو لوله سینه ای (پریکارد و پلور) به فاصله حداقل 8-10 سانتی متر از یکدیگر؛ توانایی درک مقیاس دیداری درد و صحبت به زبان فارسی داشته باشد. معیارهای خروج شامل: عدم تمایل به شرکت در مطالعه؛ دریافت مخدر 2 ساعت قبل از مطالعه بود. در این کارآزمایی بالینی بیماران با تخصیص تصادفی به سه گروه تقسیم می شوند. در گروه یک با تخصیص تصادفی لوله های سینه ای یک لوله برای کیسه یخ (تکه های یخ صفر تا5- درجه سانتیگراد) و لوله دیگر برای استفاده از کیسه پلاسبو (تکه های پلاستیک فشرده هم دما با دمای اتاق، 22-18 درجه سانتیگراد) در نظر گرفته می شود. هر کیسه به مدت 20 دقیقه استفاده می شود. در گروه دو، با تخصیص تصادفی لوله ها یک لوله برای استفاده از کیسه یخ و دیگری بعنوان کنترل در نظر گرفته می شود. در گروه سه، با تخصیص تصادفی لوله ها یک لوله برای استفاده از کیسه پلاسبو و دیگری به عنوان کنترل در نظر گرفته می شود. مدت زمان بین خارج کردن دو لوله 30 دقیقه می باشد. کیسه یخ و پلاسبو توسط پژوهشگر طراحی و ساخته شده است که اطراف لوله قرار می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105032581N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه ی اثربخشی کلیندامایسین موضعی با ایزوترتینوئین موضعی در درمان اکنه پاپولوپوسچولر خفیف و متوسط میباشد.معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد بین 11 تا 30 سال با اکنه خفیف تا متوسط پاپولوپوسچولر میباشد و زنان باردار و شیرده و افرادی که در یک ماه گذشته درمان ضد اکنه دریافت کرده اند جز مطالعه نمیباشند و مداخله مورد مطالعه به این صورت است که ژل ایزوترتینوئین 0.05 درصد بصورت روزانه یکبار و محلول کلیندامایسین 1 درصد روزی دوبار به اکنه ها مالیده میشود و بیماران ابتدا و سپس هر 30 روز یکبار تحت معاینه توسط شخص دیگری قرار می گیرندو هر بیمار 90روز تحت مطالعه قرار میگیرد.در هر گروه 30 نفر مورد مطالعه قرار میگیرند و حجم نمونه 60 نفر میباشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105046388N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه تعیین میزان اثربخشی داروی مورد مطالعه در درمان یبوست(براساس دفعات اجابت مزاج در هر هفته و مشکلات دفعی)و عوارض جانبی آن در مقایسه با دارونما و مقاومت ایجاد شده به آن در مدت مطالعه است.معیارهای ورود:ابتلا به یبوست بر اساس کرایتریای رم III.معیارهای خروج:حاملگی،خونریزی گوارشی،بیماریهای کبدی،کلیوی و قلبی.نمونه 40 نفری از میان بیماران مبتلا به یبوست به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه AوB(لاگزعصاب-پلاسبو) تقسیم خواهد شد.در مدت 4 هفته ای مطالعه شدت یبوست در 14 نوبت(به صورت یک روز در میان)ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105084849N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه تاثیر داروی متفورمین ،پیوگلیتازون و سلیمارین بر روی بهبود شاخص های بیوشیمیایی در بیماران مبتلا به NASH می باشد.دو داروی اول عوامل افزایش دهنده حساسیت به انسولین و داروی سوم آنتی اکسیدان است.معیارهای ورود به مطالعه، ابتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی وشرایط خروج از مطالعه، ابتلا به دیابت،سابقه مصرف ا لکل، سرولوژی مثبت از نظر ویروسهای B , C و نارسایی قلبی، کلیوی و کبدی وسابقه مصرف داروهای ایجاد کننده کبد چرب می باشد. دراین مطالعه مداخله ای که دو ماه به طول انجامید 66 بیمار مبتلابه NASH در سه گروه 22 نفری به صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه اول تحت درمان با داروی پیوگلیتازون 15 میلی گرم روزانه،گروه دوم تحت درمان با داروی متفورمین500 میلی گرم روزانه وگروه سوم تحت درمان با داروی سلیمارین 140 میلی گرم روزانه قرار گرفتند. در این مطالعه پزشک و بیماراز نوع داروی مصرفی بی اطلاع بودند(دو سو کور). قبل و بعد از مداخله وزن،Serum insulin ,AST ,ALT ,Chol ,TG ,FBS اندازه گیری شد و BMIواندکس HOMA محاسبه گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105106435N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: اين تحقيق با هدف بررسي تاثير هشت هفته فعاليت جسماني در آب بر عزت نفس مردان سالمند انجام شد. طراحی: در اين مطالعه کارآزمايي باليني، آزمودنی ها پس از انتخاب بر اساس معیار های ورود به تحقیق بطور تصادفي و همگن به دو گروه تجربي و کنترل تقسيم شدند. نحوه انجام: ارزيابي عزت نفس آزمودنيها با استفاده از پرسشنامه مقياس اندازه گيري عزت نفس رزنبرگ(0.84=r)، قبل و بعد از مطالعه انجام گرفت. گروه تجربي در برنامه طراحي شده شرکت کردند. شرکت کنندگان و شرایط ورود و خروج به مطالعه : 36 مرد سالمند 73-60 ساله بازنشستگان آموزش و پرورش خراسان رضوي در این مطالعه شرکت کردند که شرایط ورود و خروج آنها به شرح ذیل می باشد. معيار ورود افراد به تحقيق شامل: داشتن سن حداقل 60 سال; اظهار تمايل جهت شرکت در تحقيق; تاييديه شرکت در فعاليت ورزشي در آب توسط پزشک; و همچنين عدم استفاده از داروهاي اعصاب ميباشد. و معيارهاي خارج شدن از تحقيق; غيبت در سه جلسه تمرين پشت سر هم; يا غيبت در يک چهارم جلسات تمريني و عدم اتفاق حادثه مهم و ناگوار براي شرکت کنندگان بود; علاوه بر اين; کليه آزمودنيها با مراجعه به پزشک متخصص از جنبه سلامت رواني نيز همگن شدند و پس از تكميل فرم رضايت نامه آگاهانه; با توجه به معيارهاي ورود به مطالعه; تمام سالمنداني كه واجد شرايط بودند; وارد پژوهش شدند و درانتها توضيحاتي مبني بر فوايد جسماني و رواني -اجتماعي ورزش، براي سالمندان ارائه گرديد. مداخلات: برنامه ورزشي مورد استفاده توسط محقق که بر اساس منابع علمي -پژوهشي انتخاب شد، سه روز در هفته به مدت 35 دقيقه و براي مدت 8 هفته اجرا گرديد که در تمامي مراحل تمرينات، پژوهشگر حضور داشته و خود مستقيماً با آزمودني ها تمرينات فوق را اجرا نمود. متغییر پیامد اصلی: متغییر پیامد اصلی در این مطالعه عزت نفس سالمندان می باشد که قبل از مداخله و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه مقياس اندازه گيري عزت نفس رزنبرگ اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105165920N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی آینده نگر تصادفی شاهد دار با هدف بررسی مقایسه ای نتایج درمان جراحی شکستگی های ترقوه با دو روش پین و پلاک در افراد 18 تا60 سال (متوسط 28 سال ) می باشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 50 نفر(42 مرد و 8 زن) بین گروه سنی ذکر شده است که به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تثبیت داخلی شکستگی با پین و تثبیت داخلی شکستگی با پلاک تقسیم شدند. معیارهای ورود: سن 18 تا 60 سال،شکستگی های ترقوه معیارهای خروج،: شکستگی های باز ترقوه، شکستگی ها و آسیبهای عصبی همراه در اندام فوقانی همان سمت . این بیماران به صورت میانگین به مدت 6 ماه پیگیری شده و نتایج درمان و عوارض درمان با این دو روش بررسی و با یکدیگر مقایسه شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105183210N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: بررسی تأثیر دهانشویه گیاهی بر پیشگیری و درمان موکوزیت دهانی بیماران تحت پیوند مغز استخوان. طراحی انجام مطالعه: تصادفی، سه سویه کور، کنترل با دارونما، تک مرکزی. روش انجام مطالعه: الف) جمعیت مورد مطالعه: -معیارهای اصلی ورود به مطالعه: تمام بیماران بستری در بخش پیوند مغز استخوان که تحت شیمی درمانی قرار می گیرند. -معیارهای اصلی خروج از مطالعه: عدم تمایل بیمار برای شرکت در مطالعه یا بروز واکنش های حساسیتی مانند کهیر ، تورم حساسیتی لب ها و التهاب مخاط دهان که احتمال می دهیم مربوط به گیاهان مورد استفاده باشد. -حجم نمونه: 60 بیمار. ب) مداخلات مورد مطالعه: مصرف دهانشویه گیاهی یا پلاسبو، روزانه 3 مرتبه. ج) زمان مداخله: از زمان جمع آوری مغز استخوان تا زمانEngraftment گلبول های سفید. د) پیامدهای مورد مطالعه: درد، قرمزی، توانایی بلع و زخم با استفاده از پرسشنامه روزانه انجمن پیوند مغز استخوان اروپا، زمان engraftment گلبول سفید و زمان engraftment پلاکت بر اساس نتایج آزمایش های بیمار.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105221155N12
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
عفونت هلیکوباکتر پیلوری در اولسر پپتیک (زخم معده و دئودنوم) ؛ بدخیمی های معده (آدنوکارسینوم، مالتوما) و گاستریت مزمن نقش بسزایی دارد. تست تنفس اوره تست آسان ،مطمئن ، غیر تهاجمی بوده و بدلیل دقت بالا هم روش تشخیص اولیه بوده هم روش تشخیص بعد درمان عفونت H.Pylori می باشد.با توجه به موارد منفی کاذب تست تنفسی اوره بدنبال مصرف مهار کننده های پمپ پروتون ،برآن شدیم تا اثراستفاده از اسیدسیتریک را جهت کاهش موارد منفی کاذب مطالعه نماییم؛ با این بینش که مهار کننده های پمپ پروتون موجب کاهش اسیدیتی معده واثر مهاری بر عفونت H.Pylori دارد و اسید سیتریک اسیدیتی معده را افزایش می دهد.در این طرح بیماران دیس پپسی معرفی شده به درمانگاه گوارش بیمارستان رازی که وجودعفونت H.Pylori با یکی از روشهای(سرولوژی ، هیستولوژی ، آنتی ژن مدفوعی ، تست سریع اوره آز ، تست تنفسی اوره )مشخص شده باشند، وارد طرح میشوند . در مرحله ابتدایی فرم مشخصات بیمار ،رضایت نامه پرشده و معیارهای ورود : سن ≥ 18 سال ; امضا فرم رضایت نامه ; تشخیص وجود عفونت هلیکوباکتر پیلوری، شروع درمان پمپ مهارکننده پروتون ، معیارهای خروج : سابقه جراحی قبلی معده ; مصرف آنتی بیوتیک طی 4هفته قبل اولین تست تنفسی اوره یا در طول دوره مطالعه ; مشارکت در مطالعه بالینی طی 30روز قبل ویزیت غربالگری ; سایر اختلالات قابل توجه بالینی که پژوهشگر ،بیمار را غیر واجدالشرایط فرض نماید ; مصرف H2 بلوکر یا مهارکننده پمپ پروتون دو هفته قبل مطالعه ; حاملگی ; سابقه اخیرعوارض اولسر پپتیک و ازوفاژیت ; درمان قبلی ; سابقه بیماری مزمن کبدی وکلیوی بررسی میگردد. برای همه بیماران تست تنفسی اوره انجام گرفته که در صورت مثبت شدن وارد مطالعه میگردند، سپس دوره درمان 14روزه برای همه اجرا می شود ،بیماران در روزهای 13-12 به دو گروه تقسیم میشوند، گروه 1 تست تنفسی اوره با تجویز همزمان 4گرم اسید سیتریک و گروه2 ،تست تنفسی اوره بدون تجویز اسید سیتریک انجام می گیرد و مجدد در روزهای 15-14 گروه 1 تست تنفسی اوره بدون تجویز اسید سیتریک و گروه2 تست تنفسی اوره با تجویز 4گرم اسید سیتریک انجام می گیرد.سپس گروهها از نظر نتایج آزمون تست تنفسی اوره هم بصورت موازی وهم بصورت قبل و بعد (متقاطع) در هردو گروه بررسی می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105125751N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ازانجام این مطالعه مقایسه پماد جلدی نیتروگلیسرین و نیتروگلیسرین وریدی در عمل جراحی فیکو می باشد. این مطالعه تصادفی ، یک سویه کور، بدون کنترل با دارونما ، تک مرکزی ، کارآزمایی بالینی است. . جمعیت مورد مطالعه کلیه بیماران ایسکمی قلبی شناخته شده کاندیدای عمل جراحی فیکو می باشد. معیارهای ورود به مطالعه: عمل جراحی فیکو با بیهوشی عمومی معیارهای خروج از مطالعه : افراد باسابقه بیماری دیابت کنترل نشده نوع 1و2 ، اختلال عملکرد شدید بطنی، بیماران با معیار ASA 3 و بیشتر می باشد. در این مطالعه 50 بیمار انتخاب می شوند . بیماران در دوگروه25 نفره درنظرگرفته می شوند. بیماران کاندیدای نیتروگلیسرین جلدی 40 دقیقه پیش از القا بیهوشی پچ پوستی بمیزان 2 سانتی متر در قدام قفسه سینه گذاشته می شود. بیماران کاندیدای نیتروگلیسرین وریدی پیش از مرحله القا بیهوشی بمیزان 0.5 میکروگرم/کیلوگرم/دقیقه نیتروگلیسرین وریدی شروع و براساس تغییرات همودینامیک دوز آن تنظیم می شود. کلیه بیماران تحت مانیتورینگ قلبی جهت تشخیص تغییرات الکتروکاردیوگرافی قرار می گیرند. . قشارخون سیستولیک ؛ دیاستولیک ؛ متوسط شریانی وضربان قلب با کمک مانیتورینگ غیر تهاجمی در زمان های مشخص(قبل از القائ بیهوشی، 1 دقیقه و 3 دقیقه پس از القا، پس از تعبیه ماسک حنجره ای ، پس از تحریک جراحی ، پس از خروج ماسک حنجره ای ،2 ساعت پس از عمل جراحی) در پرسشنامه ثبت می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105126463N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر تجویز دوز زودرس بولوس تیروفیبان در اورژانس بر TIMI Flow اولیه در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد که قرار است مورد Primary PCI قرار گیرند. معیار ورود به طرح عبارت است از: تشخیص انفارکتوس حاد قلبی ازنوع STEMI و یا بلوک شاخه چپ قلب جدیدکه در عرض 12 ساعت از شروع علائم به اورژانس مراجعه کرده باشند و در عرض 90 دقیقه از ورودشان به اورژانس امکان PCI اولیه وجود داشته باشد. معیارهای خروج از طرح شامل کنتراندیکاسیونهای تجویز فیبرینولیز و نارسایی شدید کبد و کلیه و سن بالای 75 سال و دریافت هر نوع فیبرینولیز در عرض 24 ساعت گذشته است. حجم نمونه محاسبه شده برای این مطالعه 70 نفر برای هرگروه و جمعاً 140 نفر است. گروه مداخله بصورت تصادفی تعیین شده و در اورژانس و به محض امکان 25 میکروگرم بازای هر کیلوگرم وزن بدن تیروفیبان در عرض 1-3 دقیقه دریافت می کند. گروه کنترل در اورژانس تیروفیبان نمی گیرتد. سایر داروها در دو گروه بر اساس صلاحدید پزشک تجویز می شوند. پیامد اولیه 3 TIMI flow بیماران دو گروه است.
خلاصه مطالعه
   


<<  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  >>