چهارشنبه - ۵ خرداد ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10655   

 

تعداد 4313 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201104236254N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقایسه اثر میدازولام و دوزهای مختلف کتامین بر کاهش اضطراب قبل از عمل کودکان مواد و روش ها : مطالعه ی فوق یک مطالعه ی کار آزمائی بالینی تصادفی دوسوکور بوده که بر روی 120 کودک 2 تا 8 ساله با وضعیت فیزیکی و شرایط برابر که به بیمارستان کودکان قدس شهرستان قزوین مراجعه داشته اند انتخاب شده اند. بیماران مراجعه کننده که شرایط شرکت در مطالعه را داشته اند به روش تصادفی به یکی از چهار گروه مورد مطالعه تخصیص داده شدند؛ مداخلات :یعنی 30 بیمار برای هر گروه در نظر گرفته شد. به گروه یک 0.2میلی گرم به ازای یک کیلوگرم میدازولام و گروه دوم 0.5 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم کتامین و گروه سوم 3 میلی گرم به ازای یک کیلوگرم کتامینو گروه چهارم یک قطره به ازای یک کیلوگرم نرمال سالین استفاده شد. با تحت نظر گرفتن کودک در دقیقه ی 15 بعد از تجویز دارو توسط چارت ام یاله پی ای اس ،اضطراب در کودکان بررسی شد و نتایج ثبت گردید. معیار های ورود به مطالعه:عمل جراحی الکتیو؛ بیماران کلاس I ؛ سن 2 تا 8 سال معیار های خروج از مطالعه: بیماران کلاس I به بالا؛ بیمارانی که سابقه مصرف داروهای آنتی هیستامین ، ضد تشنج ، ضد درد و سداتیو داشته اند؛ بیماران با اختلال نازوفارنکس، سرماخوردگی ،خون ریزی بینی و آلرژی بینی. نام متغیر پیامد اولیه :اضطراب مقاطع زمانی اندازه گیری : 15دقیقه بعد ازتجویز نحوه اندازه گیری متغیر : چارت ام یاله پی ای اس
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104236267N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهميت مسئله و ضرورت انجام طرح: با وجود پيشرفت دركارايي كلينيكي و بهبود خواص كامپازيتها، افزايش حساسيت بدنبال ترميم هاي كامپازيتي همچنان بصورت يك مشكل عمده باقيمانده است. علت اصلي حساسيت پس از ترميم را به ريزنشت نسبت مي دهند. باكتري هاي باقيمانده در لايه اسمير پس از تهيه حفره قادرند پتانسيل ريزنشت و حساسيت عاجي را افزايش دهند. بنابراين به نظر مي رسد، ماده اي كه بتواند علاوه بر ضدعفوني باكتريهاي موجود در لايه اسمير، باند را بهبود بخشيده و سيل توبولها را نیز افزايش دهد می تواند بطور قابل توجهي حساسيت پس از كار را كاهش دهد. اهداف طرح:بررسي كلينيكي اثر استفاده از كلرهگزيدين 2% در پروسه آماده سازي عاج بر حساسيت پس از کار در ترميم های كامپازيتی خلفی روش اجراي طرح:تعداد 30 بيمار در گروه سني 20-35 سال كه داراي دو دندان خلفی با پوسيدگي مشابه در دو طرف فك باشند با توجه به معيار هاي ورود وخروج انتخاب مي شوند (بیماران با رضایت خود در مطالعه شرکت می کنند). پس از تهيه حفره هر یک از دندانهای انتخاب شده در یک فرد به طور تصادفي به یکی از روشهای زیر ترمیم مي شود: در گروه كنترل مطابق دستور كارخانه سازنده ابتدا با اسيد فسفريك37% (Ultradent) دندانها اچ شده و باندينگ (3MSingle Bond) وكامپازيت(Bisco) قرار داده مي شود.در گروه ديگر روش كار مشابه گروه كنترل است فقط پس از اچ، عاج با كلرهگزيدين 2% به مدت 60 ثانيه مرطوب مي شود. بيماران در فواصل زماني یک روز، یک هفته، یک ماه و 6 ماه معاينه مي شوند و حساسیت پس از کار به روش Visual Analogue Scale و وضعیت کلینیکی ترمیم با استفاده از معیارهای Modified USPHS ارزيابي خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105076403N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارآزمایی بالینی غیرتصادفی بررسی نتایج درمانی ترکیبی کورت و لیزر گازکربنیک بر کارسینوم سلول قاعده ای می باشد. در این مطالعه 74 بیمار با 113 ضایعه که از طریق بررسی هیستوپاتولوژیک بیماری کارسینوم سلول قاعده ای تایید گردید و فاقد معیارهای خروج از مطالعه بودند تحت درمان با لیزر گاز کربنیک قرار گرفتند. ابتدا حدود ظاهری ضایعه مشخص و سپس 3-5 میلیمتر پوست سالم از حاشیه تومور علامت گذاری گردید. در مرحله بعد ضایعه توموری به وسیله کورت برداشته شد در مرحله نهایی زخم ایجاد شده وحاشیه مشخص شده تحت 2-3 مرحله لیزر با قدرت 16-20 وات و با زمان 500-700 میکروثانیه قرار گرفت. جهت ارزیابی نتایج درمانی از بیماران گرافی قبل و بعد از لیزر درمانی انجام گردید. بیماران طبق برنامه زمان بندی خاصی جهت بررسی بهبودی و عوارض احتمالی از قبیل ترمیم زخم، اسکار و رتراکسیون مورد پیگیری قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208028770N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف : همه شیرخواران گریه می کنند ، گریه میتواند علامت درد ، ناراحتی ، گرسنگی ، یا خستگی باشد و غالبا تفسیر معنای گریه ی شیرخوار مشکل است . در برخی مطالعات قطره سوکروز به عنوان آرامبخش و آنالژزیک در اطفال مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر آن در برخی مطالعات نشان داده شده است . طراحی :در این مطالعه تاثیر سوکروز بر آرام بخشی نوزادانی که قبل از عمل جراحی و بیهوشی لازم است ناشتا باشند و لذا بی قراری آنها می تواند تاثیرات خلقی روی خود بیمار و والدینشان داشته باشد را مورد بررسی قرار می دهیم . نحوه انجام : در این مطالعه سه سو کور ، کودکان زیر یک سال کاندید جراحی سر پایی در شرایط سلامتی کامل به دو گروه تقسیم می شوند . سپس در یک گروه از 0.5ml آب مقطر و در گروه دیگر از 0.5ml سوکروز 24%بصورت خوراکی استفاده می کنیم . در ادامه میزان ضربان قلب کودک ، میزان بی قراری کودک (بر اساس سیستم امتیاز بندی PAED) ، و رضایتمندی والدین را قبل از تجویز دارو و نیز در دقایق 1 ، 3 ، 5 ، 9 بعد از تجویز دارو اندازه گیری و ثبت می کنیم . تمام کودکان زیر یکسال کاندید جراحی سرپایی اگر معیار خروج نداشته باشند . معیارهای خروج شامل : عدم رضایت والدین به شرکت در طرح ، دیابت مادرزادی ، سابقه تشنج ، اختلالات رفتاری ، استفاده از داروهای روانی و همچنین بیمارانی که در هنگام ورود به اتاق عمل خواب آور مصرف کرده باشند مداخله :در گروه مداخله 0.5ml سوکروز 24%بصورت خوراکی استفاده می کنیم و در گروه کنترل 0.5 ml اب مقطربه بیمار می دهیم متغیرهای پیامد اصلی :ضربان قلب کودک -بیقراری کودک-رضایت والدین
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104246274N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر يك کارآزمایی بالینی از نوع مداخله ای است که در آن تاثیر آموزش الکترونیکی مراقبت از خود بر خودپنداری نوجوانان دیابتی مراجعه کننده به انجمن دیابت مورد بررسی قرار گرفت. نمونه پژوهش شامل 80 نفر از نوجوانان دیابتی 19-11 ساله مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران بود که با دارا بودن معیار ورود که شامل نوجوانان به بیماری مزمن دیگر مانند آسم؛ صرع؛ عقب ماندگی ذهنی؛ اختلالات شدید روانی؛ اختلالات یادگیری؛ حافظه و هر نوع اختلالی که مانع همکاری بیمار گردد مبتلا نباشند؛ نوجوانان در تحقیق مشابهی شرکت نکرده باشند. عدم تمایل نوجوان در فاصله بین مداخله به ادامه مشارکت در پژوهش؛ تغییر در وضعیت سیر بیماری (بستری شدن در بیمارستان)؛ از مطالعه خارج می شدند. با گرفتن رضایت نامه کتبی، وارد مطالعه شدند. گروه کنترل آموزش روتین را که به صورت یک دوره آموزشی 15 ساعته مطابق با برنامه آموزشی که انجمن دیابت برای آنها برگزار می شد را دریافت نموده و گروه تجربه علاوه بر دریافت آموزش روتین، آموزش الکترونیکی مراقبت از خود را از طریق مداخله دریافت نمودند. جهت بررسی اثر بخشی آموزش بر خود پنداری نوجوان میزان آخرین قند خون آنان به عنوان یکی از مشخصات دموگرافیک مورد سوال قرار مي گرفت و همچنين سطح خودپنداره با استفاده از پرسشنامه پيرز هاريس سنجیده و مقایسه شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104251457N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: بررسی ارتباط بين آزمون هميلتون و MHPG سولفات ادراري به دنبال 6 هفته پياده روي در آب در دحتران افسرده طراحی: تصادفی یکسویه کور.کنترل با گروه کنترل.یک مرکزی. مطالعه: معیار ورود: دختران 15-18 ساله افسرده بر اساس DSMIV-TR که به تایید دو روانپزشک رسیده باشند و امتیاز بالای 18 در تست هامیلتون را کسب کرده باشند معیار خروج:ابتلائ به سایر اختلالات روانپزشکی همراه حجم نمونه:24 نفر مداخلات: 6 هفته پیاده روی در اب در گروه مورد. اندازه گیری سولفاتMHPG و تست هامیلتون در گروه مورد و شاهد مدت مداخله: 6 هفته پیامد: بررسی تاثیر راه رفتن تناوبی در اب به مدت 6 هفته در دحتران افسرده و مقایسه تغییرات ازمون هامیلتون و سولفاتMHPG قبل و بعد از تمرین و بررسی ارتباط این عوامل با یکدیگر
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104253078N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
خلاصه مطالعه هدف اين پژوهش " مقایسه تاثیر پماد لیدوکائین ، شیاف ایندومتاسین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپیزیوتومی است .جامعه پژوهش شامل زنان اول زایی است كه حاملگي تك قلو و سن حاملگي 42-38 هفته داشته و جهت زايمان به اين مركز مراجعه مي كنند . تعداد نمونه 90 نفر از اين زنان خواهند بود كه بطور تصادفي به سه گروه دريافت كننده شياف ايندومتاسين ، پماد ليدوكائين و كپسول مفناميك اسيد تقسيم خواهند شد . ابزار گرد آوري اطلاعات ، مقياس سنجش شدت درد (Visual Analogue Scale) )خواهد بود . در زمان ورود بیمار به بخش بعد از زایمان با اولین شکایت بیمار از درد ناحیه پرینه ، شدت درد ناحيه پرينه در سه گروه با استفاده از VAS تعيين شده و پس از آموزش نحوه مصرف دارو ، به گروه اول يك عدد شياف 100 ميلي گرمي ايندو متاسين ، به گروه دوم به مقدار كافي پماد ليدوكائين 2% و به گروه سوم يك عدد كپسول250 ميلي گرمي مفناميك اسيد تجويز خواهد شد و ارزيابي شدت درد در ساعات 2 ،6 ، 12 و 24 ساعت پس از زايمان صورت خواهد گرفت . در صورت نياز اين مقدار دارو به فاصله 8-6 ساعت تا 24 ساعت بعد از زایمان تكرار خواهد شد . تجويز داروها به دستور پزشك معالج بيمار بوده و تمامي بيماران در سه گروه مراقبتهاي معمول را دريافت خواهند كرد . ملاکهای ورود به مطالعه شامل اپیزیوتومی میانی -طرفی ، طول اپیزیوتومی کمتر از 5 سانتیمتر ، عدم استفاده از فورسپس و وکیوم و کوراژ و استفاده از مقدار یکسان لیدوکائین تزریقی جهت انجام اپیزیوتومی است و معیارهای خروج از مطالعه شامل پارگی پرینه ، طول اپیزیوتومی بیشتر از 5 سانتیمتر ، استفاده از فورسپس و وکیوم ، انجام کوراژو التهاب ناحیه پرینه است .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105146468N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثر آزیترومایسین بر درمان سینوزیت مزمن پس از عمل می باشد. معیار ورود: سینوزیت مزمن پس از عمل آندوسکوپی سینوس با یا بدون پولیپ معیار خروج : نقص ایمنی , سیستیک فایبروزیس می باشد.جمعیت مورد مطالعه بیماران شناخته شده ی سینوزیت مزمن با یا بدون پولیپ که پس از دریافت حداکثر درمانهای طبی کاندید عمل جراحی آندوسکوپیک سینوس شده اند در بیمارستان امام خمینی ره , می باشند. و حجم نمونه 36 نفر می باشد..پس ازانجام عمل آندوسکوپی روتین واستاندارد سینوس بیماران بطور راندوم به 2گروه تقسیم می شوندکه به گروه اول(کنترل) درمان روتین جلوگیری از عودعلایم(اسپری FLUTICASONE+شستشو بانرمال سالین 3باردرروز)وبه گروه دوم(گروه مداخله) درمان فوق بعلاوه ی آزیترومایسین 250میلی گرم درروزتجویز می شود.3ماه پس از شروع مصرف داروها,بیماران مجدداپرسشنامه استاندارد ارزیابی شدت علایم بیماران سینوزیت مزمن (SNOT22)راپر می کنند.در پایان شدت علایم بیماران پس ازدریافت 3ماهه درمانها ,درگروه 1و2براساس پرسشنامه ی استاندارد ارزیابی شدت علایم بیماران سینوزیت مزمن (SNOT22)مقایسه خواهد شدومیزان تاثیر مصرف آزیترومایسین طولانی مدت بادوز کم, درکاهش عودعلایم بیماران پس ازانجام عمل آندوسکوپی سینوس ارزیابی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105155805N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
زمینه و هدف: کمی اطلاعات در مورد اثرات دریافت مواد غذایی حین زایمان بر وضعیت بیوشیمیایی خون مادران در حال زایمان، علت اصلی انجام مطالعه بود. هدف تعیین اثر دریافت کربوهیدرات خوراکی در طی زایمان بر طول مدت مرحله فعال زایمان و سایر پیامدهای مادر و کودک. طراحی: کارآزمایی کنترل شده تصادفی آینده نگر موازی مکان ونحوه اجرا: شهریور 1387 تا اردیبهشت 1388 در یکی از بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام شد. افراد شرکت کننده: تعداد 177 زن بطور تصادفی به 2 گروه مداخله (تعداد=87) و کنترل (تعداد=90) تقسیم شدند. معیارهای ورود به و خروج از مطالعه: معیارهای ورود شامل زنان کم-خطر ;داشتن جنین تک قل با موقعیت سفالیک; و دیلاتاسیون 3 تا 4 سانتی متر. معیارهای خروج از مطالعه شامل سزارین;زایمان سریع; و عوارض جنین بودند. مداخله: زنان از وضعیت گروه ها بدون اطلاع بودند. زنان در گروه کربوهیدرات می توانستند برحسب تمایل خود 3 عدد خرما با 110 میلی لیتر آب، یا 3 عدد خرما با 110 میلی لیتر چای کم رنگ بدون قند و شکر، و یا فقط 110 میلی لیتر آب پرتقال صنعتی انتخاب کنند. پروتکل یک بار اجرا شد و تدریجاٌ پیش از مرحله دوم زایمان صورت گرفت. زنان در گروه کنترل طبق روش روتین فقط می توانستند آب میل کنند. نتایج: تفاوت در مدت زمان مرحله فعال زایمان به عنوان پیامد اصلی مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. تعداد دفعات استفراغ، نوع زایمان، و پیامدهای نوزاد به عنوان پیامدهای ثانویه مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104256280N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده است،هدف از مطالعه کاهش خونریزی در عمل جراحی تنه فمور میباشد. شرایط ورود به مطالعه: شكستگي بسته عرضي تنه فمور و بدون هر گونه خرد شدگي شواهدي از بيماري ايسكميك قلب يا سابقه هر نوع درمان بيماري قلبي قبل از عمل نداشته باشد.شرح حال مصرف هر گونه انتي كواگولان قبل از عمل نداشته باشد.شواهدي از هر گونه تروماي مغز يا بستري در ICU بعلت بيماري مغزي نداشته باشد.شواهدي از بيماري ايسكميك يا هموراژيك مغزي از جمله خونریزی ساب آراکنوئید (SAH) نداشته باشد.معیار های خروج از مطالعه :عملهاي با زمانهاي بيش از 90 دقيقه. دراین مطالعه، جمعیت مورد مطالعه کاندید عمل جراحی داخل استخوانی (Intramedullary nailing) درشکستگی تنه استخوان فمور با محدوده سنی 50 – 20 سال میباشد. این افراد هموگلوبین 4 ساعت قبل از عمل مساوی یا بیشتر از 10 g/dl داشتند و به دو گروه دریافت کننده دارو وگروه کنترل که دارونما میگیرند تقسیم می شوند. هر گروه شامل 46 نفر میباشد.گروه دریافت کننده داروی ترانس آمیک اسید به میزان 15 mg/kg و گروه دریافت کننده دارونما (نرمال سالین) به همان حجم که طی 10 دقیقه از شروع اینداکشن بیهوشی تا قبل از شروع برش پوستی انفوزیون می گردد با توجه به هموگلوبین 4 ساعت قبل از عمل و 4 ساعت بعد از انتقال به بخش و فرمول بنام Chi-Square Test و تفاضل این دو عدد، میزان خونریزی حین و بعد از عمل را در دو گروه دریافت کننده داروی ترانس آمیک اسید و دارونما مشخص شده و با هم مقایسه می کنیم.
خلاصه مطالعه
   


<<  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  >>