شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14948   

 

تعداد 6564 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201107217080N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در صورتیکه آماده سازی و انجام کولونوسکوپی در یک فرایند یک روزه انجام شوند ممکن است دارای نتایج مثبتی باشد.ما فرض کردیم که مصرف پگ از صبح روز کولونوسکوپی به اندازه مصرف آن از عصر روز قبل از کولونوسکوپی برای دستیابی به پاکسازی کافی و تعیین ضایعات کولون موثر است.علاوه بر این استفاده از این پروتکل باعث بهبود کیفیت زندگی و خواب بیماران از طریق تداخل کممتر با فعالیتهای روز قبل از کولونوسکوپی دارد. بیماران سرپایی 18-80 ساله تحت کولونوسکوپی انتخابی در بعد از ظهر (12 ظهر به بعد)در یک بیمارستان دانشگاهی بر اساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه واجد شرایط برای شرکت در مطالعه بودند. شرایط خروج از مطالعه شامل حاملگی شیردهی سابقه کولکتومی بیشتر یا مساوی 50% از روده یبوست شدید(کمتر یا مساوی یکبار در هفته)گاستروپارزی مشکوک یا شناخته شده تهوع یا استفراغ شدید انسداد روده نارسایی قلبی و نارسایی مزمن کلیوی میشود. بیماران واجد شرایط توسط محققی که دخالتی در روند کولونوسکوپی نداشت به دو گروه صبح و عصر برای مصرف پگ بطور تصادفی تقسیم شدند. اندوسکوپیست در روند تصادفی سازی دخالتی نداشت. همه کولونوسکوپی ها توسط یک نفر استاد متخصص انجام شد. به اشخاص گروه عصر 4 لیتر اب به اضافه 4 بسته پودر پگ از ساعت 6 عصر روز قبل از کلونوسکوپی داده شد(250 میلی لیتر هر 15 دقیقه) به اشخاص گروه صبح 4 لیتر اب به اضافه 4 بسته پودر پگ از ساعت 6 صبح روز کولونوسکوپی داده شد(250 میلی لیتر هر 15 دقیقه) بیماران پرسشنامه ای را که میزان تحمل /ساعات استراحت /کیفیت کار و زندگی و عوارض جانبی پگ را ارزیابی کرده بود کامل کردند فعالیت کاری و میزان تحمل دارو براساس 10 امتیاز لیکرت اندازه گیری شد و عوارض جانبی ناشی از مصرف پگ نیز ارزیابی شد.کیفیت خواب بر اساس متوسط ساعاتی که بیماران بطور نرمال شب قبل از کولونوسکوپی استراحت داشتند اندازه گیری شد. در طی کولونوسکوپی اندوسکوپیست تمامی روند کولونوسکوپی و مدت زمان کولونوسکوپی و یافته های کولونوسکوپی و کیفیت پاکسازی تمامی کولون و میزان مایع مورد نیاز جهت شستشو را ثبت کرد. متغیر اصلی مطالعه تخمین کیفیت آماده سازی کولون بود.سایر متغیرهای اندازه گیری شده شامل عوارض جانبی اندازه گیری کیفیت زندگی یافته های کولونوسکوپی میزان مایع مورد نیاز برای شستشو در دو گروه مورد مطالعه بودند. یافته ها با استفاده از نرم افزاراماری SPSS V 18 مورد انالیز قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201107207074N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اگرچه درماتیت حاد رادیاسیون عارضه شایع رادیوتراپی است، در حال حاضر درمان قطعی جهت پیشگیری یا درمان آن وجود ندارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا به بررسی اثر بابونه در پیشگیری از درماتیت رادیاسیون در زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی بیمارستان گلستان اهواز در سال 90-1389 بپردازیم. این پژوهش یک کارازمایی کنترل شده تصادفی سه سوکور می باشد. حجم نمونه در هر گروه 30 نفر در نظر گرفته شد. بیماران به طور تصادفی در یکی از دو گروه دریافت کننده دارو یا دارونما قرار می گیرند. کرم به مدت 6 هفته متوالی و سه بار در روز استفاده می شود. بیماران در روز 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21، 24 و 2 هفته بعد از اتمام درمان ویزیت شده و از نظر بروز و شدت درماتیت طبق معیار RTOG بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104166206N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
نوزادان سالم به طور روتین تحت تاثیر فرآیندهای دردناک قرار می گیرند. مطالعه انجام شده یک مطالعه کارآزمایی بالینی است. افراد مورد مطالعه شامل نوزادان ترم بودند که به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. در گروه مورد نوزادان در 2 دقیقه قبل ، در طول و بعد از واکسیناسیون هپاتیت B شیر مادر می خوردند و در گروه شاهد نوزادان فقط در بغل مادر بودند و تغذیه با شیر مادر نداشتند. ارزیابی با اسکیل DAN انجام شد. حرکات صورت، اندامها و واکنشهای صوتی در طی آن اندازه گیری شد. معیارهای ورود شامل نوزادان ترم، آپگار 5 دقیقه بعد از تولدبیشتر از 7، زایمان طبیعی و خودبخود، تغذیه با شیر مادر که بیشتر از 24 ساعت از تولدش نگذشته باشد. معیار خروج : نوزادانی که ناهنجاری دارند، بیماری داشته یا در معرض تماس با دارو باشند، بودند. در کل 130 نوزاد مورد مطالعه قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104306337N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی انفوزیون وریدی لیدوکایین بر میزان بی دردی و مصرف مخدر پس از عمل جراحی جراحی شکستگی ساق پا تحت بیهوشی عمومی می باشد. روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور48 بیمار کاندید عمل جراحی شکستگی ساق پا به دو گروه 24نفره مطالعه و کنترول تقسیم شدند. به گروه مطالعه همزمان با اینداکشن بیهوشی لیدوکایین وریدی با دوز 1.5mg/kgبه بیمار تزریق شد و در ادامه با دوز 1.5mg/kg/hrsدر طول عمل ادامه یافت و در گروه شاهد از انفوزیون نرمال سالین در طول عمل به عنوان دارو نما استفاده گردید . در مرحله بعد از عمل تا 24 ساعت شدت درد بیماران بر حسب معیار VAS(visual analog scale)/و همچنین میزان مصرف مخدر و عوارض جانبی ان در فواصل 1 و 2 و 4 و 12 و 16 و20 و 24 ساعت بعد از عمل ثبت شد .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104306338N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
لارنگوسکوپی و لوله گذاری تراشه یکی از راههای بیهوشی عمومی است.اثرات لوله گذاری بر همودینامیک و فشار چشم شامل افزایش فشار خون و ضربان قلب و افزایش فشار چشم است. این تغییرات در افراد جوان معمولا مشکلی ایجاد نمی کند ولی در افراد مسن و با سابقه بیماری قلبی و یا مغزی می تواند باعث ایسکمی و اثار نا مطلوب شود.استفاده از دارو هایی که قبل از القا بیهوشی بتوانند این تاثیرات را کم کنند مد نظر است. در این مطالعه از داروی گاباپنتین جهت این منظور استفاده شد.این دارو عوارض جانبی کمی دارد و در درمان تشنج ،درد های مزمن و درد های نورالژیک کاربرد دارد.ما 100 بیمار 18 تا 50 ساله ASA1,ASA2کاندید جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی رابه شکل دو سویه کور به 2 گروه تقسیم شدند.به 50 نفر 900 میلی گرم گاباپنتین،(3 کپسول 300 میلی گرمی) و به 50 نفر،کپسول پلاسبو 2 ساعت قبل از القا بیهوشی دادیم.فشار خون سیستولیک،دیاستولیک،متوسط شریانی و ضربان قلب و فشار چشم 2 دقیقه قبل و 1 ،3،5،10 دقیقه پس از لوله گذاری اندازه گیری شد.  معیار های خروج از مطالعه شامل بیماریهای اعصاب ،بیماریهای چشم،فشار خون بشتر از 140 میلی متر جیوه ،ضربان قلب بیشتر از 100 و یا کمتر از 50 در دقیقه بودند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104185520N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقایسه تاثیر کفی با گوه خارجی بر حرکت جانبی تنه در استئوآرتریت زانو با کفی با گوه خارجی با ساب تالار استرپ روش: 23 بیمار با سن بیش از 40 سال، با استئوآرتریت بخش داخلی زانو در یک مفصل زانو، بر اساس معیارهای ( ACR (American College of Rheumatology در این مطالعه شرکت کردند. بیمارانی با استئوآرتریت دوطرفه زانو و استئوآرتریت ثانویه از مطالعه خارج شدند. شرکت کنندگان در 3 وضعیت زمانیکه در مسیر 3 متری آزمایشگاه راه می رفتند، آزمایش شدند: بدون کفی، کفی با گوه خارجی و کفی با گوه خارجی با ساب تالار استرپ. کفی ها از جنس اتیل ونیل استات با دانسیته بالا و پوشش چرمی بودند. کفی ها با 5 درجه گوه خارجی در اندام درگیر و بدون گوه در اندام غیر درگیر بودند. سیستم آنالیز حرکتی Vicon با 6 دوربین برای اندازه گیری حرکت جانبی تنه استفاده گردید. 5 مارکر پسیو روی مفاصل اکرومیوکلاویکولار راست و چپ، خارهای خاصره قدامی-فوقانی راست و چپ و ساکروم قرار گرفتند. تاثیر کفی با گوه خارجی با و بدون ساب تالار استرپ بلافاصله بعد از قرار دادن زیر پای فرد، مقایسه شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104186217N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه مداخله اي با تعداد ۲۲۲ نفر سالمند مبتلا به اختلال خفيف شناختي در ایران و درشهر اصفهان اجرا خواهد شد . معیار ورود به مطالعه سالمندان داراي سن ۷۵-۶۰ سال ، سواد در حد کلاس پنجم و بالاتربوده و معیار خروج شامل افراد سيگاري، معتاد به الکل و مواد مخدر، بیماری های قلبی عروقی شديد ،بيماريهاي رواني و نورولوژي، کم خوني، بيماريهاي کبدي و سوء جذب و مصرف داروهای عصبی و روانی‌ خواهد بود. در بين واجدين شرايط فوق که از کانون بازنشستگان و مراکز بهداشت شهری انتخاب میشوند با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد شامل معاينه مختصر شناختي يا Mini Mental State Examination (MMSE) و آزمون کوتاه وضعيت ذهني يا Short Informant Questionnaire on Cognitive Decline (IQCODE) ، سالمنداني که داراي مشکل ادراکي خفيف يا Mild Cognitive Impairment(MCI) باشند تعیین میگردند. بيماران پس از انتخاب به عنوان MCI و توضيح کامل روش کار براي آنان واخذ رضايت نامه کتبي به روش نمونه گیری تصادفی لایه ای بر اساس سن) ۶۰-۶۵،۶۵-۷۰، ۷۰-۷۵ ( و جنس به دو گروه مداخله و غيرمداخله تقسيم مي شوند. گروه مداخله روزانه يک قرص ۳۰۰ ميلي گرمي ويتامين E ويک قرص ۴۰۰ ميلي گرمي ويتامين C و گروه غير مداخله پلاسيبو يا دارو نما را به همين تعداد ، شکل و رنگ به مدت يک سال مصرف خواهند کرد. در شروع ، ۶ماه بعد ودرپايان مداخله، اطلاعات زمينه اي ،الگوهاي رژيمي سالمندان با استفاده از پرسشنامه هاي عمومي،۳ روزیادداشت خوراک و عملکرد شناختي سالمندان توسط دو تست استاندارد MMSE و IQCODE وهمچنين وضيعت ردوکس بيماران با خونگيري از آنان و با استفاده ازتست هاي آزمايشگاهي شامل : توانايي آنتي اکسيدان تام سرم يا Serum total antioxidant capacity و اندازه گیری مالون دی آلدهید Malondialdehyde) MDA) ، ۸-هيدروکسي دزوکسي گوانوزين يا (8-OHdG)، و گلوتاتيون اندازه گيري خواهد شد. نمونه هاي سرم جهت انجام تستهاي مذکور به شهر وين در کشور اتريش انتقال خواهد يافت. در پايان مقايسه بين گروه مداخله و غير مداخله و بين مردان و زنان در گروههاي سني مختلف با آزمون هاي مناسب آماري انجام خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104216247N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک كار آزمايي باليني تصادفي یک سو کور است كه در آن خستگی وتهوع استفراغ ناشی از شیمی درمانی120 کودک 12-8 ساله مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد در دو گروه آزمون و پلاسبو سنجيده و مقايسه خواهد شد.معیار انتخاب کودکان عدم تجربه قبلی طب فشاری و امید به زندگی بالای سه ماه می باشد. در صورت پلاکت زیر 50000 به دلیل احتمال بروز خون ریزی از مطالعه خارج خواهند شد. این کودکان به دو گروه آ زمون و پلاسبو مچ شده از نظر سن و جنس، تقسیم می شوند. لازم به ذکر است اقدامات متداول کنترل تهوع استفراغ برای هر دو گروه به طور روتین انجام خواهد شد. در روز دوم شیمی درمانی ابتدا شدت تهوع و شدت خستگی در هر دو گروه با استفاده از خط کش ده شماره ای دیداری سنجیده خواهد شد. سپس مداخله مورد نظر (فشار انگشتی ) برای مدت سه دقیقه در نقاط حقیقیP6 و ST36 در گروه آزمون و بر روی نقاط کاذبSI3 و LI12 در گروه پلاسبو انجام خواهد شد. شدت تهوع و شدت خستگی بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از مداخله توسط خط کش ده شماره ای دیداری ارزیابی خواهد شد. میزان تهوع استفراغ 12 ساعت بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه تهوع استفراغ رودز تعدیل ییافته برای کودکان (ARINVc)مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و خستگی 24 ساعت بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه خستگی کودکان (FSC) سنجیده خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201104206237N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسو کور به منظور مقایسه اثر داروی گیاهی اطریفل صغیر با پلاسبو انجام می شود. بیماران با BMIبالاتر از30 درمحدوده سنی 60-16 سال پذیرفته می شوند. مطالعه با هدف کاهش وزن تدریجی است و حفظ آن دروزن ایده آل است.در این مطالعه اثر داروی اطریفل صغیر(اطریفلات اطریفل صغیر مرکب از هلیجات خمسه؛یعنی پوست هلیله زرد وپوست هلیله کابلی وهلیله سیاه وبلیله منقی وآمله منقی؛اجزاء متساوی به وزن یک جزء داخل نموده اند.اجزاء را کوفته ،بروغن گاو یا به روغن بادام شیرین چرب نموده،به عسل معجون سازند.)مورد بررسی قرار می گیرد.و دراین کارآزمایی بالینی60نفر از بیماران (30 نفر در گروه دریافت کننده دارو و30 نفر در گروه کنترل) را با توجه به معیارهای ورودوخروج انتخاب خواهند شد.بیماران بر اساس random allocation به دو گروه دریافت کننده دارو وکنترل تقسیم میشود. وطول مدت مطالعه 3 ماه می باشد .معجون دوبار در روز هر بار به اندازه یک قاشق چای خوری استفاده خواهد نمود.وگروه کنترل نیز روزی دو بارپلاسبورا دریافت می کنند. هربار یک قاشق چای خوری .وبیماران علاوه برتکمیل فرم رضایت دربدو ورود وفرمهای مزاج عضوی وکلی را برای یکبار تکمیل می شود.ومعاینات در هفته های صفر وهمچنین عوارض دارویی درچهارو هشت ودوازده را نیز تکمیل خواهد نمود. وهمچنین آزمایشات در مرحله ورود ودر پایان هفته دوازدهم انجام خواهد شد(شمارش کامل خون- قندخون- قند خون دو ساعته- کراتینین- تری گلیسیرید - کلسترول- انسولین ناشتا- زمان انعقاد- چربی با دانسیته با لا- چربی با دانسیته پایین – اسید اوریک – آسپارتات امینوترانسفراز- گلوتاميك پيرووات ترانس آميناز- هموگلوبین گلیکوزیله).وپیامدهای اولیه مورد اندازه گیری وزن ودوره کمر و دوره باسن خواهد بود وپیامدهای ثانویه مورد اندازه گیری شامل قند خون ناشتا و پروفایل چربی خون .آنزیمهای کبدی خواهدبود. و مشاوره تغذیه واطلاعات رژیم غذایی دو روز گذشته در بدو ورود وهنگام خروج برای داوطلبان تکمیل خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201403109014N31
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: مقايسه اثربخشي و تحمل پذيري ژل آداپالن 1/0 درصد نسبت به ژل ترتينوئين 05/0 درصد در بيماران مبتلا به اكنه ولگاريس خفيف تا متوسط طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور نحوه انجام: کلیه بيماران مبتلا به اكنه ولگاريس خفيف تا متوسط که در زمان مطالعه به بخش پوست بیمارستان فرشچیان مراجعه خواهند نمود. معیارهای ورود: ابتلا به آکنه خفيف تا متوسط صورت بدون محدودیت سنی و جنسی معیارهای خروج: (الف) حاملگی و شیردهی؛ (ب) استفاده از داروهايي كه با داروهاي مورد مطالعه تداخل دارويي دارند. مداخله: مالیدن ژل آداپالن 1/0 درصد به ناحیه ضایعات آکنه صورت یک بار در روز به مدت 12 هفته. مقایسه: مالیدن ژل ترتينوئين 05/0 درصد به ناحیه ضایعات آکنه صورت یک بار در روز به مدت 12 هفته. پیامد اولیه: بررسی بهبود آکنه بر اساس سیستم درجه بندی جهانی اکنه و با مقایسه تصاویر تهیه شده از محل ضایعه در زمان صفر و سپس در هفته های 4 و 12 بعد از درمان. پیامد ثانویه: (الف) خشکی موضعی پوست با معاینه بالینی در هفته های 4 و 12 بعد از درمان؛ (ب) اریتم موضعی پوست با معاینه بالینی در هفته های 4 و 12 بعد از درمان؛ (ج) سوزش موضعی پوست با پرسش از بیمار در هفته های 4 و 12 بعد از درمان.
خلاصه مطالعه
   


<<  40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50  >>