شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 15224   

 

تعداد 1675 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201208043799N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف اصلي مطالعه تعیین تأثیر تجویز كلشي سين با دوز کم بر بروز فیبریلاسیون دهلیزی، مدت زمان بستری در آی سی یو (واحد مراقبت های ویژه) و بیمارستان بدنبال عمل بای پس کرونری در دو گروه مداخله و شاهد می باشد. در فرم رضایت نامه آگاهانه به بیماران گفته شده که ممکن است كلشي سين یا دارونما دریافت نمایند. بنابراین بیماران از گروه درمانی خود مطلع نیستند. بیماران و پرسنل درمانی از نوع قرص هایی که در جعبه ها می باشند مطلع نمی باشند (کلشی سین یا دارونما). تنها پژوهشگر بر اساس کد درج شده روی جعبه قرصها از آن آگاهی دارد، لذا این مطالعه یک مطالعه کارآزمائی بالینی موازی دو سوکور است. معيارهای ورود به مطالعه شامل بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر (در آنژيوگرافي) می باشد. معيارهاي خروج از مطالعه شامل: سن بالای 80 سال، بیمارانی که بیماری دریچه ای قلب و یا اختلال ریتم قبلی دارند، بیمارانی که سابقه مصرف داروهای آنتی آریتمیک داشته یا از پیس میکر استفاده می کنند. 216 بیمار با استفاده از خلق اعداد تصادفی توسط کامپیوتر به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم می شوند، بنابراین 108 بیمار در هر بازوی درمانی به صورت تصادفی برای دریافت دارونما یا کلشی سین قرار می گیرند. در گروه مداخله جمعاً هفت میلی گرم کلشی سین خوراکی بصورت یک میلی گرم شب قبل از عمل و نیز یک میلی گرم صبح روز عمل و سپس در ادامه از روز اول پس از عمل، دوز نگهدارنده نیم میلی گرم دو بار در روز بمدت پنج روز بعد از عمل تجویز می شود. بیماران در گروه شاهد دارو نما (قرصی بی اثر با سایز و اندازه مشابه کلشی سین) دریافت می کنند. در این مطالعه متغیر پیامد اصلی فیبریلاسیون دهلیزی است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138706261162N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی اثر درمانی کلوفیبرات در نوزادان ترم مبتلا به زردی می باشد. معیار ورود شامل نوزادان شیرخوار ایکتری سالم ،سن حاملگی 38-41 هفته ،حاملگی بدون عارضه و معیار های خروج شامل نقایص مادر زادی،بیماری های همولیتیک، ناسازگاری Rh و ABO (تست کومبس مثبت ) ، بیماری عفونی(مادرزادی و اکتسابی )، کم آبی، کمبود G6PD ، بیلی روبین مستقیم بالای 2 میلی گرم بر دسی لیتر ویا بیش از 15% بیلی روبین توتال از نوع مستقیم می باشد. این مطالعه كارآزمائي بالینی در دو گروه نوزادان زرد ترم و سالم انجام شده . 30 نوزاد فقط یک دوز خوراکی کلوفیبرات (100 میلی گرم بازاء هر کیلوگرم وزن) توام با فتوتراپی ( به عنوان گروه درمان شده با کلوفیبرات) و 30 نوزاد دیگر (به عنوان گروه کنترل) فقط فتوتراپی دریافت کردند. متوسط بیلی روبین توتال پلاسما در12، 24 و 48 ساعت پس از درمان در هر دو گروه تعیین شد.همچنین دوره فتوتراپی در هر گروه یادداشت می شد و بر اساس معاینه بالینی و تست های عملکرد بالینی عوارض جانبی دارو کنترل می شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138706091126N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
موضوع:بررسی مقایسه ای تاثیر روش آموزش کودک به کودک و مربی به کودک بر وضعیت تغذیه در دانش آموزان ابتدائی شهر رشت در سال 1393. (1) مقدمه و بیان مسئله: مشکلات تغذیه‌ای یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشتی شایع در سنین مدرسه است واصلاح وضعیت تغذیه قبل از بلوغ درسنین کودکی بسیار حائز اهمیت است. اهداف کلی: کودک به کودک و آموزش مربی به کودک بر وضعیت تغذیه در دانش‌آموزان ابتدائی شهر رشت در سال مقایسه روش آموزش 1393 اهداف ویژه یا جزئی: - تعیین عملکرد کودک درموردوضعیت تغذیه درگروه کنترل قبل و بعد از مداخله - تعیین عملکرد کودک درموردوضعیت تغذیه درگروه آموزش کودک به کودک قبل وبعد از مداخله - تعیین عملکرد کودک درموردوضعیت تغذیه درگروه آموزش مربی به کودک قبل و بعد از مداخله (2) طراحی: این مطالعه از نوع مقطعی و مداخله ای نیمه تجربی می باشد. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و تصادفی ساده می باشد. (3) نحوه انجام(یا روشها): 450نفرازدانش آموزان سوم وچهارم وپنجم ابتدائی درمناطق مختلف شهر رشت از مدارس منتخب در بخش های مختلف جمع آوری می شوند. تعداد نمونه فوق برای مشخص شدن بسامد خوراک مطلوب ونامطلوب می باشد.ابزارگردآوری داده هاشامل پرسشنامه دموگرافیک و چک لیست مشاهده ای بسامد خوراک FFQبا54قلم میان وعده،می باشد. قبل ازمداخله به مدت یک هفته درمدرسه ومنزل چک لیست توسط محقق ومادر تکمیل می شودوپس ازجمع آوری ،چک لیست جمع بسته می شود تا وضعیت بسامد خوراک مطلوب و نامطلوب در یک هفته مشخص شود.به این صورت که درچک لیست 54 قلم میان وعده مجاز وغیر مجاز با تنوع هر چهار گروه اصلی هرم غذائی ذکر شده است. اگر هر دانش آموز در طول یک هفته از میان وعده های مجاز به میزان 28 قلم از هر کدام 7بار یا بیشتر مصرف کند 5/0 نمره می گیرد واگر تنوع میان وعده ها رعایت نشود ویا از میان وعده های غیر مجاز مصرف کنند نمره 0 می گیرد که مجموع نمره میان وعده مجاز 14 نمره می باشد. با استفاده از روش تصادفی دانش آموزان بر اساس نمره بسامد خوراک به 2گروه مطلوب ونامطلوب تقسیم می شوند گروه اول تمام نمونه هایی که نمره 14 یا بالا تر از آن در بسامد خوراک دریافت کنند بسامد مطلوب دارند که در مداخله آموزشی وارد نمی شوند و گروه دوم نمونه هایی که نمره کمتر از 14 دربسامد خوراک دریافت کنند بسامد نامطلوب دارند که واجد شرایط ورود به مداخله آموزشی می باشند . مربیان کوچک به تعدادچند نفر برای هرپایه باتوجه به کسب بیشترین امتیازدرچک لیست وبا نظر مدیر ومعاون مدرسه جهت شناسایی دانش آموزی که فن بیان خوبی دارد، انتخاب می شوندوآموزش به مربیان کوچک ومربی بهداشت طی 3 جلسه با هماهنگی مدیر یکی از مدارس مورد پژوهش در یکی از کلاسها یا نمازخانه آن مدرسه ،با پمفلت وجزوه آموزشی وپوستر،توسط محقق برگزار می شودو سه جلسه آموزشی متوالی هرجلسه به مدت30دقیقه درموردمیان وعده مجازوغیرمجازوریزمغذی هاوایفای نقش وجشن میوه توسط گروه کودک به کودک ومربی به کودک در ساعات میانی روز در یکی از کلاسهای مدرسه برای هر پایه برگزارمی شود.وگروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نمی کند.وپس از3هفته مجدداچک لیست مشاهده ای توسط محقق ومادر به مدت یک هفته تکمیل می شود که اطلاعات محقق ومادر در پایان هفته جمع بسته می شود .که در نهایت نمره بسامد خوراک طبق نمره تعیین شده ،به صورت مطلوب ونامطلوب محاسبه خواهد شد. (4) شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: معیاروروداشتغال به تحصیل درمقطع سوم وچهارم وپنجم ابتدائی وداشتن رضایت نامه والدین می باشدکه غیرازاین مواردمعیارخروج می باشد. (5) مداخلات: از بین 450 نمونه دانش آموزانی که بسامد خوراک نامطلوب دارند ،در مجموع 174 نفر برای 3گروه، گروه یک کودک به کودک 58 نفر، گروه دو مربی به کودک 58 نفر، گروه سه گروه کنترل 58 نفر انتخاب می شوند که گروه یک ودو وارد مداخله آموزشی می شوند و گروه سه که گروه کنترل می باشد ،هیچ مداخله ای بر روی آن صورت نمی گیرد. (6) متغیرهای پیامد اصلی: متغیر اولیه اصلی آموزش گروههای مورد مطالعه می باشد. ومتغیر وابسته یا دوم وضعیت تغذیه میباشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138706031081N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام اين مطالعه بررسي تاثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي ‍C-reactive protein, فيبرينوژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون در مبتلايان به پريودنتيت پيشرفته بوده است. جمعيت مورد مطالعه شامل 32 بيمار مبتلا به پريودنتيت پيشرفته با محدوده سني 56-19 سال بودند كه ازبين مراجعين به بخش پريودانتيكس دانشكده دندانپزشكي گيلان انتخاب شدند . جهت اين بيماران در دو جلسه ، درمان غير جراحي استاندارد پريودونتال شامل جرمگيري و صاف كردن سطح ريشه به همراه شستشوي همزمان پاكتها با محلول يك دهم درصد كلرهگزيدين از طريق نوك قلم كويترون انجام گرفت. متغيرهاي پريودنتال و همچنين سطح سرمي نشانگرهاي التهابي شامل c-reactive protein ، فيبرينو‍ژن پلاسما و شمارش گلبولهاي سفيد خون هريك قبل و چهار ماه پس مداخله درماني اندازه گيري و ثبت گرديدند
خلاصه مطالعه
   


IRCT138706111157N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در اين كارآزمايي باليني هدف بررسي تاثير عصاره ساقه گياه ريواس بر غلظت چربي در بيماران ديابتي نوع دوم مبتلا به چربي خون بالا بود. تعداد 36 بيمار ديابتي نوع دوم با سن 40ـ60 سال، داراي ميزان كلسترول LDL خون ناشتاي بالاي 100 و قند خون ناشتاي 150 الي 250 ميلي گرم در دسي‌ليتر و HbA1c در حد بین 5/7 الي 10 % در حضور متفورمین یا گلیبن کلامید بدون تغییر دوز با پر كردن فرم رضايت شركت در طرح پژوهشي يك ماهه انتخاب و بطور تصادفي در دو گروه 18 نفري درمان با عصاره گياه ريواس و دارونما تقسيم شدند. بيماران داراي هرگونه بيماري شديد همچنين بيماران با هرگونه سابقه حساسيت دارويي شناخته‌شده، زخم پاي ديابتي و گانگرن، HbA1C بيشتر از 10% ، بيماري افسردگي و MI ، تئوپلاستيك فعال، سابقه كانسر كمتر از 5 سال، و بيماران سيگاري و الكلي و همچنين حاملگي و شيردهي و در زنان در سنين child bearing بدون پيشگيري مطمئن وارد طرح نشدند. به بيماران در گروه اول بعد از ورود به مطالعه روزانه 3 عدد كپسول 400 ميلي‌گرمي عصاره گياه ريواس و به گروه دارونما روزي 3 عدد كپسول دارونما تجويز شد. بيماران هر دو گروه قبل از ورود به مطالعه و سپس بعد از 1 ماه از نظر ميزان كلسترول تام، LDL، HDL، تري‌گليسريد، قند، كراتينين، SGOT و SGPT خون در حالت ناشتا بررسي شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138706091132N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقايسه ميزان حاملگي باليني و پیشگیری از بروز سندرم تحریک بیش از حد تخمدان در دو روش coasting و مصرف كابرگولين مي‌باشد. روش اجرا:در اين مطالعه 60 بيمار نابارور كه در طي يك دوره يكساله تحت سيكل‌هاي (IVF) In Vitro FertilizationوIntra Cytoplasmic Sperm injection) ( ICSI ) قرار می گیرند وارد مطالعه می شوند. مطالعه از نوع Randomized controlled Trial RCT مي‌باشد. در تمام بيماران جهت تحريك تخمك‌گذاري از پروتكل long luteal استفاده می شود. تنها بيماراني وارد مطالعه می شوند كه در ريسك سندرم تحریک بیش از حد تخمدان قرار دارند. تعريف ريسك در مطالعه ما وجود بيش از 20 فوليكول در هر دو تخمدان است. 60 بيمار به صورت تصادفی در 2 گروه وارد می شوند: در گروه 1 يا گروه coasting: گنادوتروپين‌ها قطع و آگونيست GNRH ادامه می یابد. تزريق HCG تا زماني كه سطح استراديول شروع به كاهش کند به تعويق می افتد.در گروه 2 يا گروه كابرگولين سيكل بيمار ادامه می یابد و بيماران از روز تزريق HCG روزانه mg5/0 كابرگولين به مدت 8 روز دريافت می کنند. در این مطالعه میزان لانه گزینی ، حاملگی کلینیکی و میزان بروز OHSS در دو گروه مورد بررسی قرار می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138706101061N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه اثر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست به روش سنتی با روش شبه طب سوزنی می باشد. جمعیت مورد مطالعه مردان و زنان 18 تا 60 سال تحت جراحی آپاندکتومی و اینگوئینال هرنیورافی در بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان می باشند. معیارهای خروج شامل عدم تاریخچه بیماری قلبی،روانی،صرع، اعتیاد و بارداری می باشند. بیماران به سه گروه تقسیم می شوند: گروه اول تحریک الکتریکی سنتی، گروه دوم تحریک الکتریکی شبه طب سوزنی و گروه سوم تحریک الکتریکی به شکل پلاسبو . سپس درد بیماران قبل، بلافاصله بعد و یک ساعت بعد از مداخله در سه گروه بررسی و مقایسه می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138801051778N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف کلی از این مطالعه تعیین اثر داروی پامیدرونات وریدی بر روی اندکس فعالیت بیماری آرتریت روماتوئید (DAS28 score) می باشد. جمعيت مورد مطالعه شامل بیماران مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان الزهرا می باشد. حجم نمونه در این مطالعه 37 نفر است. مداخله مورد مطالعه عبارت است از: انفوزیون 60 میلی گرم پامیدرونات وریدی ماهیانه تا 3 ماه. مطالعه از پاییز 1388 شزوع و تا پایان زمستان 1389 ادامه خواهد یافت. پيامد اوليه این مطالعه بهبود علائم بالینی و آزمایشگاهی بیماران به دنبال تزریق پامیدرونات خواهد بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138706121187N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی علائم سندرم ترک opioid و روند تغییرات آن در طی زمان در سه گروه به شرح ذیل می باشد. اختصاص بیماران در این گروه ها به صورت تصادفی صورت گرفته و در هر گروه 30 بیمار قرار می گیرد که در مجموع شامل 90 بیمار از بیماران بستری در بخش مسمومین و بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ترک اعتیاد بیمارستان امام رضا (ع) مشهد می شود. در گروه نخست علائم سندرم ترک opioid در پی ترک به روش درمانی بر پایه ی کلونیدین و روند تغییرات آن به صورت روزانه در طی بازه زمانی 10 روزه ی ترک با کلونیدین مورد بررسی قرار می گیرد. به همین ترتیب در گروه دیگر این علائم در بیماران ترک کننده با روش متادون 45 روزه در طی 10 روز اول دوره ی ترک مورد بررسی قرار می گیرد. در گروه دیگر از 3 بال این مطالعه ی گسترده علائم سندرم ترک در بیمارانی که تحت ترک با متادون به صورت بستری در دوره ی 5 روزه می باشند (که برای اولین بار صورت می گیرد)، مورد بررسی قرار می گیرد. علائم سندرم ترک مورد بررسی توسط پرسشنامه ای تهیه شده در سه صفحه عبارتند از: درد، تهوع و استفراغ، انقباضات عضلانی، رینوره، خمیازه کشیدن، تعریق، ترمور، اشک ریزش، بی قراری و... مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT138805032226N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
همودیالیز متداول ترین روش درمان بیماران با نارسایی مزمن کلیه می باشد. یکی از عمده مشکلات بیماران دیالیزی عدم رعایت محدودیت مایعات می باشد که به دنبال خود عوارض مربوط به هایپرتنشن، تنگی نفس و افت فشار خون حین دیالیز را به همراه دارد. رعایت محدودیت مایعات بستگی به توانایی بیماران برای انتخاب و کارآیی استراتژیهای مراقبت از خود دارد. یکی از روشهای موثر برای رعایت محدودیت مایعات تغییر رفتار و پذیرش بیمار است. میزان اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز یک شاخص مهم و استاندارد نشان دهنده رعایت و پیروی بیماران همودیالیزی از رژیم غذایی، داروها و محدودیت مایعات مصرفی می باشد. fبرنامه اموزش خودکارآمدی یک استراتژی موثر برای تغییر رفتار است .. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش ارتقائ خود کار آمدی بر تغییرات وزن و خود کارآمدی بیماران همودیالیزی انجام شد در این مطالعه کار آزمایی بالینی 63 نفر از بیماران همودیالیزی که واجد شرایط شرکت در پژوهش بودند به صورت نمونه گیری آسان از دو بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زنجان انتخاب شدند، بطوری که پس از قرعه کشی بصورت تصادفی، بیماران یک بیمارستان در گروه تجربه و بیمارستان دیگر در گروه کنترل قرار داده شدند. واحدهای مورد پژوهش در گروه تجربه آموزش ارتقای خودکارآمدی که شامل چهار جزء تجربیات مربوط به احساس تسلط، تجربیات جانشین، تشویق کلامی و حالات فیزیکی و عاطفی بود به مدت نیم ساعت در هر جلسه طی 6 جلسه دریافت کردند، ولی گروه کنترل مداخله¬ای دریافت نکردند. میانگین تغییرات وزن و میزان امتیاز خودکارآمدی در هر دو گروه قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله، و دو ماه بعد از مداخله اندازه گیری شد برای اندازه گیری خود کار آمدی از پرسش نامه استراتژی های ارتقاء سلامتی استفاده گردید . معیارهای ورود مطالعه: سن بین 65-18 سال داشته باشند. - سواد خواندن و نوشتن داشته باشند. - حداقل یکسال تحت همودیالیز باشند. - محدودیت جسمی در مراقبت از خود نداشته باشند. - سه بار در هفته به مدت 4 ساعت در هر جلسه دیالیز شوند معیارهای خروج از مطالعه: - بيماري رواني نداشته باشند - بيماري احتقاني قلب و سيروز كبدي نداشته باشند
خلاصه مطالعه
   


<<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11  >>