شنبه - ۲۹ مهر ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14948   

 

تعداد 1645 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201012055315N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسو کور به منظور مقایسه اثر داروی گیاهی روغن شبت با ‍ژل ديكلوفناك بر علايم باليني بيماران مبتلا به استئوآرتريت زانو انجام می شود. 80 بیمار بر اساس كرايترياي طبقه بندي ACR توسط روماتولوژيست، رضایت کتبی بيمار، وجود استئوفیت در رادیوگرافی، درد زانو همراه با یکی از علایم مذكور:(سن بالای 50 سال، خشکی صبحگاهی زیر 30 دقیقه، کریپتوس زانو) در محدوده سنی 80-40 سال پذیرفته می شوند. سپس به وسیله بلوک های تصادفی به دو گروه وارد می شوند. داروها به صورت کدبندی، هم شکل و بدون نام با مقدار مصرف 2 گرم سه بار در روز به مدت 4 هفته در اختیار آنان قرار می گیرد. از بیماران در بدو ورود وزن و قد،‌ راديوگرافي زانو، آزمایشهای خونی CBC, Diff, BUN, Crea, Alt, Ast انجام شده و در هفته 4 فقط آزمايشات ذكر شده تکرار می گردد. •بيماران 2هفته پس از شروع و پس از 4هفته درمان (پايان مطالعه) توسط روماتولوژيست معاينه مي شوند و داده هاي مربوطه از طريق مصاحبه و معاينه از آنان جمع آوري مي گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012045307N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقايسه اثر مهارکننده هاي آروماتاز(letrozole)و آگونيستهای گونادوتروپين (triptoreline)بر روی اندازه ليوميوم رحم زنان قبل از منوپوز ليوميوم رحم شايع ترين تومور خوش خيم رحم است. GnRHa باعث آمنوره وکاهش سايزرحم از طريق کاهش ترشح هورمونهای تخمدان می شوند مطالعه ما که دومين مطالعه مداخله ای در اين زمينه است،اثربخشی وايمنی استفاده از GnRHa و مهارکننده های آروماتاز را در کاهش سايز ميوم رحمی در زنان قبل از يائسگی مقايسه می کند.تعداد20 نفر از زنان قبل از سن يائسگی دارای ميوم مراجعه کننده به کلينيکهای دانشگاهی شهر همدان در فاصله زمانی 1389-1388 زنان حوالی منوپوز با سن 50-18 دارای يک ميوم منفرد با سايز بزرگتر يا مساوی 5cm با خونريزي غير طبيعي رحمي,ناباروری بدون توجيه ,درد لگني,ديسمنوره,علائم فشاری وارد مطالعه می شوند، در صورتيکه ميومهای ديگری هم همراه داشته باشند ولی با سايز کمتر از 2cm باشد نيز وارد مطالعه می شوند.ميومهای اضافی با اندازه بزرگتر از 2cm-زنان با ميومهای رحم که تحت درمان با پروژسترون يا استروژن در 1ماه اخير يا هر گونه کاشت هورمونی در 3 ماه اخير-زنان با تاريخچه طبی بيماری ماژور يا درمانهای قبلی طبی يا جراحی روی ليومیوم رحم -زنان دارای ميوم با سايز 2-5cm از مطالعه حذف میشوند. ب- روش اجراي طرح ( شرح كليه مراحل تحقيق با جزئيات كامل ـ ضميمه كردن پرسشنامه يا چك ليست و جداول توخالي) بيماران قبل از ورود به مطالعه فرم رضايتنامه را تکميل خواهند کرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101225664N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقايسه اثر تركيب عصاره رازيانه و ويتامين E با ايبوپروفن بر شدت درد ديسمنوره اوليه در دانشجويان شهر تبريز، 87- 1386. مواد و روشها: مطالعه به روش نيمه تجربي دو سو کور و کراس- اوور انجام شد. 68 نفر از دانشجويان ساکن خوابگاههای دانشگاه تبریز و علوم پزشکی كه داوطلب شركت در تحقيق بوده و از دیسمنوره اولیه رنج مي بردند، ومعیارهای ورود به مطالعه را داشتند بطور تصادفی در دو گروه(هر گروه 34 نفر ) قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه: شدت درد دیسمنوره اولیه 9- 1/3، سابقه قاعدگی منظم در سه ماه اخیر... معيارهای خروج از مطالعه: حساسیت به داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی(ايبوبروفن ) و داروهای گیاهی... سپس نمونه ها در ماه اول شدت درد ديسمنوره اوليه را بدون مصرف دارو ثبت نمودند و بعد هر یک از گروهها "ترکیب عصاره رازیانه و ویتامینE " و ایبوپروفن را به مدت دو ماه بصورت کراس-اوور مصرف نمودند. و برای سنجش شدت درد از ابزار VAS و برای تجزيه و تحليل داده ها از SPSS.14 WIN استفاده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012291138N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
معمولا دگزامتازون جهت کاهش ادم و اکیموز در رینوپلاستی پیشنهاد می شود. این مطالعه تاثیر دگزامتازون و ترانکسامیک اسید را برمیزان ادم و اکیموز بعد از عمل در بیماران رینوپلاستی تعیین خواهد کرد.این مطالعه مقطعی از نوع کارآزمائی بالینی دو سوکور است. تعداد 70 نفر ازمتقاضیان رینوپلاستی بطور تصادفی در دو گروه قرار می گیرند. برای گروه الف( مداخله در یافت دگزامتازون) و برای گروه ب ( مداخله دریافت ترانکسامیک اسید)انجام خواهد شد. تزریق برای هر دو گروه با یک دوز دارو قبل از عمل و سه دوز به فاصله هر 8 ساعت و بعد از عمل ادامه می یابد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105096420N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه: بررسي و درمان بيماران با پاسخ ضعيف به تحريكات تخمداني كه در حدود 18-9% از بيماران تحت IVF‌ را شامل مي شوند، از عمده ترين مشكلات موجود در درمانهاي ART مي باشد. هدف: مطالععه حاضر به استفاده از روش درماني ultrashort آگونيست GnRH همراه با آنتاگونیستGnRH در مقايسه با رژيم درماني microdose GnRH agonist flare در بيماران پاسخ دهنده ضعيف در سيكلهاي ART پرداخته است. مواد و روشها: 120 بيمار كانديد ART مراجعه كننده به مركز تحقيقاتي درماني ناباروري يزد (از June 2007 تا July 2009) با سابقه يكبار يا بيشتر شكست در سيكلهاي IVF‌ كه 3 اووسیت ویا کمتر از 3 اووسیت داشته اند، به صورت آينده نگر و تصادفي به دو گروه تقسيم مي شوند. در گروه I (60 بيمار) رژيم microdose flare-up و در گروه II(60 بيمار) پروتوكل ultrashort GnRH agonist combined with fixed GnRH antagonist استفاده مي شود. در نهايت پيامد هاي مطالعه شامل: تعداد فوليكولها و اووسيت ها، ميزان حاملگي شيميايي و باليني و ميزان لانه گزيني در دو گروه اندازه گيري و مقايسه مي شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201204055168N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی عوارض هایپوترمی در دو روش سرد کردن سر و کل بدن در نوزادان مبتلا به آسفکسی بدو تولد میباشد. جامعه پژوهش این مطالعه نوزادان متولد شده با آسفکسی متوسط یا شدید که از زمان تولد آنها بیشتر از 6 ساعت نگذشته باشد ،میباشند. نوزادان شرکت کننده در مطالعه به روش نمونه گیری سهمیه ای و مبتنی بر هدف در 2 گروه تقسیم میشوند.گروه اول به روش سرد کردن سر درطی 1ساعت تا رسیدن به درجه حرارت مرکزی (35-34) و گروه دوم باروش سردکردن کل بدن درطی 1ساعت تارسیدن به درجه حرارت مرکزی بدن(33.5-32.5) سرد میشوند و به مدت 72 ساعت در این درجه حرارت نگه داشته شده و سپس به تدریج در طی 12-8 ساعت گرم میشوند.درطی این 84 ساعت،هر 4 ساعت درجه حرارت، برادیکاردی ، آپنه ،سیانوز و تشنج،کاهش فشار خون،کاهش پلاکت،خونریزی ریوی ،آسیب های نکروتیک بافتی، اندازه گیری و ثبت میگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012185414N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف وروش ها: پره اكلامپسي شديد و اكلامپسي از میان علل مسئول مرگ و میر در حوالی زایمان(شامل پره اکلامپسی, خونریزی و عفونت ها) شایعترین آنها و مسئول 25% موارد مرگ و مير مادر به ویژه در كشور هاي در حال توسعه مي باشد.با توجه به اهميت درمان اين بيماري مطالعه حاضردر قالب كارآزمايي باليني و با هدف مقایسه تاثير لابتالول و هیدرالازین وریدي در كنترل فشار خون بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید و سر انجام حاملگی در شهرستان كاشان در سال89-1387 انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني بر روي 190بيمار شامل دو گروه95 نفري از خانمهاي مبتلا به پره اكلامپسي شديد صورت پذيرفت. معیار های ورورد به مطالعه شامل : سن حاملگی بیشتر از 20 هفته , پرزانتاسیون سفالیک و تک قلو با فشار خون سیستولیک ≥160 ویا فشارخون دیاستولیک ≥105 و وجود پروتئینوری در نمونه ادرار تصادفی و معیار های خروج از مطالعه, بیماری زمینه ای مادر و مواردی که منجر به بروز تاکیکاردی در مادر می گشت (از جمله ا نواع آریتمی ها و هیپرتیروئیدی )، پرزانتا سیون غیر سفا لیک ، ماکروزومی, زجر جنینی, سابقه قبلی سزارین , و یا هر عامل دیگری که مانع از زایمان به روش طبیعی می شد ، سایر بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید به دو گروه95 نفره تقسیم شده و هر یک از دو گروه فوق تحت درمان با یکی از دو داروی لابتالول ( تجویز شده با دوز میلیگرم وریدی 20 و سپس بافواصل هر 20 دقیقه40 میلیگرم وریدی و سپس میلیگرم وریدی 80 ) و یا هیدرالازین (تجویز شده mg/IV 5 و سپس بافواصل هر 20 دقیقه mg/IV5 ) قرارگرفته و کنترل فشار خون و نبض مادر 20دقیقه بعد از هر بار تزریق توسط دستیار سال اول, انجام گرفت و اطلاعات حاصل در پرسشنامه های مربوطه ثبت گرديد. اطلاعات بيماران شامل فراوانی میانگین های: سن مادر, سن حاملگی, میانگین فشار خون پایه سیستولیک و دیاستولیک, تعداد زایمان, فراوانی انواع روش های ختم حاملگی , فراوانی انواع عواقب مادری و نوزادی, فراوانی موارد کنترل موفق فشار خون در دو گروه و فراوانی تعداد دفعات تجویز دارو در دو گروه و میانگین تفاوت فشارخون های سیستولیک و دیاستولیک قبل و 20 دقیقه بعد از تجویز دارو , میانگین تغییر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک قبل و 20 دقیقه بعد از تجویز دارو و میانگین مدت نظارت مادر قبل از زایمان در دو گروه و وارد نرم افزار spss نسخه 16گردید.در تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماری شامل square,T Test,Levene Test, paired T test ,MannU-Whitney Test- Chi وWilcoxon استفاده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101293384N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقایسه دوروش ماساژ عمقی عرضی و استفاده از اولتراسوند درمانی در کاهش درد و افزایش قدرت مشت در بیماران دچار اپی کندیلیت خارجی استخوان بازو است. طراحی: بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی ورزشی پس از تشخیص بر اساس معاینه و شرح حال طول مدت علائم بیش از شش هفته وارد مطالعه شدند. سابقه ضربه، تزریق یا جراحی قبلی، درد شانه و گردن، مصرف داروهای ضد التهاب و وجود بیماری روماتولوزیک معیار خروج میباشند.بیماران به صورت تصادفی به دو گروه درمان با اولتراسوند و ماساژ عمقی تقسیم شدند. نحوه انجام کار: در گروه شاهد بیماران به مدت 10 جلسه یک روز درمیان تحت درمان با مودالیته اولتراسوند فیزیوتراپی قرار میگیرند. در گروه مورد بیماران به مدت 5 جلسه یک روز درمیان تحت درمان با ماساژ عمقی عرضی قرار میگیرند. قبل از مطالعه، در هر جلسه درمانی، در انتهای درمان، یک هفته، دو هفته و1 ماه پس از درمان شدت علائم بیماران براساس نمره درد و قدرت مشت با دینامومتر دستی اندازه گیری میشود. در انتها مقادیر اندازه گیری شده در دو گروه با هم مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012264784N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
نظر به محدودیت منابع در انتقال خون و برای پیشگیری از تجویز زودهنگام خون و فرآورده های خونی حین و پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران(Hip)وجلو گیری از عوارض جانبی ناخواسته ترانسفیوژن ، با تجویز زودهنگام کنسانتره فیبرینوژن سطح خونی مناسبی از فیبرینوژن که پیش ساز لخته بوده و اولین فاکتور انعقادی است که در فرآیند انعقاد دچار کاهش سطح (حتی به مقادیر بحرانی) میگردد، ایجاد نماییم و از این طریق تأثیر آن را در تزریق خون حین و پس از عمل بسنجیم. در این مطالعه کارآزمایی بالینی از میان افراد بین 35 تا 75 سال با ASA class Iو II و MET ≥4 ، بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند و رضایت نامه کتبی را امضاء نمایند بصورت تصادفی به دو گروه طبقه بندی شده و بصورت تصادفی30 mg/kgکنسانتره فیبرینوژن یا نرمال سالین دریافت خواهند نمود و میزان خونریزی و نیاز به تزریق خون و یا سایر فرآورده های خونی حین و پس از عمل وعوارض جانبی نا خواسته بدنبال تجویز فیبرینوژن در حین و پس از عمل بررسی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201102205871N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف:مقایسه اثر بخشی فلوکونازول وتربینافین خوراکی در بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید طراحی مطالعه: کارآزمایی بالینی آینده نگر، تصادفی معیارهای ورود: بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید , قطع داروهای استروئید وضد قارچ حداقل دو هفته قبل از شروع درمان‚، امضای رضایت نامه. معیارهای خروج: زنان باردار وشیرده، نارسایی کبد ، نارسایی کلیه مشخص، پسوریازیس ،سابقه حساسیت به فلوکونازول وتربینافین، سابقه مصرف داروهای تداخل کننده با فلوکونازول وتربینافین . بیماران تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . 32نفر درمان تربینافین250 میلی گرم (تهران شيمي)روزانه به مدت چهار هفته و 32نفرفلوکونازول300میلی گرم (پارس دارو)یک بار در هفته به مدت چهار هفته دریافت کردند در ابتدا وانتهای درمان ودو هفته بعداز خاتمه درمان (seborrheic dermatitis area severity index ( SDASI وخارش بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا،دو وچهارهفته بعد از درمان BUN , Cr, CBC, Alk.Ph ,AST,ALT درخواست شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  >>