يک‌شنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 7177   

 

تعداد 807 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201204055168N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از مطالعه بررسی عوارض هایپوترمی در دو روش سرد کردن سر و کل بدن در نوزادان مبتلا به آسفکسی بدو تولد میباشد. جامعه پژوهش این مطالعه نوزادان متولد شده با آسفکسی متوسط یا شدید که از زمان تولد آنها بیشتر از 6 ساعت نگذشته باشد ،میباشند. نوزادان شرکت کننده در مطالعه به روش نمونه گیری سهمیه ای و مبتنی بر هدف در 2 گروه تقسیم میشوند.گروه اول به روش سرد کردن سر درطی 1ساعت تا رسیدن به درجه حرارت مرکزی (35-34) و گروه دوم باروش سردکردن کل بدن درطی 1ساعت تارسیدن به درجه حرارت مرکزی بدن(33.5-32.5) سرد میشوند و به مدت 72 ساعت در این درجه حرارت نگه داشته شده و سپس به تدریج در طی 12-8 ساعت گرم میشوند.درطی این 84 ساعت،هر 4 ساعت درجه حرارت، برادیکاردی ، آپنه ،سیانوز و تشنج،کاهش فشار خون،کاهش پلاکت،خونریزی ریوی ،آسیب های نکروتیک بافتی، اندازه گیری و ثبت میگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012185414N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف وروش ها: پره اكلامپسي شديد و اكلامپسي از میان علل مسئول مرگ و میر در حوالی زایمان(شامل پره اکلامپسی, خونریزی و عفونت ها) شایعترین آنها و مسئول 25% موارد مرگ و مير مادر به ویژه در كشور هاي در حال توسعه مي باشد.با توجه به اهميت درمان اين بيماري مطالعه حاضردر قالب كارآزمايي باليني و با هدف مقایسه تاثير لابتالول و هیدرالازین وریدي در كنترل فشار خون بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید و سر انجام حاملگی در شهرستان كاشان در سال89-1387 انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني بر روي 190بيمار شامل دو گروه95 نفري از خانمهاي مبتلا به پره اكلامپسي شديد صورت پذيرفت. معیار های ورورد به مطالعه شامل : سن حاملگی بیشتر از 20 هفته , پرزانتاسیون سفالیک و تک قلو با فشار خون سیستولیک ≥160 ویا فشارخون دیاستولیک ≥105 و وجود پروتئینوری در نمونه ادرار تصادفی و معیار های خروج از مطالعه, بیماری زمینه ای مادر و مواردی که منجر به بروز تاکیکاردی در مادر می گشت (از جمله ا نواع آریتمی ها و هیپرتیروئیدی )، پرزانتا سیون غیر سفا لیک ، ماکروزومی, زجر جنینی, سابقه قبلی سزارین , و یا هر عامل دیگری که مانع از زایمان به روش طبیعی می شد ، سایر بیماران مبتلا به پره اکلامپسی شدید به دو گروه95 نفره تقسیم شده و هر یک از دو گروه فوق تحت درمان با یکی از دو داروی لابتالول ( تجویز شده با دوز میلیگرم وریدی 20 و سپس بافواصل هر 20 دقیقه40 میلیگرم وریدی و سپس میلیگرم وریدی 80 ) و یا هیدرالازین (تجویز شده mg/IV 5 و سپس بافواصل هر 20 دقیقه mg/IV5 ) قرارگرفته و کنترل فشار خون و نبض مادر 20دقیقه بعد از هر بار تزریق توسط دستیار سال اول, انجام گرفت و اطلاعات حاصل در پرسشنامه های مربوطه ثبت گرديد. اطلاعات بيماران شامل فراوانی میانگین های: سن مادر, سن حاملگی, میانگین فشار خون پایه سیستولیک و دیاستولیک, تعداد زایمان, فراوانی انواع روش های ختم حاملگی , فراوانی انواع عواقب مادری و نوزادی, فراوانی موارد کنترل موفق فشار خون در دو گروه و فراوانی تعداد دفعات تجویز دارو در دو گروه و میانگین تفاوت فشارخون های سیستولیک و دیاستولیک قبل و 20 دقیقه بعد از تجویز دارو , میانگین تغییر فشار خون سیستولیک و دیاستولیک قبل و 20 دقیقه بعد از تجویز دارو و میانگین مدت نظارت مادر قبل از زایمان در دو گروه و وارد نرم افزار spss نسخه 16گردید.در تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي آماری شامل square,T Test,Levene Test, paired T test ,MannU-Whitney Test- Chi وWilcoxon استفاده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101293384N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: مقایسه دوروش ماساژ عمقی عرضی و استفاده از اولتراسوند درمانی در کاهش درد و افزایش قدرت مشت در بیماران دچار اپی کندیلیت خارجی استخوان بازو است. طراحی: بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی ورزشی پس از تشخیص بر اساس معاینه و شرح حال طول مدت علائم بیش از شش هفته وارد مطالعه شدند. سابقه ضربه، تزریق یا جراحی قبلی، درد شانه و گردن، مصرف داروهای ضد التهاب و وجود بیماری روماتولوزیک معیار خروج میباشند.بیماران به صورت تصادفی به دو گروه درمان با اولتراسوند و ماساژ عمقی تقسیم شدند. نحوه انجام کار: در گروه شاهد بیماران به مدت 10 جلسه یک روز درمیان تحت درمان با مودالیته اولتراسوند فیزیوتراپی قرار میگیرند. در گروه مورد بیماران به مدت 5 جلسه یک روز درمیان تحت درمان با ماساژ عمقی عرضی قرار میگیرند. قبل از مطالعه، در هر جلسه درمانی، در انتهای درمان، یک هفته، دو هفته و1 ماه پس از درمان شدت علائم بیماران براساس نمره درد و قدرت مشت با دینامومتر دستی اندازه گیری میشود. در انتها مقادیر اندازه گیری شده در دو گروه با هم مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201012264784N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
نظر به محدودیت منابع در انتقال خون و برای پیشگیری از تجویز زودهنگام خون و فرآورده های خونی حین و پس از عمل جراحی تعویض مفصل ران(Hip)وجلو گیری از عوارض جانبی ناخواسته ترانسفیوژن ، با تجویز زودهنگام کنسانتره فیبرینوژن سطح خونی مناسبی از فیبرینوژن که پیش ساز لخته بوده و اولین فاکتور انعقادی است که در فرآیند انعقاد دچار کاهش سطح (حتی به مقادیر بحرانی) میگردد، ایجاد نماییم و از این طریق تأثیر آن را در تزریق خون حین و پس از عمل بسنجیم. در این مطالعه کارآزمایی بالینی از میان افراد بین 35 تا 75 سال با ASA class Iو II و MET ≥4 ، بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند و رضایت نامه کتبی را امضاء نمایند بصورت تصادفی به دو گروه طبقه بندی شده و بصورت تصادفی30 mg/kgکنسانتره فیبرینوژن یا نرمال سالین دریافت خواهند نمود و میزان خونریزی و نیاز به تزریق خون و یا سایر فرآورده های خونی حین و پس از عمل وعوارض جانبی نا خواسته بدنبال تجویز فیبرینوژن در حین و پس از عمل بررسی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201102205871N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف:مقایسه اثر بخشی فلوکونازول وتربینافین خوراکی در بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید طراحی مطالعه: کارآزمایی بالینی آینده نگر، تصادفی معیارهای ورود: بیماران با درماتیت سبورئیک متوسط تا شدید , قطع داروهای استروئید وضد قارچ حداقل دو هفته قبل از شروع درمان‚، امضای رضایت نامه. معیارهای خروج: زنان باردار وشیرده، نارسایی کبد ، نارسایی کلیه مشخص، پسوریازیس ،سابقه حساسیت به فلوکونازول وتربینافین، سابقه مصرف داروهای تداخل کننده با فلوکونازول وتربینافین . بیماران تصادفی به دو گروه تقسیم شدند . 32نفر درمان تربینافین250 میلی گرم (تهران شيمي)روزانه به مدت چهار هفته و 32نفرفلوکونازول300میلی گرم (پارس دارو)یک بار در هفته به مدت چهار هفته دریافت کردند در ابتدا وانتهای درمان ودو هفته بعداز خاتمه درمان (seborrheic dermatitis area severity index ( SDASI وخارش بیماران مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا،دو وچهارهفته بعد از درمان BUN , Cr, CBC, Alk.Ph ,AST,ALT درخواست شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201102215878N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: هدف از این کارآزمایی بالینی دو سو کور مقایسه تاثیر داروهای کلسی سوی بالانس و ویتاگنوس بر علايم يائسگي ( گرگرفتگی، بی حسی، بی خوابی، عصبانیت، احساس غمگینی شدید، سرگیجه، ضعف و خستگی، درد عضلانی یا مفصلی، سردرد، تپش قلب، مور مور شدن پوست) می باشد. معیارهای کلیدی ورود و خروج به مطالعه: زنان سنین یائسگی که حداقل یکسال از قطع قاعدگی آنها گذشته باشد و ازعوارض یائسگی رنج ببرند، در پژوهش وارد گشته و داشتن سابقه و یا ابتلا به بیماریهای بدخیم؛ ابتلا به بیماریهای فعال کبدی و کلیوی؛ مصرف آندروژن یا پروژسترون یا HRT یا هر داروی دیگری برای درمان عوارض یائسگی باعث خروج از مطالعه خواهد شد. جمعیت مورد مطالعه و حجم نمونه: 70 نفراز زنان یائسه شهر تهران می باشند. مداخله مورد مطالعه و زمان آن: پس از توضیح کامل تحقیق به نمونه ها و اخذ رضایت نامه کتبی، اطلاعات مربوط به یائسگی در پرسشنامه ثبت و برای تعیین شدت علایم یائسگی از شاخص کوپرمن استفاده می شود. نمونه ها بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شده، به یک گروه ویتاگنوس و به دیگری کلسی سوی بالانس داده می شود. در پایان هر هفته به منظور اطمینان از مصرف دارو با واحدهای پژوهش تماس تلفنی گرفته شده و علل خروج احتمالی از پژوهش ثبت می گردد . در پایان هفته 4 و 8 پرسشنامه کوپرمن مجددا تکمیل شده و مقایسه دو گروه انجام می شود . نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل می گردد. پیامدهای اولیه: بهبود عوارض یائسگی
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101054224N9
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
برای کاهش یادآوری و کم کردن صدمات روحی در اعمال دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی،با استفاده از یک پیش داروی موثر، القای بیهوشی عمومی آرام را تسهیل می کند. هدف از این تحقیق تعیین میزان تاثیر میدازولام خوراکی در کاهش یادآوری اعمال دندانپزشکی در بچه ها است.در این مطالعه کارآزمایی بالینی آینده نگر بر روی ،60 نفر از بچه های غیر همکار، از آنهایی که برای اعمال دندانپزشکی تحت بیهوشی عمومی ارجاع داده می شوند،انتخاب شده اند. بجه های سالم (ASAI-ASAII)، و4 تا10 ساله باامتناع از درمان، این بچه ها فوق العاده غیر همکار و مضطرب هستند. اگر بچه ها تنفس ناپایدار،داشتن هرگونه هیپوکسی،آریتمی یا درد در اتاق ریکاوری دارند از مطالعه خارج می شوند، مریض ها به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده اند.گروه مورد , 0.5 میلی گرم برای هر کیلو گرم میدازولام قابل تزریق, مخلوط با ابمیوه را ،20 دقیقه قبل از جدا شدن از والدینشان دریافت می کنند. اگر بچه ها اجازه رگ گرفتن قبل از القای بیهوشی عمومی را ندهند، با استفاده از بیهوشی استنشاقی که ترکیب اکسیژن، نیتروزاکسید، ایزو فلوران است انجام می شود. نگهداری بیهوشی و مانیتورینگ استاندارد و یکسان حین عمل برای همه کودکان انجام می شود. مراقبت به هوش آمدن بر اساس سیستم نمره بندی (PADS) وپروتکل استاندارد برای همه مریض ها در طی زمانی که در اتاق ریکاوری هستند انجام می شود. بعد از آن در مورد یادآوری اتفاقات از کودک پرسیده می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101095578N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پس از ابليشن جهت جلوگیری از ايجاد هماتوم و خونريزي بیماران بايد برای مدت 6-4 ساعت در تخت استراحت مطلق داشته باشند. در نتیجه ی بی حرکت خوابیدن طولاني مدت روی تخت ممكن است کمردرد براي بيماران ایجاد شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تداوم تغییر وضعیت بدن حین و بعد از درمان رادیوفرکوئنسی دیس ریتمیهای قلبی بر کمردرد و وضعیت همودینامیکی بیماران انجام شده است. اين پژوهش يك مطالعه نيمه تجربي مي باشد. 75 نفر نمونه مبتلا به دیس ریتمیهای قلبی، در محدوده سنی 80-18 سال که سابقه کمردرد و اختلالات خونریزی دهنده شناخته شده نداشتند به صورت تصادفي به سه گروه تخصيص داده شدند. گروه كنترل، تغییر وضعیت داده نشدند، گروه آزمون A حین و بعد از ابلیشن و گروه آزمون B بعد از ابلیشن تغییر وضعیت داده شدند. شدت درد، فشار خون، تعداد نبض و ميزان خونريزي و هماتوم اندازه گيري شد. تفاوت معني داري بين گروه ها از نظر مشخصات فردي بيماران، ميانگين فشار خون، ضربان قلب و ميزان كل خونريزي و هماتوم، در زمان ورود به بخش مشاهده نشد. بيماران گروه A در 6 ساعت اول پس از ابليشن كمردرد كمتري و گروه B در 4 ساعت اول پس از ابليشن كمردرد كمتري در مقايسه با گروه كنترل تجربه كرده بودند. بيماران گروه B در زمان هاي 2، 4 و 6 ساعت پس از ابليشن درد بيشتري نسبت به گروه A تجربه كرده بودند. تغییر وضعیت بيماران حين و پس از ابليشن بدون افزايش ميزان خونريزي و هماتوم باعث كاهش يا پيشگيري از كمردرد مي شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201102185857N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور بر روی 80 بیمار 18 تا 60 ساله، ASA1،2 کاندید عمل جراحی داکریوسیستورینوستومی بستری شده در بیمارستان حضرت رسول که دارای معیارهای ورود به مطالعه بودند، طی سال های 1388تا 1390 انجام شده است. به 40 نفر مورد داروی پره گابالین و به 40 نفر شاهد، دارونما تجویز شد. پس از گروه بندی تصادفی بیماران، در گروه پره گابالین بیماران 300 میلی گرم پره گابالین یک ساعت قبل از عمل جراحی صبح روز عمل دریافت کرده اند. شدت درد پس از عمل جراحی برحسب VAS تا 24 ساعت پس از عمل، میزان مصرف مسکن، بروز تهوع و استفراغ طی 24 ساعت اول پس از جراحی تعیین و در 2 گروه مقایسه گردید
خلاصه مطالعه
   


IRCT201101115591N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف : زایمان زودرس به زایمان قبل از 37 هفته کامل حاملگی اطلاق می شود ومسئول بسیاری ازمرگ ومیر نوزادان می باشد. عوامل فارماکولوژیک متعددی ازجمله اگونیست های ß آدرنرژیک درجلوگیری از زایمان زودرس مورد مطالعه واستفاده قرارگرفته اند ولی تأثیرآنها هنوز مورد تأئید نیست. باتوجه به اهمیت عوارض زایمان زودرس برروی مادرو جنین وعدم وجود مطالعات جامع، تأثیرایزوکسوپرین که یکی از پرمصرف ترین داروی مورداستفاده درجلوگیری از زایمان زودرس میباشد موردبررسی قرارمی گیرد. روش کار: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور آینده نگر تك مركزي روی 81 نفرخانم باردار تک قلو با پرده های جنینی سالم درسن حاملگی بین 26 تا 34 هفته با تشخیص انقباضات زودرس زایمان صورت می گیرد. موارد پارگی زودرس پرده ها، کوریوآمینونیت، خونریزی های قبل از زایمان و بیماری های سیستمیک همراه از مطالعه خارج می گردند. این افراد پس از توقف انقباضات با سولفات منیزیم وریدی، بطور تصادفی به دوگروه مداخله وکنترل تقسیم می شوند وافراد گروه مداخله تحت تجویز ایزوکسوپرین خوراکی و گره کنترل پلاسبو (تا هفته 34 حاملگی) قرارمی گیرند. سپس میزان پاسخ به درمان با بررسی مدت حاملگی 48 ساعت تا یک هفته پس از توقف انقباضات و تا هفته 34 و سن حاملگی در زمان زایمان در دوگروه موردبررسی قرار می گیرند.
خلاصه مطالعه
   


<<  11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21  >>