يک‌شنبه - ۴ تير ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 13859   

 

تعداد 11614 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201105282839N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه اثرات شیر سویا را در مقایسه با شیر گاو روی فاکتورهای التهابی،فاكتورهاي قلبي كليوي و فيبرينولتيك و التهابي استرس اکسیداتیو بر روی بیماران دیابتی نوع 2 مبتلا به نفروپاتی ارزیابی کردیم.ا ین مطالعه، مطالعه کارآزمایی بالینی متقاطع بر روی 29 بیمار بود. داشتن آلرژی به محصولات سویا و شیر گاو و همچنین مواجه شدن با بیماری حاد یا مزمن از معیار های خروج مطالعه بودند. در این بررسی 2 دوره مداخله ی 4 هفته ای (یک دوره رژیم معمول نفروپاتی دیابتی كه شامل 0.8g/kg پروتيين همراه با شیر سویا و دوره دیگر رژیم معمول نفروپاتی دیابتی همراه با شیر گاو)و یک دوره washout 2 هفته ای وجود داشت. در دوره شیر سویا تنها یک لیوان (240 سی سی) شیر سویا جایگزین یک لیوان(240 سی سی) شیر گاو شد. در این بررسی شاخص های آنتروپومتریک، فاکتورهای التهابی، استرس اکسیداتیو، فيبرينولتيك و فشار خون، فاکتورهای لیپیدی، شاخصهای كليوي و گلیسمیک بعد از مصرف دوره شیر سویا و مصرف دوره شیر گاو اندازه گیری شد. در مجموع این مطالعه به مدت 12 هفته اجرا گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106031556N21
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه این است که تاثیر ان- استیل سیستئین را بعنوان درمان کمکی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن از طريق يك كارآزمايي باليني دو سو بی خیر با کنترل دارونما در عرض هشت هفته بررسی نماید. روش کار: بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بطور تصادفی در دو گروه قرار مي گيرند. گروه اول تحت درمان با رسپیریدون خوراکی 2-6 ميلي گرم در روز و 2000ميلي گرم در روز ان- استیل سیستئین (15 نفر)و گروه ديگر رسپیریدون خوراکی شش ميلي گرم در روز+ دارونما(15نفر)قرار می گيرند. تغیيرات شدت از هفته صفر تا هفته 8بر اساسPositive and Negative Scale که معيار اصلي سنجش خواهد بوداندازه گیری می شود. بیماران همچنین از نظر عوارض جانبی و عوارض خارج هرمي مورد ارزیابی قرار می گيرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105281485N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی بالینی موازی طراحی شده است. نمونه های مورد مطالعه زنان مبتلا به دیابت در محدوده سنی 30 تا 60 سال می باشند که شاخص توده بدنی آنها بالاتر از 25می باشد. کلیه افرادی که شرایط ویژه مثل ابتلا به بیماری خاص و یا مصرف داروهای موثر بر آدیپوکین ها و عوامل التهابی دارند وارد مطالعه نمی شوند. در ابتدا به مدت 2 هفته برای کلیه افراد دوره جمع آوري اطلاعات خواهیم داشت که در این دوره 3 ثبت غذایی و 3 ثبت فعالیت فیزیکی از افراد جمع آوری میشود. سپس برپایه بلوک بندی های انجام شده افراد به سه گروه به طور تصادفی به سه گروه A ،B و C تقسیم میشوند. سپس آزمایشهای بیوشیمیایی (شامل سطح گلوکز خون، انسولین سرم، سطح سرمی کلسترول تام، تری گلیسیرید، ليپوپروتئين با چگالي پائين و بالا،سطح سرمی فاکتور نکروز دهنده بافتی آلفا با حساسیت بالا ،سطح سرمی اینترلوکین 6 با حساسیت بالا، سطح سرمی پروتئین فاز حاد واکنشگر با ماده c با حساسيت بالا،ویسفاتین ،کمرین و آدیپونکتین) و شاخص های تن سنجی اندازه گیری میشود. به گروهA رژیم غذایی معمول کاهش وزن شامل کربوهیدرات ( 55-50%) ، چربی (30%) ، پروتئین( 20-15%) داده میشود در این رژیم محدودیت انرژی به میزان 500 کیلوکالری اعمال می شود. گروه B رژیم با دانسته انرژی بالا و با ترکیب درشت مغذیها به صورت کربوهیدرات ( 50-45%) ، چربی (35%) ، پروتئین( 20-15%) داده میشود در منوی رژیم غذایی این افراد سبزی، میوه و مایعات کمتری در نظر گرفته می شود در این رژیم نیز محدودیت انرژی به میزان 500 کیلوکالری اعمال می شود. گروه C گروه رژیم غذایی کاهش وزن (محدودیت 500 کیلو کالری انرژی) با دانسیته پایین دریافت میکنند دراین رژیم ترکیب درشت مغذیها به صورت فوق می باشد: کربوهیدرات ( 60-50%) ، چربی (25%) ، پروتئین( 20-15%). در منوی رژیم غذایی این افراد سبزی، میوه و مایعات بیشتری در نظر گرفته می شود. در طول مدت مطالعه هر دو هفته یکبار یک یاد آمد 24 ساعته خوراک و یک ثبت فعالیت فیزیکی جمع آوری می شود. پس ازپایان 8 هفته کلیه شاخصهای بیو شیمیایی و آنتروپومتریک مجددا اندازه گیری و مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106086698N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه دوسوکور بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر احساس درماندگی و درد مبتلایان به استئوآرتریت میباشد. معيارهاي ورود شامل :ابتلا به نوع اولیه (ایدیوپاتیک) بیماری استئوآرتریت زانو، سکونت در تبریز و حومه آن و داشتن تحصیلات ابتدایی و معیارهای خروج عبارتند از: بیماران زیر 35 سال، شرکت در پژوهش های مشابه، سابقه عمل جراحی زانو و تزریق کورتیکوستروئید در مفصل زانو. جمعیت مورد مطالعه بیماران مبتلا به استئوآرتریت مراجعه کننده به کلینیکهای روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز هستند. بعد از نمونه گیری در دسترس ، پیش آزمون انجام خواهد شد سپس تخصیص تصادفی به دو گروه (تجربی و کنترل) برای 150 بیمار با استفاده از سایت Random.org انجام میشود. در گروه تجربی نیازهای خودمراقبتی با مصاحبه انفرادی تعیین و مداخله حداقل طی 3 جلسه ی یک ساعته انجام می شود. مواد آموزشی به صورت کتابچه و CD حرکات ورزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. با تماس تلفنی هفته ای دو بار به مدت شش هفته نحوه پیروی از برنامه پیگیری خواهد شد. گروه کنترل درمان رایج را دریافت مینماید و در پایان مطالعه مواد آموزشی در اختیارشان قرار خواهد گرفت. پس آزمون در دو مرحله به ترتیب شش هفته و سه ماه بعد از مداخله در هر دو گروه به اجرا در می آید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه شاخص درماندگی آرتریت است که دارای پانزده بیانیه می باشد. ابزار دیگر ، آنالوگ بصری درد(0-10) می باشد که یک ابزار استاندارد جهت تعیین شدت درد بیماران است. درماندگی و درد پیامدهای اولیه این مطالعه می باشند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105296626N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بیماران و در صورت لزوم همراهان ایشان ابتدا توسط پزشک مربوط در جریان کم وکیف روش هیستروسکوپی و پیامدهای احتمالی آن قرار گرفته و پس از آگاهی از روش کار و پر کردن رضایت نامه کتبی وارد مطالعه می شوند. بیماران به طور تصادفی با استفاده از نرم افزار randlist به 6 گروه تقسیم می شوند. 100 میکروگرم میزوپرستول زیرزبانی در گروه اول، 100 میکروگرم میزوپروستول رکتال در گروه دوم و 100 میکروگرم میزوپروستول واژینال در گروه سوم و 200 میکرو گرم میزوپروستول زیر زبانی در گروه چهارم ، 200 میکروگرم میزوپروستول رکتال در گروه پنجم و 200 میکروگرم میزوپروستول واژینال در گروه ششم. 12 ساعت قبل از انجام هیستروسکوپی در فرنیکس خلفی واژن قرار داده می شود. قبل از هیستروسکوپی در وضعیت لیتوتومی دیلاتاسیون سرویکس از شماره 4 دیلاتور هگار شروع می شود تا زمانی که به مقاومت بر خورد می شود. شماره دیلاتور در اولین مقاومت ثبت می شود و فاصله زمانی اولین مقاومت تا ایجاد دیلاتاسیون با هگار شماره 9 ثبت می شود. سپس هیستروسکوپی انجام شده و زمان آغاز و پایان ثبت می شود. هیستروسکوپی با هیستروسکوپ دارای غلاف 7mm و یا رزکتوسکوپ با غلاف خارجی 9mm انجام می شود. فاکتور های مورد بررسی شامل میزان دیلاتاسیون سرویکس قبل از شروع هیستروسکوپی ، طول مدت دیلاتاسیون تا شماره 9 هگار و طول مدت هیستروسکوپی، عوارض رحمی و سرویکال( مانند خونریزی، پارگی رحم، پارگی سرویکس و راه کاذب) می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105296625N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف مقایسه عمق بیهوشی میدازولام + سدیم تیوپنتال با میدازولام + پروپوفول در سزارین انجام می شود . 50 خانم زائو تحت بیهوشی عمومی قرار گرفته و عمق بیهوشی با دستگاه BIS مورد سنجش قرار میگیرد. شرایط ورود شرکت کنندگان به مطالعه شامل خانم های حامله کاندید سزارین الکتیو ، محدوده سنی 18 تا 40 سال و کلاس 1و 2 انجمن بیهوشی امریکا و کلاس راه هوایی 1و2 مالامپاتی و شرایط خروج از مطالعه شامل سابقه بیماری زمینه ای مانند بیماریهای تنفسی ، قلبی ، فشار خون بالا ، اعتیاد ، چند قلویی ، سزارین اورژانس و راه هوایی دشوار می باشد.متغیر پیامد اصلی این مطالعه عمق بیهوشی عمومی می باشد. پس ازمعاینه و کسب رضایت ، آنها را به طورتصادفی دو سو کور به دو گروه تقسیم و به هر دو گروه 10 میلی گرم متوکلوپرامید ، 1.5 میلی گرم میدازولام و 1 میلی گرم برای هر کیلوگرم لیدوکائین ، تجویز می شود.اینداکشن بیهوشی عمومی و اینتوباسیون تراشه (لوله شماره 7 کافدار) با فشار کریکوئید درگروه اول با 5 میلی گرم برای هر کیلوگرم سدیم تیوپنتال و 1.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم ساکسنیل کولین و در گروه دوم با 2.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم پروپوفول و 1.5 میلی گرم برای هر کیلوگرم ساکسنیل کولین به شیوه اینداکشن با توالی سریع انجام می گردد. مقادیر BIS و شاخص های همودینامیک هنگام نصب مانیتورینگ های استاندارد ، قبل از اینداکشن ، پس از اینداکشن (هنگام لوله گذاری)، پس از لوله گذاری (هنگام برش پوست ) ، 5 دقیقه پس از خروج نوزادو تزریق 1.5 میکرو گرم برای هرکیلوگرم فنتانیل و 0.1میلی گرم برای هر کیلوگرم مورفین ، هنگام بستن هوشبر استنشاقی و در هنگام اکستوباسیون ثبت و یافته های دو گروه با یکدیگر مقایسه می گردد. در صورت عدم ثبات همودینامیک کاهش عمق بیهوشی حین عمل و... درمان لازم انجام می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106126660N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه تصادفی -دوسویه کور که بر روی 300 بیماران آسم متوسط انجام میشود. یک گروه داروی ویتامین ای (50 میلی گرم در روز) و گروه دیگر دارونما(شکر) برای 8 هفته میگیرندو در پایان علائم بالینی و اسپرومتری مورد انالیز قرار میگیرند. معیارهای ورود: کودکان با بیماری آسم که بین 5 تا 17 سال دارند. معیارهای خروج: افرادی که دارای بیماریهای گوارشی، کلیوی ، مرض قند، کبدی و سوئ تغذیه و همچنین دریافت کننده مکملهای ویتامینی میباشند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105301155N14
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی اثرشیاف ناپروکسن در پیشگیری از پانکراتیت پس از ERCP در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت، جمعیت مورد مطالعه تمامی بیمارانی می باشند که جهتERCP به بیمارستان رازی رشت ارجاع شده اند .معیارهای ورود: تمامی بیماران بالای 18 سال که جهت ERCP به بیمارستان ارجاع شده اندیا اختلال عملکرد تست های کبدی یا کلستاز خارج کبدی داشته اند میباشد معیارهای خروج: پانکراتیت حاد در دو هفته اخیر یا شرح حال پانکراتیت مزمن وسابقه اسفنکتروتومی قبلی ومصرف NSAID در یک هفته اخیرو کنتراندیکاسیون مصرف NSAID وزخم پپتیک با خونریزی اخیر و رضایت نداشتن به شرکت در طرح می باشد.در طول مدت زمان مطالعه افراد دارای شرایط ورود بصورت تصادفی با روش بلاک تصادفی به دو گروه تخصیص می یابند. گروه مداخله درست پیش از عمل شیاف 500 میلیگرمی ناپروکسن و گروه مقایسه شیاف پلاسبو دریافت می کنند.. پیامد اصلی مورد مطالعه عارضه پانکراتیت می باشد . تمام بیماران تا 24 ساعت از نظر پانکراتیت تحت نظر گرفته می شوند.بیماران از نظر بالینی با درد شکم تیپ پانکراتیت وافزایش بیش از 3 برابر آنزیم آمیلاز تا 24 ساعت بعد عمل پانکراتیت در نظر گرفته می شوند.آمیلاز سرم 2 ساعت بعد ERCP چک شده در صورت نرمال بودن ونداشتن علائم بالینی پانکراتیت جهت بیمار تغذیه شروع می شود. ولی اگر آمیلاز 2 ساعت بعد بیشتر از 3 برابر نرمال بود و بیمار درد تهوع و یا استفراغ داشت بیمار NPO شده و مایعات وریدی و مخدر برای درد تجویز می شود.صبح روز بعد(24 ساعت بعد) آمیلاز مجدد چک شده و بیمار مجدد معاینه می گردد و تشخیص پانکراتیت با درد پشت یا اپیگاستر مسجل می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013020512369N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر تجویز نیتروس اکساید+فنتانیل و گاز اکسیژن+فنتانیل به عنوان ضد درد در بیماران با رنال کولیک است. این مطالعه تصادفی، دوسوکور، بدون کنترل با دارو نما و در مرحله 2 کارازمایی بالینی است. در این مطالعه 120 بیمار با تشخیص قطعی رنال کولیک و با سن بالاتر از 18 سال که همودینامیک پایدار داشته باشند و به اورژانس مراجعه می کنند وارد مطالعه می شوند. و در صورتی که به داروهای تجویز شده واکنش نشان دهند از مطالعه خارج می شوند. ابتدا همه بیماران 50 میکروگرم فنتانیل دریافت می کنند. سپس به دو گروه که گروه اول نیتروس اکساید و گروه دوم که اکسیژن دریافت می کنند، تقسیم می شوند. اندازه گیری شدت درد به وسیله معیار visual analogue scale (VAS) در زمانهای مشخص (پیش از شروع مسکن، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه و 30 دقیقه پس از تجویز مسکن) انجام میگیرد.اگر درد بیمار پس از 30 دقیقه بهبود نیافته بود ، مجددا 50 میکروگرم فنتانیل تجویز می شود. در این زمان مجددا شدت درد بررسی می شود. اگر پس از تجویز دوز دوم قنتانیل بازهم درد بیماران بهبود پیدا نکرد از مسکن های دیگر مانند کتورولاک و کتامین برای کاهش درد بیماران استفاده خواهد شد. در نهایت شدت درد در زمانهای گفته شده و نیز مدت بستری بین دو گروه مقایسه خواهد شد. در نهایت اطلاعات مربوط به بیماری، اطلاعات دموگرافیک، مدت زمان بستری در اورژانس و میزان کاهش درد بیمار و جمع آوری شده و داده های حاصل آنالیز می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013020512368N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی یک سو کور و تصادفی با هدف مقایسه میزان عوارض بین دو روش جراحی ختنه بدون بخیه و روش مرسوم با بخیه در کودکان کاندید جراحی ختنه در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام می شود. 100 بیمار بصورت تصادفی به دو گروه با روش ختنه بدون بخیه و روش مرسوم تقسیم می شوند. شرایط ورود به مطالعه تمام کودکانی که جهت انجام ختنه به بیمارستان امام رضا مراجعه کرده اند می باشد. در گروه با روش عمل بدون بخیه، پس از برداشتن پره پوس و کاف مخاطی پس از هموستاز کامل عمل به پایان می رسد. در روش با بخیه با نخهای قابل جذب لبه های پوست و مخاط به هم نزدیک می شوند. بیماران هر دو گروه یک هفته و یکماه بعد پیگیری شده و از نظر عوارض خونریزی و عفونت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اطلاعات بدست آمده از دو گروه مورد مطالعه مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>