جمعه - ۲۸ آذر ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 7160   

 

تعداد 6040 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201106136790N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين كارآزمايي باليني تصادفی يك سوكور جهت مقايسه تأثير دو داروي سلكوكسيب و ايبوپروفن براي كنترل درد پرينه بدنبال اپي زياتومي انجام گرفت. مواد و روشها: تعداد 170 نفر از زناني كه جهت انجام زايمان تحت اپي زياتومي به بيمارستان شهيد مصطفي خميني (ره) شهر ایلام مراجعه کرده بودند، بطور تصادفي در دو گروه سلكوكسيب( قرص 100ميلي گرمي ) و ایبوپروفن ( قرص 400 ميلي گرمي) قرار گرفتند. معيار های پذيرش نمونه شامل سن 35-18 سال، اپي زياتومي مديولترال، زايمان تك قلو و جنين زنده بود و معيارهای خروج نمونه شامل حساسيت به داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي وسابقه مشكلات گوارشي بود. سپس شدت درد در هر گروه قبل از مداخله و ساعت 1،2،4، 8و 12بعد از ترميم در زمان استراحت و هنگام حركت كردن، با استفاده از خط كش اندازه گيري درد (VAS) محاسبه شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106126778N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تمرینات تنفسی برنامه ریزی شده بر عوارض تنفسی بیماران متعاقب جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قلب شهید رجایی انجام خواهد شد. در این مطالعه 100 نفر از بیماران کاندید جراحی پیوند عروق کرونر کاندید جراحی پیوند عروق کرونر در مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی قلب شهید رجایی به روش تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار خواهند گرفت. بیماران مورد مطالعه به شرط نداشتن جراحی پیوند عروق کرونر اورژانسی و اختلال نورولوژیک و عصبی عضلانی وارد مطالعه خواهند شد. بیمارانی که در گروه آزمون قرار می گیرند، تمرینات تنفسی برنامه ریزی شده را شامل تنفس عمیق، اسپیرومتر انگیزشی و سرفه موثر را در 4 روز اول بعد از عمل جراحی و یک ساعت بعد از جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی انجام خواهند داد و بیماران گروه کنترل درمان معمول بیمارستان را دریافت خواهند کرد. جهت بررسی پیامد بیماران آنالیز گازهای خون شریانی، آتلکتازی در عکس قفسه سینه و مسافت طی شده در تست پیاده روی در مدت 6 دقیقه مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت. گاز های خون شریانی و عکس قفسه سینه قبل از عمل جراحی، روز اول، دوم و سوم بعد از عمل جراحی بین دو گروه مقایسه شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106126771N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تعیین تاثیر 7 هفته تمرينات اصلاحي را بر زاويه كيفوز پشتي دانشجويان پسر مبتلا به هايپركيفوزيس و مطالعه تغييرات زاويه كيفوز پس از يك دوره 4 ماهه. روش كار: در این كارآزمايي باليني، 25 نفر از داوطلبان به روش هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربي (12 نفر) و کنترل (13 نفر) تقسیم خواهند شد. معيارهاي ورود: زاويه كيفوز پشتي بيش از 40درجه، دانشجوي دانشگاه اراك بوده و در دامنه سني 22-18 سال قرار داشته باشد و هايپركيفوز ايديوپاتيك نداشته باشد. معيار هاي خروج: اسكوليوز بيش از 5 درجه، ابتلا به كيفوز ساختاري، سابقه شكستگي در فقرات، سابقه شكستگي در شانه در 6 ماه گذشته، ابتلا به بيماري هاي پرخطر، سابقه ابتلا به اختلالات عصبي يا وستيبولار. گروه تجربي به مدت 7 هفته، هفته اي سه جلسه 45-30 دقيقه اي به تمرين خواهند پرداخت. اندازه زاويه كيفوز قبل و بعد از دوره تمرينات و 4 ماه پس از پايان تمرينات با كمك دستگاه اسپاينال موس اندازه گيري خواهد شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری، آزمون t مستقل و آزمون t وابسته تحليل خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106126780N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه: کمبود ويتامين D (vitD) در ايران بسيار شايع است. با توجه مطالعات متعدد در مورد دوزهای درمانی آن برای دستيابی به سطح مطلوب 25(OH)D، در اين مطالعه سعی شده است تا اثرات تجويز دوز بالای مکمل vitD با دوز توصيه شده روتين بر سطح 25(OH)D سرمي ، مورد مقايسه قرار گيرد. روش مطالعه: این مطالعه به روش كارآزمايي باليني در سالهاي 88-1387 در مرکز تحقيقات غدد بیمارستان شريعتي انجام شده است. جمعیت تحت مطالعه زنان بالای 50 سال استوپنيک مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان بيمارستان شريعتی بودند. بيماران به دو گروه: P كه vitD با مقدار 50000 واحد بصورت هفتگي براي سه ماه و سپس ماهانه بمدت نه ماه ديگر ادامه یافت و M كه800 واحد روزانه بمدت يکسال گرفتند، تقسيم شدند. روزانه يک گرم کربنات کلسيم به هر دو گروه داده شد. سطح سرمي 25(OH)D، کلسيم، فسفر،PTH، در چهار نوبت (ابتدای درمان، ماه سوم، ششم و دوازدهم) اندازه گيری ¬شد، کلسيم ادرار 24ساعته در ابتدا و انتهاي مطالعه مورد بررسی قرار گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106126776N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
حضور اعضاي خانواده كنار بيمار در بخش مراقبت ویژه مي تواند باعث کاهش اضطراب آنها شده و اثرات مثبتي بر بهبود بيمار داشته باشد.لذا این مطالعه به منظور بررسي تاثير حضور حمایتی خانواده بر سطح اضطراب خانواده، رضایتمندی پرستاران و بهبودی بیماران بخش مراقبت ویژه انجام گردید. پس از تخصیص تصادفی بیماران(تروماي مغزي - کمای گلاسکوبین 5 تا 10- سن بین 18 تا 65 سال )، یک عضو خانواده هر بیمار (بستگان درجه اول - بالاتر از 18 سال-...) پرسشنامه اضطراب بیمارستانی را تکمیل کرده، در گروه مداخله، همان عضو در دو نوبت به مدت 6 روز مراقبتهای مورد نظر( ایجاد تحریکات حسی، انجام مراقبتهای اولیه نظیر تمیز کردن صورت ، حرکت اندامهاو....) را اجرا نمود. بعد از مداخله، اضطراب اعضای خانواده در هر دو گروه اندازه گیری و میانگین تغییرات آن با هم مقایسه گردید. ميانگين تغيير نمرات "آپاچي دو" برای بيماران هر دو گروه به عنوان معيار بهبودي، بعد از مداخله مقايسه و رضايتمندي پرستاران(کارشناس پرستاری-نوبت كاري در ساعات مداخله و...) قبل و پس از دوره مداخله توسط پرسشنامه سنجیده شد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201203072582N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر سیستم ساکشن باز و بسته در پیشگیری از پنومونی ناشی از ونتیلاتور می باشد. پس از تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعداد 96 بیمار وارد طرح خواهند شد. در ابتدا از بیماران /همراهان بیمار رضایت اگاهانه اخذ خواهد شد. این طرح در مدت 14 ماه در ICU جنرال بیمارستان امام رضا و ICU بیمارستان شهدا انجام خواهد شد. بیماران بطور تصادفی به دو گروه تقسیم میشوند. در گروه ساکشن باسیستم باز ساکشن بااستفاده از کاتتر یکبار مصرف که بطور روتین در بخشها استفاده میشود انجام میشود. طول مدت ساکشن حداکثر 15 ثانیه خوهد بود. در گروه ساکشن باسیستم بسته"ساکشن با استفاده از سیستم (TYE VARE)انجام میشود. کاتتر ساکشن هر 48 ساعت یکبار تعویض میشود. در هر دو گروه استانداردهای پروفیلاکسی VAP رعایت میشود: برای تمامی بیماران اطلاعات زیر ثبت خواهد شد: جنس، سن، تعداد اسپیراسیون در روز، تعداد روزهای تحت تهویه مکانیکی، مورتالیته، APACHE SCORE. تشخیص VAP بر اساس معیارهای CIPS (CLINICALLY INFECTION PULMONARY SCORE) میباشد. زمانی VAP تلقی خواهد شد که معیار های فوق موجود بوده و 48 ساعت از تهویه مکانیکی بیمار گذشته باشد. متغیر پیامد درصد بیمارانیکه دچار VAP میشوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201202243827N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه بررسي نتايج ريفركتيو-بينائي و ابرومتريك فتوريفركتيوكراتكتومي بروش wavefront براي اصلاح استيگماتيسم با استفاده از دستگاه ليزر visx ميباشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106143756N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در اين طرح پژوهشي كه به صورت كارآزمايي باليني يك سوكور انجام خواهدشد ،150 خانم باردار با حاملگي ترم کم خطر، تك قلو و جنین زنده به طور تصادفي در 3 گروه 50 نفره قرار می گیرند،بيماران تا هنگام زايمان تحت نظر گرفته خواهند شد . پس از خروج شانه قدامي نوزاد، در گروه اول µg400 ميزوپروستول به صورت زير زباني داده میشود.در گروه دوم mg 0.2 متيل ارگونوين عضلاني تزريق شد ه و به گروه سوم 20واحد اكسي توسين به صورت انفوزيون وريدي در 1 ليتر سرم رينگر داده می شود (این داروها فقط یکبار تجویز می شوند) . سه متغیر اندازه گیری شده و بین 3 گروه مقایسه می شوند: میزان خونریزی مرحله 3و 4 زایمان،مدت مرحله سوم زایمان،میزان کاهش هموگلوبین در عرض 24 ساعت پس از زایمان
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106143027N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بر روی زنان نخست زای مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی علوی اردبیل انجام می شود. برای این زنان در صوت داشتن معیارهای ورود، ابتدا پرسشنامه ادینبورگ جهت تعیین افسردگی تکمیل و مادران با نمره 12 و کمتر وارد مطالعه می شوند و بعد از اخذ رضایت نامه کتبی، پرسشنامه های استرس درک شده و اضطراب تکمیل و شرکت کنندگان به صورت تصادفی با استفاده از جدول اعداد تصادفی کامپیوتری و از طریق بلوک بندی چهارتایی و شش تایی با نسبت تخصیص ۱:۱ به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند. به منظورتخصیص تصادفی نمونه ها در گروه ها از پاکت های سربسته مشابهی که به ترتیب از شماره یک شماره گذاری شده اند استفاده می شود پژوهشگر و مشاور آمار از نوع مداخله به کار رفته مطلع نخواهند بود. در گروه مداخله از حرکات ویژه لگنی با استفاده از توپ تولد، استفاده از وضعیت های مختلف در فاز نهفته ، فعال و حین زایمان ، دوش گرفتن، رایحه درمانی و موسیقی استفاده خواهد شدو در گروه کنترل زایمان مطابق راهنمای کشوری انجام و پرسشنامه مشخصات زایمان بلافاصله بعد از زایمان و پرسشنامه های استرس درک شده و اضطراب ابتدا 4 ساعت سپس 8هفته بعد زایمان و پرسشنامه ادینبورگ در صورت نداشتن حوادث استرس زا، هشت هفته بعد از زایمان تکمیل و تفاوت میانگین نمره استرس درک شده، اضطراب و افسردگی قبل و بعد از مداخله و بین دو گروه مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106146804N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه کارآزمایی بالینی ، ما دو گروه 150 نفره ( A&B) بیماران رنال کولیک با حدود سنی 18 تا 69 سال و نمره درد بیشتر یا مساوی 40 یا 4 ( به ترتیب بر اساس معیارهای استاندارد نمره ذهی درد VAS و NRS ) و روش Balanced Block Randomization و نیز معیار های ورود به و خروج از مطالعه را انتخاب می نماییم. معيارهاي ورود به مطالعه شامل سن بين 69-18 سال،نمره درد بر اساس معیارVAS بيشتر يا مساوی 40( بیش از 4 در سیستم NRS) و معيارها ي خروج از مطالعه شامل پيلونفريت ويا تب بالاي 38 درجه،سابقه اعتیاد به مواد مخدر و نیزآلرژي به مورفين يا ساير مسكن ها، سابقه مشکلات قلبی – عروقی (کلاس 3 و 4 آنژین صدری و نارسایی مزمن قلبی کنترل نشده و فشار خون کنترل نشده)،سابقه بیماری کلیوی ( پیوند , دیالیز و کراتینین بالا) و بیماریهای پروستات و انسداد ادراری،بیماری فعال کبدی و کیسه صفرا،اختلال همودینامیک بیمار شامل ( فشار خون سیستول کمتر و یا مساوی 90 و کاهش فشار متوسط شریانی به کمتر از 30٪ میزان پایه )،حاملگی و شیر دهی،سابقه سکته مغزی در دو سال اخیر می باشد . بیماران گروه A ، یک میلی لیتر سالین به عنوان دارونما به صورت وریدی دریافت کرده و بیماران گروه B نیز در سرنگهای کاملا مشابه یک میلی لیتر نالوکسان با دوز پایین ( 0/04 میلیگرم ) دریافت می کنند . 5 دقیقه بعد به هر گروه بیمار 2/5 میلیگرم مورفین سولفات وریدی تزریق می شود . سپس این بیماران را براساس نمره درد و عوارض احتمالی به فواصل هر 15 دقیقه به مدت 90 دقیقه تحت نظر قرار می دهیم . اگر در این مدت نمره درد بیمار (به کمتر از استانه تعریف شده در بالا) کاهش نیابد ، مجددا دوزهای مشابه مورفین ( حداکثر تا 10 میلیگرم ) تزریق می شود و در صورت نیاز به دوزهای بالاتر ضمن کنترل درد وی، بیمار از مطالعه خارج می شود.ما در این مطالعه به دنبال بررسی اثر تالوکسان در کاهش نمره درد بیماران و نیز میزان دوز کلی مورفین تجویزی به بیماران در کنار بررسی عوارض مورفین در بیماران رنال کولیک می باشیم .
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>