جمعه - ۲۹ فروردين ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 5802   

 

تعداد 4903 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201107261254N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
1) اهداف: از آنجائيكه اثرات موثر فيزيولوژيك و تقويت عضلاني فعاليتهاي ورزشي توام با انقباض اكسنتريك در افراد سالم نسبت به فعاليتهاي ورزشي توام با انقباضات كانسنتريك اثبات شده است اين مطالعه در صدد است كه اثرات اين دو نوع تمرينات ورزشي را در بيماران مالتیپل اسکلروزیس مطالعه كند. 2) طراحی: مطالعه تصادفی کلینیکی 3) نحوه انجام: دو پروتکل درمانی تمرینات اکسنتریک (راه رفتن روی ترید میل با شیب منفی سرازیر) و تمرینات کانسنتریک (راه رفتن روی ترید میل با شیب مثبت سربالایی) 4) شرکت کنندگان شامل شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: 30 بيمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس با رعايت شرايط ورود شامل: دارا بودن اختلال در راه رفتن و قابلیت راه رفتن (با کمک عصا یا بدون کمک عصا) 10 متر طول در کمتر از 1 دقیقه باشد و شرایط خروج : 1) کاهش شدید توانائی در طول یکسال گذشته که توسط پزشک متخصص تائید می شود، 2) بارداری، 3) درمان کورتیکواستروئید در طول ماه گذشته، 4) اختلالات روانی شدید، 5) هرگونه مواردی که منجر به عدم استفاده از فعالیتهای ورزشی ملایم تا متوسط می گردد، 6) شرکت در تمرینات ورزشی مرتب (حداقل دو بار در هفته و به مدت 10 دقیقه بیشتر)، 7) وجود همزمان مشکل پزشکی دیگر نظیر ارتریت در مفاصل اندام تحتانی، دیابت و یا بیماری قلبی عروقی ناپایدار 5) مداخلات: هر دو گروه به مدت 30 دقيقه، 12 جلسه، 3 جلسه در هفته و با شدت 55% تا 85% حداکثر ضربان قلب (بطور پيشرونده) تحت درمان یا تمرینات اکسنتریک و یا تمرینات کانسنتریک قرار ميگيرند. 6) متغیرهای پیامد اصلی: متغیرهای پیامد اصلی که قبل و بعد از مداخله و بعد از 4 هفته پیگیری اندازه گيري مي شوند عبارتند از الف) فعاليتهاي عملكردي ايشان نظير تستهای مسافت طی شده در دو دقیقه، زمان طی مسافت هفت ونیم متر و زمان لازم برای بلند شدن از صندلی طی مسافت 3 متر و برگشتن و نشستن روی صندلی، ب) شاخصهاي تعادل ايستا و پويا و همينطور ريسك افتادن توسط دستگاه تعادل بایودکس، ج) گشتاور ايزومتريك عضلات چهار سرراني و همسترينگ و د) ارزیابی ناتوانی و قابلیت تحرک با استفاده از تکمیل پرسشنامه ناتوانی نورولو‍ژيك گای و پرسشنامه قابلیت تحرک ریورمد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106196832N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این طرح مقایسه عوارض و نتایج بازسازی آئورت در بیماران دچار تنگی آئورتوایلیاک با یکی از روشهای عمل جراحی بای پس آئورتوفمورال و یا آئورتوایلیاک می باشد. در این مطالعه تعداد 118 نفر از بیمارانی که دارای علائم ایسکمی اندام تحتانی بوده و در مطالعات قبل از عمل، تنگی یا انسداد آئورتوایلیاک درآنها به اثبات رسیده و کاندید عمل جراحی بازسازی آئورتوایلیاک می باشند شرکت داده می شوند. بیمارانی که علاوه بر تنگی آئورتوایلیاک دچار انسداد شریان ایلیاک خارجی یا فمورال باشند از مطالعه حذف می شوند. بیمار به صورت تصادفی با یکی از دو روش بای پس آئورتوفمورال و یا آئورتوایلیاک مورد عمل جراحی قرار می گیرد. پس از انجام عمل جراحی بیمار در فواصل 3، 6 و 12 ماه مورد معاینه قرار گرفته و از نظر عوارض عمل، کارکرد مناسب گرافت و نیز نیاز به عمل جراحی مجدد بررسی می شود . سپس اطلاعات مربوطه در تمام مراحل جمع آوری شده تا ارزیابی و تحلیل های آماری بر روی آنها صورت گیرد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106196807N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني دو سوكور روي 101 نفر از دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شد . نمونه ها از نظر شدت ديسمنوره مشابه سازي شده و با انتساب تصادفي در دو گروه 50 و 51 نفري قرار گرفتند. افراد دو گروه از لحاظ سن , سن منارك ,سن اولين ديسمنوره , شاخص توده بدني, تحصيلات و شغل پدر و مادر, طول, فاصله و ميزان خونريزي قاعدگي در دو گروه يكسان در نظر گرفته شدند . کپسول دانه شنبلیله حاوی 900 میلی گرم پودر دانه روزی سه بار و هر بار 2 الی 3 عدد طی سه روز اول قاعدگی تجویزگردیدو به افراد گروه كنترل , كپسول هايي مشابه با همان دستورالعمل وحاوي نشاسته و در طي دو سيكل تجويز شد . شدت درد براساس معيار آنالوگ بينايي 0 تا 10 سانتی متر و علايم سيستميك با استفاده از سيستم معيار چند بعدي گفتاري قبل از مطالعه و در طي دو سيكل متوالي پيگير ي و توسط آمار ه هاي توصيفي و استنباطي از SPSS مقايسه گرديد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار16 از جمله شاخص هاي ميانگين و انحراف معيار و تست هاي من ويتني, فريدمن و ويلكاكسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106196834N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه يك مطالعه تجربي با طرح "پيش آزمون و پس آزمون با گروه كنترل" مي باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر مهارت های مقابله ای و کاهش افسردگی دانشجویان پرستاری-مامایی تبریز و ارومیه می باشد. در اين مطالعه، نمونه پژوهش همان جامعه پژوهش را شامل مي شود. از مقياس افسردگي بك و پرسشنامه مهارت هاي مقابله اي براي غربالگري افراد حائز شرايط در دو دانشكده استفاده خواهد شد. دانشجوياني كه در اين مقياس نمره 10(نقطه برش اين مقياس براي تشخيص افسردگي) و يا بالاتر از10 اخذ كنند به عنوان نمونه اوليه پژوهش انتخاب خواهند شد. برای کاهش تعامل دو گروه در طول مطالعه، يكي از دانشكده ها بعنوان گروه مطالعه و ديگري بعنوان گروه كنترل انتخاب خواهد شد. سپس انتخاب داوطلبانه افراد داراي افسردگي براي شركت در كلاس در گروه مطالعه انجام مي گيرد. معيارهاي ورود عبارتند از: دانشجوياني كه در سال تحصيلي90-89 در دانشكده پرستاري-مامايي مشغول به تحصيل باشند؛ دانشجوياني كه تمايل به شركت و حضور مرتب در جلسات آموزشي را داشته باشند؛ تاكنون هيچگونه درمان دارويي ضد افسردگی دريافت نكرده باشند و طبق اظهار خودشان سابقه ساير بيماري هاي رواني را نداشته باشند. معيارهاي خروج شامل: دانشجوياني كه به هر دليل در طي دوره پژوهش از ادامه تحصيل انصراف دهند؛ دانشجوياني كه به هر دليل در طي دوره پژوهش تمايل به شركت در پژوهش نداشته باشند؛ دانشجوياني كه به هر دليل در طي دوره پژوهش بيش از يك جلسه در كلاس آموزش غيبت كنند؛ دانشجوياني كه به هر دليل در طي دوره پژوهش دچار بيماري جسمي حاد يا استرس هاي غير مترقبه (از دست دادن يك عضو خانواده – آتش سوزي منزل- مهاجرت و ...) شوند؛ دانشجوياني كه به هر دليل در طي دوره پژوهش، طبق اظهار خودشان از منابع ديگري در رابطه با حل مسئله اطلاعات دريافت كنند؛ معرفي افراد افسرده شديد و خارج كردن از مطالعه تا تحت درمان قرار گيرند. براي گروه مداخله 6 جلسه آموزش حل مسئله در طي سه هفته اجرا خواهد شد؛ اما براي گروه كنترل هيچ جلسه ي آموزشي و مداخله اي برگزار نخواهد شد. بعد از پايان مداخله ي آموزشي، نتایج بررسی می شوند که آیا این روش در کاهش افسردگی و افزایش مهارت های مقابله ای موثر است؟ پیامد اولیه در این مطالعه شناسایی افراد افسرده می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106203468N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر بی حسی موضعی و بی دردی بعد عمل ترامادل و بوپیواکایین در این گروه از بیماران می باشد. 60 بیمار دارای سلامت کامل جسمی؛ كانديد سزارین انتخابي برای بار اول یا دوم؛ سن بین 18 تا 45 سال و فاقد حساسيت شناخته شده به داروهاي مورد مطالعه و اعتیاد به مواد مخدر در دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. در یک گروه پس از اتمام عمل2 میلی گرم /کیلوگرم بوپیواکایین توسط جراح در محل برش جراحی تزریق شد و در گروه دوم 2 میلی گرم /کیلوگرم ترامادل توسط جراح در محل برش جراحی تزریق شد. ما درد بعد عمل بیماران را در ساعتهای یک و دو و سه بعد سزارین با استفاده از معیار دیداری اندازه گیری کردیم.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106206842N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
قصد ما از اجراي اين پروژه درمان علائم بيماري سندرم روده تحريك پذير است . در يك مطالعه تصادفي كار آزمايي باليني 45 بيمار كه (معيارهاي ورود: )كرايترياي رم دو را دارا باشند و بيماري ارگانيك خاصي نداشته باشند در مطالعه آورده مي شوند . معيارهاي خروج : حساسيت به شير و محصولات لبني ، داشتن بيماريهاي فعال و حاد همزمان يك پرسشنامه را پر مي كنند كه در خصوص شدت درد شكم و نفخ و تهوع و قوام مدفوع و تغيير در اجابت مزاج مي باشد سپس پنج بار ويزيت مي شوند در طي دو هفته دارو به آنها داده مي شود سپس از نظر علائم بيماري مورد ويزيت قرار مي گيرند ما انتظار داريم كه علائم در بيماران يا به كلي بهبود يابد و يا بهتر شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106156814N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106214856N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
22 بیمار در هفته اول وقوع انسداد شاخه ای ورید شبکیه که با استفاده از آنژیوگرافی فلورسئین تشخیص داده شده بود، تحت درمان با تزریق داخل ویتره 1.25 میلی گرم قرار گرفتند. بیماران با تشخیص اولیه انسداد شاخه ای ورید شبکیه بر اساس معاینه با چراغ اسلیت که کمتر ز یک هفته از شروع علائمشان میگذشت، وارد مطالعه شدند. بیماران با سایر پاتولوژیهای عروق شبکیه بر اساس آنژیوگرافی فلورسئین و بیمارانیکه هر گونه درمانی برای انسداد شاخه ای ورید شبکیه گرفته بودند، از مطالعه حذف شدند. ضخامت ماکولا با استفاده از توموگرافی اپتیکال کوهرنس(OCT)، و حدت بینائی با استفاده از چارت اسنلن، قبل از تزریق و در ماه های 1 و 3 و 6 تا 16 ماه بعد از تزریق اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106213485N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه اثر میزوپروستول واژینال و زیر زبانی در موفقیت ختم حاملگی در 3 ماهه دوم بارداري است. این مطالعه بر روی 268 زن حامله 12-24 هفته با کسب رضایت آگاهانه در بیمارستان الزهرا رشت در سال 1390-91 انجام می شود. معیارهای ورود به مطالعه شامل حاملگی منفرد با سن حاملگی 12-24 هفته تایید شده باLMP مطمئن و سونوگرافی زیر 20 هفته و معیارهای عدم ورود حساسیت شناخته شده به پروستاگلاندین ها، سابقه سزارین قبلی، خونریزی واژینال جفت سرراهی، پاریتی > 3مي باشند. زنان مورد مطالعه به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم خواهند شد که یک گروه تحت درمان با میزوپروستول زیر زبانی و پلاسبو واژینال و گروه دیگر میزوپروستول واژینال و پلاسبوی زیرزبانی قرار می گیرند. دوزها هر 3 ساعت تا 24 ساعت تجویز می شوند و اگر حاملگی ختم پیدا نکند دوزهای بعد هر 3 ساعت تا 48 ساعت داده می شود و اگر تا 48 ساعت ختم صورت نگیرد از سایر روشهای ختم مثل هیستروتومی یا اکسی توسین با دوز بالا استفاده می شود. كنترل علايم حياتي و كنترل عوارض (تهوع، سردرد، تندرنس پستان، اسهال، لرز، تب، احتياج به مسكن، استفراغ) هر 3 ساعت ثبت مي شود. پيامد اصلي فاصله زمانی از تجویز دارو تا ختم حاملگی و پيامد ثانويه شامل سقط در عرض 24 ساعت، سقط در عرض 48 ساعت، شروع درد پس از تجويز دارو و مقايسه عوارض در دو گروه مي باشد. دادهای حاصل توسط روش های آماری بررسی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106286907N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تقريبا همه پزشكان در اينكه انجام اقدامات تشخيصي در كودكان كوچك با مشكلات بسيار انجام مي پذيرد متفق النظر هستند.براي انجام اين كارهاي تشخيصي در گذشته وحال پيش دارو هاي مختلفي در جهت تسكين وآرامش بخشي كودكان پيشنهاد گرديده است اما هر يك از اين پيش دارو ها فوائد ومضار مختلفي دارندكه از ديد پزشكان انجام دهنده اين اقدامات پنهان نيست و از سوی دیگرخواب طبیعی ومحرومیت از خواب باعث افزایش یافت امواج تشنجی می گردد.در مراکز مختلف دارو های مختلفی جهت القا خواب در کودکان استفاده می شود . در مرکز ما اگر چه داروی کلرال هیدرات به عنوان پیش دارو در القا خواب برای انجام الکترو آنسفالوگرافی مورد استفاد ه قرار می گیرد طعم بد دارو وعوارض جانبی زیاد دارو ضرورت بررسی و مقایسه دارو های دیگر را با کلرال هیدرات را ایجاب می نماید. در راستاي اين هدف تصميم گرفته شد كه سه داروي ميدازولام وکلونیدین وملاتونین با کلرال هیدرات از نظر ايجاد خواب قبل از انجام الكتروانسفالوگرافي در 400 کودک یک ماهه تا 72 ماهه مورد بررسي قرار گيرند وعوارض اين دارو ها با يكديگر مورد ارزيابي قرار گيرد. اطلاعات مربوط به مدت زمان لازم برای القا خواب ومدت زمان خواب ومدت زمان لازم برای هوشیار شدن در این بیماران جمع آوری و عواض این داروها با یکدیگر مورد مقایسه قرار می گیرد.اثرات دارو ها روی زمینه امواج الکتروآنسفالوگرافی نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>