دوشنبه - ۲۷ دي ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 12484   

 

تعداد 10476 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2013020512369N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه مقایسه اثر تجویز نیتروس اکساید+فنتانیل و گاز اکسیژن+فنتانیل به عنوان ضد درد در بیماران با رنال کولیک است. این مطالعه تصادفی، دوسوکور، بدون کنترل با دارو نما و در مرحله 2 کارازمایی بالینی است. در این مطالعه 120 بیمار با تشخیص قطعی رنال کولیک و با سن بالاتر از 18 سال که همودینامیک پایدار داشته باشند و به اورژانس مراجعه می کنند وارد مطالعه می شوند. و در صورتی که به داروهای تجویز شده واکنش نشان دهند از مطالعه خارج می شوند. ابتدا همه بیماران 50 میکروگرم فنتانیل دریافت می کنند. سپس به دو گروه که گروه اول نیتروس اکساید و گروه دوم که اکسیژن دریافت می کنند، تقسیم می شوند. اندازه گیری شدت درد به وسیله معیار visual analogue scale (VAS) در زمانهای مشخص (پیش از شروع مسکن، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه و 30 دقیقه پس از تجویز مسکن) انجام میگیرد.اگر درد بیمار پس از 30 دقیقه بهبود نیافته بود ، مجددا 50 میکروگرم فنتانیل تجویز می شود. در این زمان مجددا شدت درد بررسی می شود. اگر پس از تجویز دوز دوم قنتانیل بازهم درد بیماران بهبود پیدا نکرد از مسکن های دیگر مانند کتورولاک و کتامین برای کاهش درد بیماران استفاده خواهد شد. در نهایت شدت درد در زمانهای گفته شده و نیز مدت بستری بین دو گروه مقایسه خواهد شد. در نهایت اطلاعات مربوط به بیماری، اطلاعات دموگرافیک، مدت زمان بستری در اورژانس و میزان کاهش درد بیمار و جمع آوری شده و داده های حاصل آنالیز می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2013020512368N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی یک سو کور و تصادفی با هدف مقایسه میزان عوارض بین دو روش جراحی ختنه بدون بخیه و روش مرسوم با بخیه در کودکان کاندید جراحی ختنه در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه انجام می شود. 100 بیمار بصورت تصادفی به دو گروه با روش ختنه بدون بخیه و روش مرسوم تقسیم می شوند. شرایط ورود به مطالعه تمام کودکانی که جهت انجام ختنه به بیمارستان امام رضا مراجعه کرده اند می باشد. در گروه با روش عمل بدون بخیه، پس از برداشتن پره پوس و کاف مخاطی پس از هموستاز کامل عمل به پایان می رسد. در روش با بخیه با نخهای قابل جذب لبه های پوست و مخاط به هم نزدیک می شوند. بیماران هر دو گروه یک هفته و یکماه بعد پیگیری شده و از نظر عوارض خونریزی و عفونت مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اطلاعات بدست آمده از دو گروه مورد مطالعه مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105302858N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در اين مطالعه 32 بيمار مبتلا به نارسايي مزمن كليوي در مراحل 3و4 انتخاب گرديده و بطور تصادفي به دو گروه درمان و كنترل تقسيم مي شوند.16بيمار باروزانه 5 گرم شربت لاكتولوز تحت درمان قرار مي گيرند و 16 بيمار نيز كه از نظر سن و جنس همسان هستندبه عنوان گروه كنترل انتخاب شده و پلاسبو دريافت مي كنند. نمونه مدفوع در هر دو گروه قبل و بعداز 8 هفته از طريق روشهاي ازمايشگاهي بيو شيميايي و كشت كلوني كانت باكتريال لاكتو باسيل و بيفيدو باكتر اندازه گيري شده و مقايسه ميشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105302858N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه طی یک دوره سه ماهه80 بیمار با نفروپاتی دیابتی که دارای معیارهای ورود به مطالعه باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. معیارهای ورود به مطالعه شامل: تمام افرادی خواهد بود که معیارهای نفروپاتی دیابتی یعنی پروتئین اوری در حد ماکروآلبینوری(دفع پروتیئن بیشتر از 300 میلیگرم در 24ساعت) را داشته باشند; بالای 18 سال سن داشته باشند ;HbA1C کمتر از 12% داشته باشند.معیار خروج شامل: عدم استفاده از دوز مشخص و تعیین شده دارو می باشد. در گروه مداخله24 ساعت قبل از شروع تحقیق تحت آزمایشات پروتئینوری واوره و کراتینین وپرفایل چربی قرار می گیرند.سپس افراد به صورت تصادفی با استفاده از سایت www.Radomaiz. org به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم میشوند.گروه مورد تحت درمان با 300میلیگرم تیامین روزانه به مدت سه ماه قرار داده خواهد شد وتغییرات میزان پروتئین اوری با اندازه گیری مقدار پروتیئین ادرار 24 ساعته 3 ماه بعد از دریافت دارو در این افراد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.سپس نتایج بدست امده با گروه شاهد که در این مدت سه ماه تحت درمان استاندارد بودند مقایسه میشود. ضمنا ازمایشات روتین شامل قند خون , پرفیل چربی و عملکرد کلیه نیز قبل و بعد از درمان چک خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105304613N7
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور مقایسه دو روش ماساژدهانی و مکیدن غیرمغذی بر عملکرد تغذیه مستقل دهانی نوزادان نارس بستری شده در NICU می باشد. پس از کسب رضایت آگاهانه از والدین،81 نوزاد دارای شرایط انتخابی به طور تصادفی در دو گروه مداخله (ماساژ دهانی ، مکیدن غیر مغذی) و گروه کنترل داده می شوند. نوزادان در گروه ماساژ دهانی حداقل به مدت 10 روز ، هر بار به مدت 10 دقیقه، دو بار در روز ماساژ داخل و اطراف دهان را توسط یکی از محققان پرستار دریافت می کنند. نوزادان در گروه مکیدن غیر مغذی ،مکیدن انگشت محقق یا مادر را حداقل به مدت 10 روز ، هر بار به مدت 5 دقیقه چهار بار در روز قبل از گاواژ دریافت می کنند. نوزادان در گروه کنترل مراقبت معمول را دریافت می کنند. بعد از 10 روز، با نظر پزشک متخصص نوزادان تغذیه دهانی شروع می شود. حالت رفتاری نوزاد، توانایی حفظ ثبات فیزیولوژیک ، زمان دستیابی به تغذیه مستقل دهانی، تعداد دفعات تغذیه دهانی در روز ، طول مدت زمان تغذیه در هر بار تغذیه دهانی و طول مدت بستری ارزیابی و ثبت می شود. معیار تغذیه مستقل دهانی 8 بار تغذیه دهانی در روز است.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105303449N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با توجه به اثرات مفید سیلدنافیل در بهبود زخم های مزمن و ایمن بودن مصرف این داروها از یک طرف و با در نظر داشتن این موضوع که تا کنون اثرات سیلدنافیل در زخم بستر ارزیابی نشده است، در این مطالعۀ کنترل شده با پلاسبو و دو سویه کور، اثر بخشی فرمولاسیون سیلدنافیل موضعی 10% را به همراه درمان های استاندارد، در بهبود زخم بستر مورد بررسی قرار خواهیم داد. مجموعا 100 بیمار با تشخیص زخم بستر گرید 1 یا 2 به طور تصادفی در یکی از 2 گروه زیر قرار می گیرند (50 بیمار در هر گروه). گروه اول پماد سیلدنافیل 10% و گروه دوم پماد فاقد ماده موثره سیلدنافیل را به مدت 14 روز دریافت می کند. گرید زخم بستر 7 و 14 روز بعد ارزیابی می گردند. نتایج دو گروه برای بررسی اثر احتمالی فرمولاسیون موضعی سیدنافیل بر روی گرید زخم بستر مورد مقایسه قرار میگیرد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201105316575N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه :حاملگي طولاني باعث افزايش مشكلات مادري و مرگ و مير و عوارض جنيني مي شود. براي جلوگيري از اين عوارض و اداره حاملگي طولانی از راههاي مختلفي استفاده مي شود. مطالعه حاضر به منظور مقایسه تأثیر پروپرانولول خوراکی با اکسی توسین و اکسی توسین به تنهایی بر مدت و نوع زايمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده انجام گرفته است. مواد و روشها: اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني تصادفی دو سوكور بر روي 146زن باردار نخست زا، 35-18 سال; سن بارداری42-40 هفته; بدون تنگی لگن; نمره بیشاپ کمتر از 5; با مراقبت مطلوب در طی دوره بارداری; فشار خون کمتر از 90/140 میلیمتر جیوه; نبض110-60; شاخص توده بدنی نرمال ; کیسه آب سالم; وزن تخمینی جنین کمتر از 4000 گرم انجام شد. موارد خروج از مطالعه عبارت بودند از : پلی هیدرامنیوس; پرزانتاسیون غیرطبیعی; پره اکلامپسی; سابقه مشکلات شناخته شده طبی در حین و قبل از بارداری نظیر: آسم; بیماری قلبی-عروقی و متابوليك در زمان پذیرش. پس از محاسبه دقیق سن بارداری، نمونه ها در دو گروه پروپرانولول خوراکی و اکسی توسین و گروه اکسی توسین به تنهایی تقسيم شدند. در گروه اول( گروه اکسی توسین= 73 نفر)، اکسی توسین جهت القاء زایمان شروع شد.در گروه دوم( گروه پروپرانولول= 73 نفر)، ابتدا 20 میلی گرم پروپرانولول خوراکی تجویز و سپس اینداکشن شروع شد. هر دو گروه با روش همسان low dose اینداکشن شدند. مدت زمان رسیدن به انقباضات مطلوب زایمانی، طول مدت مرحله اول و دوم زایمان، نوع زایمان و آپگار نوزادادن در گروهها ثبت و آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201211197165N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسي اثر افزودن HCG با دوز كم به پروتکول آنتاگونيست r-hFSH+GnRH بر پیامد ART در بیمارانی است که تحت IVF/ICSI قرار می گیرند. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. در تمامی 120 بیمار درمان با OCP در حین سیکل پیش از IVF/ICSI صورت می گیرد. تمام بيماران در روز 2 یا 3 سیکل قاعدگی، r-hFSH با دوز 150-300IU دريافت کرده و دوز کامل تا زمانی که دو فولیکول به اندازه 14-15mm برسند ادامه می یابد، سپس سترورلیکس با دوز 0.25mg روزانه شروع می شود. دوز شروع FSH با توجه به سن بيمار ، BMI، ميزان پاسخ در سيكل هاي قبلي ART تعيين مي شود. بر اساس گروه مطالعه، بیماران روزانه 200IU hCG تزریقی دریافت می کنند (یا نمی کنند). هنگامي كه حداقل 2 فوليكول 18mm ديده شد,hCG 10000 IU تجويز شده و 35-36 ساعت بعد عمل بازيافت اووسيت انجام مي شود. سپس تمامی بیماران تحت ICSI قرار می گیرند. فاز لوتئال با تجویز 400mg سیکلوجست روزانه از راه واژن در روز بازیافت تخمک آغاز می شود. 15 روز بعد از روز بازيافت اووسيت BHCG درخواست مي شود و حاملگي در صورت رويت ساك حاملگي در حدود هفته 6 تاييد مي شود. 2 زير گروه از نظر سطح E2 در روز تجويز HCG، تعداد کلی اووسیت ها، تعداد اووسيت هاي بالغ، دوز کلی FSH، مدت زمان تحریک، تعداد جنين ها، ميزان لانه گزيني، ميزان باروری و حاملگي با هم مقايسه مي شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201107056957N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
با پيشرفت وسائل آندوسكوپي، هنوز انجام كولونوسكوپي يك كار مشكل براي بيمار و پزشك است. در بسیاری از مراکز اندوسکوپی تجویز داروهاي آنتی کلینرژیک، اوپیوئیدی وهیپنوتیک سبب راحتي انجام كولونوسكوپي براي بيمار و پزشك شده ولی این داروها گاهی اوقات عوارض جانبی ایجاد می کنند. كولپرمين يك داروي ضد اسپاسم است كه كاربرد آن بيشتر در دردهاي بيماران مبتلا به روده تحريك پذير مي باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر کولپرمین بر روی درد، زمان انجام و میزان اسپاسم کولون در حین کولونوسکوپی بود. در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، بیماران بالغی که بر اساس نظر پزشک متخصص طرح اندیکاسیون کلونوسکوپی داشتند وارد طرح شده و افراد زیر از مطالعه خارج شدند: بیماران با سابقه ی انسداد روده، سابقه کولکتومی و کلیه کسانی که بر اساس نظر پزشک متخصص طرح کنترااندیکاسیون برای انجام کلونوسکوپی داشتند. زنان باردار و شیرده و کسانی که سابقه حساسیت به نعناع و مشتقات آنرا داشته اند. بیماران مراجعه کننده به پزشک بر اساس لیست تقسیم بندی تصادفی کامپیوتری به دو گروه مداخله و دارونما تقسیم شدند. به هر دو گروه پاکتهای مشابه حاوی دو عدد کپسول با ظاهر مشابه داده شد و از آنها خواسته شد 4 ساعت قبل از کولونوسکوپی کپسول ها را میل کنند.گروه مداخله کپسول های کولپرمین و گروه دارو نما کپسول های حاوی پودر لاکتولوز دریافت نمودند. زمان انجام کولونوسکوپی توسط کلونوسکوپیست بوسیله کورنومتر سنجیده شد. میزان اسپاسم کولون، میزان رضایت کلونوسکوپیست و میزان درد بوسیله مقیاس رتبه بندی عددی سنجیده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106125140N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اتومیدیت یکی از داروهای خواب اور وریدی است که موجب ایجاد درد شدید در محل تزریق میشود . در این مطالعه به بررسی اثر انداسترون بر روی درد ناشي از تزريق اتوميديت بر روی 20 نفر بیمار از هر دو جنس ودر محدوده سنی 18تا 50 ساله که کاندید عمل جراحی الکتیو کوله سیستکتومی لاپراسکوپی بوده که نیاز به بیش از دو مسیر وریدی داشته پرداخته شد. پس از ورود به اناق عمل برای همه بیماران دو گانولای شماره 22در ورید پشت هر دو دست تعبیه میشود .درناژ وریدی هر دو دست توسط یک باندالاستیکی به عنوان تورنیکه قطع شده.بیماران mg(2ml) 8 اندانسترون از یک دست و 2 mlنرمال سالین 0.9%از دست دیگر همزمان دریافت نموده.باند لاستیکی بعد یک دقیقه برداشته شده و 2 میلیگرم از داروی اتومیدیت با سرعت یکسان در هر دو دست تزریق شده.از بیماران در خصوص درد یا احساس ناراحتی در محل تزریق واضحا سوال شدونمره از صفر تا ده به هر دست داده میشود.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>