پنج‌شنبه - ۹ مرداد ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6396   

 

تعداد 5391 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201106146803N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه، کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور، بررسی اثر آمینوفیلین موضعی در سنگ شکنی داخل حالبی (TUL) در اتاق عمل بیمارستان امام خمینی ساری میباشد.120 نفر از بیمارانی که دارای شرایط ورود به مطالعه هستند، به صورت تصادفی در دو گروه مساوی 60 نفره قرار خواهند گرفت. پس از برقراری مونتیورینگ اتاق عمل و بیهوش شدن بیماران، ابتدا مثانه توسط سوند خالی شده و سپس از طریق یورتروسکوپ cc 150 محلول شستشو مورد مطالعه وارد مثانه می شود. محلول شستشو مورد مطالعه در گروه شاهد سرم نرمال سالین 0.9% و در گروه مداخله سرم نرمال سالین 0.9% + آمینوفیلین mg 250 می باشد. پس از پنج دقیقه مواجهه مثانه با محلول شستشو اقدام به یورتروسکوپی میشود. سپس طول مدت انجام TUL٬ میزان موفقیت در خروج سنگ، نیاز بعدی بهESWL ، نیاز بعدی به استفاده از استنت حالبی وDJ ، تاکی کاردی و افزایش فشار خون حین عمل، کندگی (evulsion) حالب حین عمل و پیلونفریت حاد در ارتباط با TULپس از عمل ثبت خواهند شد و در دو گروه با یکدیگر مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106154005N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تهوع و استفراغ عارضه ای است که پس از بیهوشی و جراحی دیده می شود. بیمارانی که تحت جراحی های گوش میانی قرار می گیرند در معرض خطر بالاتری از تهوع و استفراغ هستند. این عارضه می تواند نتایج اعمال گوش میانی را برهم زند. داروهای مختلفی جهت جلوگیری و درمان تهوع و استفراغ در بيماران کاندیدای جراحیهای گوش میانی تحت بررسي قرار گرفته‌اند. هدف از این مطالعه مقايسه اوندانسترون و دگزامتازون وريدي در اين زمينه است .به همین منظور در یک مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور 219 کاندیدای جراحی گوش میانی به طور تصادفی در سه گروه P, D, O تقسیم خواهند شد.و پیش از القاء بیهوشی به بیماران گروه O، اوندانسترون (4 ميلي‌گرم وریدی)، به بیماران گروه D، دگزامتازون (8 میلی گرم وریدی) و در گروه P، پلاسبو تجویز خواهدشد. میزان بروز تهوع و استفراغ و نیز شدت آن براساس سیستم امتیازدهی بلویل طی 24 ساعت اول پس از جراحی تعیین و بین سه گروه مقایسه میگردد . متغیرهای کمّی با استفاده از تست وان وي آنورا و تست تعقیبی توکی مقایسه خواهند شد ومقایسه در مورد متغیرهای کیفی(کاتگوريکال) توسط جدول کونتينگدسي و با استفاده از تست چي اسکوار و یا تست فيشر اگزکت برحسب شرایط صورت میگیرد. نتایج در صورت دارا بودن P کوچکتر از 5 0. 0 از نظر آماری معنی دار شناخته میشوند .شرایط ورود: بیمار ان کاندیدای اعمال جراحی گوش با وضعیت فیزیکی ASA I یا II شرایط خروج از مطالعه: بیماران با بیماری گوارشی، سابقه درمانی با داروهای ضدتهوع و استفراغ در 24 ساعت گذشته و بیماران چاق مفرط
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106156284N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1)اهداف : بررسی تاثیر تمرینات ورزشی عضلات کف لگن بر عملکرد و رضایتمندی جنسی زنان نخست زا، (2) طراحی : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که به صورت قبل و بعد طراحی شد، (3) نحوه انجام : در این مطالعه جمعیتی از100 زن مراجعه کننده به درمانگاه زنان پس از اطلاع رسانی و امضای رضایتنامه مورد تحقیق قرارمی گیرند. سپس پرسشنامه ها توسط محقق پرسیده و تکمیل می شوند. پس از گرفتن شرح حال نمونه ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند: گروه مداخله و گروه کنترل . از گروه مداخله می خواهیم تمرینات ورزشی را انجام دهند، بدین ترتیب که 3 بار در روز و نیزدر هنگام نزدیکی این ورزش را انجام دهند ، در هر بار انجام تمرین می بایست 10 انقباض1 - 3 ثانیه ای و متعاقب آن 3 ثانیه استراحت انجام گیرد و به مرور، خود فرد بر اساس توانایی اش تعداد و مدت انقباض را تدریجا افزایش دهد تا به میزان 5 ثانیه انقباض و 5 ثانیه رهایی و به تعداد 90 تا 100 انقباض در روز برساند. انجام این تمرینات برای مدت 16 هفته توسط واحد های پژوهش انجام خواهد شد. به منظور حصول اطمینان از انجام تمرینات به شیوه موثر و تعداد مورد نظر، پیگیری واحدهای پژوهش از طریق تماس تلفنی هفتگی توسط پژوهشگر انجام می گیرد برای گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه ورزش های لگنی کگل داده نمی شود و برای حفظ کورسازی، مختصری در ارتباط با مراحل نزدیکی جنسی توضیح داده می شود برای هر دو گروه جلسه آموزشی برگزار می گردد، 16هفته بعد مجددا رضایتمندی جنسی و عملکرد جنسی واحدهای پژوهش بر حسب پرسشنامه های فوق الذکر تعیین خواهد شدو نتایج قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله و در همین دوره زمانی در گروه کنترل با هم مقایسه می گردد ، (4) شرکت کنندگان شامل شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: معیار های ورود به مطالعه: كليه واحد هاي مورد پژوهش ايراني باشند؛ زوجين حداقل در طول 1 سال گذشته با هم زندگي كرده باشند ؛ زوجین، معتاد به مواد مخدر و مشروبات الكلي نباشند ؛ ازدواج آنها اجباري نبوده باشد ؛ در طول 3 ماه گذشته دچار استرس عاطفي ( مثل فوت بستگان درجه اول) نشده باشند ؛ زوجین داراي بيماري روحي و يا جسمي نباشند ؛کلیه زنان نخست زا باشند؛ زایمان آنها به صورت واژینال بوده باشد. معیار های خروج از مطالعه: عدم انجام حداقل یک بار در روز تمرینات ورزشی . (5) مداخلات: از گروه مداخله می خواهیم تمرینات ورزشی را انجام دهند، بدین ترتیب که 3 بار در روز و نیزدر هنگام نزدیکی این ورزش را انجام دهند ، در هر بار انجام تمرین می بایست 10 انقباض1 - 3 ثانیه ای و متعاقب آن 3 ثانیه استراحت انجام گیرد و به مرور، خود فرد بر اساس توانایی اش تعداد و مدت انقباض را تدریجا افزایش دهد تا به میزان 5 ثانیه انقباض و 5 ثانیه رهایی و به تعداد 90 تا 100 انقباض در روز برساند. انجام این تمرینات برای مدت 16 هفته توسط واحد های پژوهش انجام خواهد شد. برای گروه کنترل هیچ آموزشی در زمینه ورزش های لگنی کگل داده نمی شود و برای حفظ کورسازی، مختصری در ارتباط با مراحل نزدیکی جنسی توضیح داده می شود برای هر دو گروه جلسه آموزشی برگزار می گردد .(6) متغیر های پیامد اصلی: عملکرد جنسی و رضایتمندی جنسی
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106156810N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی بر پیامدهای بیماری مبتلایان به استئوآرتریت میباشد.جمعیت مورد مطالعه بیماران مبتلا به استئوآرتریت مراجعه کننده به کلینیک گلگشت تبریز هستند. بعد از نمونه گیری در دسترس ، 80 بیمار شرکت کننده به طور تصادفی به دو گروه (تجربی و کنترل) با استفاده از سایت Random.org تقسیم میشوند. در گروه تجربی نیازهای خودمراقبتی با مصاحبه انفرادی تعیین و مداخله حداقل طی 2 جلسه ، یک جلسه آموزش تئوری (انفرادی) و یک جلسه آموزش تمرینات ورزشی (گروهی) انجام میگردد. مواد آموزشی به صورت کتابچه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت. با تماس تلفنی هفته ای یکبار به مدت شش هفته نحوه پیروی از برنامه پیگیری خواهد شد. گروه کنترل درمان رایج را دریافت مینماید و در پایان مطالعه مواد آموزشی در اختیارشان قرار خواهد گرفت. پس آزمون در دو مرحله به ترتیب شش هفته و سه ماه بعد از مداخله در هر دو گروه به اجرا در می آید. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه اختصاصی استئوآرتریتWestern Ontario and McMaster Universities (WOMAC )است و دارای پنج جز میباشد که شامل درد، خشکی مفصل، عملکرد فیزیکی، عملکرد اجتماعی و عملکرد عاطفی است که هر پنج بعد پیامدهای اولیه این مطالعه هستند. معيارهاي ورودی شامل سن بالای 35 سال؛ مبتلا به نوع اولیه بیماری؛ داشتن تحصیلات ابتدایی و معیارهای خروج شامل داشتن بیماری دیگری که بر درد و فعالیت فیزیکی تاثیر داشته باشد و سابقه عمل جراحی روی مفاصل میباشند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106156808N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
چكيده: تحقیقات نشان داده که افزودن دارچین به رژیم غذایی باعث کاهش قند خون سرم می¬شود. لذا این تحقیق با هدف تاثیر دارچین در میزان قند خون بیماران دیابتی نوع 2 در جمعیت ایران صورت گرفت. معيارهاي ورود مطالعه شامل ميزان هموگلوبين گلیکوزیله بيشتر از 7درصد، ميزان قند خون ناشتا بيماران بین 140 تا 400 میلیگرم، عدم مصرف انسولين و معيارهاي خروج شامل مصرف كمتر از دو سوم كپسولها، بيماري حاد، بستري شدن و استرش شديد مي¬باشد. در این کارآزمايي باليني دو سو كور، 82 بیماردیابتی نوع 2 بطور تصادفی در دو گروه (دارچین، دارونما) قرار گرفتند. از این تعداد 71 نفر در دو گروه باقي ماندند که 35 نفر در گروه دارچین و 36 نفر در گروه دارونما قرار داشتند. علاوه بر درمان عادی، به گروه مداخله روزانه یک گرم دارچین(دو كپسول 500 ميلي گرمي پودر دارچين دو بار در روز) به مدت60 روز و به گروه دارونما نیز به مدت مشابه دارونما داده شد. نمونه هاي خون وریدي جهت اندازه گیري میزان گلوکز خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله گرفته شد. میزان قند خون ناشتا بیماران در روز اول، 30 و 60 روز بعد از مداخله و هموگلوبین گلیکوزیله روز اول و دو ماه بعد ازمداخله اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106156807N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه به روش كارآزمايي باليني، در 80 زن مراجعه كننده به درمانگاه هاي زنان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، در سال 1389 انجام شد. ابزارهاي گرد آوري داده ها شامل: پرسشنامه مربوط به مشخصات دموگرافيک، چک ليست مشاهدات جهت مراجعه اول و دوم بيمار، ميکروسکوپ و کاغذ اندازه گيري pH بود. واژينوز باكتريال با معيار هاي آمسل(ترشح زياد، تست آمين، سلول هاي كليدي در گستره مرطوب و pH>4/5) تشخيص داده شد. بيماران با انتساب تصادفي، در دو گروه مترونيدازول خوراكي و يا تركيب مترونيدازول و پروبيوتيك قرار گرفتند. معيار هاي آمسل و شكايات بيماران قبل از درمان و 7-3 روز بعد از اتمام درمان ثبت شد. موفقيت پاسخ درماني به صورت عدم وجود چهار معيار آمسل و يا وجود يك معيار آمسل در نظر گرفته شد. داده‌ها در اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون تي، آزمون کاي اسکوئر، آزمون دقيق فيشر و آزمون مک نمار) توسط نرم افزار کامپيوتري SPSS 17 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106156806N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف:بررسی اثرات WBV بر بیماران دیابتی نوروپاتیک نوع2 طراحی و نحوه انجام: در این مطالعه 20 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 توام با نوروپاتی در دو گروه کنترل و درمان تقسیم بندی شدند.بیماران گروه درمان برای مدت 6 هفته و هفته ای دو بار تحت درمان با WBV قرار گرفتند.معیارهای ورود عبارت است از: BMI- بین 25 تا 35 -محدوده سنی بین 50 تا 70 سال -ابتلا به نوروپاتی محیطی خفیف (نمره 7 تا 12 جدول نوروپاتی دیابتی میشیگان) یا متوسط(نمره 13 تا 29 جدول نوروپاتی میشیگان). معیارهای خروج: - مشکلات بینایی - ابتلا به صرع و تشنج - انواع فتق اعم از فتق شکمی ،نافی یا فتق ناحیه کمری - به عفونت حاد - شکستگی و کشیدگی تاندون در 6 هفته اخیر -میگرن - وجود وسایل فیکس کننده - سنگ کلیه و مثانه - بیماری های شدید قلبی-عروقی و .... پس از اتمام درمان فاکتورهای تعادل و قدرت در هر دو گروه ثبت و مقایسه می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108021162N18
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اين مطالعه تعیين اثر کلوفيبرات روي سطح سرمي تري گليسيريد و کلسترول در نوزادان خيلي کم وزن پس از تجويز چربي داخل وريدي مي باشد. در يک مطالعه کنترل شده اتفاقي دوسوکور، 60 نوزاد خيلي کم وزن انتخاب مي شوند. اين نوزادان چربي داخل وريدي براي تغذيه وريدي دريافت مي کنند. شرکت کنندگان در مطالعه در گروه مورد 1 دوز 100 ميلي گرم کلوفيبرات براي هر کيلوگرم وزن بدن به صورت خوراکي دريافت خواهند داشت. گروه کنترل به عنوان پلاسبو حجم مساوي آب مقطر دريافت خواهند کرد. سطح سرمي کلسترول تري گليسيريد در روز اول و پنجم ( روز بعد از مداخله) بعد از شروع چربي وريدي اندازه گيري مي شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106186826N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
قرص صبح روز بعد به دارویی جهت روش اورژانس ضد بارداری جهت پیشگیری از حاملگی ناخواسته اطلاق می شود. دربیش از هشتاد کشور ترکیبات فقط پروزسترونی که در داروخانه ها و کلینیک های تنظیم خانواده در دسترس می باشد را تایید کرده اند. تنهادر چند مطالعه کارآزمایی بالینی اثرات لوونرزسترل و روش یلزپ مقایسه شده است.هدف از این مطالعه کار آزمایی بالینی چند مرکزی مقايسه تأثیر روش لوونرژسترول تک دوز (g 1.5 m)با دو روش لوونرژسترول دو دوز (0.75( و روش معمول یازب بعنوان روش اورژانس ضد بارداری میباشد. معیارهای ورود به مطالعه: حداکثر تا 120 ساعت از نزديكي محافظت نشده ؛ سيكل قاعدگي منظم ؛ عدم استفاده از روش هورمونی در سیکل اخیر ؛ غیر سیگاری معیارهای خروج از مطالعه: يك يا بيشتر نزديكي محافظت نشده بعد از 120ساعت همه زنان داوطلب فرم رضایت نامه اگاهانه را پر کردند.زنان بطور تصادفی در سه گروه درمانی قرار می گیرند: گروه اول دو دوز 0.75 میلی گرمی لوونرزسترل به فاصله 12 ساعت ؛ گروه دوم دوز واحد لوونرزسترل (1.5 میلی گرم ) و گروه سوم روش یازپ (چهار قرص دوز پایین حاوی 30میکرو گرم اتینیل استرادیول و 0.15 میلی گرم لوونرژسترل به فاصله 12 ساعت ؛مجموعا 8 قرص را دریافت می کنند.متغییر اصلی مورد مطالعه میزان موفقیت در سه روش مذکور میباشد.در صورت اینکه سه هفته بعد قاعدگی صورت نگرفت تست بتا hCG درخواست و در صورت مثبت شدن از طریق سونوگرافی حاملگی تایید می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106186829N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
گاباپنتین یک داروی ضد تشنج می باشد که اثرات مناسبی در درمان نوروپاتی و درد مزمن دارد. اگرچه اثرات آنالژزیک قبل از درد آن به خوبی مشخص نیست. هیسترکنومی یکی از اعمال شایع در رشته زنان می باشد. هدف ما از انجام این مطالعه بررسی اثر مصرف 600 mg گاباپنتین خوراکی قبل از عمل در کاهش میزان درد بعد از عمل، مصرف مپریدین، و تهوع و استفراغ پس از عمل هیسترکتومی می باشد. 140 نفر از بیماران کاندید هیسترکتومی شکمی الکتیو بصورت تصادفی در یکی از دو گروه گاباپنتین یا دارونما قرار گرفتند. معیارهای ورود شامل : ASA class 1-2 ، اندیکاسیونهای خوش خیم هیسترکتومی ، بیهوشی عمومی ، BMI 20-30 و معیارهای خروج شامل : آلرژی به گاباپنتین ، سابقه تشنج ، بیماری حرکت ، اختلالات روانی ، سندرم درد مزمن، سوئ مصرف مواد مخدر ، طول مدت عمل بیش از 3 ساعت و بروز عوارض جراحی یا بیهوشی حین عمل بودند. پس از عمل ، میزان درد بیمار بر اساس خط کش VAS در ساعات 1 ،4 ، 8 ، 12 و 24 ثبت می شد. جهت کنترل درد بیمار از آمپول مپردین بر اساس اسکور VAS و تقاضای بیمار استفاده می شد. میزان کلی مپردین و داروی ضد تهوع مصرف شده در 24 ساعت پس از عمل ثبت می شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>