چهارشنبه - ۱۵ مهر ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 8925   

 

تعداد 7500 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201106031556N22
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این کارازمایی بالینی تصادفی دوسویه کور کنترل شده با دارونما آزمون این فرضیه است که افزودن ممانتین به فلووکسامین در بیماران دچار اختلال وسواسی-جبری سبب بهبود علایم وسواس می شود. روش کار: 40 بیمار دچار اختلال وسواسی-جبری به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 200 میلیگرم) و ممانتین( روزانه 20 میلی گرم) و گروه دوم(20 نفر) فلووکسامین( روزانه 200 میلیگرم) و دارونما به مدت 8 هفته دریافت خواهند کرد. اثربخشی براساس تغییر نمره بیماران در مقیاس یل-براون از هفته صفر تا پایان مطالعه تعیین خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106036699N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بررسی اثر طب سوزنی بر وزوز گوش مزمن با منشا گوش داخلی هدف این مطالعه میباشد. این مطالعه یک مطالعه کارآزمایی بالینی و به صورت آینده نگر می باشد که در سال 2010و2011 در بیمارستان الزهرا و کاشانی اصفهان درا یران انجام شده است. شیوه نمونه گیری ساده بوده و 54 بیمار این مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند .قبل از مطالعه پرسشنامه اضطراب و افسردگی HADS و پرسشنامه tinnitus severity index و scale مربوط به شدت بلندی وزوز گوش توسط بیماران پر شد دو پرسشنامه آخر مجدداً بعد از5 و 10 جلسه درمانی هم تکمیل شد. تعداد بیماران در هر گروه 27 نفر تعیین و درمان طب سوزنی جهت بیماران انجام شد. گروه مورد تحت درمان طب سوزنی موثر قرارگرفت ولی گروه کنترل تحت درمان طب سوزنی غیر موثر به همان روش ولی با سوزن پلاسبو قرار گرفت برای مقایسه میانگین ایندکس شدت وزوز و نمره بلندی وزوز بین گروها از آزمون T مستقل و برای مقایسه میانگین ایندکس شدت وزوز و نمره بلندی وزوز بین زمانهای مختلف از آزمون آنالیز واریانس با مشاهدات تکراری استفاده شد. بعد از 5 جلسه و 10 جلسه درمان میانگین تغییر ایندکس شدت وزوز و میانگین نمره بلندی وزوز در هر دو گروه ارزیابی شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106036698N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه ی کارازمایی بالینی تصادفی دو سو کور ارزیابی ارزیابی تاثیر برنامه گروه درمانی در کیفیت زندگی و خودکارامدی بیماران مبتلا به استئوآرتریت می باشد. ابتلا به استئوآرتریت متوسط ، شدید و ایدیوپاتیک زانو و ابتلا به استئوآرتریت شدید در مفاصل غیر از زانو به ترتیب از معیارهای عمده ی ورود و خروج به مطالعه می باشند. بعد از نمونه گیری مبتنی بر هدف از بین بیماران مراجعه کننده به دو کلینیک روماتولوژی و ارتوپدی در تبریز، تعداد 400نفربه طور تصادفی به دو گروه تخصیص می شوند. پرسشگران و نمونه هاي مورد مطالعه و پزشکان معالج از تخصیص گروها بي اطلاع خواهند بود. گروه کنترل درمان رایج را دریافت می کند و گروه تجربی ، علاوه بر مراقبت جاری از برنامه های گروه درمانی استفاده خواهد کرد. گروه درمانی در گروههای 8-10 نفره به مدت 6 ماه به اجرا در خواهد آمد که در 2 ماه اول هر دو هفته یکبار و سپس هر ماه یکبار برگزار خواهد شد. در تمامي جلسات گروه درماني، پرستاران مسئوليت اداره جلسه و هدايت بحثها را بعهده داشته و برحسب موضوع جلسه، يک تسهيل گر متخصص در زمينه موضوع مورد نظر، در بحثهاي گروهي در مسير صحيح مشارکت خواهد کرد. يک ماه پس از اتمام دوره گروه درماني از افراد مورد پژوهش در دو گروه تجربي و شاهد درخواست خواهد شد که با مراجعه به پرسشگران، دو پرسشنامه کيفيت زندگي و خودکارآمدي آرتريت مرکز تحقيقاتي استنفورد(دو پیامد اولیه مطالعه) را مجدداً تکميل نمايند. يک ماه پس از اتمام دوره گروه¬درماني از افراد مورد پژوهش در دو گروه تجربي و شاهد درخواست خواهد شد که با مراجعه به پرسشگران، دو پرسشنامه کيفيت زندگي SF36 و خودکارآمدي آرتريت مرکز تحقيقاتي استنفورد(دو پیامد اولیه مطالعه) را مجدداً تکميل نمايند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026695N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی تغییرات بالینی و شکل قرنیه پس از جایگذاری حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کراینگ در بیماران با قوز قرنیه میباشد. در یک کارآزمائی بالینی تک مرکزی 30 بیمار از هر دو جنس و با قوز قرنیه و مراجعه کننده به درمانگاه های بیمارستان نیکوکاری تبریز جهت جراحی تعبیه حلقه داخل استرومای قرنیه وارد مطالعه می شوند. معیارهای اصلی ورود به مطالعه شامل عدم تحمل لنز تماسی سخت؛ کراتومتری کمتر از 70 دیوپتر و معیار اصلی خروج از مطالعه شامل وجود بیماری خود ایمنی منتشر یا موضعی میباشد. توپوگرافی توسط دستگاه پنتاکم انجام می شود. سایز ، ضخامت و تعداد حلقه های مورد نیاز برای چشم مورد عمل بر اساس کراتومتری ضخامت قرنیه و نوموگرام کرارینگ تعیین می گردد. همه افراد شرکت کننده تحت جراحی جایگذاری حلقه داخل استرومای قرنیه نوع کرارینگ قرار می گیرند. کرارینگ از جنس پلی متیلن متیل آکریلات ساخته شده است. و با نام تجاری مدیفاکوس ساخت کارخانه بلو هوریزونته مورد استفاده قرار می گیرد. برش شعاعی در محل انتخابی برش توسط چاقوی الماس بین دو قوس علامت گذاری شده ایجاد می شود. حلقه های مورد نیاز در عمق 80% کانال بین دو قوس جاگذاری می شود. معاینه وارزیابی بیماران قبل عمل، 5 روز بعداز عمل، 20 روز ، 45 روز و 3 ماه بعداز عمل از نظر حدت بینایی و میزان کراتومتری انجام گرفته و نیز ارزیابی توسط پنتاکم نیز حداقل 3 ماه بعداز عمل انجام می گیرد. سپس اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه تحلیل آماری قرار خواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106026691N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه دو سو بی خبر تصادفی کنترل شده با دارو نما،بر این فرضیه استواراست که اضافه کردن داروی بوسپیرون به داروهای ضد روان پریشی تیپیک موجب ارتقا و بهبود سایکوپاتولوژی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا می شود.50 بیمار با تشخیص اسکیزوفرنیای مزمن بر اساس DSMIV-TR با سنین بین 18-65 سال که بیماری طبی و یا روان پزشکی دیگری نداشته اند وارد مطالعه شده و به صورت تصادفی به گروه دارونما (تعداد=25) و گروه بوسپیرون 30 mg/day (تعداد=25) تقسیم شده و برای 6 هفته دارو دریافت می کنند. اثر بخشی دارو بر اساس تغییرات در نمره PANSS Scale از ابتدا تا انتهای 6 هفته ارزیابی می شود. عوارض جانبی نیز توسط چک لیست عوارض ارزیابی می شود.PANSS,SAS,GAF,MMSE Scale در ابتدا ،هفته 2 و 4و6 بررسی می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106062858N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقايسه اثرآنتي بيوتيك سيستميك با و بدون محلول اتانول لاك در درمان عفونت كاتتر همودياليز در بيماران دچار نارسايي كليه مي باشد معيارهاي ورود: افراد بالغ دچار نارسايي كليه تحت همودياليز كه دچار تب و لرز حين دياليز مي شوند معیارهای خروج از این مطالعه نیز شامل: وجود منبع عفونت غير از كاتتر همودياليز; مرگ به دليلي غير از عفونت كاتتر; خروج كاتتر بدليل رسيده شدن فيستول شرياني وريدي يا گرافت. گروه مورد مطالعه در اين طرح تعداد 64 نفركه به دو گروه 32 نفره مداخله و كنترل تقسيم خواهند شد در هر دو گروه آنتي بيوتيك تجربي با وانكومايسين و سفالوسپورين نسل سوم يا آمينوگليكوزيد شروع مي شود كه بعد از اخذ نتيجه كشت خون تعديل مي شود در گروه كنترل براي همودياليز از كاتتر لاك شده با 1 سي سي هپارين 5000 واحد كه بصورت استاندارد انجام مي گيرد استفاده خواهد شد در گروه مداخله نيز براي همودياليز بيماران از كاتتر لاك شده با 1 سي سي هپارين 5000 واحد و 2 سي سي اتانول 60% استفاده خواهد شد نتايج بدست آمده پس از سه هفته استفاده از كاتتر كه بعد از هر بار دياليز لاك خواهد شد مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت پس از اتمام سه هفته درمان عفونت كاتتر ميان دو گروه مقايسه شده و نتايج ارزيابي مي شود
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106066589N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
عود مکرر یا وابستگی به استروئید به دلیل نیاز به استفاده طولانی مدت از استروئید و عوارض ناشی از آن یکی از معضلاتی است که دربرخورد با سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک در مقابل پزشک قرار دارد.تعدادی از داروها شامل سیکلوسپورین سیکلوفسفامید کلرامبوسیل مایکوفنولات موفتیل بعنوان داروهای خط دوم برای کاهش دوز استروئید استفاده میشوند. ولی اکثر آنها عوارض جانبی شدیدی دارند. لوامیزول یک داروی ضد کرم است که به عنوان یک عامل کاهنده دوز استروئید در سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک استفاده شده است.با توجه به عوارض کمتر لوامیزول در مقایسه با دیگر داروهای استفاده شده به این منظور تاثیر آن در کاهش تعداد عودها و دوز تجمعی استروئید درسندرم نفروتیک ایدیوپاتیک وابسته به استروئید یا با عود مکرر میتواند به پزشکان اجازه دهد از آن بعنوان خط اول داروهای کاهنده دوز استروئید استفاده کنند.در این مطالعه بالینی 30 کودک 1-14 ساله مبتلا به سندرم نفروتیک ایدیوپاتیک وابسته به استروئید یا با عود مکرر در زمان عود تحت درمان با پردنیزولون 40 میلیگرم/مترمربع/روز قرار می گیرندوپس از دستیابی به رمیسیون لوامیزول 2.5میلیگرم/کیلوگرم یکروز در میان شروع میشود و پردنیزولون 0.5 -1 میلیگرم/کیلوگرم یکروز در میان داده میشود.از دوز پردنیزولون بتدریج تا قطع کامل یا حداقل دوز موثر کاسته میشود. میزان پروتئینوری و علایم بالینی بیمار هر 1-2 ماه وآنزیمهای کبدی و شمارش سلولهای خونی هر 4 ماه بررسی میشود.نقطه پایان مطالعه نیاز به داروی دیگری غیر از لوامیزول برای کنترل بیماری یا قطع لوامیزول و پردنیزولون با هم بدلیل عدم نیاز به ادامه درمان میباشد. سپس تعداد عودها ودوز پردنیزولون مصرفی قبل وبعد از شروع لوامیزول با هم مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106062324N8
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: نوزادانی که به صورت نارس متولد می شوند بسیار حساس هستند لذا تا زمانیکه مهارتهای لازم برای تغذیه دهانی را کسب کنند، بسیاری از آنها به روش های مداخلاتی جهت تغذیه نیازمند هستند. طراحی: کارآزمایی بالینی سه گروهه و یک سو کور محل نمونه گیری: بخش مراقبت های ویژه نوزادان در یکی از بیمارستان های دانشگاهی شهر شیراز شرکت کنندگان: 90 نوزاد نارس و سالم بستری با سن جنینی 34- 30 هفته، وزن تولد مطابق با سن حاملگی ؛ آپگار دقیقه اول و پنجم 7 و بالاتر،اعتیاد نداشتن مادر؛ عدم انجام فتوتراپی؛ عدم تغذیه کامل وریدی در نوزاد، بطور تخصیص تصادفی در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار خواهند گرفت و در صورت مایل نبودن والدین نوزاد به ادامه شرکت در مطالعه؛ نیاز به انتقال به بخش یا بیمارستان دیگر؛ مصرف داروهایی که بر سیستم اعصاب مرکزی نوزاد تاثیر بگذارد، نیاز به انجام مداخلات جراحی و دارویی حین اجرای پژوهش، نیاز به انجام فتوتراپی حین مطالعه، انجام هرگونه مداخله حمایتی دیگر، پاسخ های فیزیولوژیک غیر طبیعی در حین مداخله وعدم انجام حداقل دو نوبت مداخله برای نوزاد در طی پژوهش از مطالعه خارج می شوند. مداخلات: مکیدن غیر تغذیه ای با دو روش انگشت و پستانک نحوه انجام: مداخله در گروهای آزمون شامل مکیدن غیر تغذیه ای با دو روش انگشت و پستانک است که روزانه سه بار در روز در 10 دقیقه اول گاواژ توسط مادر اجرا می گردد. متغیر های پیامد اصلی: وزن نوزادان روزانه تا قبل از ترخیص اندازه گیری خواهد شد، هم چنین زمان شروع تغذیه با پستان و ترخیص نوزاد از بیمارستان در گروه ها ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201106066709N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر هیدراسیون داخل وریدی بر اندکس مایع آمنیوتیک در زنان باردار با پارگی زودرس کیسه ی آب میباشد. در این مطالعه جمعیت هدف، مادران باردار 28 تا 34 هفته میباشد که با شکایت پارگی کیسه ی آب و آبریزش به درمانگاه بیمارستان مراجعه کرده اند. ما از از نرم افزار JAVA جهت تعیین حجم نمونه استفاده نمودیم. که 12 مریض به صورت تصادفی در گروه هیدراته و 12 مریض در گروه بدون هیدراته قرار گرفتند. معیارهای ورود به مطالعه: زنان باردار با كيسه آب پاره با اندكس مايع کمتر مساوی 5 ؛ حاملگي تك قلويي؛ پرزانتاسيون سفاليك؛ عدم بيماريهاي كليوي، قلبي، ريوي؛ عدم شروع ليبر فعال؛ Reactive NST(فعال)؛ عدم وجود مشكلات جنيني؛ طول مدت پارگي كمتر از 48 ساعت؛ عدم وجود كوريوآمنيونيت باليني به بیماران در گروه هیدراته یک لیتر سرم ایزوتونیک در طی 30 دقیقه داده خواهد شد. 1 و 48 ساعت بعد از کامل شدن بلوس اندازه گیری اندکس مایع آمنیوتیک مجددا تکرار خواهد شد. در گروه بدون هیدراته اندازه گیری مجدد اندکس مایع آمنیوتیک در 90 دقیقه و 48 ساعت بعد از اندازه گیری اولیه اندازه گیری خواهد شد پیامدهای اولیه در این مطالعه افزایش اندکس مایع و افزایش فاصله ی زمانی از زمان بلوس مایع تا زایمان میباشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT201108174242N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه ارزیابی اثر کوتاه مدت طب سوزنی در درمان کارپال تونل سندرم خفیف تا متوسط است. جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به سندرم کارپال تونل خفیف تا متوسط است. شصت و چهار بیمار به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه کنترل که اسپلینت شبانه، ویتامین بی 1 و بی 6 و طب سوزنی دروغین دریافت می نمایند و گروه مداخله که در طی 4 هفته، 8 جلسه تحت طب سوزنی دریافت می نمایند. درمان طب سوزنی شامل 8 جلسه 60 دقیقه ای در طی 4 هفته است. نمره علایم کلی قبل از مداخله و 2 هفته و 4 هفته بعد از مداخله ارزیابی می شود. مطالعات الکتروفیزیولوژیک قبل و 4 هفته بعد از مداخله انجام می شوند.
خلاصه مطالعه
   


<<  174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184  >>