دوشنبه - ۹ آذر ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 9295   

 

تعداد 7819 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012090710770N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تاثیر آموزش خود مراقبتی به روش Teach Back بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دیابتی نوع2 می باشد.طراحی انجام مطالعه:تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد،جمعیت مورد مطالعه:بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 ، معيار هاي ورود به مطالعه :1-سن بالاي 18 سال2-افراد با سابقه ی دیابت نوع 2 که در دو هفته ی اخیر شروع به دریافت انسولین کرده اند.3-فقدان بيماريهاي مغزي از قبيل دليريوم، دمانس، اختلالات يادگيري 4- عدم وجود اختلالات گفتاري و شنوايي 5- داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن 6-عدم مصرف داروهاي داشتن موثر بر روان7-نیاز به مداخله ی پرستاری حد اقل در 3 مورد از نیازهای مراقبت از خود.حجم نمونه:70 نفردر دو گروه آزمون و شاهد.مداخلات مورد مطالعه: گروه آزمون تحت آموزش چهره به چهره به روش Teach Backدر 4 جلسه برگزار می شود.ازطریق حضور در مرکز درمانی و تماس تلفنی پیگیری و حمایت بیماران صورت می گیرد.پیامد های اولیه: در صورت مشخص شدن اثرات مثبت این روش مداخله ای بر روی آگاهی ،نگرش و عملکرد خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع 2 که با استفاده از پرسشنامه های مربوطه که در قبل و یک ماه پس از مداخله اندازه گیری و مقایسه می شود،روش Teach Back جهت ارتقاء خود مراقبتی بیماران با قبول مسئولیت از طرف بیمار ،پیشنهاد می گردد
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090610761N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بیمارانی که بصورت الکتیو جهت جراحی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپیک به بیمارستان رازی اهواز مراجعه می کنند، در صورتی که جز کلاس یک انجمن متخصصان بیهوشی امریکا (ASA) باشند پس از تشابه سازی سنی برای مطالعه انتخاب می شوند. ابتدا بیماران با داروهای میدازولام 1-2 mg فنتانیلg/kgµ 2-3 s 3-5 mg/kgآتراکوریوم 0.5 mg/kg یا سیس آترا 0.15 mg/kg تحت القای بیهوشی عمومی قرار می گیرند و در ادامه جهت حفظ بیهوشی بصورت تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی تحت بیهوشی با انفوزیون رمیفنتانیل/ پروپوفول و گروه دیگر تحت بیهوشی با رمیفنتانیل/سووفلوران. روش انفوزیون رمیفنتانیل/ پروپوفول شامل 0.1-1 µg/kg/min remifentanil و 50-150µg/kg/min-propofol و روش انفوزیون رمیفنتانیل/ سووفلوران شامل 0.1-1 µg/kg/min-remifentanil و 0.5%-2% MAC sevoflorane می باشد. یک بار در آغاز بیهوشی درست قبل ازاینداکشن، بار دیگر 45 دقیقه بعد و بار سوم در پایان جراحی قبل ازاکستوبیشن بیمار و بارچهارم بعدازاکستوبیشن بیمار توسط دستگاه گلوکومتر گلوکز خون بیماران چک می شود. همچنین هر 5 دقیقه فشار خون بیمار توسط کاف فشار سنج دستگاه ثبت فشار اتوماتیک و ضربان قلب بیمار توسط دستگاه مانیتورینگ ثبت می شود و نیز پس از به هوش آمدن بیماران, در ریکاوری بمدت یک ساعت در صورت وجود تهوع و استفراغ پس از بیهوشی همه موارد ثبت می شود. معیارهای خروج از مطالعه شامل وقتی است که سیر عمل و شرایط آن تغییر کند همچون طولانی شدن زمان عمل و یا plan جراحی تغییر کند برای مثال جراحی لاپاروسکوپی تبدیل به جراحی لاپاروتومی شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090610758N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه درمان شب ادراری با ترکیب دسموپرسین ـ تولترودین و دسموپرسین به تنهایی است. تعداد 100 بیمار از هر دو جنس و مبتلا به شب ادراری 5 تا 16 ساله مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی بیمارستان امام رضای تبریز در یک کارآزمائی بالینی تصادفی دو سویه کور و تک مرکزی در 2 گروه درمان دو داروئی و تک داروئی مورد بررسی قرار می گیرند. معیار اصلی ورود شامل داشتن شب ادراری نوع اولیه و معیار اصلی خروج بروز عوارض جانبی ویا فراموشی بیش از دو دوز دارو مصرف دارو میباشد. در گروه دو داروئی قرص تولترودین 2 میلی گرم و اسپری نازال دسموپرسین یک پاف هر شب بمدت 4 هفته و در گروه یک داروئی اسپری دسموپرسین و دارونما در همان شکل، ابعاد و رنگ تولترودین بهمان مقدار و مدت تجویز میشود. هر هفته بیماران از لحاظ علایم بالینی، بروز عوارض جانبی احتمالی و مصرف منظم دارو ویزیت می گردند. در نهایت تعداد دفعات شب ادراری در طول هفته آخر درمان ثبت می گردد و نتایج بین گروهها مقایسه میگردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090510749N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه با هدف ارزیابی اثربخشی افزودن آموزش از راه دور به عنوان بخشی از یک برنامه آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش همدلی دستیاران انجام می شود. در این مطالعه 14 دستیار سال اول روانپزشکی به طور تصادفی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول (آموزش حضوری) در یک کارگاه دو روزه مهارت های ارتباطی شرکت می کنند و گروه دوم (آموزش غیرحضوری) فیلم ضبط شده روز اول را می بینند و در روز دوم کارگاه شرکت می کنند. ارزیابی ها شامل مقیاس همدلی جفرسون و ارزیابی عینی همدلی در یک مصاحبه ساختگی است که قبل از آموزش و سه ماه پس از آموزش انجام خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209089874N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
سابقه وهدف: لوله گذاری تراشه پس از ااینداکشن بیهوشی با شل کننده های عضلانی تسهیل می شود مطالعات اخیر نشان داده اند که مخدرهای کوتاه اثر مانند رمی فنتانیل و فنتانیل می توانند شرایط مناسبی را جهت لوله گذاری تراشه و لارنگوسکوپی فراهم کنند. هدف از این مطالعه مقایسه شرایط لوله گذاری تراشه با پروپوفول - رمی فنتانیل و یا پروپوفول -ساکسینیل کولین می باشد. طراحی انجام مطالعه: این مطالعه کارآزمایی بالینی به صورت تصادفی یک سو کور طراحی شد. نحوه انجام: بیماران به طور تصادفی به دو گروه پروپوفول وساکسنیل کولین تقسیم شدند. 5 دقیقه قبل ار اینداکشن بیهوشی میدازولام 0.05 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم و لیدوکایین 1.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم تزریق می شودو 5 سی سی به ازای هر کیلوگرم محلول رینگر انفوزیون میشود. معیارهای ورود: 60 کودک 12-3 ساله کاندید جراحی الکتیو معیارهای خروج: کودکان با سابقه سرما خوردگی؛ بیماریهای قلبی ریوی؛ بیماریهای عصبی عضلانی؛ لوله گذاری مشکل؛ سایر بیماریهای سیستمیک زمینه ای مداخلات: در گروه کنترل 3 میلی گرم بر کیلوگرم پروپوفول در عرض 10 ثانیه وساکسی نیل کولین با دوز 5/1 میلی گرم در هر کیلوگرم وزن بدن تزریق می شود. در گروه مطالعه 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پروپوفول در عرض 10 ثانیه و 2 میکروگرم به ازای کیلوگرم رمی فنتانیل در عرض 30 ثانیه تزریق می گردد . متغییرهای پیامد اصلی: شرایط لوله گذاری با توجه به وضعیت شلی فک ، وضعیت لارنگوسکوپی ، وکال کورد ، سرفه، حرکت اندامها به عالی، خوب و بد ارزیابی شد. ضربان قلب و فشار خون نیز اندازه گیری و ثبت شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209087680N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده اثر دو روش درمانی مختلف بر بيماران مراجعه كننده به بخش مفصل گیجگاهی-فکی دانشكده دندانپزشكي می باشد. بیماران با عدم توانايي در باز كردن دهان ، سابقه درد درعضله ماستر، عضله تمپوراليس عضله پتريكوئيد داخلي و عضله پتريگوئيد خارجي در لمس، يا سابقه درد در هنگام باز و بسته شدن دهان مي باشند كه توسط متخصص جراحي فك و صورت بيماري Myofacial Pain Dysfunction Syndrome آنها تشخيص داده مي شد وارد مطالعه خواهند شد. در اين مرحله از بيماران رضايتنامه آگاهانه گرفته خواهد شد. در قسمت اول چك ليست اطلاعات دموگرافيك بيماران ثبت گرديده و ساير قسمتهاي چك ليست توسط محقق تكميل گرديد. بيماران به صورت تصادفی دوگروه ليزر و فیزیوتراپی تقسيم مي شوند. در گروه اول، بيماران 10 جلسه درمان Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation بمدت 3 بار در هفته دریافت خواهند کرد و گروه دوم از لیزر کم توان با طول موج 810 نانومتر بصورت مداوم به صورت 3 بار در هفته بمدت 10 جلسه استفاده می شود. انرژی مورد استفاده در هر نقطه دردناک 2 ژول خواهد بود. داده هاي بدست آمده از پرسشنامه كه به منظور بررسي رضايت مندي بيماران مبتلا به گرفتگی عضلانی طراحي شده بود مورد ارزيابي اوليه قرار گرفته و در هر گروه به صورت جداگانه بررسي مي شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090810778N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
روش کار: این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کاهش دمای همودیالیز در بیماران همودیالیزی و در سه مرحله انجام می‎گیرد. جمعیت مورد مطالعه 30 نفراز بیماران مبتلا به مرحلۀ نهائی نارسائی کلیه بین سنین 15-80 سال می باشند که حداقل از سه ماه قبل تحت همودیالیز دائم قرار گرفته اند. در مرحلۀ اول بیماران ابتدا با دمای37 Cº تحت همودیالیز به مدت سه جلسه(یک هفته) قرار خواهند گرفت. قبل و بعد از هر جلسۀ دياليز درجه حرارت بيماران از راه دهان سنجيده و ثبت خواهد شد. فشار خون سيستول و دياستول و نبض بيماران آغاز دياليز، در ساعات اول، دوم و سوم حين دياليز و بلافاصله پس از پايان دياليز در هر جلسه سنجیده و ثبت می‎شود. تعداد دفعات افت فشار خون وعلائم همراه آن مانند کرامپ عضلانی ، تهوع و استفراغ واقدامات لازم جهت اصلاح آن نظیر تجویز سرم نمکی،پوزیشن ترندلنبرگ،استفاده از محلولهای هایپر تونیک ،کاهش اولترافیلتراسیون و کاهش دور دستگاه ، در چک لیست ثبت خواهد شد. درانتهای جلسۀ سوم بیماران ازنظر راحتی بامعیار دیداری راحتی ارزیابی می‎شوند. جهت بررسی کفایت دیالیز، نمونه های خون در جلسه سوم قبل و بعد از دیالیز جمع‎آوری می‎شود. در مرحلۀ دوم پژوهش، همان بیماران بامحلول 36 Cº به مدت سه جلسه(یک هفته)تحت همو دیالیز قرار می گیرند و روال کار دقیقا مانند مرحلۀ اول صورت می‎گیرد وتنها تفاوتی که دارد این است که علاوه بر کنترل علائم حیاتی،به بیماران تو ضیح داده می‎شود که در صورت احساس سرما یا وجود لرز به پژوهشگر اطلاع دهند تادر چک لیست تحقیقاتی ثبت شود. در مرحلۀ سوم نیز کلیۀ اقدامات همانند مرحلۀ دوم ولی با دمای 35 Cº انجام می‎شود. ضمنا در پایان مطالعه از بیماران پرسیده می شود که ترجیح می‎دهند باکدام دما دیالیز شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201212168729N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه مقایسه پماد افسار با پماد لیدوکائین - پریلوکائین در کاهش درد بعد از جراحی فتق اینگوینال است.این کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور بر روی 50 بیمار که دارای فتق یک طرفه هستند ، تحت بیهوشی با بوپیواکائین انجام می شود.ضمنا بیماران اندازه برش کمتر از 20 سانتی متر دارند. اگر بیمار قبل یا بعد از جراحی مسکن دریافت کند از مطالعه حذف می شود.بیماران بصورت تصادفی در دو گروه قرار خواهند گرفت. در گروه الف پماد افسار و در گروه ب پماد لیدوکائین- پریلوکائین دریافت می کنند.از آنجا که این بررسی دو سو کور است، بسته هایی که حاوی پماد افسار و لیدوکائین- پریلوکائین هستند، بصورت الف و ب کد گذاری می شوند. نه بیماران و نه پرستاران و پزشکان از نوع پماد موجود در بسته ها اطلاعی ندارند. بعد از جراحی اطراف ناحیه برش در گروه اول پماد افسار و در گروه دوم پماد لیدوکائین - پریلوکائین استفاده می شود. در هر دو گروه شدت درد بوسیله مقیاس درجه بندی عددی اندازه گیری شده و 25 میلی گرم پتیدین داخل وریدی تزریق می شود. پماد هر 8 ساعت یک بار تجویز می شود.اگر درد ادامه داشته باشد، پس از اندازه گیری شدت درد، مجددا پتیدین تزریق می شود. شدت درد بیماران هر 8 ساعت به مدت 48 ساعت اندازه گیری می شود.شدت درد و مقدار کل پتیدین مصرف شده در پرسشنامه ثبت می شود. اثر ضد درد داروها از طریق مقایسه کاهش درد و مقدار کل پتیدین مصرف شده در هر دو گروه تعیین می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090910508N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين تحقيق براي پاسخ به اين سوال علمي است که آيا داروي پرگابالین و پروپرانولول در پيشگيري از ميگرن موثر هستند؟ آيا تفاوتي بين آنها وجود دارد؟ در اين مطالعه از بين کودکان 3-15 ساله که به کلينيک اعصاب بيمارستان مفيد مراجعه کرده و بر اساس معيارهاي انجمن بين المللي سردرد تشخيص سردرد ميگرني براي آنها گذاشته مي شود، تعداد 96 نفر انتخاب مي شوند و به دو گروه 48 نفري به صورت تصادفي تقسيم مي شوندو بطور تصادفی تحت درمان با پروپرانولول و پره گابالین قرار می گیرندو در طي 8 هفته تواتر ،شدت حمله و مدت حمله ميگرن در دو گروه با هم مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201210118698N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه بررسي اثر ان استیل سیستین بر روي مهار تجمع پلاکتی در بیماران متعاقب انفارکتوس حاد قلبی که تحت مداخلات عروق کرونر از راه پوست قرار می گیرند می باشد. این مطالعه به صورت تصادفی شده دوسویه کوربر روی 100 بیمار در دو گروه (مداخله و كنترل) برگزیده شد.کرایتریای ورود بیماران دچار سکته قلبی می باشد.کرایتریای خروجی نیاز فوری برای جراحی قلب باز٬شوک کاردیوژنیک ٬تجویز مهارکننده های گلیکوپروتیین IIb/IIIa و مداخله عروق کرونر از راه پوست نجات دهنده می باشد.بیماران گروه مداخله 100 میلی گرم بر کیلوگرم آمپول ان استیل سیستین قبل از مداخله عروق کرونر از راه پوست و5 گرم داخل عروق کرونری وسپس 10 میلی گرم بر کیلوگرم برساعت تا12 ساعت بعد دریافت کردند وبیماران گروه کنترل درمان استاندارد دریافت کردند .پی آمد اولیه بررسی تجمع پلاکتی بااندازه گیری بیومارکرهای تجمع پلاکتی قبل از مداخله عروق کرونر از راه پوست وسپس 24 ساعت بعد می باشد. بيماران نیزاز لحاظ مارکرهای بالینی پرفیوژن عروق کرونری بعد از انجام مداخله عروق کرونر از راه پوست بررسی شدند.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>