يک‌شنبه - ۴ تير ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 13859   

 

تعداد 11614 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012092210900N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه تعیین اثرات افزودن فنتانیل به بوپی واکایین در بیهوشی نخاعی بیماران معتاد به تریاک می باشد. مطالعه حاضر به صورت کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور می باشد بر روی 60 بیمار مرد وابسته به تریاک که برای انجام جراحی در قسمت تحتانی شکم و اندام تحتانی مراجعه می کنند. معیارهای ورود: رضایت بیمار جهت انجام بیهوشی به روش نخاعی بیمار کاندید عمل جراحی قسمت تحتانی شکم واندام تحتانی باشد بیماری که به صورت استنشاقی یا خوراکی تریاک مصرف کرده و در هنگام عدم دریافت آن علائم ترک ظاهر شده باشد. معیارهای خروج از مطالعه شامل: 1) مصرف همزمان سایر مواد مخدر 2) سابقه وجود بیماری زمینه ای قلبی یا ریوی بیماران به طور تصادفی به دو گروه30 نفری تقسیم می شوند.در این مطالعه از روش نمونه گیری ساده استفاده شده و انتخاب نمونه تصادفی را به صورت قرعه کشی انجام می دهیم. گروه اول تحت بیحسی نخاعی با 12.5میلیگرم بوپی واکایین به اضافه 0.5سی سی آب مقطر استریل قرار گرفته و در گروه دیگر بی حسی نخاعی با افزودن 25میکروگرم فنتانیل به 12.5میلیگرم بوپیواکایین انجام می شود. در اتاق عمل ابتدا به بیماران 750 سی سی سرم رینگر داده مشود و علایم حیاتی بیمار اندازه گیری و ثبت می شود. به بیمارن 1میلیگرم میدازولام جهت آرام بخشی داده شده و سطح بی حسی نیز با استفاده از آزمون پوستی با کمک نوک سوزن انجام می شود. بیمارانی که به سطح موردنظر (تی 10) نرسند از مطالعه خارج می شوند. زمان در خواست اولین آنالژزیک توسط بیمار به عنوان زمان شروع درد ثبت می شود. علایم حیاتی بیمار حین عمل هر 5 دقیقه و بعد از عمل در ریکاوری هر 15 دقیقه اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201211045633N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی مقایسه زمان باز ماندن اولیه دو نوع گرافت شریانی وریدی مختلف در بیماران همودیالیزی می باشد. در این مطالعه , 30 بیمار همودیالیزی که واجد معیارهای ورود وخروج مطالعه باشند به طور تصادفی در یکی از گروههای مداخله یا کنترل قرار می گیرند. بیماران در 2گروه مورد مراجعه جهت تعبیه گرافت شریانی وریدی مصنوعی (6mm)با گرافت شریانی وریدی مصنوعی(7-4)تقسیم می شوندومدت زمان عملکرد مناسب مسیر دیالیز خونی تعبیه شده به عنوان زمان بازماندن اولیه در 2گروه اندازه گیری ومقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208167903N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ورزش هوازی با شدت متوسط در زمانهای مختلف روز بر اشتها می باشد. 50 زن با شاخص توده بدنی بالاتر یا مساوی 25 و کمتر از 30 که بیماری موثر بر فعالیت فیزیکی، ضربان قلب یا رژیم غذایی ندارند، انتخاب میشوند. همه شرکت کنندگان یک جلسه ورزش هوازی صبح و یک جلسه ورزش هوازی عصر دریافت میکنند. اشتها، درک سختی کار و مصرف مواد غذایی 24 ساعته قبل و بعد از مداخله اندازه گیری و مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710862N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بتا تالاسمی ماژور یک اختلال ارثی هموگلوبین می باشد که در نتیجه سنتز مختل زنجیره بتا گلوبین ایجاد میشود و منجر به آنمی همولیتیک میشود. ترانسفوزیون منظم خون برای بقاء طولانی مدت بیماران ضروری است اما بعد از مدتی بیماران دچار افزایش بار آهن در بافت های مختلف بدن میشوند. بیماری قلبی در نتیجه رسوب آهن در عضله قلب به عنوان شایعترین علت مرگ در این بیماران می باشد. از MRI T2* به عنوان یک روش غیر تهاجمی جهت اندازه گیری کمی بار آهن قلب و پیگیری پاسخ به درمان با شلاتورها استفاده میشود. هدف از این مطالعه مقایسه اثر آهن زدایی دفروکسامین، دفراسیروکس، و درمان ترکیبی دفروکسامین و دفریپرون بر بار آهن قلب اندازه گیری شده به روش MRI T2* در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) و درمانگاه بیماران تالاسمی بزرگسالان ظفر تهران در بیماران تالاسمی ماژور بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710860N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در مطالعۀ حاضر، درمان مبتنی بر پذیرش و توجه به عنوان مداخله¬ای موثر در درمان دیابت، به منظور حفظ هموگلوبین گلیکوزیله در دامنۀ نرمال و پیشگیری از عوارض آن مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور 100 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع II، بر اساس معیارهای ورودی به طور تصادفی، به دو گروه 50 نفر تقسیم می گردند. آزمودنی های گروه مداخله، علاوه بر دارو درمانی جاری و کارگاه آموزشی یک روزه، در 10 جلسۀ یک بار در هفته درمان پذیرش و تعهد شرکت می کنند. آزمودنی های گروه کنترل، دارو درمانی جاری را به علاوه یک کارگاه آموزشی یک روزه دریافت می کنند. ابتدا از آزمودنی های هر دو آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)گرفته می شود و پرسشنامه های تحقیق را تکمیل خواهند کرد که شامل؛ پرسشنامه کیفیت زندگی، فرم کوتاه سبک های مقابله ای، مقیاس خود مراقبتی دیابت، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه پذیرش و عمل دیابت می باشد. 3ماه بعد از اتمام مطالعه، از تمام آزمودنی ها مجدداً آزمایش خون هموگلوبین گلیکوزیله گرفته می شود و پرسشنامه های قبلی را به همراه آزمون پذیرش و تعهد تکمیل خواهند کرد. نهایتاً، اثر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود علائم دیابت از طریق تحلیل داده ها به وسیلۀ آزمون آماری آنکووا و رگرسيون سلسله مراتبي ارزیابی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012111611483N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه خودمدیریتی بیماری های مزمن برخودمراقبتی و خودکارآمدی بیماران پس از پیوند کنارگدر عروق کرونر می باشد.و به صورت یک گروهی قبل و بعد انجام می شود.جمعیت مورد مطالعه بیمارانی است که دو ماه پس از جراحی عروق کرونر جهت بازتوانی قلبی به مرکز بازتوانی بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه مراجعه می نمایند.تعداد نمونه ها 52 نفر برآورد شده است که به صورت در دسترس از بین این افراد که رضایت به شرکت در برنامه داشته باشند٬ انتخاب می گردند.برنامه خودمدیریتی بیماران مزمن دانشگاه استنفورد یک برنامه استاندارد و در رابطه با مسائل عمومی است که بیماران مزمن با آن روبرو می شوند.این برنامه به مدت شش هفته و هر هفته یک کلاس دو و نیم ساعته است.برنامه مبتنی بر تئوری خودکارآمدی آلبرت بندورا می باشد و بر سه موضوع توانایی برنامه ریزی٬حل مشکلات مربوط به بیماری و توانایی تصمیم گیری تاکید دارد.قبل,بعد از اتمام برنامه و سه ماه بعد با پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی شرر و بررسی وضعیت سلامت ارزیابی انجام می شود.اطلاعات دموگرافیک هم با فرم محقق ساخته جمع آوری می شود.یافته ها با آزمون های آماری تحلیل می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012101511122N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارآزمایی بالینی تأثیر روش آرام سازی عضلانی بنسون بر خودکارامدی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بررسی می شود، جامعه پژوهش شامل تمام بیماران همودیالیزی شهر کرمانشاه می باشد، تعداد 60 نفر از بیمارانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشند نمونه های پژوهش را تشکیل می دهند. در ابتدا با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی،میزان خودکار ی و کیفیت زندگی بیماران سنجیده می شود و در ادامه نمونه ها به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم می شوند.روش آرام سازی عضلانی بنسون به صورت چهره به چهره به گروه آزمون آموزش داده می شود و بعد از اطمینان از انجام درست روش آرامسازی توسط گروه آزمون فایل صوتی روش آرام سازی عضلانی بنسون در اختیار بیماران گروه مذکور قرار می گیرد. این روش روزی یکبار به مدت هشت هفته وهر جلسه به مدت 15 تا 20 دقیقه توسط گروه آزمون در منزل انجام می شود.حداقل هفته ای یکبار روش انجام صحیح روش آرم سازی توسط پژوهشگر بررسی می شود.در پایان مجددا میزان خودکارآمدی و کیفیت زندگی در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از پرسشنامه های خودکارامدی عمومی و اختصاصی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی سنجیده می شود و دو گروه مورد مقايسه قرار مي گيرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208279302N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور با هدف مقایسه تاثیر سه داروی گیاهی شامل گزنه، دم اسب و اشنان بر علائم بالینی بزرگی خوشخیم پروستات انجام شد . تعداد 620 نفر از بیماران تازه تشخیص داده شده بزرگی خوشخیم پروستات مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی شهدای عشایر که سابقه سرطان پروستات، نارسایی کلیه دیابت ملیتوس و نارسایی احتقانی قلب نداشتند انتخاب شدند . نمونه ها به روش آسان انتخاب و سپس به روش بلوک بندی تصادفی در چهار گروه گزنه، دم اسب، اشنان و گروه کنترل قرار گرفتند سپس نمونه های هر گروه(186نفر) بصورت تصادفی در سه گروه با دوزهای 3گرم(62 نفر)، 5گرم(62نفر) و 7 گرم(62نفر) قرار گرفته و به نمونه ها توصیه شد داروی گیاهی تجویز شده را طبق دستور یک بار در روز به مدت دو ماه مصرف نمایند. علائم بالینی تحریکی و انسدادی بیماران با استفاده از پرسشنامه AUA و میزان PSA سرم قبل و دو ماه پس از مصرف داروی گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمره علائم باليني و ميزان PSA سرم هر گروه بصورت قبل و بعد و ميانگين ميزان بهبود نمرات علائم باليني و ميزان PSA سرم همه گروهها 2 ماه بعد از مداخله به هم مقايسه گرديد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012102110603N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارازمایی بالینی شاهد دار با هدف بررسي تاثير برنامه اموزشي مدون بر افزايش كيفيت زندگي افراد مبتلا به ارتروز زانو كه داراي معيارهاي كليدي سن 35 سال و بالاتر، ابتلا به درد مکا نیکی زانو بیش از 3 ماه، سکونت در استان تهران، آشنایی کامل به زبان فارسی، داشتن شماره تلفن تماس و رضایت به شرکت در مطالعه، عدم ابتلا به بيماري التهابي، شكستگي و يا ناهنجاريهاي مادرزادي در مفصل زانو باشند، انجام مي شود. جمعيت مورد مطالعه تعداد 146 نفر از بيماران مبتلا به آرتروز زانو با معيارهاي بالا مي باشند كه از طريق تقسيم تصادفي به دو گروه 73 نفري مداخله و كنترل تقسيم مي شوند. در اين مطالعه گروه مداخله علاوه بر درمان دارويي تحت مداخله مورد مطالعه يعني برنامه آموزشي تيمي مبتني بر تئوري مراحل تغيير قرار خواهند گرفت ولي گروه كنترل تنها تحت نظر پزشك بوده و فقط درمان دارويي دريافت مي نمايند. ابتداداده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد كيفيت زندگي و ابزارهاي مرتبط با عملكرد زانو جمع اوري شده سپس برنامه اموزشي براي گروه مداخله اجرا شده و سپس در فاصله 3 و 6 ماه بعد از مداخله همان پرسشنامه ها مجددا تكميل مي گردد. پيامد اوليه مطالعه كيفيت زندگي وپيامد ثانويه درد زانو و افزايش توايي جسمي زانو مي باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012081410599N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه 14 بیمار مبتلا به سندرم درد رژیونال پیچیده سمپاتیکی اندام فوقانی که به درمانگاه درد مراجعه مینمایند وارد مطالعه می شوند. بیماران به صورت تصادفی و با روش بلاک راندومیزاسیون در دو گروه تقسیم شدند( تحت هدایت سونوگرافی یا فلوروسکوپی) . هدف در این مطالعه از بین رفتن درد بیماران و افزایش دمای عضو مبتلا است . تعداد 14 بیمار مبتلا به درد سمپاتیکی اندام فوقانی که کاندید انجام بلاک گانگلیون ستاره ای هستند با روش بلاک راندومیزاسیون به دو گروه هفت نفره تقسیم شدند. گروه اول تحت هدایت فلوروسکوپی و گروه دوم تحت هدایت سونوگرافی تحت بلاک گانگلیون ستاره ای قرار می گیرند. شرایط ورود به مطالعه عبارتند از: سندرم درد رژیونال کمپلکس تیپ 1و2، نورالژی پس از هرپس، درد سرطانی سروگردن و اندام فوقانی. شرایط خروج از مطالعه عبارتند: آنتی گواگولان تراپی، پنوموتوراکس و پنومونکتومی در سمت مقابل، سکته قلبی اخیر . پس از انجام بلاک گانگلیون ستاره ای باید درد اندام فوقا نی با استفاده از معیار دیداری درد به 3 یا کمتر از 3 در حین فعالیت های معمولی روزانه برسد.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>