جمعه - ۸ ارديبهشت ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 13322   

 

تعداد 11171 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012101511122N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارآزمایی بالینی تأثیر روش آرام سازی عضلانی بنسون بر خودکارامدی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بررسی می شود، جامعه پژوهش شامل تمام بیماران همودیالیزی شهر کرمانشاه می باشد، تعداد 60 نفر از بیمارانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشند نمونه های پژوهش را تشکیل می دهند. در ابتدا با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی،میزان خودکار ی و کیفیت زندگی بیماران سنجیده می شود و در ادامه نمونه ها به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم می شوند.روش آرام سازی عضلانی بنسون به صورت چهره به چهره به گروه آزمون آموزش داده می شود و بعد از اطمینان از انجام درست روش آرامسازی توسط گروه آزمون فایل صوتی روش آرام سازی عضلانی بنسون در اختیار بیماران گروه مذکور قرار می گیرد. این روش روزی یکبار به مدت هشت هفته وهر جلسه به مدت 15 تا 20 دقیقه توسط گروه آزمون در منزل انجام می شود.حداقل هفته ای یکبار روش انجام صحیح روش آرم سازی توسط پژوهشگر بررسی می شود.در پایان مجددا میزان خودکارآمدی و کیفیت زندگی در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از پرسشنامه های خودکارامدی عمومی و اختصاصی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی سنجیده می شود و دو گروه مورد مقايسه قرار مي گيرند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208279302N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور با هدف مقایسه تاثیر سه داروی گیاهی شامل گزنه، دم اسب و اشنان بر علائم بالینی بزرگی خوشخیم پروستات انجام شد . تعداد 620 نفر از بیماران تازه تشخیص داده شده بزرگی خوشخیم پروستات مراجعه کننده به درمانگاه ارولوژی شهدای عشایر که سابقه سرطان پروستات، نارسایی کلیه دیابت ملیتوس و نارسایی احتقانی قلب نداشتند انتخاب شدند . نمونه ها به روش آسان انتخاب و سپس به روش بلوک بندی تصادفی در چهار گروه گزنه، دم اسب، اشنان و گروه کنترل قرار گرفتند سپس نمونه های هر گروه(186نفر) بصورت تصادفی در سه گروه با دوزهای 3گرم(62 نفر)، 5گرم(62نفر) و 7 گرم(62نفر) قرار گرفته و به نمونه ها توصیه شد داروی گیاهی تجویز شده را طبق دستور یک بار در روز به مدت دو ماه مصرف نمایند. علائم بالینی تحریکی و انسدادی بیماران با استفاده از پرسشنامه AUA و میزان PSA سرم قبل و دو ماه پس از مصرف داروی گیاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نمره علائم باليني و ميزان PSA سرم هر گروه بصورت قبل و بعد و ميانگين ميزان بهبود نمرات علائم باليني و ميزان PSA سرم همه گروهها 2 ماه بعد از مداخله به هم مقايسه گرديد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012102110603N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارازمایی بالینی شاهد دار با هدف بررسي تاثير برنامه اموزشي مدون بر افزايش كيفيت زندگي افراد مبتلا به ارتروز زانو كه داراي معيارهاي كليدي سن 35 سال و بالاتر، ابتلا به درد مکا نیکی زانو بیش از 3 ماه، سکونت در استان تهران، آشنایی کامل به زبان فارسی، داشتن شماره تلفن تماس و رضایت به شرکت در مطالعه، عدم ابتلا به بيماري التهابي، شكستگي و يا ناهنجاريهاي مادرزادي در مفصل زانو باشند، انجام مي شود. جمعيت مورد مطالعه تعداد 146 نفر از بيماران مبتلا به آرتروز زانو با معيارهاي بالا مي باشند كه از طريق تقسيم تصادفي به دو گروه 73 نفري مداخله و كنترل تقسيم مي شوند. در اين مطالعه گروه مداخله علاوه بر درمان دارويي تحت مداخله مورد مطالعه يعني برنامه آموزشي تيمي مبتني بر تئوري مراحل تغيير قرار خواهند گرفت ولي گروه كنترل تنها تحت نظر پزشك بوده و فقط درمان دارويي دريافت مي نمايند. ابتداداده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد كيفيت زندگي و ابزارهاي مرتبط با عملكرد زانو جمع اوري شده سپس برنامه اموزشي براي گروه مداخله اجرا شده و سپس در فاصله 3 و 6 ماه بعد از مداخله همان پرسشنامه ها مجددا تكميل مي گردد. پيامد اوليه مطالعه كيفيت زندگي وپيامد ثانويه درد زانو و افزايش توايي جسمي زانو مي باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012081410599N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه 14 بیمار مبتلا به سندرم درد رژیونال پیچیده سمپاتیکی اندام فوقانی که به درمانگاه درد مراجعه مینمایند وارد مطالعه می شوند. بیماران به صورت تصادفی و با روش بلاک راندومیزاسیون در دو گروه تقسیم شدند( تحت هدایت سونوگرافی یا فلوروسکوپی) . هدف در این مطالعه از بین رفتن درد بیماران و افزایش دمای عضو مبتلا است . تعداد 14 بیمار مبتلا به درد سمپاتیکی اندام فوقانی که کاندید انجام بلاک گانگلیون ستاره ای هستند با روش بلاک راندومیزاسیون به دو گروه هفت نفره تقسیم شدند. گروه اول تحت هدایت فلوروسکوپی و گروه دوم تحت هدایت سونوگرافی تحت بلاک گانگلیون ستاره ای قرار می گیرند. شرایط ورود به مطالعه عبارتند از: سندرم درد رژیونال کمپلکس تیپ 1و2، نورالژی پس از هرپس، درد سرطانی سروگردن و اندام فوقانی. شرایط خروج از مطالعه عبارتند: آنتی گواگولان تراپی، پنوموتوراکس و پنومونکتومی در سمت مقابل، سکته قلبی اخیر . پس از انجام بلاک گانگلیون ستاره ای باید درد اندام فوقا نی با استفاده از معیار دیداری درد به 3 یا کمتر از 3 در حین فعالیت های معمولی روزانه برسد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208227093N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر لیدوکائین بر پیشگیری از درد تزریق پروپوفول می باشد. 144 بیمار که کاندید بیهوشی عمومی با القاء پروپوفول هستند را شامل می شود. در صورتی که بیمار دارای بیماری شناخته شده قلبی عروقی، کلیه، کبد و مشکلات عصبی شناخته شده باشد از مطالعه خارج می شود. بیماران به صورت تصادفی به 6گروه تقسیم میشوند که عبارتند از: گروه 1:ابتدا تورنیکه را 10 سانتی متر بالاتر از محل تزریق بسته و سپس لیدوکائین با دوز 0.1 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم تزریق می شود. پس از گذشت 30 ثانیه تورنیکه باز و پروپوفول به داخل رگ روی ساعد تزریق می شود. گروه 2=مانند گروه 1 اما پروپوفول به داخل رگ پشت دست تزریق می شود. گروه 3 =تزریق لیدوکائین با دوز 0.1 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم بدون بستن تورنیکه و بعد از گذشت 30ثانیه پروپوفول به داخل رگ روی ساعد تزریق می شود. گروه 4=مانند گروه 3 اما پروپوفول به داخل رگ پشت دست تزریق می شود. گروه 5 و 6=گروه های کنترل هستند که پروپوفول بدون پیش دارو درمانی لیدوکائین به داخل رگ روی ساعد و پشت دست تزریق می شود. درد تزریق پروپوفول برای افراد بالای 12 سال بر اساس مقیاس پاسخ کلامی( VRS )و برای افراد زیر 12 سال از معیار درد CHEOPSدر هنگامی که دارو تزریق می شود ثبت می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012081810372N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بهمراه بخشش برامید به زندگی بیماران با سرطان سینه می باشد. این مطالعه روی 34 بیمار دارای سرطان سینه که تحت عمل جراحی قرار گرفتند، انجام می شود. معیار انتخاب، تحصیلات حداقل دبیرستان و داشتن اطلاع از سرطان خود بود. طرح جهت بیماران توضیح داده شد و 34 بیماری که تمایل و توانایی شرکت در کلاس را داشتند، انتخاب شدند. این گروه بصورت تصادفی به دو گروه 19 نفره مداخله و 15 نفرشاهد تقسیم شدند. افراد گروه مداخله به مدت 12 هفته، هر هفته 3 ساعت در کارگاه ACT وبخشش شرکت می کنند. میزان امید به زندگی در بین این دو گروه قبل و بعد از کارگاه با هم مقایسه می گردد. معیارهای خروج از مطالعه، عدم تمایل شرکت در کارگاه؛ بدحال شدن؛ استرسهای خاص روانی، شرکت در هر نوع کلاس آموزشی دیگر و عدم ادامه درمان پزشکی می باشد
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012081810409N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير جراحي آدنوتانسيلكتومي با جراحي آدنوئيدكتومي در برطرف شدن علائم رينوسينوزيت مزمن مي باشد در اين مطالعه که به صورت كارآزمايي باليني است 60 کودك زير سن 14 سال كه داراي علائم سينوزيت شامل ترشحات چرکي بيني ، ترشحات چركي پشت حلق درد صورت گرفتگي بيني سرفه مزمن ، بوي بد دهان هستند و در گرافي واترز کدورت و افزايش ضخامت مخاطي دوطرفه سينوس¬هاي ماگزيلاري ، دارند و به درمان طبي حداقل 4 هفته آنتي بيوتيک خوراكي و درمان ضد حساسيت پاسخ نداده باشندو فاقد معيار هاي خروج از مطالعه باشند , به درمانگاه گوش وحلق وبيني بيمارستان بعثت همدان مراجعه كرده اند در مطالعه قرار خواهند گرفت. كودكان مبتلا به صورت تصادفي به 2 گروه تحت آدنوئيدكتومي و تحت آدنوتانسيلكتومي تقسيم مي شوند.در ابتداي مطالعه علائم و نشانه هاي باليني بيمار در چك ليست تهيه شده بر اساس visual analogue scale درجه بندي خوهد شد. تمام کودکان از آنتي بيوتيك و تغذيه و اقدامات پرستاري يكسان بعد از جراحي تا يک هفته برخودارند .تمام کودکان روز دوم پس از جراحي از بيمارستان مرخص ميشوند . روز هفتم ، چهاردهم و بيست و هشتم معاينه و کنترل خواهند شد . در روز بيست و هشتم گرافي کنترل واترز انجام مي شود و علائم و نشانه هاي باليني بيمارتوسط فرد پزشکي که از سابقه روش جراحي کودک بدون اطلاع است در چک ليست مقايسه علائم باليني و راديوگرافي قبل و بعد از عمل ثبت خواهد شد. در نهايت تاثير آدنوئيدکتومي با آدنوتانسيلکتومي در تغيير علائم رينوسينوزيت مزمن کودکان زير 14 سال ثبت خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012081710619N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تجویز اسکوربیک اسید بر روی بیان ژنهای سیتوکینهای التهابی مربوطه است تا از این طریق بتوان راهکاری جهت تخفیف آسیب به ارگان ها و بهبود نتایج پیوند به دنبال تشدید پاسخ های التهابی در افراد اهداکننده ی کبد دچار مرگ مغزی ارائه داد. افراد اهداکننده ی کبد دچار مرگ مغزی 10 تا 60 ساله که در بیمارستان نمازی شیراز پذیرش شده و در ICU تحت مراقبت های ویژه قرار میگیرند، بطور تصادفی در دو گروه 20 نفره مداخله و کنترل قرار خواهند گرفت.گروه مداخله از 6 ساعت قبل از شروع عمل تحت تجویز ویتامین C با دوز اولیه mg/kg 100 و بلافاصله شروع انفوزیون مداوم ویتامین C با دوز mg/kg/p6h 100 تا پایان عمل و برداشتن عضو قرار خواهند گرفت. گروه کنترل تنها مراقبت های روتین مربوط به ICU را دریافت خواهد کرد. از هر مورد تحت مطالعه نمونه خون در 3 زمان زیر گرفته خواهد شد: 1. 6 ساعت قبل از شروع عمل فرد دهنده (در گروه مداخله قبل از شروع تجویز اسکوربیک اسید) 2. بلافاصلعه بعد از لاپاراتومی 3. بلافاصله قبل از کلامپ آئورت در پایان گروه ها از نظر میزان بیان ژنهای مربوطه و عملکرد کبدی پس از پیوند مورد مقایسه قرار خواهند گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082210634N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
تشنجات سریال با احتمال بروز عوارض و سکل های مغزی بعدی همراه می باشد. لذا دستیابی به درمان های موثر جهت کنترل سریع تشنجات استاتوس و سریال از اولویت های نورولوژی می باشد.در بیمارستان ما محدودیت بستری بیماران در PICU باعث می گردید که ما نتوانیم همه بیماران میتلا به تشنجات سریال را در PICU درمان نماییم . لذا استفاده از دارو های آلترناتیو جهت مصرف در بخش نورولوژی مطرح بود. این مطالعه جهت پاسخ به این سوال بود که آیا می توان از دیازپام وریدی در درمان تشنج های سریال مقاوم به درمان استفاده نمود.42 نفر کودک با تشنجات سریال که علیرغم استفاده از داروهای متناسب همچنان دچار تشنجات سریال بودند، در دو گروه مجزا با دیازپام و میدازولام وریدی تحت درمان قرار می گیرند.بر حسب تعریف این مطالعه تشنجات سریال به مواردی اطلاق می گردید که کودک از 24 ساعت قبل چار افزایش دفعات تشنج شده و 2 شرط زیر را شامل شود :تشنجات مکرر به تعداد 4 و بیشتر از آن در طی 24 ساعت يا افزایش در تعداد تشنجات به بیش از 3 برابر میانگین دفعات تشنج در روزهای قبل از تشدید تشنج.بیماران به صورت تصادفی به 2 گروه میدازولام و دیازپام تقسیم می شوند. Inclusion criteriaدر گروه مورد و کنترل : • کودکان با سن بالای یک ماه • بیماران با تشنجات سریال که پس از 6 ساعت به دارو های مرسوم پاسخ ندهند. ٍ Exclusion criteriaدر گروه مورد وکنترل : • بروز عوارض خطیر حین درمان . • تشدید موارد تشنج در درمان • استاتوس اپیلپتیکوس . در گروه مورد براي درمان تشنجات سريال آمپول ديازپام وريدي با دوز 2/0 ميلي گرم به ازاي هر كيلو به فاصله هر 3 ساعت نزريق مي گردد . در گروه شاهد براي درمان تشنجات سريال آمپول ميدازولام به صورت مداوم با دوز اولیه 2/0 میلی گرم به ازای هر کیلو و در ادامه با دوز 1الی 10میکروگرم به ازای هر کیلو وزن بدن در دقیقه در تزریق مي گردد . ما بیماران را از نطر مدت زمان بستری ، اقامت در PICU ، عوارض جانبی و نیاز به تهویه مکانیکی مورد ارزیابی قرار می دهیم.هدف از اجرای این طرح دستیابی به روش جدید درمان بیماران با تشنجات سریال در مواقعی است که امکان انتقال بیمار به PICU وجود ندارد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208218505N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: این مطالعه با هدف مقايسه اثر ماساژ درمانی توسط پرستار و همراه بیمار بر شدت درد وکیفیت خواب بیماران پس از عمل جراحی پیوند بای پاس شریان کرونری انجام می شود. طراحی: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار نحوه انجام : با نمونه‌گیری آسان و بصورت تصادفی تعداد 105 بيمار در سه گروه تخصیص داده می شوند. شرکت کنندگان: معیارهای ورود: تحت عمل CABG؛ سن بین 18 تا 70 سال و حداقل 3روز اقامت در بخش جراحی قلب. معیارهای خروج عبارتند از: کاهش سطح هوشیاری؛ بی ثباتی وضعیت همودینامیک و عدم تمایل به ادامه همکاری مداخله: قبل از مداخله شدت درد محل برش عمل وکیفیت خواب ، به ترتیب با مقياس انالوگ بصري و پرسشنامه كيفيت خواب بيمارستاني SMHSQتعیین می گردد. در گروه یک ماساژ توسط پرستار، در گروه دوم ماساژ توسط همراه و گروه سوم بدون مداخله خواهد بود. متغیرهای پیامد اصلی: پس از مداخله در فواصل بلافاصله،60،30 و120 دقيقه ميزان شدت درد ارزيابي مي گردد . يك روز پس از مداخله دوم، كيفيت خواب بيمار مورد سنجش قرار مي گيرد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با تستهای ANOVA و شفه انجام خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>