سه‌شنبه - ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10433   

 

تعداد 8774 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012090210708N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به منظور تعیین اثر مداخله 12 هفته تمرینات یوگا بر عوامل خطرزا(سطح گلوکز، انسولین، لپتین، نیمرخ لیپیدی(HDL-c, LDL-c, TG, TC) در زنان مبتلا به دیابت نوع دوم می باشد. این کارآزمایی بالینی روی 26زن مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز کلینیک سلامت ایرانیان اصفهان به مدت 3ماه انجام شد.بیماران در دامنه سنی 30-60سال قرارداشتند و فاقد هرگونه بیماری به جز دیابت بودند. بیماران به طور هدفدار و داوطلبانه در دو گروه تجربی (N=15) و کنترل (N=11) تقسیم شدند. برنامه تمرینی گروه تجربی روزانه شامل 75 دقیقه تمرین یوگا، هفته ای سه جلسه و به مدت 12 جلسه به طول انجامید.در ضمن رژیم غذایی و مسايل روانشناختی آزمودنیها نیز کنترل می شد.نمونه های خونی ذکر شده 24 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090210709N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی را بر سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق یائسۀ غیرفعال مورد مطالعه قرار داده است.بدین منظور 24 زن چاق (شاخص توده بدنی ≥ 53/30 کیلوگرم بر مترمربع) یائسة غیرفعال (میانگین سنی3±25/52 سال) در سه گروه استقامتی، مقاومتی و کنترل در10 هفته تمرینات مقاومتی (60-40% یک تکرار بیشینه) و استقامتی شنا (60-40% ضربان قلب بیشینه)، سه جلسه در هفته شرکت کردند. شاخصهای آنتروپومتریک، سطوح لپتین و آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین قبل و بعد از اجرای تمرینات اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090210719N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: این مطالعه به دنبال ارزیابی اثر آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک در پیشگیری از عفونت زخم پس از جراحی در هرنیوپلاستی با مش است. معیارهای ورود: کلیه بیماران مرد که کاندید جراحی هرنیوپلاستی الکتیو با مش هستند. معیارهای خروج: بیماران دارای فتق نیازمند عمل جراحی اورژانس؛ بیماران دارای بیماری های همراه با کاهش سطح ایمنی؛ بیماران حساس به آنتی بیوتیک دریافتی؛ بیمارانی که تا 3 روز قبل از جراحی آنتی بیوتیک دریافت کرده باشند. روش انجام : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سوکور تصادفی با حجم نمونه 100 بیمار است. بیماران دارای شرایط ورود به مطالعه تحت هرنیوپلاستی الکتیو با مش پلی پروپیلن قرار می گیرند. 30 تا 45 دقیقه قبل از عمل بیماران به صورت تصادفی 1 گرم سفازولین وریدی یا حجم مشابه سالین استریل دریافت می کنند. بیماران بار اول 1 هفته و بار دوم 6 تا 8 هفته بعد از عمل ویزیت شده و از نظر وجود عفونت محل جراحی (طبق تعریف مرکز کنترل بیماری ها) تحت معاینه قرار خواهند گرفت، پیگیری سوم تلفنی و 12 هفته پس از جراحی انجام خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090210713N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این پژوهش، تاثير دعای توسل بر سلامت روان دانشجويان پرستاري سال دوم دانشگاه علوم پزشكي اراك می باشد. مطالعه حاضر نیمه تجربی در دو گروه به روش پيش آزمون پس آزمون است. کلیه دانشجویان پرستاری سال دوم با شیوه سرشماری به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (31 نفر) و کنترل (27 نفر) قرار گرفتند. پرسشنامه سلامت عمومی 28 سؤالی (GHQ-28) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. در مرحله مداخله در گروه آزمون، قرائت دعاي توسل دو بار در هفته به مدت 4 هفته انجام شد. سلامت روان دو گروه در مرحله قبل و یک ماه پس از مداخله سنجيده شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090210715N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ماست در رقابت با میان وعده های دیگر به عنوان یک غذای سالم مطرح شده است . امروزه تولید و استفاده از ماستهایی تحت عنوان ماست پروبیوتیک رو به افزایش است .پتانسیل کاهش استرپتوکوک موتانس در حفره دهان توسط این نوع ماست ها در سال های اخیر موضوع بسیاری از مطالعات گردیده است.هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک نوع ماست پروبیوتیک داخلی و مقایسه آن با ماست معمولی بر روی میزان استرپتوکوک های موتانس بزاق در دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی در سال 1390 می باشد. مواد و روش ها : در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی متقاطع دوسویه کور و تصادفی نجام می شود، 30 دانشجوی دندانپزشکی شرکت می کنند.. از شرکت کنندگان خواسته می شود از 2 هفته قبل از مطالعه و در طول مطالعه آنتی بیوتیک مصرف نکنند ، از 3 هفته قبل و در طول مطالعه تحت فلوراید تراپی موضعی و هر گونه دهانشویه فلوراید یا آنتی باکتریال قرار نگیرند،از یک هفته قبل و در طول مطالعه هر گونه ماست و محصول پروبیوتیک مصرف نکنند.همچنین آدامس و محصولات حاوی زایلیتول را در طول مطالعه مصرف نکنند.از شرکت کنندگان خواسته میشود که روزانه میزان 200 سی سی از ماست مورد نظر را 10 دقیقه پس از شام مصرف کنندو تا یک ساعت پس از آن مسواک نزنند.میزان استرپتوکوک موتانس بزاق شرکت کنندگان در شروع کار و پس از طی هر سه دوره مداخله ( مصرف ماست پروبیوتیک ، مصرف ماست معمولی ، عدم مصرف هر کدام از این مواد ) و wash out (هر دوره مداخله 3 هفته و هر دوره wash out دو هفته بود )در محیط میتیس سالیواریوس آگار اندازه گیری می شود.هر شرکت کننده در این مطالعه در هر سه گروه قرار می گیرد و در واقع هر فرد شاهد خودش می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209051958N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اين مطالعه يک کارآزمايي بالينی شاهددار و تصادفی با هدف بررسی اثربخشی مداخله مستقيم متصل به آزمون غربالگری با الکل، سيگار و مواد (ASSIST) بر اختلالات مصرف مواد است. مطالعه در 7 مرکز مراقبت‌های بهداشتی اوليه در گرمسار (استان سمنان) و شهريار (تهران) انجام می‌شود. مراجعان به اين مراکز توسط پرسشنامه ASSIST غربالگری می‌شوند و 70 نفر از افرادی که نمره درگيری با يک ماده خاص در آنها 4 تا 26 باشد (در مورد الکل 9 تا 26؛ نيکوتين وارد مطالعه نمی‌شود) برای مداخله انتخاب می‌شوند. سن ورود به مطالعه 18 تا 64 سال خواهد بود و نسبت جنسی (مرد به زن) 2 به 1 حفظ خواهد شد. افرادی که در زمان ورود به مطالعه علائم مسموميت يا ترک داشته باشند، بيش از چهار بار در ماه به تزريق مواد بپردازند يا در حال گذراندن دوره‌های درمان مواد باشند، وارد مطالعه نمی‌شوند. اين افراد به‌طور تصادفی به دو گروه تقسيم می‌شوند. در گروه اول برای افراد يک جلسه مداخله مختصر برای کاهش مصرف مواد انجام می‌شود. گروه دوم در فهرست انتظار قرار می‌گيرند. سه ماه بعد مجدداً با اين افراد مصاحبه و نمره درگيری با يک ماده خاص دوباره محاسبه می‌شود. نمرات پيش و پس از مداخله در هر گروه و بين دو گروه مقايسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209041957N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
معجون "دوسین" ترکیبی از سیاه دانه و عسل است که در طب اسلامی برای از بین بردن دل درد، نفخ، تهوع و بی اشتهایی توصیه شده است. هدف اصلی این مطالعه مقایسه اثر دوسین با درمان سه دارویی در از بین بردن عفونت هلیکوباکتر پیلوری است. ابتدا یک مطالعه پایلوت بر روی 10 فرد مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری و دیس پپسی عملکردی انجام خواهد شد. تشخیص عفونت بر اساس انجام تست اوره تنفسی و تشخیص دیس پپسی عملکردی بر اساس وجود یک یا بیشتر از نشانه های زیر در غیاب بیماریهای ارگانیک است: احساس سوزش یا ناراحتی در بخش فوقانی شکم یا بخش پایینی قفسه سینه که گاهی با مصرف غذا یا آنتی اسید بهترمی شود، سیری زودرس و احساس پری زودرس هنگام غذا خوردن. این افراد روزانه سه بار و هر بار یک قاشق مربا خوری از معجون دوسین را برای مدت 14 روز بصورت خوراکی مصرف خواهند کرد. چهار هفته بعد از پایان مداخله مجدداً تست اوره تنفسی انجام خواهد شد. اگر دوسین بتواند در بیش از 60 درصد از موارد هلیکوباکتر پیلوری را از بین ببرد، مرحله بعدی مطالعه انجام خواهد شد. در این مرحله 90 بیمار 20 تا 60 ساله مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری و دیس پپسی عملکردی که مبتلا به زخم معده یا دئودنوم و ریفلاکس معده به مری نیستند، بطور تصادفی به سه گروه تقسیم می شوند. بیماران گروه اول معجون دوسین را به مدت 14 روز، هر روز سه بار و هر بار یک قاشق مرباخوری مصرف خواهند کرد. بیماران گروه دوم آموکسی سیلین 1 گرم دوبار در روز، کلاریترومایسین 500 میلی گرم دوبار در روز و پنتاپرازول 20 میلی گرم دوبار در روز به مدت 14 روز بصورت خوراکی مصرف خواهند کرد. بیماران گروه سوم معجون دوسین را سه بار در روز هر بار یک قاشق مرباخوری به همراه پنتاپرازول 20 میلی گرم دوبار در روز برای مدت 14 روز مصرف خواهند کرد. چهار هفته پس از پایان مداخلات، تست اوره تنفسی تکرار خواهد شد. سه گروه از نظر از بین رفتن عفونت هلیکوباکتر پیلوری و علایم دیس پپسی با هم مقایسه خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209045822N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه: بررسي تاثير تجويز سوفنتانيل و فنتانيل اينتراتكال همراه با بوپيواكائين 0.5% بر تغییرات همودینامیک حين اعمال ارتوپدي اندام تحتاني معیارهای ورود : بيماران 18 تا 65 سال؛ کلاس 1-2 در طبقه بندی انجمن بیهوشی آمریکا ؛ عدم وجود منع براي استفاده از بيحسي نخاعي، عدم سابقه سوء مصرف مواد مخدر؛ عدم وجود سابقه بيماريهاي عصبي يا نوروماسكولار و يا روانپزشکي؛ عدم وجود سابقه آلرژی به داروهای بیحسی موضعی ؛ معیارهای خروج: مواردی که نیاز به تزريق داروهاي مسكن يا مخدر حين بي حسي نخاعي داشته باشند؛ نیاز به بیهوشی عمومی حین عمل جراحی؛ بارداری حجم نمونه: در این مطالعه 3 گروه مداخله ای وجود دارد که 30 بیمار به صورت تصادفی برای هر گروه اختصاص داده می شود. مداخله مورد مطالعه: در گروه اول براي بيحسي نخاعي از 15 ميلي گرم بوپيواكائين اينتراتكال 0.5% و 5 ميكروگرم سوفنتانیل استفاده مي شود؛ در گروه دوم براي بيحسي نخاعي از 15 ميلي گرم بوپيواكائين اينتراتكال 0.5% و 25 ميكروگرم فنتانيل استفاده مي شود و در گروه کنترل برای بيماران از 15 ميلي گرم بوپيواكائين اينتراتكال 0.5% و 0.5 ميلي ليتر آب مقطر استفاده مي شود زمان مطالعه: این مطالعه در 12 ماه در سال 1390 انجام خواهد گرفت پیامد اولیه: تغییرات میانگین فشار خون شریانی و نیز تغییرات همودینامیک در این 3 گروه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091310340N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مقدمه و هدف: کنترل درد قبل و بعد از جراحی یکی از مشکلات عمده در بیهوشی کودکان است.ازجمله داروهاي كه به صورت پرمدیکیشن مورداستفاده قرار ميگيرد كلونيدين مي باشد. کلونیدین از آگونیست های گیرنده آلفا دو می باشد.اثرات مرکزی این دارو باعث بی دردی- سدیشن- آرامبخشی (ضداضطراب) و افت فشارخون می شود. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر دو داروی مختلف پتیدین بعنوان روش معمول برای ایجاد بیدردی و کلونیدین خوراکی قبل از عمل در جلوگیری از درد و بی قراری بعد از عمل در کودکان می باشد. روش اجرا: تعداد 44 بیمار 1 تا 3سال کاندیدای جراحی انتخابی هرنیکتومی به طور تصادفی در دو گروه 22 نفری که در گروه اول نیم ساعت قبل از القای بیهوشی در بخش کلونیدین 4 میکروگرم بر کیلو گرم بصورت خوراکی و بهمراه 5 سی سی / کیلوگرم /ساعت بازای ساعات ناشتا بودن سرم 3/2 3/1 دریافت کرد و گروه دوم در ریکاوری بیماران 5/0 میلی گرم/کیلوگرم پتیدین دریافت کرد.میزان 05/0>p معنی دار تلقی شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090510747N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
سابقه و هدف:دوغ در رقابت با نوشیدنی های دیگر به عنوان یک نوشیدنی سالم مطرح شده است . امروزه تولید و استفاده ازدوغ هایی تحت عنوان دوغ پروبیوتیک رو به افزایش است .پتانسیل کاهش استرپتوکوک موتانس در حفره دهان توسط این نوع دوغ در سال های اخیر موضوع بسیاری از مطالعات گردیده است.هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر یک نوع دوغ پروبیوتیک داخلی بر روی میزان استرپتوکوک های موتانس بزاق بود که در دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی در سال 1390 انجام شد. مواد و روش ها : در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی متقاطع دوسویه کور و تصادفی انجام می شود ، 30 دانشجوی دندانپزشکی شرکت می کنند.از شرکت کنندگان خواسته می شود از 2 هفته قبل از مطالعه و در طول مطالعه آنتی بیوتیک مصرف نکنند ، از 3 هفته قبل و در طول مطالعه تحت فلوراید تراپی موضعی و هر گونه دهانشویه فلوراید یا آنتی باکتریال قرار نگیرند،از یک هفته قبل و در طول مطالعه هر گونه دوغ و محصول پروبیوتیک مصرف نکنند.همچنین آدامس و محصولات حاوی زایلیتول را در طول مطالعه مصرف نکنند. از شرکت کنندگان خواسته می شود روزانه 200 سی سی از دوغ مورد نظر را که با کد بندی A و B مشخص شده بودند 10دقیقه پس از صرف شام مصرف کنند و تا یک ساعت پس از آن مسواک نزنند.در این مطالعه نمونه ها و تکنسین آزمایشگاه میکروبیولوژی از نوع دوغ مصرفی هر فرد مطلع نبودند.نمونه ها کاملا تصادفی در گروهها جای می گرفتند و هر نمونه در طول مطالعه در هر 3 گروه جای می گرفت .میزان استرپتوکوک موتانس بزاق شرکت کنندگان در شروع کار و پس از طی هر سه دوره مداخله ( مصرف دوغ پروبیوتیک ، مصرف دوغ معمولی ، عدم مصرف هر کدام از این مواد ) و دوره پاکسازی(هر دوره مداخله 3 هفته و هر دوره پاکسازی دو هفته بود )در محیط میتیس سالیواریوس آگار اندازه گیری می شود.هر شرکت کننده در این مطالعه در هر سه گروه قرار می گیرد و در واقع هر فرد با خودش مقایسه می شود.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>