پنج‌شنبه - ۲ شهريور ۱۳۹۶

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 14433   

 

تعداد 12097 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201208158731N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
درد يكي از تجربيات معمول در تزریق عضلانی میباشد و بکارگیری اقدامات کاهنده درد، سبب افزایش راحتی و رضایت بیمار می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثير فشار دستي در موضع تزریق بر درد ناشي از تزريق عضلاني انجام شده است. در این مطالعه تجربی تعداد 100 بیمار مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر، بطور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم می شوند. در گروه مداخله بلافاصله قبل از تزریق عضلانی پنی سیلین، فشار دستی به وسیله انگشت شصت به مدت 10 ثانیه انجام می شود. تزریق های گروه کنترل، بدون هیچ مداخله ای و با روش معمول انجام می شود. پس از تزریق، درد با استفاده از مقیاس دیداری(صفر تا 10) اندازه گیری میشود. تمام تزریق های بیماران مرد توسط توسط یک پرستار مرد و تزریق های بیماران زن به وسیله یک پرستار زن انجام خواهد شدو درد نیز توسط پرستار دیگری که از گروه بندی بیماران اطلاع ندارد، اندازه گیری خواهد شد .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208159585N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثرات درمانی کتامین بر روی بیماران دچار افسردگی اساسی که برای الکتروشوک تحت بیهوشی قرار می گیرند، می باشد. این مطالعه كه کارآزمایی بالینی دوسویه کوراست، در مرکز روانپزشکی شهید بهشتی کرمان انجام می شود. معیارهای ورود شامل:بیمار کاندید الکتروشوک مبتلا به افسردگی اساسی، سن بین 18تا 50 سال. معیارهای خروج شامل:بیمار با فشار داخل كرانيال بالا وتومور داخل جمجمه، فشار خون بالا، بیماری ایسکمیک قلبی، انوریسم عروقی. در اين مطالعه تعداد 60 بیمار مبتلا به افسردگی که نیاز به الکتروشوک دارندبر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه ٣٠نفري تقسيم ميگردند. به يك گروه بيهوشي توسط كتامين داده ميشود. گروه دوم بيهوشي توسط تيوپنتال سدیم داده ميشود. دو گروه از نظر معیارهاي افسردگی همیلتون قبل وبعد از الکتروشوک توسط روانپزشک که نسبت به داروی داده شده بی اطلاع است،ارزیابی شده و با هم مقايسه ميگردند. معيارهاي ديگري كه مورد مقايسه قرار ميگيرندشامل: شدت، طول مدت تشنج، مدت زمان ریکاوری، تغییرات فشار خون و ضربان قلب اندازه گیری می شود. مقیاس همیلتون پس از هر دو جلسه الکتروشوک توسط روانپزشک که نسبت به دارو کور است ارزیابی می شود و مقادیر بدست آمده از هر دو گروه با هم مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092210899N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف: تعيين تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو جمعیت مورد مطالعه شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می باشد. حجم نمونه 40 بیمار در هر گروه می باشد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب می شوند و بر اساس قرعه کشی در دو گروه شاهد و آزمون قرار می گیرند. برنامه آموزشی شامل 3 جلسه 5/1 ساعته در سه روز متناوب خواهد بود. پیگیری تلفنی تا زمان اجرای پس آزمون که سه ماه بعد از مداخله می باشد انجام خواهد شد. معیار ورود برای این مطالعه شامل افراد مبتلا به دیابت نوع دو که سن آنها بالای 18 سال است، می باشد. معیار خروج شامل عدم حضور بیمار و خانواده در یکی از جلسات آموزشی می باشد. برنامه آموزشی شامل سه جلسه متناوب با حضور بیمار و یکی از اعضای خانواده در گروه آزمون و با حضور فقط بیمار در گروه کنترل خواهد بود. به منظور مقایسه بین دو گروه آزمون و کنترل پس از گذشت 3 ماه، با انجام پس آزمون چگونگی تاثیر برنامه آموزشی بر کیفیت زندگی بررسی خواهد شد. پیامد اولیه کیفیت زندگی بیمار خواهد بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092210900N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه تعیین اثرات افزودن فنتانیل به بوپی واکایین در بیهوشی نخاعی بیماران معتاد به تریاک می باشد. مطالعه حاضر به صورت کارازمایی بالینی تصادفی شده دو سویه کور می باشد بر روی 60 بیمار مرد وابسته به تریاک که برای انجام جراحی در قسمت تحتانی شکم و اندام تحتانی مراجعه می کنند. معیارهای ورود: رضایت بیمار جهت انجام بیهوشی به روش نخاعی بیمار کاندید عمل جراحی قسمت تحتانی شکم واندام تحتانی باشد بیماری که به صورت استنشاقی یا خوراکی تریاک مصرف کرده و در هنگام عدم دریافت آن علائم ترک ظاهر شده باشد. معیارهای خروج از مطالعه شامل: 1) مصرف همزمان سایر مواد مخدر 2) سابقه وجود بیماری زمینه ای قلبی یا ریوی بیماران به طور تصادفی به دو گروه30 نفری تقسیم می شوند.در این مطالعه از روش نمونه گیری ساده استفاده شده و انتخاب نمونه تصادفی را به صورت قرعه کشی انجام می دهیم. گروه اول تحت بیحسی نخاعی با 12.5میلیگرم بوپی واکایین به اضافه 0.5سی سی آب مقطر استریل قرار گرفته و در گروه دیگر بی حسی نخاعی با افزودن 25میکروگرم فنتانیل به 12.5میلیگرم بوپیواکایین انجام می شود. در اتاق عمل ابتدا به بیماران 750 سی سی سرم رینگر داده مشود و علایم حیاتی بیمار اندازه گیری و ثبت می شود. به بیمارن 1میلیگرم میدازولام جهت آرام بخشی داده شده و سطح بی حسی نیز با استفاده از آزمون پوستی با کمک نوک سوزن انجام می شود. بیمارانی که به سطح موردنظر (تی 10) نرسند از مطالعه خارج می شوند. زمان در خواست اولین آنالژزیک توسط بیمار به عنوان زمان شروع درد ثبت می شود. علایم حیاتی بیمار حین عمل هر 5 دقیقه و بعد از عمل در ریکاوری هر 15 دقیقه اندازه گیری می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201211045633N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از انجام این مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی مقایسه زمان باز ماندن اولیه دو نوع گرافت شریانی وریدی مختلف در بیماران همودیالیزی می باشد. در این مطالعه , 30 بیمار همودیالیزی که واجد معیارهای ورود وخروج مطالعه باشند به طور تصادفی در یکی از گروههای مداخله یا کنترل قرار می گیرند. بیماران در 2گروه مورد مراجعه جهت تعبیه گرافت شریانی وریدی مصنوعی (6mm)با گرافت شریانی وریدی مصنوعی(7-4)تقسیم می شوندومدت زمان عملکرد مناسب مسیر دیالیز خونی تعبیه شده به عنوان زمان بازماندن اولیه در 2گروه اندازه گیری ومقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201208167903N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ورزش هوازی با شدت متوسط در زمانهای مختلف روز بر اشتها می باشد. 50 زن با شاخص توده بدنی بالاتر یا مساوی 25 و کمتر از 30 که بیماری موثر بر فعالیت فیزیکی، ضربان قلب یا رژیم غذایی ندارند، انتخاب میشوند. همه شرکت کنندگان یک جلسه ورزش هوازی صبح و یک جلسه ورزش هوازی عصر دریافت میکنند. اشتها، درک سختی کار و مصرف مواد غذایی 24 ساعته قبل و بعد از مداخله اندازه گیری و مقایسه میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710862N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
بتا تالاسمی ماژور یک اختلال ارثی هموگلوبین می باشد که در نتیجه سنتز مختل زنجیره بتا گلوبین ایجاد میشود و منجر به آنمی همولیتیک میشود. ترانسفوزیون منظم خون برای بقاء طولانی مدت بیماران ضروری است اما بعد از مدتی بیماران دچار افزایش بار آهن در بافت های مختلف بدن میشوند. بیماری قلبی در نتیجه رسوب آهن در عضله قلب به عنوان شایعترین علت مرگ در این بیماران می باشد. از MRI T2* به عنوان یک روش غیر تهاجمی جهت اندازه گیری کمی بار آهن قلب و پیگیری پاسخ به درمان با شلاتورها استفاده میشود. هدف از این مطالعه مقایسه اثر آهن زدایی دفروکسامین، دفراسیروکس، و درمان ترکیبی دفروکسامین و دفریپرون بر بار آهن قلب اندازه گیری شده به روش MRI T2* در بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر (ع) و درمانگاه بیماران تالاسمی بزرگسالان ظفر تهران در بیماران تالاسمی ماژور بود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710860N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در مطالعۀ حاضر، درمان مبتنی بر پذیرش و توجه به عنوان مداخله¬ای موثر در درمان دیابت، به منظور حفظ هموگلوبین گلیکوزیله در دامنۀ نرمال و پیشگیری از عوارض آن مورد توجه قرار گرفته است. به این منظور 100 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع II، بر اساس معیارهای ورودی به طور تصادفی، به دو گروه 50 نفر تقسیم می گردند. آزمودنی های گروه مداخله، علاوه بر دارو درمانی جاری و کارگاه آموزشی یک روزه، در 10 جلسۀ یک بار در هفته درمان پذیرش و تعهد شرکت می کنند. آزمودنی های گروه کنترل، دارو درمانی جاری را به علاوه یک کارگاه آموزشی یک روزه دریافت می کنند. ابتدا از آزمودنی های هر دو آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c)گرفته می شود و پرسشنامه های تحقیق را تکمیل خواهند کرد که شامل؛ پرسشنامه کیفیت زندگی، فرم کوتاه سبک های مقابله ای، مقیاس خود مراقبتی دیابت، پرسشنامه حمایت اجتماعی و پرسشنامه پذیرش و عمل دیابت می باشد. 3ماه بعد از اتمام مطالعه، از تمام آزمودنی ها مجدداً آزمایش خون هموگلوبین گلیکوزیله گرفته می شود و پرسشنامه های قبلی را به همراه آزمون پذیرش و تعهد تکمیل خواهند کرد. نهایتاً، اثر درمان پذیرش و تعهد بر بهبود علائم دیابت از طریق تحلیل داده ها به وسیلۀ آزمون آماری آنکووا و رگرسيون سلسله مراتبي ارزیابی خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012111611483N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی برنامه خودمدیریتی بیماری های مزمن برخودمراقبتی و خودکارآمدی بیماران پس از پیوند کنارگدر عروق کرونر می باشد.و به صورت یک گروهی قبل و بعد انجام می شود.جمعیت مورد مطالعه بیمارانی است که دو ماه پس از جراحی عروق کرونر جهت بازتوانی قلبی به مرکز بازتوانی بیمارستان امام علی (ع) کرمانشاه مراجعه می نمایند.تعداد نمونه ها 52 نفر برآورد شده است که به صورت در دسترس از بین این افراد که رضایت به شرکت در برنامه داشته باشند٬ انتخاب می گردند.برنامه خودمدیریتی بیماران مزمن دانشگاه استنفورد یک برنامه استاندارد و در رابطه با مسائل عمومی است که بیماران مزمن با آن روبرو می شوند.این برنامه به مدت شش هفته و هر هفته یک کلاس دو و نیم ساعته است.برنامه مبتنی بر تئوری خودکارآمدی آلبرت بندورا می باشد و بر سه موضوع توانایی برنامه ریزی٬حل مشکلات مربوط به بیماری و توانایی تصمیم گیری تاکید دارد.قبل,بعد از اتمام برنامه و سه ماه بعد با پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی شرر و بررسی وضعیت سلامت ارزیابی انجام می شود.اطلاعات دموگرافیک هم با فرم محقق ساخته جمع آوری می شود.یافته ها با آزمون های آماری تحلیل می گردند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012101511122N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این کارآزمایی بالینی تأثیر روش آرام سازی عضلانی بنسون بر خودکارامدی و کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی بررسی می شود، جامعه پژوهش شامل تمام بیماران همودیالیزی شهر کرمانشاه می باشد، تعداد 60 نفر از بیمارانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشته باشند نمونه های پژوهش را تشکیل می دهند. در ابتدا با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی،میزان خودکار ی و کیفیت زندگی بیماران سنجیده می شود و در ادامه نمونه ها به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم می شوند.روش آرام سازی عضلانی بنسون به صورت چهره به چهره به گروه آزمون آموزش داده می شود و بعد از اطمینان از انجام درست روش آرامسازی توسط گروه آزمون فایل صوتی روش آرام سازی عضلانی بنسون در اختیار بیماران گروه مذکور قرار می گیرد. این روش روزی یکبار به مدت هشت هفته وهر جلسه به مدت 15 تا 20 دقیقه توسط گروه آزمون در منزل انجام می شود.حداقل هفته ای یکبار روش انجام صحیح روش آرم سازی توسط پژوهشگر بررسی می شود.در پایان مجددا میزان خودکارآمدی و کیفیت زندگی در دو گروه آزمون و کنترل با استفاده از پرسشنامه های خودکارامدی عمومی و اختصاصی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی سنجیده می شود و دو گروه مورد مقايسه قرار مي گيرند.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>