سه‌شنبه - ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 10728   

 

تعداد 9030 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012090710772N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این پژوهش یک مطالعه از نوع نیمه تجربی می باشد. واحدهای پژوهش 66 نفر از بیماران که دارای معیارهای ورود به پژوهش می باشند که با قرعه کشی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم می شوند. هر گروه بمدت یک ماه (گروه کنترل بدون انجام مداخله پژوهشگر و طبق روتین بخش و گروه آزمون با مداخله پژوهشگر طبق الگوی اورم) تحت آموزش قرار می گیرند. و یک ماه بعد از انجام آموزش، پرسشنامه سنجش توان خود مراقبتی توسط آنها تکمیل می گردد یعنی زمان مطالعه در هر گروه دو ماه می باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209015698N4
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از اين مطالعه تعيين تاثير کرم املا بردرد ناشي از جایگذاری آی يو دي است. اين پژوهش يك كارآزمايي باليني سه سوكوره تصادفي است كه در طي آن 100 نفر خانم مراجعه كننده جهت جایگذاري آيودي كه شرايط ورود به مطالعه(شامل: سن بین 20 تا 35 سال، نداشتن کنتراندیکاسون جایگذاری آی یو دی، مراجعه بین روزهای 2 تا 5 قاعدگی) را داشتند به طور تصادفي به دو گروه کرم املا و دارونما تقسيم شدند.در هر دو گروه،5 گرم کرم بعد از جایگذاری اسپکولوم بر محیط سرویکس بکار گرفته می شد. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافيك و مقياس عددي درد بود. درد در 5 مرحله، بعد از جایگذاری اسپکولوم، بعد از بکارگیری تناکولوم، بعد از خروج هیسترومتر و بعد از جایگذاری آی یو دی و خروج لوله جایگذارنده اندازه گیری شد. ميانگين نمره درد در گروه ها مورد مقایسه قرارگرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090110707N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف:پژوهش حاضر يک مطالعه نیمه تجربی است که با هدف بررسی تاثیر مراقبت مبتنی بر الگوی"روی" بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع2 مراجعه کننده به مرکز دیابت شهر همدان درسال1391طراحی شده است. روش: در این پژوهش در ابتدا 60 بیمار دیابتی در مرکز دیابت انتخاب می شوند. که به طور تصادفی ساده به دو گروه کنترل(30 نفر)و آزمون(30 نفر) تقسیم خواهند شد. سپس جلسه ای برای این دو گروه تنظیم می گردد.درگروه کنترل:فرم بررسی و شناخت نیازهای بیماران دیابتی بر اساس الگوی سازگاری "روی" و فرم اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران دیابتی D-39 تکمیل می گردد. در گروه آزمون: نیز این دو فرم و همچنین پرسشنامه تکمیل خواهد شد. سپس در گروه کنترل آموزش های لازم را توسط مرکز دیابت دریافت می کنند و هیچ گونه مداخله ای از طرف پزوهشگر انجام نخواهد گردید. ولی در گروه آزمون با توجه به نتایج حاصل از فرم بررسی و شناخت نیازهای بیماران دیابتی بر اساس الگوی سازگاری "روی"برنامه آموزشی تدوین نموده و به اجرا در می آید. در پایان در هر دو گروه پرسشنامه مقیاس کیفیت زندگی بیماران دیابتی D-39 تکمیل می گردد و نتایج حاصل از آن با نتایج حاصله از قبل از مداخله بررسی می شود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090110704N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف: بررسی تغییرات سطح لاکتات سرم در بیمارانی که کاندید عمل جراحی آپاندکتومی هستند. طراحی: کارآزمايي باليني نحوه انجام: قبل از شروع عمل از همه بیماران 2 سي‌سي خون جهت تعيين سطح لاکتات سرم گرفته خواهد شد. بیماران به دو گروه هماکسل و رینگر تقسیم می شوند. قبل از اینداکشن بيهوشي به گروه هماکسل 10 سي سي سرم هماکسل به ازای هر کیلوگرم و به گروه رینگر نیز 10 سي سي سرم رینگر به ازای هر کیلوگرم به منظور جبران اتساع عروق وريدي داده خواهد شد. روش القا بيهوشي در دو گروه يکسان خواهد بود. در ریکاوری یک ساعت پس از پایان عمل نیز از بیمار نمونه خون جهت تعيين سطح لاکتات گرفته خواهد شد. در نهایت پس از اتمام نمونه گيري، داده های بدست آمده از دو گروه، مقایسه و ارزیابی می گردد. شرکت کنندگان شامل شرایط ورود و خروج اصلی شرکت کنندگان: سن بیماران جهت ورود به مطالعه بالای 16 سال می باشد. در صورت بروز عوارض ناخواسته حین عمل، بروز حساسیت دارویی حین بیهوشی، نارسايي قلبي يا كبدي يا تنفسي يا كليوي، سپسيس، آنمي شديد، سابقه حساسيت به سرم‌ هماکسل يا رينگر بيمار از مطالعه خارج خواهد شد. مداخلات: به گروه هماکسل 10 سي سي سرم هماکسل به ازای هر کیلوگرم و به گروه رینگر نیز 10 سي سي سرم رینگر به ازای هر کیلوگرم داده خواهد شد. متغیر های پیامد اصلی: سطح لاکتات سرم قبل و بعداز عمل جراحی.​
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012083010695N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف این مطالعه مقایسه اثر تزریق کمکی ترامادول و میدازولام داخل نخاعی همراه با روش متداول بیحسی نخایی در افزایش مدت بی دردی و کاهش لرز بعد از عمل می باشد. مطالعه بصورت کارآزمایی بالینی تصادفی شاهدار دوسویه کور با كنترل دارو نما، بر روی 210 زن کاندید عمل سزارین غیر اورژانس انجام می شود.معيارهاي ورود به مطالعه خانمهای حامله 35-20 ساله با کلاس بیهوشی(ASA کلاس) I,II و راضی به انجام بی حسی نخاعی و شرایط خروج از مطالعه شکست بیحسی نخاعی و بیش از 2 بار تلاش جهت بی حسی نخاعی می باشد. محققین از نوع داروی مورد استفاده مطلع نبوده و قبل از تزریق اینتراتکال همه داروها آماده شده و با کد چاپی در دسترس آنها قرار می گیرند. نوع دارو بر اساس جدول اعداد تصادفی (با اعداد 1 تا 3) حاصل از نرم افزار Excel برای بیماران انتخاب می گردد. به کلیه بیماران 75 میلی گرم لیدوکائین هیپر بار که به آن در گروه اول 2 میلی گرم میدازولام ، در گروه دوم 25 میلی گرم ترامادول و در گروه سوم 0.5 سی سی نرمال سالین اضافه شده است به صورت داخل نخایی تزریق می گردد.. میزان درد، مدت زمان بی دردی و میزان لرز 4 و12 و 24 ساعت بعد از عمل بین 3 گروه براساس مقیاس دیداری، ثبت و مقایسه میشود. در تمام مدت طول عمل به بیمار اکسیژن از طریق ماسک داده شد و علائم حیاتی و درصد اشباع اکسیژن کنترل می گردد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082810682N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی 146 خانم باردار سالم، به منظور مقایسه اثر دوزهای روزانه و متناوب مکمل آهن، بر روی شاخصهای خونی و مقادیر آهن، روی و فریتین سرم انجام می شود. شرایط ورود خانمهای باردار به این مطالعه، شامل: سن بین 40-17 سال،حاملگی کمتر از 20 هفته، هموگلوبین بیشتر از 11 گرم درصد، عدم وجود بتا تالاسمی مینور و هر گونه بیماری داخلی تشخیص داده شده، می باشد. همچنین افرادی با سابقه سقط جنین و بیش از 2 بار زایمان قبلی از مطالعه حذف می گردند. افراد در اولین مراجعه به پزشک متخصص زنان و زایمان، به صورت تصادفی، به 2 گروه تقسیم می شوند. در مرحله اول در هفته 14-10 از افراد، برای انجام آزمایش CBC و اندازه گیری مقدار آهن، روی و فریتین سرم نمونه خون ناشتا گرفته می شود. از هفته 20 بارداری، به افراد گروه 1 (شاهد) به صورت روزانه و به گروه 2 (مورد) به صورت متناوب (3 بار در هفته) مکمل آهن داده می شود (50 mg در هر دوز). از همه افراد در سه ماهه دوم (28-26) و سه ماهه سوم (37-34) نمونه خون ناشتا، برای اندازه گیری شاخصهای ذکر شده برداشته می شود و نتایج با سه ماهه اول مقایسه می گردد. همچنین مقادیر شاخصهای ذکر شده در بین 2 گروه نیز، با یکدیگر مقایسه می گردند. کلیه افراد مورد مطالعه به صورت ماهانه، از نظر مصرف دارو و عوارض جانبی آن پیگیری می شوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082810679N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه نیمه تجربی توانمندسازی مراقبين بيماران مبتلا به سكته مغزي در اصلاح برخی از رفتارهای مراقبتي از بيماران می باشد. مدت مداخله 2 ماه می باشد. 88نفر مراقب به روش نمونه گیری آسان انتخاب خواهند شد. 44 نفر اول در گروه آزمون و 44 نفر بعدی در گروه کنترل قرار خواهند گرفت. مطالعه با انجام پیش آزمون شروع می شود. گروه کنترل مداخله ای دریافت نمی کند. مداخله شامل تشکیل جلسات آموزشی بر اساس گامهای الگوي توانمندسازی خانواده محور است. شامل: 1. افزایش تهدید درک شده (در طی دو جلسه بحث گروهی 45 دقیقه ای حساسیت و شدت درک شده نسبت به موضوع بالا می رود)، 2. حل مساله (در قالب دو جلسه بحث گروهی 45 دقیقه ای در گروههای کوچک كه مراقبين عملا با مشکل و فرایند حل مشکل آشنا می شوند) 3. مشارکت آموزشی (مطالب آموزشی به کمک پمفلت و کتابچه از طریق مراقبين به بيماران منتقل می شود) 4. ارزشیابی فرایند با پرسشهای شفاهی در ابتدا و اتمام هر جلسه و ارزشیابی پایانی با انجام پس آزمون انجام می گیرد. معیارهای ورود: زندگي با بيمار مبتلا به سكته مغزي با اختلال حرکتی (همی پلژی و کوادر پلژی)؛سن بین 15 تا 65 سال؛ داشتن سواد خواندن و نوشتن؛ تمايل به شرکت در مطالعه. معیارهای خروج: عدم امکان ادامه شرکت در مطالعه به هر دليل. پيامد مورد انتظار: آگاهي، حساسیت تهدیددرک شده، شدت تهدیددرک شده، خودكارآمدي، عزت نفس و عملكرد مراقبين بيماران مبتلا به سكته.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012082710677N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهشگر پس از یاد گیری "تکنیک ماساژ بازتابی پا ", یک روز قبل از انجام آنژیوگرافی به بخشهای سی سی یو و قلب بیمارستان مراجعه و نمونه های خود را بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب می کند. سپس نمونه های مطالعه رادر دو گروه زوج و فرد قرار میدهد. تعداد نمونه ها در هر گروه 50 نفر می باشند. معیارهای ورود شامل : مردان بستری در سی سی یو , هوشیار بودن, تمایل به شرکت در مطالعه. معیار خروج شامل: عدم تمایل به ادامه شرکت در مطالعه . میزان اضطراب با استفاده از پرسشنامه اشپیلبرگر تعیین می شود. سپس سطح اضطراب و علائم حیاتی دو گروه قبل و بعد از انجام تکنیک تعیین و با هم مقایسه می شوند.این تکنیک به صورت زیر انجام میشود: پژوهشگر دست های خود را با آب گرم می شوید و سپس از یک روغن نرم کننده (بدون ارزش درمانی) که فقط باعث سهولت ماساژ می شود(مثل روغن آفتاب گردان)استفاده می کند.ماساژ از پای چپ در 3 نقطه شامل شبکه حساس خورشیدی, هیپوفیز و قلب شروع می شود.این نقاط به صورت ثابت به مدت 2 دقیقه فشار داده می شوند و سپس به صورت دورانی ماساژ داده می شوند. 30 دقیقه بعد از انجام تکنیک, علائم حیاتی اندازه گیری خواهد شدو پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر مجددا تکمیل خواهد شد. ماساژ بازتابی پا فقط یک بار قبل از آنژیوگرافی انجام می شود. علائم حیاتی بایک دستگاه فشار سنج جیوه ای alkp2 ساخت ژاپن و یک ساعت دیجیتال casio مدل N1df ساخت ژاپن تعیین می شوند. فشار خون با یک دستگاه فشار سنج جیوه ای , تعداد ضربان قلب و تنفس با یک ساعت مچی دیجیتال اندازه گیری خواهد شد..
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090210708N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه به منظور تعیین اثر مداخله 12 هفته تمرینات یوگا بر عوامل خطرزا(سطح گلوکز، انسولین، لپتین، نیمرخ لیپیدی(HDL-c, LDL-c, TG, TC) در زنان مبتلا به دیابت نوع دوم می باشد. این کارآزمایی بالینی روی 26زن مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه کننده به مرکز کلینیک سلامت ایرانیان اصفهان به مدت 3ماه انجام شد.بیماران در دامنه سنی 30-60سال قرارداشتند و فاقد هرگونه بیماری به جز دیابت بودند. بیماران به طور هدفدار و داوطلبانه در دو گروه تجربی (N=15) و کنترل (N=11) تقسیم شدند. برنامه تمرینی گروه تجربی روزانه شامل 75 دقیقه تمرین یوگا، هفته ای سه جلسه و به مدت 12 جلسه به طول انجامید.در ضمن رژیم غذایی و مسايل روانشناختی آزمودنیها نیز کنترل می شد.نمونه های خونی ذکر شده 24 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی اندازه گیری شدند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012090210709N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
پژوهش حاضر تاثیر تمرینات استقامتی و مقاومتی را بر سطح سرمی لپتین، آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق یائسۀ غیرفعال مورد مطالعه قرار داده است.بدین منظور 24 زن چاق (شاخص توده بدنی ≥ 53/30 کیلوگرم بر مترمربع) یائسة غیرفعال (میانگین سنی3±25/52 سال) در سه گروه استقامتی، مقاومتی و کنترل در10 هفته تمرینات مقاومتی (60-40% یک تکرار بیشینه) و استقامتی شنا (60-40% ضربان قلب بیشینه)، سه جلسه در هفته شرکت کردند. شاخصهای آنتروپومتریک، سطوح لپتین و آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین قبل و بعد از اجرای تمرینات اندازه گیری شد.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>