پنج‌شنبه - ۱۰ مهر ۱۳۹۳

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 6738   

 

تعداد 5689 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT201210051859N6
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
مالتيپل اسكلروزيس (ام اس) يك بيماري التهابي مزمن است كه دستگاه عصبي مركزي را درگير مي كند و باعث از بين رفتن ميلين مي شود. در فاز حاد ام اس بر اثر فعاليت سلول هاي پيشساز اليگودندروسيت ها ترميم كامل ميلين اتفاق مي افتد. با اين حال هنگامي كه بيماري مزمن مي شود، ترميم ميلين بدون دليل شناخته شده اي شكست مي خورد. به دليل توانايي محدود سيستم عصبي براي بازسازي، درمان هاي حاضر به طرز چشمگيري بر سير بيماري اثر نمي گذارند. بنابراين اخيرا روش هاي درماني كه خودترميمي و يا محافظت از نورون ها را به كار مي گيرند پيشنهاد شده اند. هدف اين طرح بررسي نقش ليوتيرونين سديم به عنوان يك درمان افزايش دهنده ي خودترميمي پس از تخريب حاد ميلين است. اين مطالعه به صورت يك كارآزمايي باليني دو سويه كور و تصادفي بر روي 70 بيمار ام اس عودكننده- بهبوديابنده كه براي درمان با كوتيكواستروئيد در بيمارستان بستري شده اند، طراحي گرديده است كه شامل استفاده از ليوتيرونين سديم/ دارونما به عنوان مكملي براي درمان رايج به مدت 3 ماه پس از تاريخ پذيرش مي باشد. بيماران تحت معاينه ي فيزيكي دقيق، مجموعه اي از تست هاي نوروسايكولو‍ژيك، تست هاي عملكرد تيروئيد و تصويربرداري رزونانس مغناطيسي (ام آر آي) يك بار در ابتدا و بار ديگر در انتهاي مطالعه قرار مي گيرند. پيامد اوليه ي اين مطالعه اثر ليوتيرونين سديم بر روي نسبت انتقال مغناطيسي (ام تي آر) در ضايعات افزايش دهنده ي گادولينيوم مغز به عنوان معياري براي بازسازي ميلين مي باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092910964N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
(1)اهداف. پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی داروی ریواستیگمین بر کاهش علائم دیسکینزی دیررس در بيماران اسكيزوفرنيک دریافت کننده داروهای آنتی سایکوتیک می پردازد. (2)طراحی. تصادفي، دوسويه كور، كنترل با دارو نما (3)نحوه انجام. 40 نفر بيمار مرد مبتلا به اختلال اسكيزوفرنيا (بر اساس DSM-IV-TR) بستري شده در مرکز روانپزشكي رازي، بطور تصادفي به دو گروه 20 نفري تقسيم شدند. به يك گروه داروی ریواستیگمین و به گروه دیگر دارونما بصورت دوسویه کور تجويز گرديد. در آغاز مطالعه و همچنین پس از سپری شدن هشت هفته، علائم حرکتی بيماران بر اساس مقیاس AIMS مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه پژوهش از آزمون آماری تحلیل کواریانس یک راهه یک متغیری استفاده شد. (4) شرکت کنندگان. 40 نفر بيمار مرد مبتلا به اختلال اسكيزوفرنيا (بر اساس DSM-IV-TR) بستري شده در مرکز روانپزشكي رازي كه در یک ماه گذشته از نظر روانی در شرایط پایداری بسر می بردند. (با محدوده سنی بین 18 تا 65 سال) (5)مداخلات. به يك گروه داروی ریواستیگمین و به گروه دیگر دارونما بصورت دوسویه کور تجويز گرديد. (6) متغیرهای پیامد اصلی. نام متغیر پيامد اولیه: شدت علائم دیسکینزی دیررس مقاطع زمانی اندازه گیری: در آغاز مطالعه و پس از سپری شدن هشت هفته نحوه اندازه گیری متغیر: مقیاس حرکات غیرارادی نابهنجار
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209291497N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف : اهداف این مطالعه عبارتند از: بررسی الگوی دوز بندی وانکومایسین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و مقایسه آن با راهنما های بالینی استاندارد در جهت تجویز ومصرف منطقی دارو. طراحی : بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (64 نفر) که ضمن درمان داروی وانکومایسین را دریافت می کنند به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم خواهند شد. نحوه انجام : این مطالعه در دو فاز صورت خواهد گرفت. در فاز اول، غلظت های سرمی وانکومایسین بدون انجام مداخله ای اندازه گیری شده و پارامترهای فارماکوکینتیکی بیماران محاسبه خواهد شد. در فاز دوم بیماران به صورت تصادفی در دو گروه قرار می گیرند. یکی از گروه ها، دوزهای ثابت وانکومایسین را دریافت می کنند و درگروه دیگر بر اساس غلظت سرمی، دوز دارو محاسبه خواهد شد. شرکت کنندگان و شرایط ورود و خروج اصلی: بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه که شواهد ابتلا به سپسیس را دارند، میزان بقای آنها بیشتر از 72 ساعت است و میزان فیلتراسیون گلومرولی بالاتر از 60 میلی لیتر در دقیقه را دارند، وارد این مطالعه می شوند. نارسایی حاد کلیوی، عوارض دارویی و قطع دارو طی 72 ساعت از معیارهای اصلی خروج از مطالعه می باشند. مداخلات : بعد از تجویز داروی وانکومایسین، غلظت های سرمی وانکومایسین در نقاط مختلف اندازه گیری شده و دوز دارو بر مبنای آن و خصوصیات کینتیکی بیمار تنظیم خواهد شد. متغیرهای پیامد اولیه : غلضت پیک و تراف وانکومایسین در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، مقایسه الگوی دوز بندی وانکومایسین با راهنماهای بالینی استاندارد و یافتن ارتباط بین شاخص های فارماکوکینتیکی وانکومایسین با متغیرهای مختلف مانند سرم کراتینین و تهویه مکانیکی.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012092910178N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف مطالعه مقایسه اثرات محافظت نوروني رژيم ترکيبي ممانتين- آتورواستاتين در مقايسه با آتورواستاتين در بیماران بزرگسال با سکته ایسکمیک مغزی می باشد افراد مورد بررسي در اين كار آزمايي بالینی تصادفي بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک بستري در بخش نورولوژي بيمارستان امام حسين (ع) هستند كه با رضايت نامه شخصي و يا رضايت خانواده وارد اين مطالعه مي گردند. در اين مطالعه 40 بيمار وارد مطالعه می شوند، 20 نفر آنها در گروه A آتورواستاتين و 20 نفر در گروه B رژيم تركيبي ممانتين- آتورواستاتين دريافت مي كنند. دوز تجويزي داروها آتورواستاتين 20mg دو بار در روز و ممانتين 20mg سه بار در روز به مدت 5 روز و سپس 20mg در روز می باشد. طول مدت مطالعه از زمان تجویز دارو 3 ماه می باشد هدف اولیه مطالعه مقایسه میزان کاهش در matrix metalo-proteinase 2, 9 در روزهای 3 و 5 نسبت به بدو ورود به مطالعه در دو گروه اهداف ثانویه 1- مقایسه میزان میزان بهبودی در National Institute of Health Stroke Score در روز 5 نسبت به بدو ورود به مطالعه در دو گروه 2- مقایسه میزان میزان بهبودی در Barthel index در ماههای 1 و 3 نسبت به بدو ورود به مطالعه در دو گروه
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209309645N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
در این مطالعه 5 کودک مبتلا به اختلال اوتیستیک مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی که معیارهای ورود به مطالعه را دارند پس از کسب رضایت از خانواده یا قیم، به مدت 8 هفته تحت درمان با آریپیپرازول قرار میگیرند و نتایج درمان بر تحریک پذیری و پرخاشگری توسط مقیاس های متناسب هر دو هفته سنجیده می شود. تشخیص بر اساس مصاحبه روانپزشکی و نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته Autistic Diagnostic Interview – R ( ADI – R) با خانواده توسط روانپزشک کودک و نوجوان مطرح می گردد. از مقیاس Abberant Behavior Checklist ( ABC) و CGI –S برای ارزیابی شدت مشکلات رفتاری استفاده می شود.عوارض داروئی احتمالی نیز با چک لیست لیست مرتبط ارزیابی می شود .
خلاصه مطالعه
   


IRCT201301079585N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اصلی ما در این مطالعه بررسی تغیرات فشار چشم بعد از اینتوباسیون با استفاده از سه نوع لارنگوسکوپ مکووی، مکینتاش و ویدیو لارنگوسکوپ( گلایدسکوپ) میباشد. این یک کارازمایی کلنیکی آینده نگر و دوسویه کور می باشد بر روی 180 بیمار کاندید عمل کاتاراکت در بیمارستان شفا. معیارهای ورود شامل: بیماران پذیرفته شده جهت عمل کاتاراکت الکتیو،سن 20 تا 70 سال که دارای کلاس آ اس آ یک یا دو می باشند. معیارهای خروج شامل: سابقه مصرف مواد مخدر و الکل، مصرف داروهای ضد فشار خون و قلبی، استفاده از قطره چشمی گلوکوم، دیابت و صدمات باز چشمی. بیماران به سه گروه تقسیم می شوند. القاء بیهوشی در همه آنها مشابه می باشد. درست بعد اینداکشن وقبل از لوله گذاری، فشار چشم به وسیله تونومتر شواتز اندازه گیری می شود.سپس لوله گذاری انجام می شود. در گروه یک به وسیله لارنگوسکوپ مکوی، در گروه دوم به وسیله مکینتاش ودر گروه سوم با استفاده از گلایدسکوپ. بعد از لوله گذاری مجددا فشار چشم اندازه گیری شده و بیهوشی با ایزوفلوران ادامه پیدا می کند. 5 دقیقه بعد فشار چشم دوباره اندازه گیری می شود. داده های حاصل توسط آزمون آنوا تجزیه وتحلیل خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201210018698N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، بررسی اثرات آلوپورینول با دوز بالا بر بیومارکرهای قلبی (تروپنین T و کراتینین کیناز MB) و مالوندهاید (شاخص استرس اکسیداتیو) قبل و بعد از مداخله عروق کرونری انتخابی از طریق پوست می باشد. تمام بیماران مبتلا به بیماری کرونری قلبی (بر اساس آنژیوگرافی عروق کرونری) که جهت مداخله عروق کرونری انتخابی از طریق پوست در بیمارستان مرکز قلب تهران بستری شده اند وارد مطالعه می گردند؛ و بیمارانی که کاندید مداخله عروق کرونری اورژانسی از طریق پوست یا عمل جراحی بای پس عروق کرونری باشند، میزان فیلتراسیون گلومرولی کمتر از 60 میلی لیتر در دقیقه یا کراتینین سرم بیش از 3 میلی گرم در دسی لیتر، مبتلا به بیماری نقرس، مصرف قبلی آلوپورینول، بیماری شدید کبدی، یا مصرف همزمان آزاتیوپرین، 6-مرکاپتوپورین یا وارفارین داشته باشند از مطالعه خارج می شوند. تمام بیماران پی از پر کردن رضایت نامه به دو گروه تقسیم می شوند: 100 بیمار آلوپورینول دریافت می کنند (گروه مداخله) و 100 بیمار دارونما دریافت می کنند (گروه کنترل). روز قبل و نیز روز انجام مداخله عروق کرونری آلوپورینول خوراکی به میزان 600 میلی گرم و به گروه دیگر دارونما داده خواهد شد. سطح بیومارکرهای قلبی قبل و بعد از مداخله عروق کرونری سنجش خواهند شد. سپس سطح سرمی بیومارکرهای قلبی قبل و بعد از مداخله عروق کرونری در دو گروه مداخله و دارونما مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201212303734N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
اهداف اصلی: بررسی تاثیر کرم آنتی درای (حاوی عصاره لاواند, ژرانیوم و آلوئورا) بر روی علایم اگزمای دست در مقایسه با کرم فلوئوسینولون 0/025%. طراحی: مطالعه کنترل شده تصادفی دو سویه کور. نحوه انجام: 108بیمار مبتلا به اگزمای دست مراجعه کننده به درمانگاه پوست بعد از پرکردن رضایت نامه وارد این مطالعه میشوند. آنها به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تصادفی قرار می گیرند. کرایتریای اصلی ورود به مطالعه: مبتلایان به اگزمای دست تایید شده توسط متخصص پوست ; سن بین 18 -75 سال; تمایل به شرکت در مطالعه. کرایتریای اصلی خروج از مطالعه: شیردهی و حاملگی; مصرف داروهای موضعی طی دو هفته اخیر; مصرف داروهای سیستمیک مثل کورتیکواستروئیدها و آنتی بیوتیک طی چهار هفته اخیر; عفونت موضعی در محل دست; سابقه واکنش آلرژیک به داروهای مورد مطالعه. مداخلات: کرم آنتی درای وکرم فلوئوسینولون 0/025% هردو در تیوب های یکسان تنها با شماره گذاری بدون هیچگونه اطلاعات اضافی تهیه میشوند. بیماران حداکثر یک گرم از دارو را به صورت موضعی دو بار در روز به مدت دو هفته بر روی نواحی اگزمایی میمالند.میزان کرم مورد استفاده بر اساس واحد نوک انگشت محاسبه میشود. پیامد اولیه: بیماران دو بار ویزیت میشوند: قبل از شروع درمان و دو هفته پس ازشروع درمان. پرسشنامه ای ( شامل علائم و شکایات بالینی: قرمزی, پوسته ریزی, ضخیم شدن/هیپرکراتوزیس, ادم, وزیکول, فیشر, خارش و درد) توسط متخصص پوست در روز مراجعه و روز چهاردهم پر خواهد شد. جهت ارزیابی شدت بیماری و ارزیابی بهبودی در هر ویزیت از ایندکس ارزیابی شدت اگزما استفاده میشود.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100110981N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
سندرم تخمدان چند کیستی یکی از شایعترین اختلالات متابولیک است که 7 تا 10% خانمها را در سنین باروری مبتلا می سازد . اختلالات متابولیک این افراد شامل مقاومت به انسولین و افزایش آندروژن ها و هيپرليپيدمي می باشد . در نتیجه این اختلالات متابولیک بسیاری از این افراد از هیپر لیپدمی و عوارض آن شامل اختلالات قلبی عروقی در دراز مدت رنج خواهند برد . هدف از انجام اين مطالعه بررسی تاثیر داروی متفورمین بر روي پروفایل چربی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک می باشد. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بوده که بر روی صد نفرخانم كه به علت اوليگومنوره يا آمنوره به درمانگاه زنان یا مطب هاي خصوصی شهر سنندج مراجعه می نمایندوشک بالینی تخمدان پلی کیستیک،به علت هیرسوتیسم وجود دارد، انجام شده است. تست هاي كلينيكي اوليه جهت رد، نارسایی زودرس تخمدان، هیپر پرولاکتینمی، دیابت، بیماریهای تیروئید ، هیپرپلازی آدرنال و تومورهای ترشح کننده آندروژن انجام خواهد شدو در صورت رد این اختلالات ، سطح کلسترول، تری گلیسری HDL ، LDL در در روز اول ندازه گيري خواهد شد. سپس بيماران به دو گروه به صورت تصادفي یک سو كور تقسيم خواهند شد. به يك گروه پلاسبو و گروه ديگر متفورمين با دوز 1500 ميلي گرم روزانه داده خواهد شد.. آزمایشات تری گلیسرید، کلسترول، HDL ، LDL جهت تمام نمونه های مورد پژوهش سه و, شش ماه بعد مجددا" تکرار خواهد شد. میزان کلسترول ، HDL ، LDL و تری گلیسرید هر دو گروه قبل ، حین وبعد از شش ماه اندازه گیری و مقایسه خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012100110980N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
دردهای قاعدگی اولیه از شایعترین اختلالات قاعدگی هستند معمولا 6 تا 12 ماه پس از اولین قاعدگی شروع می شوند وحدود 50% از زنان در سنین باروری به آن دچارند.از طرفی حدود 50% از مردم در دنیا از کمبود ویتامین D رنج می برند.مطالعات نشان داده اند که ممکن است ویتامینD3 در کاهش علائم سندرم پیش از قاعدگی خصوصا دردهای قاعدگی موثر باشند.بر اساس دانسته های ما تا کنون 2 مطالعه اثر ویتامین D3 را بر دردهای قاعدگی بررسی کرده اند.هدف ما از انجام این مطالعه بررسی اثر تجویز ویتامین D3 بر روی دردهای قاعدگی اولیه در خانم ها در سنین باروری می باشد.این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفي دوسويه كور انجام میشود.60 نفر از زنان 18 تا 30 ساله با دردهای قاعدگی اولیه و سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3 پایینتر از 30 نانوگرم در میلی لیتر وارد مطالعه می شوند ودردو گروه مساوی 30 نفره مورد و شاهد بررسی می شوند سطح سرمی 25 هیدروکسی ویتامین D3، منيزيم، کلسیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز وشدت درد قاعدگی در همه افراد اندازه گیری می شود سپس ویتامین D3 مکمل برای گروه مورد و دارونما برای گروه شاهد به مدت 2 ماه بصورت هفتگی تجویز می شود.در پایان تغییرات سطح سرمی ویتامینD3 ، کلسیم، منيزيم، فسفر، آلکالین فسفاتاز، میزان مصرف NSAID و تغییرات شدت درد در دو گروه مصرف کننده دارو و پلاسبو با هم مقایسه خواهند شد.1ماه پس از قطع دارو شدت درد مجددا در بیماران اندازه گیری و با شدت درد پایه و شدت درد پس از اتمام دارو مقایسه می شود
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>