جمعه - ۱۳ شهريور ۱۳۹۴

 

تعداد کل کارآزمایی های ثبت شده : 8724   

 

تعداد 7333 جواب برای جستجوی شما پیدا شد

IRCT2012091310328N3
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تزریق HCG داخل رجمی قبل از انتقال جنین در بهبود میزان حاملگی و لانه گزینی در سیکل های IVF/ICSI می باشد. از فروردین 1391 تا اسفند 1391 ما تعداد159 بیماراز مراجعین به مرکز تحت IVF/ ICSI جهت درمان ناباروری را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بیماران با استفاده از جدول اعداد تصادفی به سه گروه تقسیم خواهند شد. در تمام بیماران در زمان مانیتورینگ زماني كه حداقل 3 فوليكول 18≤ ميليمتري در نماي سونوگرافي ديده شود ،10000 واحد HCG عضلاني تزريق خواهد شد . 36 ساعت بعد از پونكسيون اووسيت ،IVF یا ICSI انجام خواهد شد و 72-48 ساعت بعد انتقال جنین انجام خواهد شد . دردو گروه مورد مطالعه جهت تزریق HCG داخل رحمی, محیط کشت به یک ویال HCG 5000واحد، اضافه شده و رقت های مورد نیاز بدست خواهد آمد. در روز دوم یا سوم بعد از برداشت اووسیت، بعداز گذاشتن اسپکولوم و مشاهده سرویکس در وضعیت لیتوتومی ،انتقال جنین از طریق یک کاتتر نرم ( Cook) انجام خوا هد شد. بعد از عبور از مجرای داخلی سرویکس, مقدار 40 میکرولیتر از محیط کشت آماده شده متشکل از 500 واحد یا 1000 واحد HCG قبل از انتقال جنین به صورت داخل رحمی تزریق خواهد شد.بعد از گذشت حدود هفت دقیقه بین 3-2 جنین از طریق کاتتر دیگری ( cook) منتقل خواهد شد . در گروه کنترل بین 3-2 جنین از طریق کاتتر ( Cook) بدون تزریق داخل رحمی HCG منتقل خواهد شد.براي ساپورت فاز لوتئال از پروژسترون تزريقي 100 ميليگرم عضلاني استفاده خواهد شد. پیامد های اولیه: حاملگی شیمیایی ،حاملگی کلینیکی ،میزان لانه گزینی
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091510843N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی تاثیر اسید سیتریک 2%بر کنترل اپیستاکسی خود بخودی میباشد. در یک مطالعه کارآزمائی بالینی تک مرکزی تعداد 200 بیمار از هر دو جنس با اپیستاکسی خودبخودی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام رضای تبریز تحت درمان با قطره بینی اسید سیتریک 2% به مقدار 5 قطره داخل بینی مبتلا قرار می گیرند. علائم حیاتی بیماران 2 دقیقه قبل از ریختن قطره در بینی و 5 دقیقه، 10 دقیقه و 20 دقیقه بعد از ریختن قطره ها چک می شود. بیماران تا 24 ساعت از نظر کنترل خونریزی تحت نظر بوده یا follow up می شوند. در صورت عدم مشاهده ی سیر بهبودی تا 5 دقیقه پس از استفاده از اسید سیتریک 2%، درمان استاندارد (استفاده از تامپون قدامی بینی) مورد استفاده قرار گرفته و در نهایت نتایج مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091510842N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف اين مطالعه مقايسه اثر ايتراکونازول خوراکي با پلاسبو در درمان اوليه و درمان نگهدارنده بيماري متوسط تا شديد درماتيت سبوريک است. معیارهای ورود مطالعه: درماتيت سبورئيک متوسط تا شديد تشخيص داده شده توسط يک متخصص پوست؛ درماتيت سبورئيک مکرر -/+درماتيت سبورئيک مقاوم به درمان موضعي؛ نداشتن همراهي درماتيت سبوريک با بيماري هاي ديگر پاپولواسکوامو و ایدز و بیماری پارکینسون و نداشتن درماتيت سبوريک خيلي شديد مثل اريترودرمي و سن≥ 18 سال می باشند. بيماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی که مبتلا به درماتیت سبوریک باشند در صورت کامل کردن معیارهای مطالعه به دوگروه ایتراکونازول و پلاسبو تقسيم ميشوند و به هر بيمار يک کد اختصاص داده ميشود. بيماران به صورت تصادفي ايتراکونازل يا پلاسبو دريافت ميکنند. دوسوکور بودن مطالعه تا آخرين ويزيت بيماران ادامه خواهد يافت. درمان ایتراکونازول یا پلاسبو بعد از wash out period موضعي 2 هفته وسيستميک يکماه، شروع مي شود. در فاز اوليه درمان ايتراکونازول خوراکي200mg/روزانه يا پلاسبو همراه با درمان موضعي با پماد هيدروکورتيزون 1%/روزانه و کرم کتوکونازول 2%/ دوبار روزانه تا يک هفته اول به بيماران تجويز خواهد شد. فاز دوم که مرحله نگهدارنده بيماري مي باشد ، ايتراکونازول يا پلاسبو 200mg/روزانه در 2 روز اول هر ماه تا 4 ماه تجويز خواهد شد. براي تعيين حجم نمونه اگر خطا را 5% و توان مطالعه 90% و ميانگين بهبودي در هر دو گروه بصورت 2 در نظر گرفته شود، ما به 30 بيمار نياز داريم. همچنين با در نظر گرفتن Lost to Follow up =10% ، در هر گروه حجم مطالعه به 34 نفر افزايش خواهد يافت. با توجه به اينکه بيماران در هر مرحله ميتوانند مطالعه را ترک نمايند احتمال دارد lost to follow up بيش از انتظار باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091510841N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف::روش بیهوشی انتخابی برای سزارین بیحسی اسپاینال است که البته هوشیار بودن بیمار حین جراحی ،ممکن است بیمار را دچار اضطراب نماید. لذا تصمیم گرفتیم تا اثر نیتروس اکساید استنشاقی را بر کاهش اضطراب در بیماران تحت سزارین بررسی کنیم. طراحی انجام مطالعه: : این مطالعه نوعی "کارآزمایی بالینی تصادفی شده ی دو سو کور" می باشد که پس از اخذ رضایتنامه کتبی و تایید کمیته اخلاق بر روی 56 بیمار باردار شکم اول18 تا 45 ساله کاندید جراحی سزارین تحت بیحسی اسپاینال در سال 1388 انجام شده است. بیماران به دو گروه تقسیم شدند. گروه N2O از 3 دقیقه قبل از اسپاینال تا زمان خروج نوزاد نیتروس اکساید و گروه کنترل اکسیژن استنشاقی دریافت کرده است. سطح درد و اضطراب با استفاده از معیار VAS ، در هر دو گروه در زمانهای انجام پروسة اسپانیال، انسزیون پوست و رحم ، خروج نوزاد ، پایان عمل و ورود به ریکاوری اندازه گیری و ثبت شد. علاوه براین ، میزان افدرین مصرفی ، آپگار نوزاد، وجود آمنزی و تهوع و استفراغ نیز ثبت گردید.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091110816N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
عملکرد نیمکره های مغزی در افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم ناهنجار است. نقش طرفی شدن در یادگیری حرکتی صریح و ضمنی توجه کمی را در مطالعات مربوط به اختلالات طیف اوتیسم جلب کرده است. در این مطالعه ی بالینی تصادفی، 30 پسر مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم در بازه ی سنی 11-7 با 32 پسر همتای عادی که همگی راست برتر بودند، مقایسه شدند. نمونه های سالم و مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با استفاده از تست ASSQ از دبستان های پسرانه ی شهرستان نجف آباد انتخاب شدند. هدف اصلی این مطالعه مقایسه ی یادگیری حرکتی صریح و ضمنی و تحکیم آنها با دست غالب و غیر غالب در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و همتایان عادی و مقایسه ی انتقال بین دستی یادگیری حرکتی صریح و ضمنی در کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم و همتایان عادی بود. شرکت کننده ها در روز اول به انجام آزمون زمان عکس العمل متوالی (14) با دست راست و چپ در دو گروه صریح و ضمتی پرداختند و روز بعد، آزمون را در 8 بلوک به منظور سنجش تحکیم انجام دادند آزمون زمان عکس العمل متوالی، زمان واکنش و تعداد پاسخ های صحیح در هر مرحله را ثبت کرد. آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از SPSS19 جهت آنالیز داده ها مورد استفاده قرار گرفت.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091610853N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما از انجام این مطالعه استفاده از کلونیدین به صورت خوراکی جهت کاهش فشار خون و ثبات تغییرات همودینامیکی و در نتیجه کاهش خونریزی و داشتن یک فیلد عمل مشخص در درمان شکستگی های مندیبل به روش باز می باشد . بيماران موردمطالعه در كلاس I يا II از گروه‌بندي‌هايASA قرار داشتند. بيماراني با تاريخچه پزشكي مثبت از بيماريهاي سيستميك يا داراي فشار خون بالا و فشار خون پايين بيماريهاي كبدي و كليوي، بيماريهاي عروق مغزي و قلبي عروقي يا افرادي كه هر گونه دارويي طي دو هفته گذشته دريافت كرده بودند از مطالعه خارج شدند.86بیمار از هر دو جنس با رنج سنی 15-35 سال وارد مطالعه شدند.بیماران به دو گروه ۴۳ نفره تقسیم می شوند.گروه کلونیدین 1/. میلی گرم کلونیدین و گروه شاهد یک قرص پلاسبو را ۶۰ دقیقه قبل از عمل دریافت می کنند.تغییرات همودینامیکی در هر دو گروه قبل و حین عمل در فواصل ده دقیقه ای و میزان خونریزی در پایان عمل ثبت می گردد.در نهایت این دو گروه با هم مقایسه می شوند.اين كارآزمايي از نوع تصادفي دوسوكور مي‌باشد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091610852N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی ، کور نشده ،کنترل با دارونما تک مرکزی می باشد. معیار های ورود کلیه بیماران دارای رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو با تورم بالینی قابل توجه ماکولا مراجعه کننده به کلینیک شبکیه بیمارستان امام خمینی اهواز بود. بیماران با سابقه درمان قبلی جهت ادم ماکولای بالینی قابل توجه مانند لیزر ماکولا و تزریق اواستین داخل ویتره ؛ترومای سگمان خلفی؛نیاز به جراحی های بعدی چشم مانند جراحی های ویتره و رتین و یا کاتاراکت؛مواردی که ارزیابی کلینیکی یا انجام 0CT یا FA مقدور نباشد مانند اپاسیتی های شدید مدیا؛وجود پاتولوژی های قبلی رتین مانند انسداد عروقی، AMD و ....؛سابقه جراحی های داخل چشمی قبلی ؛بیماران با حدت بینائی کمتر از 10/1 از مطالعه خارج شدند. در این مطالعه 40 بیمار مراجعه کننده به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان امام خمینی اهواز با تشخیص رتینوپاتی دیابتی غیر پرولیفراتیو و ادم ماکولای بالینی قابل توجه وارد مطالعه شده و انژیوگرافی فلوئورسین جهت بررسی نشت مایع رتین و اپتیکال کوهرنس توموگرافی جهت تعیین ضخامت رتین انجام میشود.سپس حدت بینایی و فشار داخل چشمی بیماران اندازه گیری شد. بیماران با توجه به وضیعت ادم ماکولا درمان فوتوکواگولاسیون ماکولا یا تزریق اواستین داخل ویتره دریافت نموده و سپس بصورت تصادفی در دو گروه یک و دوقرار گرفته و گروه یک با 20 بیمار روزانه سه عدد کپسول 500 میلی گرمی دوکسیوم و گروه دوم با 20 بیمار روزانه سه عدد کپسول پلاسبو دریافت نموده و مجددا سه ماه بعد بررسی ضخامت رتین حدت بینائی و فشار داخل چشمی انجام شده وهر دو گروه با هم مقایسه میشوند.
خلاصه مطالعه
   


IRCT2012091710746N1
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
دلبستگی الگویی است که همواره با انسان همراه است منتهی‏ روبه سوی تغییر و تحول دارد.این ارتباط عاطفی که در طول‏ بارداری شکل می‏گیرد،بعد از زایمان با تماس چشمی، بویایی،و لمسی مادر و نوزاد ارتقا می‏یابد.این نوع تماس‏ را که می‏توان در قالب تماس پوستی مادر و نوزاد مشاهده‏ نمود،سبب برقرای پیوند تعاملی مادر و نوزاد بعد از تولد می‏گردد.کیفیت رابطه والد و فرزند بر سلامت روحی، اجتماعی و عاطفی هر فرد تاثیر به سزایی دارد و ارتباط اولیه‏ مادر و کودک تاثیر طولانی مدت بر رشد و تکامل نوزاد دارد.در هنگام شیردهی، به دلیل ارضای روانی ای که برای مادر ایجاد می شود، اضطراب و افسردگی در مادر کاهش می یابد. با توجه به اینکه 4 هفته اول عمر مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی شیرخوار است، مهم ترین عامل در جلوگیری از مرگ و میر در آنها تغذیه با شیرمادر است. . آموزش رفتارهای دلبستگی یک روش درمانی غیرتهاجمی و غیردارویی مناسب برای کاهش و بهبود علائم روانشناختی ووضعیت دلبستگی مادر می باشد.دلبستگی مادر به نوزاد قطعا در سلامت جسمانی و خصوصا در سلامت وبهداشت روان بزرگسال آینده موثرمی باشد.بسیاری از روانکاوان و روانشناسان معتقدند هسته سلامت فرد دردلبستگی اولیه بین مادر-نوزاد نهفته است. پژوهش در این راستا در جهت تعیین و شناخت عوامل دلبستگی مادر-جنین راه گشایی جهت توجه به ابعاد سلامت روان مادر و کودک آینده و همچنین سلامت آنها در سطح وسیع مطرح می گردد.آموزش رفتارهای دلبستگی از همان ابتدا دوران بارداری می بایستی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به تعیین اثر درمان حمایت روانی- اجتماعی بردلبستگی مادر-کودک و تاثیرآن بر شیردهی مادر خواهد پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی و کارآزمایی بالینی در مورد60خانم باردار( حاملگی پرخطر و بیماری روانی سایکوز نداشته باشند)، در اوایل بارداری حداقل از 3 تا 9 ماهگی که به بیمارستان ولی عصر(عج) مراجعه خواهند نمود،انجام خواهد گرفت. زنان باردار با آگاهی و رضایت از اهداف طرح در مطالعه وارد شده و ابزار مطالعه مصاحبه تشخیصی بالینی ، پرسشنامه محقق ساخته شامل 14 عامل مهم مربوط به دلبستگی و برگه مشاهده اوانت که میزان دلبستگی مادر به نوزاد را مورد بررسی قرار خواهند داد. ابتدا پرسشنامه محقق ساخته از همان اوایل بارداری به نمونه ها ارائه خواهد شد سپس نمونه ها به 2 گروه مداخله ای و کنترل بصورت تصادفی انجام می شود. 30 نفر در گروه مداخله ای و 30 نفر در گروه کنترل قرار خواهند گرفت. گروه مداخله ای علاوه بر مراقبت های معمول بارداری از 3 تا 9 ماهگی یک یا دو بار در ماه ، شش تا هشت جلسه روان درمانی حمایتی توسط روانشناس بالینی برای این گروه برگزار خواهد شد. وگروه کنترل فقط مراقبت های معمول بارداری را دریافت خواهند نمود. سپس در اولین ویزیت بعد ترخیص که معمولا در روزهای 3-7 تولد است و همچنین در پایان ماه اول ، سوم ، ششم، نهم و دوازدهم رفتارهای دلبستگی مادر به نوزاد درهر دو گروه با استفاده از برگه مشاهده اوانت مشاهده و ثبت خواهد گردید.شاخص دلبستگی قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه و بین گروهها بررسی خواهد گرفت.نتایج این پژوهش منجر به افزایش شیردهی سلامت روان مادر-نوزاد خواهد شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209179844N2
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
هدف ما در این مطالعه بررسی اثرات و عوارض تزریق سم بوتولونیوم دیسپورت در درمان خطوط گلابلا و پیشانی میباشد. معیارهای اصلی ورود شامل داشتن سن بین 18 تا 55 سال؛ حامله نبودن و معیارهای اصلی خروج شامل انجام پروسیجرهای زیبایی دیگر در طی مطالعه؛ اسکار قابل مشاهده؛ پروسیجرهای زیبایی قبلی که با ارزیابی پاسخ دیسپورت تداخل کند؛ بیماری نورولوژیک نظیر میاستنی گراوس، ALSو بیماری نوروماسکولارو شرح حالی از فلج عصب صورتی میباشد. در یک کارآزمائی بالینی تک مرکزی قبل و بعد درمان برای 60 بیمار از هر دو جنس مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان سینا سم بوتولونیوم دیسپورت(DYSPORT) با 5/2 سی سی سالین نرمال حل شده و بر اساس دوز مجاز شرکت تجویز می شود و با فواصل 24،20،16،12،8،2 هفته بعد از درمان با معاینه و گرفتن عکس قبل و بعد از درمان از نظر پاسخ به درمان و عوارض احتمالی بعنوان متغیر پیامد اصلی بررسی خواهند شد.
خلاصه مطالعه
   


IRCT201209178177N5
کد ثبت
بیمار گیری تمام شده است
وضعیت بیمار گیری
ثبت گذشته نگر
زمان ثبت
ما این مطالعه را به منظور ارزیابی تاثیر سلولهای بنیادی در ترمیم محل دونور و زخم سوختگی درجه سه طراحی کردیم. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی است که بر روی 20 بیمار (ده بیمار از گروه پیوند پوست و ده بیمار از گروه سوختگی) انجام خواهد گرفت. شرایط ورود: بیماران سن 18 تا 60 سال، نیاز داشتن به جراحی پیوند پوست و یا سوختگی درجه سه با وسعت کمتر از 10%. شرایط خروج: داشتن بیماری زمینه ای. در ابتدا، سی میلیلیتر چربی از ناحیه شکم بیمار با بی حسی موضعی ساکشن خواهد شد. سلولهای بنیادی آن جدا و کشت داده میسود. بعد از پاساژ مناسب مشخصات سلولی تعیین خواهد گردید. سپس این سلولهای بنیادی به روی آمنیونی که به روش آنزیمی آسلولار شده است، منتقل می شود. از این آمنیون در 10 بیمار، جهت پوشش زخم محل دونور و در 10 بیمار جهت پوشش محل زخم سوختگی استفاده خواهد شد. در بیماران گروه اول، بعد از جراحی، محل دونور پیوند پوست در ناحیه ران به سه قسمت مدیال، میانی و لترال تقسیم میشود. این مناطق به طور تصادفی، یک قسمت با آمنیون آسلولار غنی شده با سلول بنیادی، قسمت دوم با آمنیون آسلولار و قسمت سوم با گاز وازلین پوشانده خواهد شد. در بیماران گروه دوم، طی عمل جراحی محل اسکار سوختگی برداشته شده و زخم به سه قسمت تقسیم می شود. محل زخم با روش مشابه گروه اول و به فرم تصادفی پوشانده خواهد شد. در کلیه بیماران، سه ناحیه زخم از نظر متغیرهای سرعت ترمیم زخم، اسکار به جا مانده و ایندکسهای پاتولوژی باهم مقایسه می گردند.
خلاصه مطالعه
   


<<  329   330   331   332   333   334   335   336   337   338   339  >>