شنبه - ۷ آذر ۱۳۹۴
Untitled Document
460 از 8986
 
برو به شماره
اثرتزریق متیل پردنیزولون درنقاط دردناک گردن بیماران مبتلا به سردردمزمن ومقاوم به درمان دارویی بامنشاماهیچه های گردن اثرتزریق متیل پردنیزولون درنقاط دردناک گردن بیماران مبتلا به سردردمزمن ومقاوم به درمان دارویی بامنشاماهیچه های گردن
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT138810082922N1
روز ثبت نام : چهارشنبه - ۱۱ فروردين ۱۳۸۹
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1388-09-28
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1388-12-28
   
نام علمی مطالعه : اثرتزریق متیل پردنیزولون درنقاط دردناک گردن بیماران مبتلا به سردردمزمن ومقاوم به درمان دارویی بامنشاماهیچه های گردن اثرتزریق متیل پردنیزولون درنقاط دردناک گردن بیماران مبتلا به سردردمزمن ومقاوم به درمان دارویی بامنشاماهیچه های گردن
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف ازانجام این مطالعه تعیین اثرمتیل پردنیزولون استات درنقاط دردناک گردن بیماران مبتلابه سردردمزمن ومقاوم به درمان دارویی بامنشاماهیچه های گردن می باشد. تعداد25نفربیمارباسابقه ی سردردمزمن بیش ازسه ماه که حداقل یک ماه درمان دارویی گرفته باشندوسردردشان کنترل نشده باشدودارای نقاط دردناک ماهیچه ای درپشت سروگردن باشندوهمچنین کلیه شرایط ورود به مطالعه راداشته باشند،موردبررسی قرارمی گیرند.بامعاینه ولمس دقیق گردن بیمار،نقاط دردناک شناسایی می شود. 1سی سی معادل 40 میلی گرم آمپول متیل پردنیزولون استات و 1 سی سی لیدوکایین 2% درنقاط دردناک مشخص شده تزریق می شود.علایم بیماروشدت سردرد براساس VAS(Visual Analogue Scale) قبل وبعدازمداخله تعیین می گردد.

   
نام عمومی مطالعه : اثرتزریق موضعی کورتن درسردردناشی ازماهیچه های گردن دربیماران مقاوم به درمان های دارویی
هدف اصلي مطالعه : درماني
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : شرایط ورود:سردردبیش ازسه ماه،عدم وجودپاتولوژی ومنفی بودن MRIیا CTscanمغزدرصورت لزوم انجام ان،،معاینه نورولوژیک طبیعی،شرح حال حداقل یک ماه درمان دارویی،بیمارداوطلب همکاری دراین تحقیق باشدوتاانتهای درمان بررسی(3ماه)این همکاری راادامه دهد شرایط خروج ازمطالعه:داشتن سابقه ی تشنج
حداکثر سن : سال: 150         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : سردردگردنی
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : R51
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Facial pain NOS
   
مداخلات1 : تزریق مخلوط 1میلی لیترامپول متیل پردنیزولون استات وامیلی لیترامپول لیدوکایین 2% درنفاط تندرنس گردن بیماران
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : تسکین وبهبودسردرد
مقاطع زمانی اندازه گیری : قبل ازتزریق،3روزبعدازتزریق،یک ماه وسه ماه بعدازتزریق
نحوه اندازه گیری متغیر : Visual Analogue Scale
   
متغیر پیامد ثانویه 1 : مدت زمان تداوم تسکین سردرد
مقاطع زمانی اندازه گیری : سه روز،یک ماه وسه ماه بعدازتزریق
نحوه اندازه گیری متغیر : سه روز،یک ماه وسه ماه بعدازتزریق
فاز کارآزمایی : 3
حجم نمونه كل : 25
تصادفی سازی : در این مطالعه مصداق ندارد
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : تنها
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : درمانگاههای داخلی مغزواعصاب وتوانبخشی دانشگاه عتوم پزشکی شیراز
فرد پاسخگو : دکترمحمدجواد هادیان فرد
کشور ایران
مشخصات کامل : خیابان زند بیمارستان سعدی دفتربخش طب فیزیکی
شیراز
فارس
46374-71348
00987112319040

00987112319040
Hadianj@sums.ac.ir
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تاریخ تائید 88/9/28
شماره مجوز CT-88-4834
مشخصات کامل : شیراز خیابان زند
شیراز
فارس
ایران
14336-71348
   
حمایت کنندگان مالی 1 : دانشگاه عتوم پزشکی شیراز
نام فرد پاسخگو دکتردباغ منش
ردیف بودجه فصل دوم برنامه تحقیقاتی
کد بودجه
مشخصات کامل : خیابان زنددانشگاه عتوم پزشکی شیراز طبقه هفتم معاونت پژوهشی دکتردباغ منش
شیراز
فارس
ایران
71348-46374
00987112305410

00987112305410
vcrhead@.sums.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه دکترمحمدجوادهادیان فرد
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدرک/سمت متخصص طب فیزیکی دانشیاردانشگاه شیراز
مشخصات کامل : خیابان زند بیمارستان سعدی دفتر طب فیزیکی
شیراز
فارس
ایران
71348-46374
00987112319040
00989173113621
00987112319040
Hadianj@sums.ac.ir
   
فرد مسئول علمي مطالعه دکترمحمدجوادهادیان فرد
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
مدرک علمی متخصص طب فیزیکی
مشخصات کامل : خیابان زند بیمارستان سعدی دفترطب فیزیکی
شیراز
فارس
ایران
71348-46374
00987112319040
00989173113621
00987112319040
Hadianj@sums.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات دکترمحمدجوادهادیان فرد
مشخصات کامل : ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : شهربانو    کاظمی لر
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز خیابان زند دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز
فارس
ایران
تلفن :00987112271057
دورنگار: 00987112319040
kazemish@sums.ac.ir