شنبه - ۲۷ آبان ۱۳۹۶
Untitled Document
157 از 1675
 
برو به شماره
بررسی عوارض هایپوترمی در دو روش سرد کردن سر و کل بدن در نوزادان مبتلا به آسفکسی بدو تولد
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201204055168N2
روز ثبت نام : سه‌شنبه - ۱۳ تير ۱۳۹۱
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1390-07-01
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1390-11-01
   
نام علمی مطالعه : بررسی عوارض هایپوترمی در دو روش سرد کردن سر و کل بدن در نوزادان مبتلا به آسفکسی بدو تولد
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

هدف از مطالعه بررسی عوارض هایپوترمی در دو روش سرد کردن سر و کل بدن در نوزادان مبتلا به آسفکسی بدو تولد میباشد. جامعه پژوهش این مطالعه نوزادان متولد شده با آسفکسی متوسط یا شدید که از زمان تولد آنها بیشتر از 6 ساعت نگذشته باشد ،میباشند. نوزادان شرکت کننده در مطالعه به روش نمونه گیری سهمیه ای و مبتنی بر هدف در 2 گروه تقسیم میشوند.گروه اول به روش سرد کردن سر درطی 1ساعت تا رسیدن به درجه حرارت مرکزی (35-34) و گروه دوم باروش سردکردن کل بدن درطی 1ساعت تارسیدن به درجه حرارت مرکزی بدن(33.5-32.5) سرد میشوند و به مدت 72 ساعت در این درجه حرارت نگه داشته شده و سپس به تدریج در طی 12-8 ساعت گرم میشوند.درطی این 84 ساعت،هر 4 ساعت درجه حرارت، برادیکاردی ، آپنه ،سیانوز و تشنج،کاهش فشار خون،کاهش پلاکت،خونریزی ریوی ،آسیب های نکروتیک بافتی، اندازه گیری و ثبت میگردد.

   
نام عمومی مطالعه : بررسی عوارض هایپوترمی در دو روش سرد کردن سر و کل بدن در نوزادان مبتلا به آسفکسی بدو تولد
هدف اصلي مطالعه : مراقبت هاي حمايتي
شرایط عمده ورود به و خروج از مطالعه : معیارهای ورود ۱. نوزادان با سن حاملگی 35 هفته یا بیشتر ۲. نوزاد 6ساعته و یا کمتر 3 وزن نوزاد بیشتر از 1800 گرم 4. نمره آپکار 6 یا کمتر در 10دقیقه اول تولد 5. PHبند ناف ۷ یا کمتر - کمبود قلیا ۱۲ یا کمتر 6. ایسکمیک هیپوکسی آنسفالوپاتی متوسط تا شدید(مراحل3و۲ ) 7- نوزادان با وضعیت تنفسی نرمال نوزادان تحت ونتیلاتور معیارهای خروج: ۱. نوزادان با برادی کاردی کمتر از 70 ۲.نوزادان با هیپوتنشن بدون پاسخ به دارو ۳.نوزادان با خونریزی شدید ریوی 4. بروز اختلالات انعقادی 5. هیپوکسی مقاوم
حداکثر سن : سال: 150         
جنسیت : هر دو جنس
   
بیماری های (موضوعات) مورد مطالعه 1 : نوزادان با آسفکسی متوسط تا شدید بدو تولد
کد بیماری یا وضعیت مطالعه در ICD-10 : G90-G99
توصیف کد بیماری یا وضعیت مورد مطالعه در ICD-10 : Diseases of the nervous system
   
مداخلات1 : گروه اول سی نوزاد مبتلا به آسفکسی متوسط تا شدید با روش سرد کردن سر تا رسیدن به درجه حرارت هدف (رکتال34-33) درطول 1ساعت سرد میشوند و به مدت 72 ساعت در این درجه حرارت نگهداری میشوند سپس نوزادان در طی 12-8 ساعت به تدریج تا رسیدن به درجه حرارت نرمال(36.5) گرم می ،شوند، درطی این مدت درجه حرارت مرکزی بدن برادی کاردی،آپنه،تشنج،هیپوتنشن ،آسیب های نکروتیک بافتی،خونریزی ریویی کنترل و در پرسشنامه ثبت میگردد
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دستگاهها
مداخلات2 : در گروه دوم سی نوزاد نوزاد مبتلا به آسفکسی متوسط تا شدید با روش سرد کردن کل بدن،با استفاده از خاموش کردن وارمرو کیسه آب سرد (15-10)درجه سانتی گراد تارسیدن به درجه حرارت (33.5-32.5) در طی 1 ساعت سرد میشوندو به مدت 72 ساعت در این درجه حرارت نگهداری میگردند،سپس در طی12-8 ساعت به تدریج تا رسیدن به درجه حرارت نرمال (36.5) گرم میشوند،درطی این مدت درجه حرارت مرکزی بدن ،برادی کاردی،آپنه،تشنج،هیپوتنشن ،آسیب های نکروتیک بافتی،خونریزی ریوی کنترل و در پرسشنامه ثبت میگردد
طبقه بندی مداخله : مداخلات درمانی با استفاده از دارو
   
متغیر پيامد اولیه1 : برادی کاردی
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر ع ساعت به مدت 84 ساعت
نحوه اندازه گیری متغیر : با استفاده از مانیتور
متغیر پيامد اولیه2 : آپنه
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر 4 ساعت به مدت 84 ساعت
نحوه اندازه گیری متغیر : رنگ پوست سیانوزه ،برادی کارد ، و اشباع اکسیژن شریانی کمتر از 70% که با استفاده از دستگاه پالس اکسی متری یا مانیتور
متغیر پيامد اولیه3 : تشنج
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر 4 ساعت به مدت 84 ساعت
نحوه اندازه گیری متغیر : با استفاده از علایم بالینی و وجود موج ها با طول موج کوتاه و فرکانس شدید در نوار مغزی
متغیر پيامد اولیه4 : هایپوتانسیون
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر 4 ساعت به مدت 84 ساعت
نحوه اندازه گیری متغیر : با استفاده از مانیتور
متغیر پيامد اولیه5 : ترومبوسیتوپنی
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر 24 ساعت به مدت 84 ساعت
نحوه اندازه گیری متغیر : آزمایش CBC
متغیر پيامد اولیه6 : آسیب های نکروتیک پوستی
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر 4ساعت به مدت84 ساعت
نحوه اندازه گیری متغیر : با مشاهده بالینی هر گونه اکیموز، کبودی ، زخم عمیق و نکروزپوستی
متغیر پيامد اولیه7 : خونریزی ریوی
مقاطع زمانی اندازه گیری : هر 4 ساعت به مدت 84 ساعت
نحوه اندازه گیری متغیر : با استفاده از علایم بالینی و تایید علایم خونریزی ریویی در گرافی قفسه سینه توسط پزشک معالج
   
فاز کارآزمایی : در این مطالعه مصداق ندارد
حجم نمونه كل : 60
تصادفی سازی : در این مطالعه مصداق ندارد
آزمایش کور : کور نشده است
دارو نما : ندارد
اختصاص گروه های مطالعه : تنها
سایر مشخصات طراحی مطالعه :
   
نام مرکز 1 : مرکز آموزشی و درمانی الزهرا
فرد پاسخگو : دکتر عبدالله جنت دوست
کشور ایران
مشخصات کامل : تبریز- خ ارتش – چهارراه باغشمال بيمارستان الزاهرا
تبریز
اذربایجان شرقی
5138665793
00

00
Janatda@yahoo.com
   
نام تائيديه كميته هاي اخلاق 1 : دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تاریخ تائید 1390-12-22
شماره مجوز 918
مشخصات کامل : تبریز- دانشگاه علوم پزشکی-معاونت پژوهشی
تبریز
اذربایجان شرقی
ایران
51745-347
   
حمایت کنندگان مالی 1 : معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
نام فرد پاسخگو ملیحه اسدالهی
مشخصات کامل : گروه كودكان، دانشكده پرستاري و مامايي
تبریز
اذربایجان شرقی
ایران
51745-347
00984114799713
00

assadollahim@tbzmed.ac.ir
   
فرد مسئول جوابگويي عمومي مطالعه مليحه اسداللهي
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی تبريز
مدرک/سمت کارشناس ارشد پرستاری كودكان
مشخصات کامل : گروه كودكان، دانشكده پرستاري و مامايي
تبریز
اذربایجان شرقی
ایران
51745-347
00984114799713
0098989144157202
00984114796969
assadollahim@tbzmed.ac.ir
   
فرد مسئول علمي مطالعه عبدالله جنت دوست
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی تیریز
مدرک علمی فوق تخصص نوزادان
مشخصات کامل : تبریز - خیابان شریعتی جنوبی -دانشکده پرستاری و مامایی
تبریز
اذربایجان شرقی
ایران
51745-347
0098411 47997
00989144157202
00984114796969
0098assadollahim@tbzmed.ac.ir
   
فرد مسئول بروز رساني اطلاعات فاطمه محمدی
نام سازمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مدرک / سمت دانشجوی کارشناس ارشد پرستاري ویژه نوزادان
مشخصات کامل : تبریز - خيابان شريعتي جنوبي- دانشكده پرستاري و مامايي
تبریز
اذربایجان شرقی
ایران
   
ثبت کننده این کارآزمایی : ملیحه    اسداللهی
دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تبریز
آذربایجان شرقی
ایران
تلفن :00984114796770
دورنگار: 00984114796969
assadollahim@tbzmed.ac.ir
   
   
بروز رسانی1 : تاریخ: پنج‌شنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۱
آیتم تغییر داده شده: نام مرکز: فرد پاسخگو 1
محتوای قبلی: فاطمه محمدی
بروز رسانی2 : تاریخ: پنج‌شنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۱
آیتم تغییر داده شده: نام مرکز / مشخصات کامل 1 / تلفن همراه
محتوای قبلی: 00989146172730
بروز رسانی3 : تاریخ: پنج‌شنبه - ۲۰ مهر ۱۳۹۱
آیتم تغییر داده شده: نام مرکز / مشخصات کامل 1 / ایمیل ها
محتوای قبلی: fatemehmohammadi16@yahoo.com
بروز رسانی4 : تاریخ: سه‌شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۱
آیتم تغییر داده شده: فرد مسئول علمي مطالعه
محتوای قبلی: ملیحه اسداللهی
بروز رسانی5 : تاریخ: چهارشنبه - ۳ آبان ۱۳۹۱
آیتم تغییر داده شده: نام مرکز: فرد پاسخگو 1
محتوای قبلی: فاطمه محمدی
بروز رسانی6 : تاریخ: دوشنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۲
آیتم تغییر داده شده: فرد مسئول علمي مطالعه / مدرک علمی
محتوای قبلی: کارشناسی ارشد پرستاری كودكان