يک‌شنبه - ۳ مرداد ۱۳۹۵
Untitled Document
657 از 9389
 
برو به شماره
تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي بر پارامترهاي آناليز مايع مني در افراد اوليگوآستنواسپرم
کد ثبت در مرکز ثبت کارآزمایی بالینی ایران : کد ثبت : IRCT201009094721N1
روز ثبت نام : يک‌شنبه - ۴ مهر ۱۳۸۹
زمان ثبت : ثبت گذشته نگر
   
وضعیت بیمار گیری : بیمار گیری تمام شده است
زمان مورد انتظار برای شروع بیمار گیری : 1380-07-01
زمان مورد انتظار برای اتمام بیمار گیری : 1381-07-01
   
نام علمی مطالعه : تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي بر پارامترهاي آناليز مايع مني در افراد اوليگوآستنواسپرم
خلاصه مطالعه در 250 کلمه :

اين مطالعه كارآزمايي باليني جهت بررسي تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي در ارتقاء كيفيت پارامترهاي آناليز مايع مني انجام گرفته است. جامعه پژوهش، مراجعين با اوليگواسپرمي جهت درمان نازايي به بخش ناباروري مركز آموزشي درماني الزهراء (س) تبريز بوده اند. 61 بیمار به مدت سه ماه پنتوكسي فيلين خوراکی با دوز 400 میلی گرم، سه بار در روز دریافت کردند. به دنبال درمان مايع مني تحت آناليز قرار گرفت و پیامدها عبارت بودند از: حجم مایع، درصد تحرک اسپرم، درصد اسپرم های با مورفولوژی نرمال و تعداد اسپرم ها.

   
نام عمومی مطالعه : تاثير پنتوكسي فيلين خوراكي بر پارامترهاي آناليز مايع مني